Hvad er meningen?

med livet og verden forstås!

 

 

Indledning

Siden min tidlige barndom har jeg altid undret mig over, at noget overhovedet er til, for hvorfor kunne det ikke lige så godt være tilfældet, at noget ikke var til?

 

I lighed med myrerne i en myretue styrter menneskene hvileløse omkring og gør sig nyttige på mange forskellige måder, mest dirigeret af naturlige nødvendigheder i form af drifter, behov og begær. Fra vugge til grav bruger menneskene – og for den sags skyld også dyrene – tid, energi eller kræfter på at skaffe sig til dagen og vejen og opfylde sine behov, begær og ønsker, herunder ikke mindst det seksuelle behov og begær, der samtidig bidrager til at bevare arten eller slægten. Begæret, behovet og ønskerne drejer sig også om anskaffelsen af mere eller mindre nødvendige og nyttige materielle ting, så som klæder, boliger, møbler, sommerhuse, biler, både, mm., der i mange tilfælde erstatter behov og begær, som til dels erstatter et - oftest ubevidst - ønske om, at kunne forstå den dybere mening med det alt sammen. Eller kort og godt: Meningen med, at livet og verden eksisterer og er, som det og den og vi er.

 

Lige fra den fjerne fortid, da avantgarden af menneskene begyndte at tænke, især i form af naturvidenskab  og humanvidenskab, sidstnævnte især i form af filosofi, har man forsøgt at forklare og forstå alle tings oprindelse, funktion og formålstjenlighed og især os menneskers adfærd, og er i den sammenhæng nået langt ved hjælp af især ét grundlæggende aksiom, nemlig objektivitetsaksiomet, hvilket vil sige en til grund liggende og umiddelbart indlysende påstand eller grundsætning, som ikke behøver nærmere forklaring og som er udtryk for en opfattelse og forsøgsvis beskrivelse præget af saglighed og upartiskhed.

 

Objektivitetsaksiomet er direkte modsat subjektivitetsaksiomet, som er udtryk for en opfattelse og beskrivelse, der i større eller mindre grad er præget af en personligt farvet og værdibestemt opfattelse. Det sidstnævnte aksiom afvises af videnskaben som ubrugeligt, når det gælder en nærmere og gyldig forklaring af tilværelsen. I sin yderste konsekvens forsøger naturvidenskaben ved hjælp af strengest mulig  objektivitet, at registrere og forklare overhovedet alt eksisterende på basis af de konstaterede foreliggende fysiske kræfter eller energier og lovmæssigheder, de såkaldte naturkræfter og naturlove. 

 

Subjektivitetsaksiomet er af indlysende grunde især forbundet med tankemæssige discipliner som filosofi, psykologi og metafysik, der dog i en vis udstrækning tager udgangspunkt i og hviler på de fysiske kræfter eller energier og lovmæssigheder. Det hænger grundlæggende sammen med, at vi generelt set er fysisk orienterede væsener og individer, som i alt det væsentlige er opdraget og understøttet af natur- og humanvidenskaben og derigennem er vænnet til at opfatte, mene og tro, at de subjektive kræfter eller energier og lovmæssigheder, kort og godt bevidsthedslivet, grundlæggende har fysisk oprindelse, specielt i medfør af den fysiske hjernes anatomi og fysiologi. Særlig den nyere tids hjerneforskning og neuropsykologi ser det som en vigtig opgave at objektivere og lokalisere - og dermed i en vis forstand reducere - bevidsthedslivet til fysiologiske processer i bestemte dele af hjernen. (1) 

 

