Polprincip, polforvandling, kønsskifte – og skæbnelov

 

I denne artikel gøres der forsøg på at se, i hvilket omfang Martinus’ Kosmologi og naturvidenskaben er i overensstemmelse eller eventuelt i uoverensstemmelse med hinanden. Problemet er imidlertid, at Martinus’ kosmiske analyser og facitter er fremsat en gang for alle og derfor enten står til troende eller til forkastelse, mens den videnskabelige forskning qua sin natur hele tiden er tvunget til at revidere og opdatere sin facitliste, således at det, der var gyldigt i går ikke nødvendigvis også er det i morgen. Artiklen findes trykt i tidsskriftet DEN NY VERDENSIMPULS nr. 3-2004.    

 

Det er et stort spørgsmål, hvordan man kan og bør forholde sig til de dele af Martinus’ Kosmologi, som vi rent faktisk ikke er i stand til at efterforske og forklare med vores intelligens. Det står jo klart, at Martinus’ analyser omkring f. eks. ”den kosmiske grundplan” eller ”det evige verdensbillede”, rummer en genial og for så vidt enkel løsning eller forklaring på enheden og sammenhængen i naturen, den synlige så vel som den usynlige, men den eneste intellektuelle mulighed, der består for at forstå disse højst abstrakte ’planer’, er, bortset fra Martinus’ egne forklaringer af disse, at drage analogier til årskredsløbet, livskredsløbet og døgnkredsløbet, som jo i en vis forstand er konkrete nok.

 

     Det er imidlertid et problem, at Martinus postulerer, at f.eks. ”det seksuelle polprincip” er et universelt omfattende princip, og ligeledes ”polforvandlingen”, som også postuleres at være en lige så universelt gældende proces. Det vil sige: et princip og en proces, som gælder for overhovedet alle levende væsener uden nogen som helst undtagelse. Problemet består primært deri, at naturvidenskabelige kendsgerninger direkte synes at modsige universaliteten af polprincippet, idet der forekommer indtil flere helt normale afvigelser herfra, mens polforvandlingen i kraft af sin abstrakte natur slet ikke hører ind under de områder, naturvidenskaben er i stand til at beskæftige sig med. (1)

 

Det seksuelle polprincip, polforvandling og kønsskifte

I henhold til Martinus’ verdensbillede, drejer det seksuelle polprincip sig primært om, at ethvert levende væsen er udstyret med to kontrære seksuelle poler, nemlig den feminine pol og den maskuline pol, og desuden to såkaldte polorganer: det emotionelle polorgan og det intellektuelle polorgan. De to polers og polorganers indbyrdes konstellation, virksomhed og vekselvirkning, er imidlertid undergivet kredsløbs- og kontrastprincippets lovmæssigheder, hvilket i praksis giver sig udslag i den såkaldte polforvandlingsproces, som primært indebærer, at fra en periode med jævnbyrdig og ligeværdig konstellation og vekselvirkning mellem de to poler og polorganer, også kaldet ”dobbeltpolethed” – ikke at forveksle med dobbeltkønnethed - aftager eller svækkes den ene af polerne og i alle tilfælde det intellektuelle polorgan, over en periode i en sådan grad og udstrækning, at denne og dette til sidst må betegnes som ude af funktion eller latent, en tilstand eller situation, der også varer en vis periode. For nogle levende væseners vedkommende er det den maskuline pol, der degenererer til fordel for den feminine pol, og i sådanne tilfælde resulterer det i fremkomsten eller udviklingen af hunkøn. For andre levende væseners vedkommende er det den feminine pol, der degenererer, hvilket medfører fremkomsten eller væksten af hankønnet. I alle tilfælde er det emotionelle polorgan tilknyttet den fungerende pol, medens det intellektuelle polorgan altid vil være tilknyttet den degenererende eller latente pol. Denne fuldbyrdede situation eller tilstand betegner Martinus som ”enkeltpolethed”. (2)

 

     Forvandlingen af forholdet eller konstellationen mellem de to seksuelle overbevidsthedspoler og polorganer fra dobbeltpolethed til enkeltpolethed, finder sted i første halvdel af det, Martinus betegner som udviklingsspiralen, medens en umiddelbart påfølgende forvandling fra enkeltpolethed til fornyet dobbeltpolethed, sker i anden og sidste halvdel af udviklingsspiralen. Herunder vækkes og udvikles den hidtil slumrende eller latente pol og det ligeledes slumrende intellektuelle polorgan til gradvis fornyet og ligeværdig aktivitet og medindflydelse på det levende væsens bevidstheds- og handlingsliv og legemsstruktur, indtil der til sidst igen er tale om egentlig dobbeltpolethed. 

