Det kosmiske eventyr

H.C.Andersen og seksualiteten (2. del)

 

Denne lettere reviderede artikel udgør 2. del af artiklen ”min halve Qvindelighed” og skal ses som sådan. Den fortolker i særdeleshed H.C.Andersens eventyr ”Sneedronningen” på grundlag af Martinus’ kosmiske analyser over ”det seksuelle polprincip” og ”den seksuelle polforvandling”. Artiklen har som tidligere nævnt været trykt i tidsskriftet Kosmologisk Information og i Temahæfte nr. 6 med titlen ”H.C.Andersen – hans forfatterskab og livsanskuelse i kosmologisk belysning”, som udkom i 1996. Den kan i lighed med artiklens 1. del være et godt supplement til artiklen ”H. C. Andersens seksualitet”, som blev trykt i årsskriftet ANDERSENIANA 2004, og som involverer Martinus’ kosmiske analyser vedrørende ”det seksuelle polprincip” og ”polforvandlingen”. Sidstnævnte artikel er i sin helhed også gengivet her på hjemmesiden. Samtlige artikler kan desuden suppleres med artiklen ”Livsmysteriet og barnesindet”, som findes trykt i tidsskriftet KOSMOS nr. 2, 2001. Artiklen vil dog også kunne læses her på hjemmesiden.  

 

Det seksuelle polprincip lader sig til formålet uden videre fortolke og omskrive til et slags ”søskendeforhold”, i den forstand, at ”søskendeparret”, i dette tilfælde de to komplementære seksuelle poler, befinder sig inden for samme individs bevidsthedsområde eller –struktur, hvilket dels vil sige i overbevidsthedsregionen (de to seksuelle poler i form af to kosmiske hovedtalentkerner), og dels i underbevidsthedsregionen (de to seksuelle polorganer i form af to organiske strukturer). I eventyret ”Sneedronningen”, 1844, der, som vi om lidt skal få at se, i sit kosmiske ”tydningsplan” (= det fjerde tydningsplan) især handler om ”polprincippet” og ”den seksuelle polforvandling”, har H.C.Andersen udtrykt relationen mellem de to seksuelle ”poler”: den maskuline pol og den feminine pol, med ordene: ”De vare ikke Broder og Søster, men de holdt ligesaa meget af hinanden, som om de vare det.”-

     Men ”spaltningen” mellem de to ”poler” og den heraf forårsagede gensidige seksuelle tiltrækning imellem kønnene, kræver brugen af et tillægsbegreb som ”kæresteparret” eller – som vi f.eks. så det i forbindelse med omtalen af eventyret ”Veirmøllen” i denne artikels 1. del – begrebet ”ægteparret”. Betegnelsen ”søskendeparret” henviser herefter til den tilstand eller situation, hvori individet er ”dobbeltpolet”, dvs. hvor begge ”poler” fungerer på lige fod med hinanden, en tilstand, der i en vis forstand godt kan betegnes som de to ”polers” ”barndomstilstand”, mens betegnelsen ”kæresteparret” specielt refererer til ”enkeltpoletheden”, dvs. den tilstand eller situation, hvori individets to seksuelle ”poler” funktionelt er adskilte fra hinanden, idet den ene er fuldt aktiv, mens den anden er reduceret til latent status. Denne tilstand udgør grundlaget for og årsagen til dannelsen af de to køn, idet mandkønnet er karakteriseret ved, at den maskuline pol er aktiv, mens den feminine pol er inaktiv, og kvindekønnet er karakteriseret ved, at den feminine pol er aktiv, mens den maskuline pol er inaktiv. – Betegnelsen ”ægteparret” hentyder især til den påfølgende og fornyede ”dobbeltpolethed”, som derfor i denne sammenhæng vil kunne benævnes som de to polers ”manddoms- og alderdomstilstand”, der interessant nok samtidig lader sig opfatte som en ny ”barndomstilstand”, hvilket netop antydes i slutningen af eventyret ”Sneedronningen” i og med ordene: ”Voxne og dog Børn”. Ja, ”voksne” i forhold til ”udgangspositionen”, og ”børn” i forhold til det fornyede og genvundne ”barndomshjem”.