Såvel naturvidenskaben som humanvidenskaben opfatter – og reducerer - verden og livet ud fra en forståelse af en helt igennem fysisk verden, der grundlæggende eksisterer og udfolder sig på grundlag af fysisk-kemiske kræfter eller energier og lovmæssigheder, de såkaldte naturlove. Men så vidt vides ser det ud til, at ingen eller i hvert fald kun forholdsvis få naturvidenskabelige forskere har undret sig over, hvorfra disse fysisk-kemiske kræfter eller energier og lovmæssigheder stammer eller kommer. Og de forskere, der har undret sig og søgt sand viden, ser ud til at have stillet sig tilfredse med teorien om, at altings opståen skyldes det såkaldte Big Bang, uden at man har gjort sig seriøse tanker eller forestillinger om, hvad der gik forud for dette. I bedste fald henholder man sig til, at der ikke var noget, der gik forud, fordi i og med Big Bang skabtes det kontinuum og den basale lovmæssighed og forudsætning, der kaldes rum-tid. (2) 

 

I nyeste tid er der dog forskere, som mener, at Big Bang-teorien ikke er tilstrækkelig til at kunne forklare verdens og livets tilblivelse og indretning. (3)

 

Men som påvist i en række af mine tidligere artikler her på hjemmesiden, har jeg som lægmand efter bedste overbevisning og evne tilladt mig – blandt andet på grundlag af forfatteren Martinus' kosmiske analyser - at postulere og argumentere for en spiritualistisk opfattelse og forståelse af bevidstheden eller bevidsthedslivet. Ifølge den opfattelse og anskuelse af verden og livet, forholder det sig ligefrem omvendt af, hvad den fysiske natur- og humanvidenskab fremfører som realiteter, nemlig, at de fysiske kræfter eller energier og lovmæssigheder er sekundære, idet de faktisk primært baserer sig på de spirituelle eller åndelige kræfter eller energier og lovmæssigheder. (4) 

 

At være eller ikke være”

Som indledningsvis skrevet, så har jeg stort set altid undret mig over, at noget overhovedet er til, for hvorfor kunne det ikke lige så godt have været tilfældet, at noget ikke var til? - Et tillægsspørgsmål kunne samtidigt lyde: Har livet en mening eller et bestemt formål og i så fald hvilket? - Sådanne tanker er og har jeg naturligvis ikke været ene om at have, for sådan er der selvfølgelig mange andre tænkende og filosofisk anlagte mennesker, der formentlig mere kvalificeret har tænkt længe før mig.

 

Hvad angår spørgsmålet, hvorfor verden og livet overhovedet er til, og om den og det har nogen mening eller noget formål, kan man f.eks. spørge den tyske filosof  Friedrich Nietzsche (1844-1900), hvad han mener om det. Han var og er kort fortalt af den opfattelse, at verden og livet ikke i sig selv har nogen egentlig mening eller formål. Der eksisterer derfor ikke en såkaldt overnaturlig kraft som Gud, hvorfor den kristne metafysik dermed samtidig er ugyldig og overflødig, også selv om mangfoldige mennesker lever som om både Gud lever og den kristne metafysik stadig er gældende. Men da det imidlertid er en kendsgerning, at mange mennesker fortsat har behov for at tro på en guddommelig magt og den dermed forbundne metafysik, må religion indtil videre fortsat forekomme. Men for de mennesker, for hvem religionen ikke har nogen mening, må mennesket gennem sin livserfaring og livsfortolkning selv tillægge verden og livet mening og værdi.

 

Dette kan ifølge Nietzsche primært ske i og med tanken om den store genkomst, hvorved livets mening eller formål er og forbliver det oprindelige og ufordærvede  livs genkomst i form af en genoprettelse af menneskets oprindelige tilstand, sådan som denne især skildres i Bibelens sidste skrift, Johannes' Åbenbaring. Nemlig i den forstand, at livets fuldbyrdelse, som ifølge pietistisk kristendom er begyndt i og med Jesu liv, virke og især opstandelse, må være sikker og blive alle kærlige og retfærdige mennesker til del ved den såkaldte dommedag, som betegner tiden, hvor de gode, ”fårene”, skilles fra de onde, ”bukkene”, og dermed den tidernes ende, som skal blive optakten til en ”en ny jord” og ”en ny himmel”. (5)