     I henhold til Martinus’ kosmiske analyser over det seksuelle polprincip og polforvandlingen, tager det et helt spiralkredsløb at skifte fra den ene pol til den anden, herunder samtidig også fra det ene polorgan til det andet, hvilket vil sige, at skifte fra den maskuline pol til den feminine pol og det emotionelle polorgans omkobling fra den maskuline pol til den feminine pol, og det intellektuelle polorgans omkobling fra den feminine pol til den maskuline pol. Lige som der for andre individers vedkommende er tale om omkobling fra den feminine pol til den maskuline pol og det emotionelle polorgans omkobling fra den feminine pol til den maskuline pol, og det intellektuelle polorgans omkobling fra den maskuline pol til den feminine pol, eller kort sagt: i begge tilfælde et skifte fra hankøn til hunkøn eller fra hunkøn til hankøn. (Se evt. nærmere om dette vanskelige emne i artiklen ”Det seksuelle dobbeltkredsløb” her på hjemmesiden, hvori de to sekuelle polers og polorganers omkobling er nærmere omtalt og forklaret).

     Dette indebærer blandt andet den konsekvens, at et levende væsen vil tilhøre enten det ene eller det andet køn gennem en hel udviklingsspiral, i en vis forstand altså også i den periode, hvor individet er dobbeltpolet, for derefter at skifte over til at repræsentere det modsatte køn i den følgende udviklingsspiral og således fremdeles. Kønsskiftet sker ifølge Martinus i den tilværelseszone eller det åndelige naturrige, han betegner som ”den guddommelige verden”. Han er desuden af den opfattelse, at kønsskifte normalt ikke vil kunne finde sted på noget andet tidspunkt i udviklingsspiralen, end det netop nævnte. Ved ”normalt ikke” skal angiveligt forstås, at kønsskifte i disse tilfælde ikke vil kunne ske uden en eller anden form for indvirken eller indgriben i den normale proces, men en sådan indgriben er formentlig altså både tænkelig og i visse tilfælde mulig, i hvert fald som en midlertidig foreteelse, forstået sådan, at naturen før eller siden vil genoprette normaliteten.

     Det er ligeledes Martinus’ opfattelse, at kønsskifte normalt heller ikke vil kunne finde sted fra inkarnation til inkarnation, således forstået, at uanset det antal inkarnationer, der sker i løbet af et individs passage gennem plante- og dyreriget frem til det rigtige menneskerige, vil det pågældende individ bevare sin normale kønslige identitet liv efter liv. Men der kan som nævnt altså åbenbart forekomme unormale tilfælde, hvor kønsskifte af den ene eller anden årsag alligevel sker. (3)

 

Skæbneelementet og talentkernerne

Martinus’ begrundelser for, at et kønsskifte normalt ikke vil kunne ske, hverken under individets indvikling i den fysiske verden eller under udviklingen herfra, er især baseret på funktionen af den faktor i det levende væsens overbevidsthed, han betegner som ”skæbneelementet”. Heri er samtlige et individs oplevelser og erfaringer opsamlet og koncentreret i form af de såkaldte talentkerner, der er ultramikroskopiske, automatiske åndelige anlæg, som i en vis forstand er beslægtet med generne, som disse anlæg da også siges at samarbejde med fra individets fysiske undfangelse til dets død, nemlig via det såkaldte koblingslegeme eller transformationsfelt mellem åndelig og fysisk energi. Martinus skelner mellem to grupper af talentkerner, nemlig  organtalentkerner og erindringstalentkerner, og det er især de førstnævnte der – i samspil med bl.a. livs- og stofenhedsprincippet og organismeprincippet -  er ansvarlige for opbygningen, opretholdelsen og funktionen af de seks åndelige legemer og dermed af den såkaldte underbevidsthedsregion. De åndelige legemer repræsenterer som bekendt de seks åndelige hovedkategorier af grundenergikombinationer, hvori henholdsvis instinktenergien, tyngdeenergien, følelsesenergien, intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien successivt er dominerende. Det fysiske legeme er i henhold til Martinus især et produkt af den grundenergikombination, hvori den såkaldte tyngdeenergi er dominant. (4)

 

     Det fysiske legeme ved biologerne, fysiologerne og hjerneforskerne temmelig meget om, herunder hvordan undfangelse, fosterudvikling og øvrige udvikling fra fødsel til død finder sted. Den viden kan man naturligvis ikke ignorere til fordel for nogle uverificerede og uverificerbare abstrakte forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen. Specielt ikke, når og hvis der er direkte modstrid mellem de dele af kosmologiens postulater og de naturvidenskabelige fakta, som kan sammenholdes med hinanden. Det er f.eks. tilfældet omkring den biologiske del af undfangelsen, som desværre også i et vist omfang og på flere punkter modsiger Martinus’ beskrivelse af, hvilke betingelser der fordres opfyldt, for at undfangelse kan finde sted.

     I henhold til Martinus forudsætter undfangelse udløsningen af seksuelt klimaks hos de to personer af modsat køn, der har samleje med hinanden. Det er under den derved opstående energiudladning, forstået som intensiverede saligheds-vibrationer i de pågældende væseners åndelige aura, at et diskarneret væsen i salighedsriget bringes i åndelig kontakt med et muligt fysisk forældrepar. Såfremt de optimale betingelser for inkarnation er opfyldt, forbinder væsenets skæbneelement sig automatisk med genkomplekset i den befrugtede ægcelle. (5)

 

Inkarnation og repetition

På et tidligt stadium i repetitionsprocessen ses det tydeligt, at fosteret fremviser træk fra begge køn, men biologisk set er det kønskromosomerne, der under normale forhold bestemmer, om afkommet udvikler sig som hankøn eller hunkøn. Forstyrrelser i fosterudviklingen kan imidlertid i enkelte tilfælde føre til såkaldt hermafrodisme eller andre former for anormaliteter eller misdannelser.

