Er sjælen en hallucination?

 

 

Denne artikel handler primært om det evig aktuelle spørgsmål om forholdet mellem krop og sjæl, eller mellem hjerne og bevidsthed. I artiklen, som  stod at læse i KOSMOS nr. 11-2002, henvistes især til artiklen ”Min vej til Martinus” (KOSMOS nr. 12-2001). Sidstnævnte artikel står også at læse her på hjemmesiden.

 

 

Forleden dag faldt jeg tilfældigvis over et ældre nummer af det populære tidsskrift Illustreret Videnskab. Under overskriften Sådan opstår ud-af-kroppen oplevelser, kunne tidsskriftet i sit nr. 8, 1990 næsten triumferende meddele sine læsere, at alt det uvidenskabelige vrøvl om sjæl og såkaldt astrallegeme, var det nu lykkedes en moderne, nøgtern amerikansk hjerneforsker ved navn Susan Blackmore at gøre endeligt op med. Hun kunne nemlig blandt andet henvise til, at uanset hvor avancerede og raffinerede måleinstrumenter, videnskaben har taget i brug, er det endnu aldrig lykkedes at finde det mindste symptom på endsige bevis for, at disse sjæle og astrallegemer eksisterer. (1)

 

     Den nævnte artikel er stadig aktuel, for så vidt der fortsat findes mange kritikere af forestillingerne om, at individet besidder en overfysisk, sjælelig struktur, som ligger til grund for at den menneskelige personlighed overlever det fysiske legemes død. Blandt disse kritikere er altså hjerneforskeren Susan Blackmore, som angiveligt strengt videnskabeligt har undersøgt nærdøds-oplevelser og ud-af-kroppen oplevelser og tunnel-oplevelser hos et vist antal mennesker. Hendes konklusion er kort fortalt, at disse og lignende oplevelser mere er drøm end virkelighed og kan forklares ud fra moderne forskning i hjernens biologiske og fysiologiske processer.

   Situationen kan minde lidt om den spøgefulde anekdote om kirurgen, som bliver stillet over for spørgsmålet om mennesket har en sjæl. Hertil svarer kirurgen: ”Nu har jeg i årevis opereret og dissekeret og ledt overalt i den menneskelige organisme efter en sådan sjæl, og dér, hvor jeg ikke har været, der har mine kolleger ledt, men ingen steder har vi fundet noget organ eller nogen funktion, der kunne betegnes som sjæl. Ergo siger den sunde fornuft os, at mennesket ikke har nogen sjæl!”

     Den troskyldige og måske lidt skælmske spørger drister sig derefter til følgende spørgsmål: ”Sig mig, kære hr. kirurg, hvor i kroppen fandt de den sunde fornuft!?”   

 

Videnskab og sjæl

Det er naturligvis indtil videre korrekt, at naturvidenskaben endnu ikke har fundet noget direkte og utvetydigt fysisk måleligt eller registrerbart bevis for sjælens, astrallegemets eller koblingslegemets faktiske eksistens. Det er samtidig en kendsgerning, at hjerneforskningen i de senere år har bragt større viden om hjernens biologi og de processer, der foregår i den. Men for det første er det et spørgsmål, om hjerneforskere som eksempelvis Susan Blackmore har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer til at kunne foretage en uvildig seriøs og gyldig undersøgelse af emnet. For det andet er det et spørgsmål, om hendes helt igennem fysiske årsagsforklaringer og konklusioner er holdbare. Susan Blackmore mener i lighed med en del psykologer grundlæggende, at psykologien kan og skal forklares med fysiologien. Det er dog ikke alle hjerneforskere og psykologer, der er lige så skråsikre i deres opfattelse, som tilfældet er med en forsker som hende.

     Men ifølge Susan Blackmores undersøgelser har det vist sig, at hjernen er således indrettet at den ved overvældende smerte eller krisetilstand producerer betydelige mængder af stoffet endorfin, der svarer til morfin. Det er dette stof, der ved en dødelig tilstand i kroppen får hjernen til at reagere med at dope sig selv, hvilket både giver smertefrihed og lystfølelse. Denne situation opleves ifølge hendes undersøgelser og teori subjektivt som lykkefølelse, ud-af-kroppen oplevelse og tunnel-oplevelse.

   Susan Blackmores konklusion er følgelig den, at der er tale om at hjernen degenererer på grund af iltmangel og herunder frigiver et morfinlignende stof, når døden nærmer sig, og dette er efter hendes opfattelse forklaringen på, at der kan opstå surrealistiske forestillinger om, at man rejser ud af kroppen og gennem en sort tunnel mod lyset. Hun slutter derfor, at disse oplevelser mere er drøm end virkelighed, og det støtter hun på en sammenligning mellem mennesker, der ofte drømte, at de så sig selv fra oven, med folk, der aldrig havde haft sådanne drømme. Kun hos den førstnævnte gruppe havde der optrådt ud-af-kroppen oplevelser i nærdøds-øjeblikket, mens ikke en eneste person i den sidstnævnte gruppe havde haft oplevelsen. Hukommelse, ønsketænkning og fantasi spiller derfor efter hendes mening en afgørende rolle i sammenhængen.