 

Spørgsmålene om, hvorfor verden og livet overhovedet er til, og om den og det har nogen mening eller noget formål, kan man f.eks. også stille til den geniale og vise engelske digter og dramatiker William Shakespeare (1564-1616), som særlig i sin tragedie ”Hamlet. Prins af Danmark” (1601), lige præcis kommer ind på emnet i hovedpersonen Hamlets store monolog i Tredje Akt. Første Scene, her gengivet med moderne retskrivning:

 

Hamlet. At være eller ikke, det er sagen, -

om det er sjælen hæderligst at tåle

den kåde skæbnes pilekast og stenkast,

eller at føre krig mod sorgers hav

og ende dem med trods. - At dø, - at sove, -

ej mer, - og tro, at ved en søvn vi ende

den hjertekval, de tusind lidelser,

som blev kødets arv, - det er en nåde

vel værd at bede om. - At dø, - at sove, -

at sove! - muligt drømme! - ja, der er det!

Thi hvilke drømme dødens søvn kan bringe,

når vi har snoet os ud af støvets lænker, -

det standser os; det er jo den betragtning,

som gør elendighedens liv så langt.

Hvem ville tåle tidens spot og svøbe,

voldsmandens tryk, hoffærdighedens hån,

forsmået elskovs kvaler, lovens nølen

og embedshovmod og udueligheden,

der sparker til beskeden dygtighed,

hvis selv han kunne gøre med sin daggert

sit regnskab op? hvem ville bære byrder

og svede, stønne træt af lives møje,

hvis ej den frygt for noget efter døden, -

det ubekendte land, som ingen vandrer

er vendt tilbage fra, - forvirred viljen,

så at den nød, vi har, vi heller tåle

end fly til andre, som vi ikke kende?

Ja, den bevidsthed gør os alle feje;

beslutningens medfødte ungdomsrødme

hensygner mat i gustent overlæg,

og foretagender med marv og kraft

bortvende deres strøm ved denne tanke

og tabe navn af gerning, - […] (6) 

 

Det væsentligste i det ovenfor anførte citat, er prins Hamlets overvejelser med sig selv, om det vil være bedst at forblive i live, eller om det at tage sit eget liv, ville være en bedre løsning. Han vejer for og imod, men indser at det ville være nytteløst at begå selvmord, hvis man kan risikere, at livet fortsætter efter døden, som muligvis kunne indeholde de samme kvaler, som livet på jorden. På grund af usikkerheden omkring liv og død, beslutter han sig altså for at forblive i live.

 

Men det væsentligste udsagn i ovenstående citat er og bliver indledningsordene: ”At være eller ikke, det er sagen, -” Ja, det er netop sagen, for uden det at være til eller eksistere, ville der naturligvis ingen grund være til at stille spørgsmålene om, hvorfor verden og livet overhovedet er til, og om den og det har nogen mening eller noget formål. Emnet om selve eksistensen eller det at være eller ikke være til, har Shakespeare også behandlet i Fjerde Akt, Første Scene af skuespillet Stormen (1611), her gengivet med moderne retskrivning:

 

Prospero

             […]

Vor fest er sluttet. De, der trådte op,

var, som jeg forud sagde, alle ånder,

og løstes op i luft, i flygtig luft.

Og just som dette luftsyns løse svæv

skal skybelagte tårne, stolte slotte

storladne templer, hele kloden selv

med dem, hvis arvelod den blev, forgå

og lig hint svundne tant end ikke lade

en sky tilbage. Vi er sådant stof,

som drømme dannes af; vor smule liv

omrammes af en søvn. -  […] (7) 

 
Men apropos Shakespeares ord:Vi er sådant stof, som drømme dannes af; vor smule liv omrammes af en søvn”, så har digteren H.C. Andersen flere århundreder senere med al sandsynlighed ladet sig inspirere af disse til bl.a. at skrive følgende digt: Livet en drøm (1830), hvorfra 1. vers her skal gengives med moderne retskrivning:

 

I det store verdens-rum, over sol og over stjerne,

højt, hvor ingen tanke når, i det blå, umålte fjerne,

leve gennem evighed åndehærens myriader,

fuld af kraft og kærlighed, skabt' af nådens store Fader.