     I henhold til Martinus er det derimod konstellationen mellem de to seksuelle poler, den feminine pol og den maskuline pol, der på forhånd og via kønskromosomerne bestemmer individets køn. Et individ, hvis enkeltpolethed er domineret af den feminine pol og som derfor er hunkøn, vil fortsætte med at være hunkøn i hver eneste inkarnation indtil et stykke ind i det rigtige menneskerige. Modsat vil et individ, hvis enkeltpolethed er domineret af den maskuline pol og som derfor er hankøn, fortsætte lige så længe med at være hankøn, som for hunkønnets vedkommende.

     Der er imidlertid også nogle problemer i forbindelse med Martinus’ analyser omkring undfangelse, idet det må anses for et faktum, at i reglen kun den ene af parterne, oftest hannen eller manden, opnår orgasme under samleje. Til trods for sin manglende orgasme viser det sig, at hunnens eller kvindens ægcelle alligevel bliver befrugtet og medfører graviditet. Dertil kommer de tilfælde, hvor der foretages kunstig befrugtning af en ægcelle, enten i kvindens livmoder eller i en laboratorieskål. Et stigende antal – og i hvert fald tilsyneladende - sunde og velfungerende børn, deriblandt tvillinger, er i de senere år kommet til verden ad denne vej. I disse tilfælde kan det i hvert fald kun have været manden, der har oplevet orgasme under den onani, der krævedes for at tilvejebringe den nødvendige sæd. Men i nyeste tid mener fertilitetseksperter endog, at den tid ikke er fjern, hvor man kan udtage mandens sædceller ved et mindre operativt indgreb under lokalbedøvelse. Det vil i påkommende tilfælde betyde, at heller ikke manden oplever orgasme.

     Hvis det skulle gå hen og vise sig, at den sidstnævnte metode kan fungere med et tilfredsstillende resultat til følge, vil det formentlig betyde yderligere et argument imod Martinus’ påstand om, at orgasme – i det mindste for en af de involverede fysiske partnere - er en nødvendig forudsætning og betingelse for, at undfangelse kan ske. (6)

 

Biologi og kønsbestemmelse

Med hensyn til fænomenerne kønsbestemmelse og kønsskifte, forholder det sig i henhold til biologien normalt sådan, at de fleste organismer med kønnet forplantning har mulighed for udvikling af begge køn, og talrige planter og dyr bevarer denne evne livet igennem. Man taler i den sammenhæng om tvekønnethed eller hermafrodisme, og denne gælder for de fleste blomsterplanter, lungesnegle og mange orme. De nævnte arter har særskilte kønskirtler til dannelse af henholdsvis æg- og sædceller. Det betyder, at dispositionerne eller de genetiske anlæg for begge køn er til stede fra individets begyndelse, og at fysiologiske og miljømæssige forhold kan spille ind ved kønsbestemmelsen, eller med andre ord, kan afgøre, om et individ bliver et hankøns- eller hunkønsvæsen med henholdsvis hanlige eller hunlige kønsorganer. 

     Hos nogle kolonidyr, f.eks. koraller, bestemmes individets køn af dets plads i kolonien, i andre tilfælde beror kønsbestemmelsen på ernæringstilstanden, idet de bedst ernærede udvikler sig til hunner, de dårligst ernærede til hanner. De fleste dyr og mange højere planter er særkønnede eller enkeltkønnede, og kønsbestemmelsen sker genetisk, og som regel er de to køn omtrent lige hyppige. Den genetiske kønsbestemmelse beror grundlæggende på et særligt par kromosomer, kønskromosomerne, hvoraf det ene køn har to såkaldte og ens X-kromosomer, mens det andet køn har et X- og et Y-kromosom. Desuden findes normale parrede kromosomer, der kaldes for autosomer, og den endelige kønsbestemmelse beror på en balance mellem kønskromosomer og autosomer. X-kromosomer trækker almindeligvis i hunlig retning, mens autosomerne trækker i hanlig retning. Hos mennesket har kvinden 2 X-kromosomer og manden X- og Y-kromosom. Det er sædcellens kønskromosom, der bestemmer, om det befrugtede æg udvikler sig til en pige (XX-kromosombesætning) eller en dreng (XY-besætning). Hos de højere dyr er det hormoner, der er ansvarlige for både primære kønskarakterer, dvs., kønsorganerne, og sekundære, dvs. de andre specielt hanlige og hunlige træk, f.eks. behåring, bryster, stemmeleje og fordeling af underhudsfedt. 

 

     En særlig type kønsbestemmelse findes hos bier, hvor befrugtede æg fører til normale individer (med et dobbelt sæt kromosomer), der alle genetisk er hunner (arbejdere og dronninger), mens ubefrugtede æg fører til hanner, der kun har ét sæt kromosomer.