     Den omtalte artikel tyder på, at Susan Blackmore og hendes meningsfæller ikke synes at have gjort sig nærmere tanker om, hvad bevidsthedsfænomener som drøm og drømmetilstand så vel som sansning og livsoplevelse dybere set er og indebærer. Der er dog faser i dødsprocessen, som hun ikke ser sig i stand til uden videre at kunne forklare i og med sin hypotese. Det drejer sig om de situationer, hvori den døende oplever lysende skikkelser og til sidst en enkelt stærkt lysende skikkelse. (2)

     Men som naturvidenskabelig hjerneforsker er Susan Blackmore personligt ikke i tvivl om, at disse illusoriske skikkelser forekommer, fordi hjernen mister sit greb om realiteterne og fabulerer frit, og fordi mange mennesker netop har stærkt religiøse forestillinger om, hvad man kan forvente efter døden (!).

     Rent personlig føler jeg mig bestemt ikke overbevist om gyldigheden af hverken hendes undersøgelser eller argumenter for sin teori. Undersøgelserne forekommer mig utilstrækkelige og præget af forhåndsantagelser, og teorien eller hypotesen er alene baseret på antagelsen af, at de fysiske materier og disses lovmæssigheder er det eneste, der eksisterer og at al snak om en spirituel virkelighed er overflødig, fordi en sådan videnskabeligt set er indbildning eller illusion.

 

En personlig oplevelse

Men desuden støtter jeg mig til egne oplevelser og erfaringer med nogle enkelte ud-af-kroppen oplevelser og tunnel-oplevelser, jeg i sin tid har haft som dreng og ung mand. I det ene tilfælde var der formentlig tale om en nærdøds-oplevelse, nemlig den jeg har omtalt og beskrevet i artiklen ”Min vej til Martinus”, og som jeg derfor her vil nøjes med at henvise til. (3)                                                        

    Her kan dog indskydes, at jeg ikke er i stand til at genkende den beskrivelse af tunnel-oplevelsen, som Susan Blackmore giver. I mit tilfælde var der godt nok tale om en kortvarig iltmangel og deraf følgende tab af fysisk bevidsthed på grund af kvælning, men jeg mistede ikke bevidstheden om, hvad der videre foregik. Tværtimod var jeg fuldt bevidst om passagen gennem ”tunnelen” og om, at jeg ligesom flød ud i et alt og intet, som hverken var lyst eller mørkt, men som snart efter afløstes af en opvågnen på det klippeplateau, jeg har beskrevet i den nævnte artikel. De kutteklædte skikkelser jeg ved den lejlighed mødte, var godt nok nærmest hvidklædte, men ikke decideret lysende.  

 

     I den forbindelse kunne jeg nævne flere senere og lignende, men dog langt fra så dramatiske situationer, hvori jeg har haft ud-af-kroppen oplevelser og tunnel-oplevelser, og som er foregået under fuldt vågen dagsbevidsthed. Men jeg skal her nøjes med at omtale et enkelt og i og for sig afslappet og stilfærdigt tilfælde af en slags ud-af-kroppen oplevelse, som fandt sted, da jeg var en ung mand på omkring tyve år. Dengang praktiserede jeg omtrent dagligt meditation, og en dag da jeg i dette øjemed sad ret op og ned på en stol i mit værelse, med fuldt åbne øjne og blikket fokuseret på et punkt et stykke foran mig, oplevede jeg pludselig og uventet, at min sjælekrop – for hvad kunne det ellers være? – ligesom løsgjorde sig fra mit fysiske legeme og placerede sig i vandret stilling tværs gennem dette. Min bevidsthed var herunder tydeligvis forbundet med sjælekroppens hjerne, for jeg følte selv at sidde i en halvfems graders vinkel til min siddende fysiske krop. Til min store overraskelse opdagede jeg ved samme lejlighed, at sjælekroppen kunne dirigeres med viljen, idet jeg helt vilkårligt kunne få den til at skifte position efter ønske, lige som jeg kunne dirigere den tilbage til mit siddende fysiske legeme i stolen.

     Selvom den kritiske læser og skeptiske forsker forståeligt nok måske her vil indvende, at der må have været tale om en art hallucination eller drømmeoplevelse, så kan jeg på min ære forsikre vedkommende om, at jeg var fuldt vågen, nøgtern og bevidst om de ydre lokaliteter, hvori jeg befandt mig. Dette udgør selvfølgelig ikke i sig selv noget bevis på sjælekroppens faktiske eksistens, men jeg vil dog mene, at der er tale om et stærkt indicium.