Deres kamp begejstring er, deres længsel kærligheden,

begge vokse stund for stund, gennem hele evigheden.

Fejle de, da straffer Gud hine faldne åndeskarer,

de må slumre, slumre dybt; - men det kun minutter varer.

Kort kun standses åndens flugt, snart den atter fri kan svæve,

D r ø m m e n  i hin straffe-søvn, d e t  e r  l i v e t  h e r,  v i  l e v e.

Er endogså drømmen smuk, eje vi al jordisk lykke,

den er dog en skygge kun mod hint l i v, hvor vi skal bygge!

Døden her er livet hist, snart er straf og drøm tilende!

Men i drømmen her kun svagt ånden kan sig selv genkende. (8) 

 

Som bekendt forekommer drømme eller drømmetilstanden normalt kun under søvntilstanden, hvorfor Shakespeares ord Vi er sådant stof, som drømme dannes af; vor smule liv omrammes af en søvn”, er helt i overensstemmelse med virkeligheden. Det samme gælder derfor også H.C. Andersens ord:

 

D r ø m m e n  i hin straffe-søvn, d e t  e r  l i v e t  h e r,  v i  l e v e.

Er endogså drømmen smuk, eje vi al jordisk lykke,

den er dog en skygge kun mod hint l i v, hvor vi skal bygge!

Døden her er livet hist, snart er straf og drøm tilende!”

 

I dette tilfælde er det kulturoptimisten Andersen, der taler om den store søvn og drøm, der bliver ånderne (individerne) til del i det store universale eller kosmiske udviklingsperspektiv. Men som omtalt i andre sammenhænge her på hjemmesiden, svingede Andersens 'pendul-sind” lejlighedsvis mellem optimisme og pessimisme, mellem tro på åndens eller sjælens udødelighed og åndens eller sjælens dødelighed eller forgængelighed sammen med det jordiske legeme. Altså kort og godt mellem ”At være eller ikke være”. (9)    

 

Den totalt og konsekvent gennemførte radikale skepticisme og agnosticisme på erkendelsesteoriens, religionens, etikkens og moralens område, kaldes filosofihistorisk for nihilisme. Ordet nihil er latinsk og betyder 'intet'. Den radikale skepticisme er udtryk for et filosofisk standpunkt, som gør tvivlen til tænkningens princip og benægter muligheden af at opnå sikker erkendelse. Agnosticisme, af det græske ord agnosis, der betyder 'ikke-viden', er betegnelsen for erkendelsesmæssige standpunkter, der principielt benægter menneskets mulighed for at erhverve sig sikker viden om det absoluttes eksistens og eventuelle væsen. 

 

Forskellige filosofiske svar

Her må det erkendes, at vi faktisk endnu ikke er kommet nærmere på en besvarelse af spørgsmålene: Hvorfor verden og livet overhovedet er til, og om den og det har nogen mening eller noget formål. Et nok så væsentligt spørgsmål er, om det overhovedet er muligt at få et svar på så specielle spørgsmål? I den henseende kan man i øvrigt først og fremmest fastslå, at de eventuelle svar er præget af subjektive grundholdninger hos filosofferne, alt efter besvarernes temperament. Disse kan nemlig groft sagt opdeles i optimister/spiritualister og pessimister/materialister.