     Mange svampe har ikke synlig, men kun fysiologisk bestemt kønsforskel, og kønsbestemmelsen foregår på simpel genetisk måde. Selvbefrugtning er et almindeligt forekommende fænomen i planteriget, men er en undtagelse i dyreriget, hvor en krydsbefrugtning mellem to tvekønnede individer forekommer, som f.eks. hos vinbjergsneglen.

 

Biologi og kønsskifte

Biologien definerer kønsskifte som en evne hos visse lavere dyr til at skifte køn én eller flere gange. Hos den almindelige akvariefisk, sværddrageren, kan en hun efter at have født flere kuld unger udvikle sig til en han med funktionsdygtige kønsorganer. Hos strandkrabben kan hanner, der angribes af den snyltende rodkrebs, udvikle sig i hunlig retning. De velkendte østers begynder deres liv som hanner, men bliver i løbet af nogen tid til hunner, som ved et skifte i vandets temperatur kan fås til at skifte køn på ny. Østers kan faktisk skifte køn flere gange i løbet af deres tilværelse.

 

     Imidlertid må man formentlig kunne konstatere, at selv i de tilfælde, hvor der forekommer kønsskifte, hvad enten dette er genetisk bestemt eller situations- og/eller miljøbestemt, er der set med kosmologiens øjne dog stadigvæk tale om enkeltpolethed. Tvekønnethed er nemlig ikke det samme som dobbeltpolethed, men kun udtryk for, at et individ eller en art på samme tid besidder to sæt kønskarakterer, herunder f. eks. de to køns respektive kønsorganer, men hvor almindeligvis kun det ene sæt fungerer af gangen. Den såkaldte pseudo-hermafrodisme, hvor en persons ydre kønsorganer ligner det andet køns, er en anormalitet, der anses for sygelig og uheldig og som derfor undertiden kan afhjælpes ad operativ vej.

     Martinus ses ikke at have taget højde for og derfor heller ikke direkte stilling til de nævnte ”afvigende” tilfælde af kønsbestemmelse og kønsskifte, der dog ikke umiddelbart synes at betyde noget afgørende brud på hans analyser af de principielle love eller regler, der angår polprincippet og polforvandlingen. Det forandrer derfor ikke Martinus’ påstand om, at kønsbestemmelse og kønsskifte udelukkende er bestemt og styret af polkonstellationen i forbindelse med skæbneelementets talentkernebeholdning, underforstået dettes forudsætninger og evne til at opbygge et (nyt) fysisk legeme.

 

Kønsskifte mellem inkarnationerne?

Et lidt andet, men nok så vigtigt problem i sammenhængen, er kønsskifte mellem inkarnationerne, sådan som enkelte parapsykologiske forskere bl.a. ved hjælp af regressiv hypnose har kunnet registrere skal være forekommet i nogle menneskers tilfælde. Altså at en person, der i et eller eventuelt flere tidligere liv er fremtrådt som f. eks. mand, i sin aktuelle inkarnation fremtræder som kvinde, eller omvendt, at en person, der tidligere var kvinde, aktuelt fremtræder som mand.

     Martinus er som omtalt af den bestemte opfattelse, at egentligt og normalt eller ægte kønsskifte ikke vil kunne  ske fra den ene eller eventuelt flere inkarnationer til den anden eller flere følgende. Ja, han hævder tilmed, at egentligt kønsskifte overhovedet ikke kan forekomme i den tidsepoke, hvori individet er undergivet reinkarnationens lovmæssigheder. Det vil mere præcist sige, under individets udvikling gennem planteriget, dyreriget og delvis det rigtige menneskerige, og i øvrigt heller ikke under passagen gennem visdomsriget. Et ægte kønsskifte – eller måske rettere: polskifte - kan, sådan som tidligere nævnt ovenfor, alene ske under individets passage gennem det tilværelsesplan, der benævnes ”den guddommelige verden”.

 

     En anden sag er, at der under individets passage gennem dyreriget, særlig når dette indbefatter det jordiske menneskes rige, kan forekomme forskellige former for seksuel orientering og adfærd, der afviger fra det, Martinus betegner som den normale polforvandling. Der tænkes her især på fænomener som homo- og biseksualitet, og årsagerne til disse har han indenfor rammerne af sin kosmologi afgjort givet troværdige og udtømmende forklaringer på. Men i begge tilfælde er der i hovedsagen tale om psykologiske fænomener, også selvom specielt homoseksuelle, mænd såvel som kvinder, i visse tilfælde ønsker at få og også får foretaget operative indgreb, der vel i bedste fald kan karakteriseres som pseudokønsskifte.  