     Den del af Andersens forfatterskab, som skildrer relationer mellem en pige og en dreng, og som desuden i reglen også omhandler et kæreste- eller ægtepar, en kvinde og en mand, drejer sig, set i det kosmiske tydningsperspektiv, altså om ”det seksuelle polprincip” og i flere tilfælde samtidig også om ”den seksuelle polforvandlingsproces” eller, sagt med andre ord: om den kosmiske indviklings- og udviklingsrejse, sådan som denne i sit princip er skildret i Martinus’ kosmologi. (1) 

 

Eventyret ”Sneedronningen”

Det er ikke hensigten her at gå hverken i dybden eller bredden med detaljerede begrundelser for mine synspunkter og påstande i forbindelse med hele dette omfattende, interessante og – det skal siges – komplicerede emne. Men det kan dog nævnes, at mange af Andersens skuespil opfylder de kriterier, der er opstillet ovenfor. Det samme gælder så godt som alle hans romaner. Men ikke mindst en række af eventyrene og historierne indeholder ”polprincippet” og handler om den kosmiske indviklings- og udviklingsrejse, underforstået ”den seksuelle polforvandlingsproces”, men naturligvis indirekte, idet Andersen jo af gode grunde ikke var bekendt med Martinus’ kosmiske analyser og kosmologiske terminologi. Men som omtalt i denne artikels 1. del kendte han Aristofanes’ udlægning og beskrivelse af begrebet Eros, ligesom han var bekendt med den nypythagoræiske såvel som nyplatoniske myte om sjælens skæbne. Den, der kortest og klarest i øvrigt findes fortalt i lignelsen om ”Den fortabte søn”, dvs. ”gudesønnen” – et udtryk, der refererer til begge køn, og som i sig på én gang rummer Bibelens myte om Adam og Eva, med dens paradis og syndefald, og mytens fortsættelse og afslutning i Jesu profeti om dommedag og genkomst. Men vi vil her nøjes med at opholde os ved et enkelt af Andersens eventyr, og det, der måske allerbedst ’illustrerer’ denne myte, og dermed også Martinus’ kosmiske analyser vedrørende det levende væsens, subsidiært menneskets, kosmiske polforvandlingskredsløb, nemlig, som allerede nævnt, eventyret ”Sneedronningen”. (2)

 

     Den bogstavelige, ydre handling i dette herlige og dybsindige eventyr, forudsættes her at være kendt af læseren. Når vi derfor læser ”Sneedronningen” med ”kosmologiske briller” ser vi, at Andersen lader historien tage sit udgangspunkt i en ”paradisisk” situation og tilstand (”barndomshjemmet”), som beror på, at begge ”poler” (”de to børn”) fungerer på lige fod med hinanden. Men lige så vel som Martinus, vidste den vise digter H.C.Andersen, at livets evige love, det, førstnævnte kalder ”guddommelige skabeprincipper”, fordrer fornyelse og forandring, for at livet og livsoplevelsen kan befordres og opretholdes: ”polerne” må ”separeres” og ”blive borte for hinanden” (”børnene må hver for sig forlade barndomshjemmet og –miljøet”), for at etablere den livsnødvendige kontrastdannelse. Bibelens mytologiske ”Satan” eller ”Slangen”, er i kosmologiens fortolkning identisk med ”verdensgenløsningsprincippet”, som i samspil med med ”kredsløbs- og kontrastprincippet” og i forening med ”sult- og mættelsesprincippet”, derfor den dybeste årsag til ”syndefaldsprocessen”. I Første Mosebog fortæller Eva til Slangen, at Gud har forbudt hende og Adam at spise af ”kundskabens træ”, thi i så fald vil ”døden” være dem vis. Hertil svarer Slangen: ”I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes jeres øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt!” – I eventyret siger ”Sneedronningen” i sin identitet med ”verdensgenløsningsprincippet”, til drengen Kay (”den ordinære seksuelle pol”), som på grund af sin ”fortryllelse” er ”slave” i ”Forstandens Iisslot” (”den materialistiske livs- og verdensanskuelse”), at ”løsenet” på hans frigivelse er ordet: ”Evigheden”. ”Kan Du udfinde mig den Figur, saa skal Du være din egen Herre, og jeg forærer Dig hele Verden...” og med tanke på sine yngre læsere eller tilhørere, tilføjer Andersen fornøjeligt: ”...og et Par nye Skøiter.” Men han kan dog samtidig have ment: en ny evne til åndelig bevægelsesfrihed! Og da de to ”poler” atter forenes, som det sker, da pigen Gerda, Kays feminine modpol, ”indhenter” eller ”genfinder” sin ”barndomskammerat”, lykkes det at ”udfinde den Figur”, der udgør løseordet på den kosmiske frihed, som er identisk med åndens sejr over døden og materien; ”børnene” er dermed vendt tilbage til ”barndomshjemmet”, ”paradis-tilstanden” er genvundet og genfundet, og livet opleves og erkendes på ny som det guddommelige og eventyrlige under, det i virkeligheden er og vedbliver med at være i al evighed. (3)