 

Uden at den her følgende opregning af filosofiske optimister/spiritualister og filosofiske pessimister/materialister gør krav på at være fuldstændig, kan som eksempler på filosofiske optimister/spiritualister nævnes flere, blandt andre Giordano Bruno (1548-1600), René Descartes (1596-1650), Blaise Pascal (1623-1662), Baruch Spinoza (1632-1677), John Locke (1632-1704), G. W. Leibniz (1646-1716), George Berkeley (1685-1753), Jean Jacques Rousseau (1712–1778), Immanuel Kant (1724-1804), J. G. Fichte (1762-1814), F. E. D. Schleiermacher (1768-1834), G. W. F. Hegel (1770-1831), F. W. J.  Schelling (1775-1854), G. Th. Fechner (1801-1887), John Stuart Mill (1806-1873), Søren Kierkegaard (1813-1855), Hermann Helmholtz (1821-1895), F. A. Lange (1828-1875), Ernst Mach (1838-1916), Richard Avenarius (1843-1896), William James (1842-1910), Wilhelm Ostwald (1853-1932), Henry Bergson (1859-1941), Oswald Spengler (1880-1936).

 

Som eksempel på en blanding af filosofiske optimister/spiritualister og pessimister/materialister kan blandt andet nævnes ovenfor omtalte Fridrich Nietzsche, hvis filosofi var inspireret af Arthur Schopenhauer (1788-1860). Sidstnævnte var for sin part inspireret af de indiske Upanishaders udprægede livspessimisme. Men mange andre europæiske filosoffer var pessimister, for så vidt som de i hovedsagen mente, at den spirituelle side af tilværelsen var afledt af de fysisk-materielle energier og lovmæssigheder. Dette gælder eksempelvis englænderen Francis Bacon (1561-1626), Thomas Hobbes (1588-1679), Voltaire (1694-1778), David Hume (1711-1776), Holbach (1723-1789), Auguste Comte (1798-1857), Ludwig Feuerbach (1804-1872), Max Stirner (1806-1856), Charles Darwin (1809-1882), Karl Marx (1818-1883), Heinrich Czolbe (1819-1873), Herbert Spencer (1820-1903). Ludwig Büchner (1824-1899), Ernst Haeckel (1834-1919). (10)

 

Hvor interessant emnet end er, ville det dog føre alt for vidt og være en større afhandling helt for sig, at gå nærmere ind på de ovenfor nævnte filosoffers tanker og filosofiske systemer.

 

Jeg tænker, altså er jeg til!

Men til trods for alle de mange og betydeligt mere dybsindige og kloge filosoffer end lille mig, som bare er amatør-filosof og amatør-skribent, så er der så vidt jeg har kunnet konstatere ikke en eneste af dem, der har stillet spørgsmålene: Hvorfor er verden og livet overhovedet til, og har den og det nogen mening eller noget formål? De nævnte og ikke-nævnte filosoffer tager alle apriori udgangspunkt i, hvad der må betragtes som et faktum, nemlig at verden og livet eksisterer og er til. Dette udsagn eller denne intuitive apriori dom er ganske enkelt baseret på den kendsgerning, at vi hver især oplever verden og livet.

 

Dette er da også, hvad den franske filosof Descartes, til trods for sin grundlæggende tvivl og skepsis overfor muligheden af at kunne fatte og forstå livet og verden, mener og argumenterer for. Herom siger han blandt andet: ”Jeg bemærkede snart, mens jeg anså alt for falskt, at dog jeg selv, som tænkte det, måtte være noget, og jeg fandt, at den sandhed: Jeg tænker, altså er jeg, er så fast og sikker, at skeptikernes mest overdrevne antagelser ikke kan rokke den.” (11)

 

Men det, at jeg – eller i videre forstand: vi – er til, rejser jo straks det helt basale spørgsmål om, hvad er jeg eller vi, og i hvad og på hvilken måde, er jeg og vi til på? - I den forbindelse benytter vi os hver især efter evne af logisk tænkning, til dels assisteret af inspirative intuitive indfald. Den logiske tænkning siger os umiddelbart, at noget ikke kan være opstået eller komme af intet. Derfor drager vi den slutning, at alt har en årsag. Verden og livet består derfor af en kæde af årsager og de deraf følgende virkninger. Årsags-virkningskæden er med andre ord en væsentlig forklaring på tilværelsen, ikke mindst, fordi den i sin konsekvens logisk set indebærer, at den første årsag i sig selv må være årsagsløs og dermed -forunderligt nok – evig! (12)