     Der findes således eksempler på, at forældre eller oftest en moder, har forsøgt at opdrage et barn, der er født med begge køns genitalier (hermafrodisme), til f.eks. at føle, tænke og opføre sig som en pige. Denne opdragelse blev i nogle tilfælde fulgt op af en kønsskifteoperation, hvorunder i det nævnte tilfælde det uudviklede mandlige kønsorgan var blevet fjernet til fordel for en vagina. I det samme og højst ulykkelige tilfælde viste det sig, at ”pigen”, der ved hjælp af hormonbehandling bl.a. havde udviklet bryster, som voksen stadigvæk følte, tænkte og opførte sig som dreng eller mand, hvilket videnskabeligt og psykologisk blev forklaret med, at det fortsat var den pågældende persons kromosomsammensætning, der bestemte vedkommendes virkelige køn. (7)

 

     I det hele taget er spørgsmålet, om man vil lægge afgørende vægt på Martinus’ udsagn eller man vil stole på de beretninger, der findes om kønsskifte mellem inkarnationerne. For de førstnævntes vedkommende er forholdet det, at disse indtil videre ikke kan verificeres, og da slet ikke ad sædvanlig intelligensmæssig vej, og for de sidstnævntes vedkommende er sagen den, at de pågældende beretninger hidtil ikke har kunnet efterprøves og efterforskes på objektivt gyldig, utvetydig og modsigelsesfri måde. I objektivitetens og sandhedens interesse bør man derfor nok indtil videre forholde sig kritisk og skeptisk til beretninger om kønsskifte mellem inkarnationerne. Hermed være ikke sagt, at et sådant kønsskifte ikke kan tænkes at ske, men kun, at dette i givet fald formentlig må betegnes som en muligvis anormal afvigelse fra polforvandlingsprocessens normale forløb. (8)

 

Skæbneproblemet

Et andet problem er skæbneloven, som udgør et vigtigt led i Martinus’ kosmologi. I henhold hertil er denne lovmæssighed også universelt gældende og i det væsentlige uden nogen som helst afvigelse fra reglen. Begrebet skæbne er i henhold til Martinus baseret på en lovmæssighed, der fungerer helt på årsagsvirkningslovens præmisser, og som kortest og enklest er udtrykt i sætningen: ”Det et menneske sår, det skal det også høste”. I analogi med sæd og høst betyder det, at sår man byg får man byg, sår man hvede får man hvede, sår man havre får man havre, etc. etc. Martinus definerer kort begrebet skæbne som oplevelsen af virkningerne til de årsager, man, dvs. det levende væsen, selv har udløst..

     Problemet med skæbneloven består imidlertid i, at Martinus også er af den opfattelse, at der alene i kraft af livsvilkårenes kompleksitet kan forekomme tilfælde, hvorunder individet ville kunne komme ud for at blive påført en skæbnevirkning, som vedkommende ikke selv har ’sået’ årsagen til, hvis ikke individet konstant blev overvåget af såkaldte skytsånder, der bl.a. har til opgave at afværge, at individet bliver offer for en uretfærdig skæbnevirkning. Det betyder med andre ord, at Martinus mener at skytsåndsprincippet kompenserer for de risici for ufortjent ubehagelig eller ligefrem lidelsesfuld skæbne, som livets komplekse natur indebærer. (9)

     Martinus postulerer i øvrigt, at f.eks. tamdyrenes lidelsesfyldte skæbne under opdræt og ved slagtning, skyldes såkaldt restkarma fra en tidligere udviklingsspirals dyrerige. Det samme må vel principielt gælde for alle et økosystems eller en fødekædes vilde, men normalt fredelige, planteædende dyr, der så at sige er forudbestemt til at blive rovdyrenes bytte. Man kan jo nemlig ikke finde årsagen eller årsagerne til de nævnte dyrs barske skæbne i deres aktuelle fysiske nutid, idet hverken tamdyrenes eller planteædernes livsvilkår normalt indebærer drab af andre dyr, og i al fald ikke for at fortære disse. Foreholdt disse kendsgerninger lyder Martinus’ svar, at der i de nævnte tilfælde er tale om såkaldt restkarma. (10)

 

Skæbne og sygdom

Martinus postulerer også, at den megen sygdom af forskellig slags, der plager størstedelen af menneskeheden, først og fremmest skyldes menneskenes industrielle opdræt, slagtning (drab) og påfølgende fortæring af især tamdyr som svin, smågrise køer, kalve, fjerkræ, især høns, kyllinger osv. Kødspisning, især forenet med indtagelse af alkoholiske drikke, svækker ifølge Martinus menneskets immunforsvar, i al fald hos det fremskredne kulturmenneske. Omvendt skulle det, at undgå og undlade drab af dyr og i stedet leve vegetarisk, være et mindre onde, som i al fald på sigt vil betyde større sundhed for de mennesker, der vælger denne udvej. (11)

     Imidlertid foreligger der ikke nogen saglige undersøgelser, der tyder på at vegetarer er mindre udsatte for angreb af sygdomme som f.eks. kræft eller hjerte- og karlidelser, end mennesker, der er kødspisere. Og selvom det fortrinsvis er rygere, der angribes af bl.a. lungekræft, så rammer denne og andre former for kræft lige så vel ikke-rygere. Det samme er tilfældet med f.eks. hjerte- og karlidelser. Men generelt set er menneskene i henhold til Martinus’ udlægning af skæbneloven i stor risiko for at blive angrebet af sygdom og ramt af ulykke som følge af årsager, der ligger indtil flere liv eller inkarnationer tilbage i tiden. Så dermed har Martinus’ kosmologi i en vis forstand ’helgarderet’ sig mod angreb for inkonsekvens. (12)