 

Illustration til H.C.Andersens eventyr ”Sneedronningen”, hvor denne skikkelse i kosmologiens fortolkning symboliserer ”verdensgenløsningsprincippet”, og hvor pigen Gerda (den feminine seksuelle pol) og drengen Kay (den maskuline seksuelle pol) genforenes i  ”Forstandens isslot”, der symboliserer den materialistiske livs- og verdensanskuelse. Kay er netop ved at forsøge på at lægge de sidste brikker til det store mysteriøse puslespil: tilværelsen, men evner ikke at finde og lægge den manglende og afgørende brik, der hedder ”evigheden”. Dertil fordres, at de to seksuelle poler atter genforenes, i eventyret og på tegningen symboliseret ved de to børns genforening.

Tegning af Birgit Bennedbæk. - © 2008 Harry Rasmussen.

 

     Eventyret ”Sneedronningen” er centralt i Andersens samlede litterære produktion, idet det rummer en række af de grundlæggende ideer og temaer, som altid havde betydet noget for ham og som han faktisk aldrig ophørte at beskæftige sig med og skrive om. Det kan derfor afgjort konstateres, at der er en indre linje og sammenhæng i alt, hvad han har skrevet, netop fordi hans interesse til stadighed kredsede omkring de fire religions-filosofiske hovedemner, som findes nævnt i kapitlet ”Livets Eventyr”. Det ser vi specielt på rækken af hans eventyr og historier, der begynder med ”Dødningen” (1830) og afsluttes med ”Hvad gamle Johanne fortalte” (1872), hvori vi kan iagttage en indre konsistens og konsekvens, som gør det reelt at tale om en cyklus. Samlingens sidstnævnte eventyr, som egentlig er en historie, vil nemlig uden videre kunne ’hægtes’ på det førstnævnte eventyr, således at ”kredsløbet” hermed er fuldbyrdet; eller snarere ”spiralkredsløbet”, for erfarings- og modenhedsmæssigt var Andersen utvivlsomt nået nogle skridt videre, da han skrev sine sidste eventyr og historier. (49)

 

Erindringens forgyldningsevne

Lige som tilfældet er i eventyret ”Dødningen”, er de biografiske eller selvbiografiske elementer også stærkt til stede i historien ”Hvad gamle Johanne fortalte”. Således genkendes uden vanskelighed Andersens far, Hans Andersen, i den ene af sidstnævnte histories hovedpersoner, skrædderen ”sølle Rasmus”, lige som Andersen selv fremtræder som ”lille Rasmus”, medens moderen, Anne Marie, er tildelt navnet ”Maren”. Endvidere genfinder vi elementer fra andre af Andersens eventyr og historier helt tilbage til eventyret ”Dødningen”, hvori faderens død spiller en afgørende og igangsættende rolle. Ved en omarbejdelse i 1835 skiftede dette eventyr forresten titel til ”Reisekammeraten”. Men i begge tilfælde er drengen ”Johannes” - alias Andersen selv – i eventyrets begyndelse faldet i søvn ved faderens dødsleje med den dødes kolde hånd i sin:

 

     ”[...]  Da drømte han en underlig Drøm; han saae, hvor Sol og Maane neiede for ham [jvf. med Josefs drøm i 1. Mosebog 37,9.], og han saa sin Fader frisk og sund igjen og hørte ham lee, som han altid loe naar han var rigtig fornøiet. En deilig Pige, med Guldkrone paa sit lange smukke Haar rakte Johannes Haanden, og hans Fader sagde, ”seer Du, hvilken Brud Du har faaet? Hun er den deiligste i hele Verden.” Saa vaagnede han, og alt det Smukke var borte, hans Fader laae død i Sengen, der var slet ingen hos dem; den stakkels Johannes!”