 

Finale

Imidlertid må jeg rent personligt indrømme og erklære, at til trods for alle de ovenfor fremførte og mere eller mindre logiske og fornuftige tanker og betragtninger, så undrer det mig stadigvæk, at noget overhovedet er til, for hvorfor kunne det ikke lige så godt være tilfældet, at noget ikke var til? Men når det nu forholder sig sådan, at noget er til, så er det, at spørgsmålet om grunden til og hensigten eller formålet med verden og livet rejser sig. Men det spørgsmål involverer implicit, at 'et noget' må have  grund til og hensigt eller formål med, at verden og livet er til. Dette noget' må både intuitivt og logisk set primært være identisk med den første og årsagsløse årsag. Denne første og evige årsag er ikke kun et substantielt abstraktum, men må set på baggrund af verdens og livets indretning og funktioner være et levende, bevidst, sansende og kreativt supervæsen. Det væsen, som menneskene i historiens løb har æret, tilbedt og i nogle tilfælde frygtet og har givet mange og helt forskellige navne, i de større religioner, navne som henholdsvis hinduismens Brahman, jødedommens Jahve, kristendommens Gud Fader og islams Allah.

 

Men i nutiden har den til stadighed mere internationaliserede og sekulariserede menneskehed reelt set ikke længere brug for nationale religioner, heller ikke selvom disse end så længe dominerer store dele af verden, men derimod for en absolut upartisk religion eller snarere en livs- og verdensanskuelse, sådan som denne især er fremført i og med Martinus' store livsværk: Det Tredie Testamente. Deri sættes så at sige alt på en fuldstændig upartisk måde på sin rette plads på baggrund af en hidtil uhørt og uset oversigt over og indsigt i de kræfter, energier og lovmæssigheder, der dybere set ligger til grund for tilværelsen. Men med den aktuelle verdenssituation taget i betragtning, så ligger det nu nok ikke lige for, at implementere den verdens- og livsopfattelse lige foreløbig. (13.)

 

Men medens vi i bedste fald håber, arbejder og venter på vores hver isærs 'genkomst', vil vi efter evne og behov i mellemtiden trøste os med den vise digter H.C. Andersens  indsigtsfulde og kloge ord, gengivet med moderne retskrivning:

 

”Gennem blomstens tætte blad bryder lyset frem i farver, her rødt, der blåt, hver farve, vi kender; med samme kraft lyser Guddommen fra alt det skabte, som lyset i blomsten stråler dens almagt frem i den hele skabning. Alt er et underværk, som vi ikke begriber, men vænnes til og da finder almindeligt. De digtede eventyr får deres overnaturlighed kun ved [årsags-virknings] kædens overbrydning, ved mangel på den vise orden, vi daglig har for øje i det større, guddommelige eventyr, hvori vi selv lever.” (14) 

 

 

© Oktober 2015. Harry Rasmussen.

 

______________________

 

Noter og kilder:

 

1.  Se f.eks. artikelserien Artikler med emner vedr. Hjernedebat – Se evt. vedr. den dybere forklaring af forholdet i Martinus' Livets Bog II, stk. 378 ff.

 

2.  Se f.eks. artiklen Big Bang teorien: https://www.google.dk/ - q=big+bang+teorien

 

3.  Ny teori: Måske blev universet ikke til ved Big Bang ...

 

4. Hvad er verdensaltet? - signalement af det ukendte: http://www.livetseventyr.dk/4-27Frame.htm - Se evt. vedr. den dybere forklaring af forholdet det i note 1 sidstnævnte værk.

 

5.  Se f.eks. artiklerne JESUS menneskesønnen I og , JESUS menneskesønnen II, se i begge tilfælde kapiteloversigterne i Menuen. Artiklerne er i maj 2012 udgivet i bogform med titlen ”Jesus – Søn af mennesket” på Forlaget Scientia Intuitiva v/Jan Tarbensen.