     I henhold til sine analyser postulerede Martinus, dog med stor ydmyghed og beskedenhed, at han var en verdensgenløser, og en sådan skulle ifølge samme analyser være et menneske af så højtudviklet åndelig og moralsk-etisk standard, at vedkommende praktisk talt ikke havde nogen ubehagelig endsige lidelsesfuld skæbnegæld at skulle betale af på. Det skulle ifølge påstanden indebære, at den pågældende var beskyttet mod sygdom og ulykke. Det gav derfor anledning til en vis forvirring i interne Martinus-kredse, da Martinus i 1956 blev angrebet af mavekræft. Selv gav han som begrundelse for denne lidelse, at den var en fysisk ’arv’ fra hans biologiske mor, som også havde haft denne sygdom. Men ifølge et ubekræftet forlydende, hed det sig også, at Martinus, der ellers var vegetar og normalt levede rimelig sundt, dog uden at være fanatisk, gav sit store daglige forbrug af Nescafé skylden, som altså dermed var hans egen. Man kunne måske her undre sig over, at et kosmisk bevidst menneske som Martinus, ikke på forhånd var klar over, at en daglig indtagelse af større mængder kaffe, som der åbenbart var tale om i hans tilfælde, i sig selv formentlig øger risikoen for visse sygdomme. Men desuden forklarede han, at alene den omstændighed, at en verdensgenløser i sagens natur var nødt til at inkarnere i en almindelig og normal fysisk menneskekrop, omtrent automatisk indebærer en vis risiko for angreb af almindeligt forekommende sygdomme. Den forklaring, i forbindelse med Martinus’ kræftlidelse, som han heldigvis hurtigt blev helbredt for ved operation, kunne flere ivrige Martinus-tilhængere ifølge forlydender ikke godtage, hvorfor de valgte at vende Martinus og hans sag ryggen. (13)

 

En verdensgenløser?

Der skal her tillægges, at Martinus’ påstand om, at han var en ny tids verdensgenløser på linje med bl.a. Kristus, Buddha og Muhammed, også rejser nogle problemer vedrørende f.eks. den skæbne, der blev Jesus til del. I Ny Testamente hører vi ganske vist aldrig om, at Jesus nogensinde skulle have været syg, men til gengæld fik han en forfærdelig skæbne i form af den smertefulde og dybt nedværdigende korsfæstelse. Martinus er imidlertid af den opfattelse, at der ikke var tale om afbetaling af skæbnegæld i dette tilfælde, men om, at Jesus frivilligt valgte at handle på en sådan måde, at det måtte ende med hans dødsdom. Det var dog nok ikke selvvalgt, at Buddha døde af dysenteri som 81-årig, men i begge tilfælde blev de to nævnte personer indhyllet i mytens og legendens på samme tid idealiserende og tilslørende ’historiefortælling’. Martinus, som på det tidspunkt var knapt 91 år, døde en ganske banal død efter et fald hjemme i sit soveværelse, hvorunder han brækkede lårbenshalsen på det ene ben. Hans høje fysiske alder og formentlig den smertestillende behandling, han af gode grunde fik på hospitalet, bevirkede at hans tydeligt ældede krop ikke kunne klare mere, og tre dage senere døde han stille og fredeligt på Frederiksberg Hospital, hvor han var blevet indlagt. (14)

 

     Personlig er jeg af den opfattelse, at der er sandhed i det citat, som Ben Saxe fremfører i sin mindeartikel om Martinus. Efter at have fortalt om en ven, der kendte Martinus særlig godt, fortsætter Saxe: ”Den samme ven, i hvis hjem Martinus gennem en længere årrække ofte kom på besøg, fortæller, at de en dag sad og talte sammen om forskellige spørgsmål. I samtalens løb stillede min ven Martinus flere spørgsmål, som han ikke umiddelbart ønskede at svare på. Og da min ven gik ham på klingen og havde fastholdt, at Martinus da måtte kunne svare på hvad som helst, eftersom han havde kosmisk bevidsthed, havde Martinus forklaret ham, at han kun brugte sin kosmiske bevidsthed, når han sad ved sin skrivemaskine og arbejdede på Livets Bog. ”Når jeg ikke bruger min kosmiske bevidsthed”, havde han tilføjet, ”ved jeg måske mindre end du og alle andre om mange ting!” (15)

     I sin hyldestbog til Martinus’ minde, som vidner om stor kærlighed til og loyalitet mod mesteren, kommer Per Bruus-Jensen til en vis grad ind på spørgsmålet om Martinus og hans kosmiske bevidsthed. Jeg tænker her særlig på kapitlet Om Martinus kontra Thomsen, der efter en længere samtale med Martinus og en vurdering af dennes udtalelser, ender med at forfatteren fuldt ud ’godkender’ Martinus som både at være i besiddelse af kosmisk bevidsthed og som verdensgenløser. Per Bruus-Jensen kan derfor ikke tages til indtægt for de synspunkter, der er fremsat i denne artikel. (16)

 