 

     Billedet af den dejlige pige med guldkronen på, leder uvilkårligt tanken hen på et eventyr som ”Hyldemoer”, der er skrevet i 1843, og altså omtrent samtidig med eventyret ”Sneedronningen”. Eventyret ”Hyldemoer” ender med, at den lille dreng, der er eventyrets hovedperson, efter et langt og begivenhedsrigt liv, som gammel mand sidder med sin ligeledes gamle kone under det blomstrende hyldetræ. Og erindringens dryade:

 

     ”[...] ”den lille Pige med de blaa Øine og med Hyldeblomsterne i Haaret sad oppe i Træet, nikkede til dem begge To, og sagde: ”i Dag er det Guldbryllupsdag! Og saa tog hun to Blomster af sin Krands, kyssede paa dem, og de skinnede først som Sølv, saa som Guld, og da hun lagde dem paa de gamle Folks Hoveder, blev hver Blomst til en Guldkrone; der sad de begge To, som en Konge og en Dronning, under det duftende Træ, der ganske og aldeles saae ud som et Hyldetræ. [...]”

 

     Der er her umiskendeligt tale om erindringens forgyldningsevne, som i tidens fylde frembringer det, Martinus har kaldt for ”guldkopierindringer”, der igen er identiske med det erindrings- og idémateriale, hvoraf der blandt andet kan skabes en poetisk digtning, som rummer det tidligere omtalte kosmiske aspekt, således som det er tilfældet hos Andersen, når han eksempelvis i eventyret ”Dødningen” skriver, efter at faderen er blevet begravet på katolsk vis, at sønnen Johannes under kordrengenes sang fornemmer ”i de spæde Stemmer at høre Guds Engle der sang hans Fader imøde. Han saae op imod Himlen, saae rundt omkring sig; Alt aandede et frodigt Sommer-Liv; og da blev det ham klart i Sjælen, at Døden ikke kunde være Tilintetgjørelse; [...]” – Underforstået: Naturens kredsløb bekræfter for ham, at livet, også sjælens liv, fortsætter efter det fysiske legemes undergang, og hermed er vi tilbage ved Andersens kongstanke: Sjælens udødelighed og evige liv. (5)

 

Andersens ”dobbeltforelskelser”

Billedet af den guldkronede pige er altså blandt andet er symbol på digtning og poesi, i videre forstand på kunst og skabende virksomhed. Men det er samtidig også et billede på det, der i de kosmiske analysers terminologi betegnes som ”det intellektuelle polorgan”, der altså i det maskuline væsens, subsidiært Andersens, tilfælde netop repræsenterer ”den feminine pol”. Og som vi konstaterede allerede i 1. del af artiklen, var Andersens feminine pol så fremtrædende i hans bevidsthedsliv, at han forresten ikke sjældent forelskede sig i personer af sit eget køn. Men det bemærkelsesværdige ved denne forelskelse var, at den ofte havde karakter af en ”dobbeltforelskelse”, i den forstand, at Andersen på samme tid kunne være forelsket i både en kvinde og en mand. Nu skal man imidlertid ikke tage udtrykket ”forelskelse” al for bogstaveligt for Andersens vedkommende, for med få undtagelser var der i reglen tale om et relativt kortvarigt romantisk sværmeri fra hans side, som derefter oftest gled over i virkeligt venskab, der i så godt som alle tilfælde blev af livslang varighed for Andersen, så vel som for de involverede parter. Det skal her pointeres, at der sjældent var tale om forelskelse i Andersen for de sidstnævntes vedkommende. Det sidstnævnte er grunden til, at jeg betegner Andersens forelskelser som ”dobbeltforelskelser” og ikke som ”kærlighedstrekanter”.