 

6. William Shakespeare. Skuespil. Oversat af Edvard Lembcke. Hans Reitzels Forlag. København MCMLIII (1953).   

 

7. William Shakespeare: Stormen. En komedie. Oversat og kommenteret af V. Østerberg. J. H. Schultz Forlag. København 1969. - Handlingen foregår i Italien. Prospero er retmæssig hertug af Milano, men er blevet fordrevet fra tronen af sin broder Antonio. Sammen med sin datter Miranda søger Prospero tilflugt på en ensomt beliggende ø. Denne beherskes dog af den onde heks Sycorax, hvis forbandelse hviler over øen. Heksen holder forskellige ånder i fangenskab, deriblandt luftånden Ariel, som spiller en afgørende rolle i stykkets handling. Under en storm lider Prosperos broder og dennes rejseselskab skibbrud og redder sig i land på øen. Blandt de skibrudne er også kongen af Napoli og dennes søn Ferdinand. - Prospero besidder også magiske evner og disse benytter han til at befri de tilfangetagne ånder og til at opføre det ovenfor nævnte illusoriske ”luftsyn”. Det korte af det lange er, at Ferdinand og Miranda mødes og bliver dybt forelskede i hinanden. Prospero istandsætter derefter ved hjælp af sine magiske evner det ituslåede skib, og efter at han har frigivet Ariel og afsværget sine magiske evner, drager alle til Napoli, hvor brylluppet mellem Ferdinand og Miranda foregår, hvorefter han rejser hjem til sit hertugdømme Milano. Alt ender således i fryd og gammen.

 

8. H.C. Andersens Samlede Skrifter. Tolvte Bind. Anden Udgave. C.A, Reitzels Forlag. København 1879. - Citatet findes på page 69. Digtet Livet en drøm slutter med med ordene: ”Jordelivet er en drøm!” (page 71).

 

9. ”At være eller ikke være” – H.C.Andersens syn på eller opfattelse af materialismen: http://www.livetseventyr.dk/3-06Frame.htm

 

10. Vedr. en del af de ovenfor nævnte filosofiske optimister/spiritualister og de filosofiske pessimister/materialister, se f.eks. Harald K. Schjelderup: Filosofiens Historie. Fra Renaissancen til Nutiden. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1941. Samt evt. også Politikens filosofi leksikon. Redigeret af Poul Lübcke. Politikens Forlag, Copenhagen 1982. 

 

11. Se det i note 9 førstnævnte værk, side 31.

 

12. Begrebet evig eller evighed har i denne sammenhæng to betydninger eller aspekter: 1. et rum-tid aspekt og 2. et ikke-rum-tid aspekt. Rum og tid er uadskillelige og udgør derfor et såkaldt kontinuum, dvs. et sammenhængende hele, der reelt set ikke kan skilles ad. I sit rum-tid aspekt betyder det et uendeligt rum-tid og i sit ikke-rum-tid aspekt betyder det noget som altid har været til og fortsat vil vedblive med at være til. Eller kort og godt: Noget som ER. – Se f.eks. artiklen 2.25. Jeget – det subjektive problem, hvori der argumenteres for begrebet evighed i både dettes rum-tids dimensionelle så vel som ikke-rum-tids dimensionelle aspekter.

 

13. Se f. eks. artiklen Et epos om alt – det kosmiske verdensbillede – evt. suppleret med artiklen 4.51. Er Martinus’ verdensbillede en kosmologi eller en ny religion? 

 

14. Kilde: H.C. Andersen: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab under redaktion af Helge Topsøe-Jensen. Gyldendal 1944. Citatet findes side 128. – Romanen findes også trykt og udgivet i Gyldendals Trane-Klassikere, side 125.

 

 

© Oktober 2015. Harry Rasmussen.

 

******************