     Sluttelig vil jeg gerne så kraftigt, det er mig muligt, pointere, at denne artikel ikke er skrevet i den hensigt, at forklejne Martinus’ store, fortjenstfulde og formentlig epokegørende arbejde eller for at nedgøre hans minde, tværtimod. Den er alene skrevet i sandhedens interesse og for at give et bidrag til en saglig belysning af Martinus Kosmologi, og til at afsløre og helst fjerne den uhensigtsmæssige mytedannelse, der er opstået omkring Martinus som menneske og forfatter, ikke mindst mens han endnu levede. Skønt Martinus opfordrede studerende af hans kosmologi – personlig har jeg indtil nu brugt 45 år af mit liv på dette studium - til at forholde sig frit til hans kosmiske analyser og tænke selv, jf. f.eks. Livets Bog 1, stk. 10, 16, 18-9, er jeg udmærket bekendt med, at end ikke saglig kritik er velset i alle Martinus-kredse. Det er derfor vel vidende, at jeg som ’kritiker’ løber den risiko at blive betegnet som et offer for ”tærskelens vogtere”, og som følge heraf måske blive betragtet som persona non grata indenfor sagen. Det får jeg så nok desværre leve med. (17)

 

 

Noter og kilder:

 

1    Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi, bd. 4, s. 12-13. – Det skal dog understreges, at Per Bruus-Jensens bemærkninger om kønsbestemmelse ikke kan tages til indtægt for de synspunkter, der er fremsat i denne artikel. – Martinus: Livets Bog V, stk. 1650, 1937. Det Evige Verdensbillede, herefter forkortet DEV, her DEV 4, stk. 35.1-2, 35.8.

2    Livets Bog, bd. III-V. Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’Kosmologi, bd. 4.

 3    Vedr. begrebet naturlig befrugtning: LB I, stk. 419, 422-3, 426-7. LB III, stk. 825-6, 928-9, 931-2. LB IV,    stk. 1136, 1190, 1192-3, 1199, 1225, 1227, 1229, 1457, 1480. LB V, stk. 1718-20, 1737-40. LB VII, stk. 2540, 2623-4, 2626, 2628, 2634-5. DEV II, stk. 23:5. DEV III, stk. 33:12-3, 33:27-31, 33:41, 33:78, 33:81.

        I forklaringen til symbol nr. 34: Parringsakten eller Guds ånd i mørket, trykt i DEV 4, stk. 34.1-34.22, beskriver Martinus, hvordan det reinkarnationsmodne individ i salighedsriget undfanges og reinkarnerer. Herunder fremhæver han samlejepartnernes fællesorgasme som den ideelle forudsætning for salighedsvæsenets tiltrækning mod lige præcis dét biologiske forældrepar, hvis fysiske og mentale karakter og livsvilkår er i optimal skæbnemæssig overensstemmelse med det diskarnerede individs skæbneelement. Denne opfattelse har Martinus bekræftet i de såkaldte Kontaktbreve nr. 15, 1950, side 38-39 (genoptrykt i tidsskriftet Kosmos nr. 7, 1985, s. 148-9), hvori han svarer på to læserspørgsmål vedr. undfangelse.

4    Vedr. skæbneelementet og  talentkernerne, se Livets Bog II, stk. 326-7, 357, 373, 381, 413, 465, 528, 588, 591. Se evt. også Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1.249.-61. ”X”, bd. 2, stk. 2.106. Samme forfatter: Eksistens og udødelighed, bd. 2, stk. 4.10.1-11.8. - Vedr. koblingslegemet, se Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1.221.Vedr.  de seks grundenergikombinationer, se f.eks. Livets Bog II, stk. 331-2, 349, 359, 442, 533. Se evt. også Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1.107.-1.176. Se også Talentkerneprincippet her på hjemmesiden.

5     Martinus: Det Evige Verdensbillede 4, stk. 34.15-21. Se evt. også artikel Kunstig befrugtning, der er gengivet tidligere ovenfor.

6    Hans Wittendorff har fremført det synspunkt, at den mulighed kunne tænkes, at alene udstrålingen fra den forenede æg-sædcelle (zygote) kunne være nok til, at det diskarnerede væsens aura, og dermed dets skæbneelement, er i stand til at forbinde sig med genkomplekset. Se herom i note 3. 

 7    Vedr. de forskellige former for seksualtyper og seksualisme, se f.eks. Livets Bog, bd. V, stk. 1831-1918. Se også Polforvandlingens seksuelle kategorier her på hjemmesiden.

 8    Svend Åge Rossen: Mand eller kvinde i tidligere liv?. Kosmos nr. 4-1992. Hans Wittendorff: Kønsskifte     mellem inkarnationerne, Kosmos nr. 12-1996.