     Som et prototypisk eksempel på den unge Andersens ”dobbeltforelskelser”, der også kunne omfatte en fader og hans datter, og et eksempel, som viser, at den daværende 20-årige skoleelev H.C.Andersen selv var ganske klar over sin egen situation i følelsesmæssig henseende, vil følgende citat fra hans ”Levnedsbog” kunne tjene:

 

     ”[...] – Øehlenschlægers Datter Lotte var alt en voxen Pige, vist 13 a 14 Aar. Hun var meget munter, og det morede hende (sagtens at at give mig nogen Hyldest, som jeg tog for gode Vare) – De fleste Deciple i øverste Klasse, havde alle flere Gange været forelsket; det faldt mig nu ind, at det ogsaa var paa Tiden at jeg blev det. Jeg sværmede for Øehlenschlæger, og dette Sværmerie meente jeg ogsaa maatte gaae over til Datteren. Jeg fandt det poetisk at elske hans Datter og besluttede mig til det. – Jeg stirrede paa hende, jeg vilde saa gjerne blive forelsket, men jeg kunde ikke; dog mærkede man mine Blik og sagde: ”han elsker Lotte!”; nu troede jeg det selv, skjøndt jeg husker, at jeg undrede mig over at man saadan kunde blive forelsket naar man selv vilde! – (Jeg var ganske Barn, der var ikke Idee om sand Kjærlighed)! – Nu vel! Jeg elskede Lotte, men meente egentlig hendes Fader. –”

 

     I dette citat fortæller Andersen helt utilsløret, at det faktisk var den mandlige part, han var forelsket i, men der har formentlig ikke været tale om en bevidst seksuel tiltrækning, thi i så fald ville Andersen vel næppe have udtrykt sig så direkte og åbenhjertigt, som det er tilfældet her. (6)

 

     Hvorvidt Andersen nogensinde havde et fuldbyrdet seksuelt forhold, det være sig til en kvinde eller en mand, er blevet diskuteret og betvivlet. Men ifølge hans almanak for september-oktober 1840, kunne det tyde på, at han har haft et par enkeltstående seksuelle forhold til en prostitueret kvinde i København, lige som han under sit første ophold i Neapel i 1834, følte sig stærkt fristet til at følge sin drift og få den tilfredsstillet hos en prostitueret. Ifølge dagbogen stod han dog imod, idet han blandt andet noterer:

 

     ”[...] jeg anseer ikke denne Tilfredsstillelse for en Synd, men jeg finder det væmmeligt og farligt, med slige Væsener og utilgiveligt Synd med et uskyldigt Væsen. [...]”

 

     Under sine gentagne rejser og ophold i ”syndens by”, Paris, i 1840’erne og senere, aflagde Andersen flere gange besøg på et bordel. Men bortset fra et par enkeltstående tilfælde, hvor han åbenbart er faldet for fristelsen, noterer han som regel, at det aldrig – eller næsten aldrig! – kom til nogen egentlig fysisk, seksuel kontakt i form af samleje, men måske nok anden form for tilfredsstillelse. (7)

 

Andersen var ikke homoseksuel

Det vides til gengæld ikke, om Andersen på noget tidspunkt i sit liv oplevede eller havde, hvad vi i dag kalder for et homoseksuelt forhold. Han er ganske vist efter sin død i en avisartikel blevet beskyldt for det, angiveligt af en yngre forfatterkollega, som i sin tidlige ungdom skulle være blevet forført af den noget ældre digter. Der viste sig dog i henhold til den yngre forfatter selv ikke at være hold i den historie. Men at Andersen i øvrigt værdsatte og også havde et vist behov for fysisk, omend næppe direkte seksuel kontakt med en person af sit eget køn, har han faktisk ikke lagt skjul på.

     Et eksempel herpå finder vi således i hans dagbog for søndag den 27. juli 1834. Han var samme dag ankommet med diligence til Hamburg på hjemturen fra sin første store udenlandsrejse, som strakte sig over tidsrummet 22. april 1833 til 3. august 1834, og hvis primære mål havde været Italien. Straks ved ankomsten indlogerede han sig på hotel, klædte om og spadserede til Altona, for at aflægge visit ombord på et vagtskib, hvis kaptajn og officerer Andersen kendte. Han inviteres og takker ja til at blive og spise middag med, men inden da indfinder sig også hans fem år yngre ven, Christian Wulff, der var officer ombord og i øvrigt broder til Andersens flittige brevveninde, Henriette Wulff. Om dette møde noterer han i dagbogen for den nævnte dato bl.a.:

 

     ”[...] lidt efter kom Christian, vi vare noget generte ved Omgivningen. En Architect kom og jeg spiiste anden Gang til Middag. Krinkel snakkede liderligt og Christian kastede op. – Mod Aften fulgte han med i Land og der i hans Værelse omfavnede og kyssede vi hinanden, han var ellers syg og jeg meget angreben af Reisen.” (8)

 

     Et andet eksempel finder vi omtalt af forfatteren Nicoli Bøgh, til hvem den da 68-årige Andersen i 1873 i et retrospektivt tilbageblik fortalte om sit liv. H.C.Andersen var alle sine dage en varm beundrer af mennesket og digteren Adam Oehlenschlæger, og der bestod da også et årelangt personligt nært venskabsforhold imellem dem. Engang, da Andersen havde opsøgt sin digterven og beklaget sig over den strenge kritik, som han ofte følte sig udsat for, trøstede og opmuntrede Oehlenschlæger sin unge digterkollega og sagde:

 

     ”[...] De er mere Digter end Heiberg og Hertz, som gjør Nar ad Dem; de To er dygtige Mennesker, meget dygtige; men de er ikke, hvad jeg kalder rigtige Digtere. Saa tog han sine Arme om mig og kyssede mig, og jeg glemmer aldrig dette Kys; det er den eneste Gang, jeg har havt Følesen af, at Læber berørte mine; de var saa fyldige, livsvarme, røde og lidt fugtige, og han kyssede saa fyldig med dem.” (9)

 

     Men i øvrigt bør man nok vogte sig for at lægge for meget i disse venskabelige omfavnelser og kys mellem mænd på den tid, hvor varme venskaber var mere almindeligt end tilfældet senere blev i den viktorianske dobbeltmoralske periode. Andersen må dog have følt, at det ville kunne misforstås, hvis han og vennen, Christian Wulff, havde omfavnet hinanden for øjnene af de andre ombord på skibet, som de senere gjorde på Christians værelse. For ellers ville der vel ingen grund have været til, at de skulle føle sig ”noget generte ved Omgivningen”.

 

Livets Eventyr – igen og altid!

Så vidt det altså har kunnet undersøges og konstateres på grundlag af de bedst kendte og tilgængelige kilder, findes der intet belæg for at opfatte eller betragte H.C.Andersen som egentlig homoseksuel i dette ords og begrebs almindelige betydning. Derimod er der al mulig grund til, i henhold til Martinus’ kosmiske analyser over ”det seksuelle polprincip” og ”den seksuelle polforvandling”, at mene, at vor geniale eventyrdigter befandt sig på et relativt fremskredent stadium i den seksuelle polforvandling, hvor konstellationen mellem de to seksuelle ”poler”, dels ”den maskuline pol” og ”den feminine pol”, og dels ”det emotionelle polorgan” og ”det intellektuelle polorgan”, for hans vedkommende nærmede sig den jævnbyrdighed i funktionel og bevidsthedsmæssig indflydelse, som i de kosmsike analyser betegnes som ”dobbeltpolethed”. En situation og tilstand, der udgør den kosmiske-organiske baggrund, primært for hans personlige seksuelle orientering imod begge køn, og sekundært for tilstedeværelsen af det, jeg i denne artikelserie har betegnet som ”det fjerde tydningsplan” i hans digtning. Det vil sige, det fond af kosmiske ideer, tanker og forestillinger, som størstedelen af hans forfatterskab indeholder, og som navnlig en række af eventyrene, som en symbolsk ”Aladdinshule”, gemmer i sig, og som samtidig udgør det idéfond, der er baggrunden for Andersens syn på livet, såvel som på kunsten, og som han bl.a. har udtrykt i og med følgende ord:

 

     ”Gjennem Blomstens tætte Blad bryder Lyset frem i Farver, her rødt, der blaat, hver Farve, vi kjende; med samme Kraft lyser Guddommen fra alt det Skabte; som Lyset i Blomsten straaler dens Almagt frem i den hele Skabning. Alt er et Underværk, som vi ikke begribe, men vænnes til og da finde almindeligt. De digtede Eventyr faae deres Overnaturlighed kun ved Kjædens Overbrydning, ved Mangel paa den vise Orden, vi daglig have for Øie i det større, guddommelige Eventyr, hvori vi selv leve.” (10)