 9    Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 2, stk. 2.229.-2.232. - Det er i øvrigt vigtigt at forstå, at ifølge Martinus er begrebet skæbne ikke et afgrænset eller isoleret fænomen, men skal ses som et udtryk for den måde, det levende væsens tilværelse fundamentalt former sig på. Se. f.eks. Livets Bog II, stk. 348, 572, 587, 629. Men noget af det, der kan være vanskeligt at forstå for en ikke-kosmisk bevidst, som f.eks. mig, er, at der forekommer mange skæbnevirkninger, som set fra et lavpsykisk udsigtspunkt dels er uforståelige og dels virker unødigt grusomme og uretfærdige. Her tænker jeg især på to tilfældigt valgte eksempler: Forekomsten af siamesiske tvillinger, f.eks. to engelske nu voksne tvillingesøstre, som fra fostertilstanden har været sammenvoksede øverst i kranierne, men som man ikke har kunnet skille ved operation. At se, hvordan de to i øvrigt velbegavede kvinder havde lært at leve med deres voldsomme handicap, var både rørende og tragisk. Et andet eksempel er terrorangrebet på bl.a. World Trade Center i New York 11. sept. 2001, hvorunder flere tusinde mennesker, unge og lidt ældre, kvinder og mænd, omkom dels direkte under  flyangrebet og dels som følge af de to høje tårnbygningers efterfølgende sammenstyrtning. Se evt. min artikel Skyldig eller ikke-skyldig? og Per Bruus-Jensens svar  herpå. Den Ny Verdensimpuls nr. 1, 2002.  Se også Gunder Frederiksens artikler  Mod en verdenskulturs undergang , samme sted, og hans artikel Efter 11. september, DNV nr. 2, 2002. Evt. også Else Byskov: Det finder jeg fantastisk. Kosmos nr. 4-2002.

10     Se Hans Wittendorff: Er dyrs lidelser karma? Kosmos nr. 12, 1997.

11     Martinus: Den ideelle føde, og DeV 4, Symbol nr.38, stk. 38.1-27.

12    Vedr. skæbnebuerne, se f.eks. DeV, bd. 2, stk. 18:1-3. Se også afsnittet Individets skæbnedannelse her på hjemmesiden.

13     Martinus Erindringer, s. 164-76. Se også note 15.

14    Livets Bog 1, stk. 10, 19-22, 39, 55-8. – Sam Zinglersen: Martinus – som vi husker ham, 11-33, 99-115. Vedr. Martinus’ sygdom og død: Kosmos nr. 13/14, 1981, s. 155-82. Martinus Erindringer, s. 187-8. Martinus – som vi husker ham, s. 282-4.

15     Martinus – som vi husker ham, s. 77.

16    Per Bruus-Jensen: Sol & måne, s. 71-97. Bemærk, at Martinus borgerlige efternavn var Thomsen, deraf en skelnen mellem Martinus, ophavsmanden til den i god forstand fantastiske kosmologi, som bærer hans navn, og Thomsen, Martinus’ hverdagsjeg, der lejlighedsvis fremsatte udtalelser, som i al fald nogle af hans tilhængere undrede sig en del over. – Se endvidere Kurt Christiansen: Martinus og hans livsværk Det Tredie Testamente / en biografi. 1-2. Forlaget Kosmologisk Information 2005. Se specielt bind 1, 8.-9. Afsnit, og Bind 2, 20. Afsnit. Kurt Christiansens bog om Martinus er det hidtil mest omfattende værk om Martinus og hans ’sag’. Til trods for en forsøgvis kritisk tilgang til Martinus og hans kosmologi, ender Kurt Christiansen dog op med at dele Per Bruus-Jensens opfattelse af, at Martinus både var i besiddelse af ægte kosmisk bevidsthed og af de kvalifikationer, som måtte forventes af en verdensgenløser.

17   Begrebet ”tærskelens vogtere” stammer fra 1. Mosebog 3, 24. Martinus bruger udtrykket til at betegne de ufærdige sider ved et menneskes mentalitet, som f.eks. ærgerrighed, egoisme og selviske forhåbninger, der holder det ude fra at kunne få adgang til ”den store fødsels forgård”. Denne adgang er betinget af et sind, der bl.a. er præget af bl.a. uselviskhed, ydmyghed, næstekærlighed og upartiskhed. Om kritik af sin Sag siger Martinus i Samarbejds-Strukturen, stk. 7b: ”Man må på forhånd vide, at denne Sag er bygget op på kosmiske analyser, der er urokkelige, og ud fra dem er Strukturen lavet. / Har man kritik, må man derfor vide, at man ikke er i kontakt med Sagen. Så er man i konflikt med den, og det skyldes ens egen manglende udvikling. / Strukturen må i sig selv være analyserne. Det er dem, der dikterer. Og det må være den absolutte næstekærlighed. Det er noget, der skal brede sig til hele menneskeheden, til hvert menneske.” -  Se f.eks. også Livets Bog 1, stk. 125, 135, 159, 208. Se evt. også Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 3, stk. 3.97.-98.  

 

________________________________

 

 

BEMÆRK: Aktuelle kommentarer til ovenstående artikel:

 

Som det fremgår af artiklen er denne skrevet og publiceret i 2004. Det er interessant, fordi allerede på det tidspunkt var min tiltagende skeptiske og kritiske tilgang til Martinus' kosmologi og dennes såkaldte "kosmiske analyser" og disses facitter så småt begyndt. Men det betød og betyder stadigvæk ikke en formindskelse af min interesse og fascination af for det fabelagtige og eventyrlige billede af verden og livet, som Martinus brugte det meste af sit liv på at manifestere, både i skrift og tale - og ikke mindst i form af en imponerende række af geniale geometriske symboler.

 

© 2019 Harry Rasmussen. Denne kommentar er skrevet og tilføjet den 26. april 2019.

 

________________________________