 

     Konklusionen på den hermed foreliggende to-delte artikel må derfor efter min mening blive, at det først er i og med Martinus’ kosmiske analyser over ”det seksuelle polprincip” og ”den seksuelle polforvandling”, at man finder en tilfredsstillende og acceptabel forklaring på, hvorfor et menneske som H.C.Andersen havde netop den psyko-seksuelle konstitution, som tilfældet var. Men det fordrer naturligvis, at man er i stand til at forstå og acceptere det evighedsperspektiv på de levende væsener, menneskene inklusive, som Martinus’ kosmologi eller verdensbillede er en så markant og fornem eksponent for. (11)

 

© 2008 Harry Rasmussen.

 

Noter og kilder:

 

 1.  Artiklen ”Livsmysteriet og barnesindet” findes gengivet her på hjemmesiden. -

 2.  Vedr. Aristofanes’ udlægning og beskrivelse af begrebet Eros: Se artiklen ”min halve Qvindelighed” her på hjemmesiden. - Eventyret ”Sneedronningen” er trykt i de fleste publikationer med Andersens eventyr, men jeg kan særligt anbefale Erik Dal og Erling Nielsen: ”H.C.Andersens Eventyr I-VII”. Hans Reitzels Forlag. København 1962-90. Eventyret ”Sneedronningen” findes i bind II, s. 49-76, og med kommentarer i bind VII.

 3.  Jævnfør evt. med Søren Hahn: ”Forstands Isspillet”. Tidsskriftet Kosmos 1981, s. 138-52. Artiklen giver en fortolkning af eventyret ”Sneedronningen” på baggrund af Martinus’ komologi. Fortolkningen supplerer til dels min udlægning af samme eventyr. Se evt. også Søren Olsen: Splinten fra troldspejlet. Kosmos nr. 1- 2006. Også den artikel anlægger en interessant synsvinkel på eventyret ”Snedronningen”, som må siges at supplere den tolkning af eventyret, jeg allerede i artiklerne ”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds rige!” I-II (1977) har gjort mig til talsmand for. De to artikler findes her på hjemmesiden: ”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds rige!” I og ”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds rige!” II

 

 4.  Iflg. sagkundskaben er Andersens senest skrevne eventyr eller historie ”Hvad gamle Johanne fortalte”. Se H. Topsøe-Jensen: ”H.C.Andersen og andre Studier”. Odense Bys Museer, 1966.

5.   Første citat lyder sådan på nu-dansk: ”[...]  Da drømte han en underlig drøm; han så, hvor sol og måne nejede for ham [jvf. med Josefs drøm i 1. Mosebog 37,9.], og han så sin fader frisk og sund igen og hørte ham le, som han altid lo naar han var rigtig fornøjet. En dejlig pige, med guldkrone på sit lange smukke hår rakte Johannes hånden, og hans fader sagde, ”ser du, hvilken brud du har fået? Hun er den dejligste i hele verden.” Saa vågnede han, og alt det smukke var borte, hans fader lå død i sengen, der var slet ingen hos dem; den stakkels Johannes!”

      Det andet citat ser sådan ud: ”[...] ”den lille pige med de blå øjne og med hyldeblomsterne i håret sad oppe i træet, nikkede til dem begge to, og sagde: ”i dag er det guldbryllupsdag! Og så tog hun to blomster af sin krands, kyssede paa dem, og de skinnede først som sølv, så som guld, og da hun lagde dem paa de gamle folks hoveder, blev hver blomst til en guldkrone; der sad de begge to, som en konge og en dronning, under det duftende træ, der ganske og aldeles så ud som et hyldetræ. [...]” – Vedr. ”erindringens forgyldningsevne”, se artiklen ”Talentkerneprincippet” her på hjemmesiden. – Det tredje citat lyder sådan på nu-dansk: ”i de spæde stemmer at høre Guds engle der sang hans fader imøde. Han så op imod himlen, så  rundt omkring sig; alt åndede et frodigt sommer-liv; og da blev det ham klart i sjælen, at døden ikke kunne være tilintetgørelse; [...]”

6.  H.C.Andersens Levnedsbog 1805-1831, s. 139. Det Schønbergske Forlag. København 1962, 1988. – På nu-dansk ville citatet se sådan ud: ”[...] – Øhlenschlægers datter Lotte var allerede en voksen pige, vist 13 a 14 år. Hun var meget munter, og det morede hende (sagtens at at give mig nogen hyldest, som jeg tog for gode varer) – De fleste disciple i øverste klasse, havde alle flere gange været forelsket; det faldt mig nu ind, at det også var på tiden at jeg blev det. Jeg sværmede for Øhlenschlæger, og dette sværmeri mente jeg også måtte gaa over til datteren. Jeg fandt det poetisk at elske hans datter og besluttede mig til det. – Jeg stirrede på hende, jeg ville så gerne blive forelsket, men jeg kunne ikke; dog mærkede man mine blikke og sagde: ”han elsker Lotte!”; nu troede jeg det selv, skønt jeg husker, at jeg undrede mig over at man sådan kunne blive forelsket når man selv ville! – (Jeg var ganske barn, der var ikke idé om sand kærlighed)! – Nu vel! Jeg elskede Lotte, men mente egentlig hendes fader. –”

7.  H.C.Andersens Almanakker 1833-1873. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1990. Desuden Dagbøger I-XII, bind I, s. 329-29. Bind II, s. 351, og bind VII, s. 179, 280-81. – Citatet gengivet på nu-dansk: ”[...] jeg anser ikke denne tilfredsstillelse for en synd, men jeg finder det væmmeligt og farligt, med sådanne væsener og utilgiveligt synd med et uskyldigt væsen. [...]” – Med udtrykket ”sådanne væsener” mener Andersen kvindelige prostituerede, og med ”et uskyldigt væsen” mener han en ganske ung pige på 15-16 år.

8.  H.C.Andersens Dagbøger I, s. 510. – På nu-dansk ville citatet se sådan ud: ”[...] lidt efter kom Christian, vi var noget generte ved omgivningen. En Arkitekt kom og jeg spiiste anden gang til middag. Krinkel snakkede liderligt og Christian kastede op. – Mod aften fulgte han med i Land og der i hans værelse omfavnede og kyssede vi hinanden, han var ellers syg og jeg meget angreben af rejsen.”. - Krinkel, dvs. Krenchel, en af skibets officerer. – Vedr. Andersens formodede homoseksualitet, se artiklen ”H.C.Andersens seksualitet” her på hjemmesiden, samt artiklen H.C.Andersens seksuelle observans.

9.  Nicolai Bøgh: ”Hvad H.C.Andersen fortalte.” Danmark. Illustreret Kalender for 1887, s. 32. Gads Forlag. Citatet findes også gengivet hos H.Topsøe-Jensen i det i note 4 nævnt værk, s. 361.

10. Citatet stammer fra Andersens roman ”Kun en Spillemand” (1837). Gyldendal 1970, s. 125. – På nu-dansk ville citatet se sådan ud: ”Gennem blomstens tætte blad bryder lyset frem i farver, her rødt, der blåt, hver farve, vi kender; med samme kraft lyser Guddommen fra alt det skabte; som lyset i blomsten stråler dens almagt frem i den hele skabning. Alt er et underværk, som vi ikke begriber, men vænnes til og da finder almindeligt. De digtede eventyr får deres overnaturlighed kun ved kædens overbrydning, ved mangel på den vise orden, vi daglig har for øje i det større, guddommelige eventyr, hvori vi selv lever.” – Med udtrykket ”kædens overbrydning” mener Andersen ”brud på årsags-virkningskæden”.  

11. I det af Martinus opstillede alfabetiske skema over jordmenneskenes seksuelle polforvandling, fra A- til K-menneske, skal H.C.Andersen formentlig placeres i E-kategorien. Vedr. emnet, se Martinus: Livets Bog, bind 5, og Mogens Møllers artikel: ”Skæbnen og den seksuelle polforvandling”. Tidsskriftet Kosmos 1962 eller Temahæfte nr. 1 med samme titel. Se også specielt Per Bruus-Jensen: ”X”, bind 4. – Vedr. emnet, se også ”Polforvandlingens seksuelle kategorier – fra A- til K-menneske” her på hjemmesiden, som giver en summarisk oversigt over kategorierne.