     Det helt afgørende for mig personligt var og er imidlertid, at især den førstnævnte oplevelse i skolegården efterlod mig dengang 13-årige knægt med en overvældende følelse af, at vort indre og dybeste væsen tilhører eller er ét med en anden og højere dimension uden for tid og rum, og at sådan måtte og ville det også være efter døden, som hverken jeg eller andre derfor behøver at frygte for. Samme oplevelse demonstrerede også for mig, at bevidstheden i sådanne og lignende situationer overføres på et sanse- og funktionsdygtigt sjæleligt eller åndeligt legeme, som man for min skyld kan kalde, hvad man vil.

 

Krop og sjæl

Det er i øvrigt et spørgsmål, om tunnel-oplevelsen måske kunne tænkes at hænge sammen med, at dagsbevidstheden i sådanne situationer overføres fra den fysiske hjerne til det psykofysiske koblingslegemes hjerne og derfra til følelseslegemets hjerne? Et andet og beslægtet bud på tunnel-oplevelsen er fremsat af Paul Brunton, som er af den erfaringsbegrundede opfattelse, at den skyldes at dagsbevidstheden ved nærdød – og derfor formentlig også ved død – forlader hjernen og trækker sig tilbage til hjertet, gennem hvilket organ bevidstheden menes at stå i forbindelse med den sjælelige strukturs hjerte og hjerne. Dette synes at stemme overens med Martinus’ påpegning af, at følelsesenergien fysisk set specielt ytrer sig i form af bl.a. blodkredsløbet, for hvilket hjertet jo er en afgørende instans. Det synes også at stemme overens med min tidligere beskrevne oplevelse og erfaring, at bevidstheden om den fysiske verden kom igen, i takt med at blodet atter vendte tilbage til hjernen. (4)  

     Man kan endvidere forestille sig den mulighed, at når den roterende tunnel-oplevelse i reglen efterfølges af en diametralt modsat oplevelse af uudsigelig fred og salighed, kunne det måske hænge sammen med at bevidstheden da overføres fra finstofkroppen til det rent åndelige følelseslegeme, som derefter for kortere eller længere tid, måske kun sekunder eller minutter, varetager sansning og livsoplevelse.

     Men rent bortset fra, at ud-af-kroppen oplevelser og tunnel-oplevelser ikke i sig selv udgør noget bevis på hverken sjælens eller koblingslegemets eksistens, står det klart, at det med den nuværende teknologi i hvert fald indtil videre ikke vil være muligt at føre objektivt naturvidenskabeligt bevis for de pågældende fænomeners eksistens. Men på den anden side set, kan de hidtil fremførte modbeviser heller ikke tillægges definitiv objektiv gyldighed. Nogle forskere er da også af den opfattelse, at naturvidenskaben ikke kan udelukke Guds så lidt som sjælens eller andre spirituelle kræfters eksistens, men disse emner ligger blot uden for dens forskningsområde. (5)

 

    Hvad angår koblingslegemets eller finstofkroppens mulige eksistens, kan især henvises til de iagttagelser og erfaringer, man har gjort indenfor Raja Yoga. Selv om iagttagelserne ifølge sagens natur selvsagt er foregået ad subjektiv vej gennem introspektion, så tyder de fremlagte resultater alligevel på, at finstofkroppen rent faktisk eksisterer. (6)

   For Martinus er der ingen som helst tvivl om sjæle- eller finstofkroppens eksistens. Ifølge hans kosmiske analyser består dette legeme af en kombination af finstoflig, fysisk energi og åndelig energi, og det besørger blandt andet kontakten mellem det fysiske legeme og den sjælelige struktur, herunder følelseslegemet. Det er til det sidstnævnte, at dagsbevidstheden og dermed sansning og oplevelse helt eller delvis overføres under søvnen og ved fysisk bevidstløshed. Koblingslegemet betegnes også som transformationsfeltet, hvilket vil sige dén organiske mellemstruktur, der transformerer fysisk energi, f.eks. i form af sanseimpulser, til åndelig energi i form af livsoplevelse, og åndelig energi, f.eks. i form af viljesimpulser, til fysisk energi i form af nerveimpulser. (7)

  

Fysisk og åndelig videnskab

Her skal naturligvis ikke afvises, at hjernen i krisesituationer og under store fysiske smerter producerer stoffet endorfin, som doper hjernen på principielt samme måde som andre former for narkotika, f.eks. morfin. Heller ikke, at virkningerne heraf kan være forskellige former for surrealistiske forestillinger og hallucinationer, dvs. sansebedrag eller falsk sanseopfattelse. Men det, forskere som f.eks. Susan Blackmore helt fundamentalt synes at overse, er den rolle selve oplevelsen spiller i sammenhængen. For uanset oplevelsernes årsager eller oprindelse, så viser alene de surrealistiske forestillingers og hallucinationers forekomst, at bevidstheden eller sindet, som fysiske forskere af gode grunde almindeligvis forveksler med hjernen, besidder en evne til at skabe former for livsoplevelse, som ikke nødvendigvis har direkte, men højst indirekte med fysisk sanseoplevelse at gøre. I disse tilfælde er der med andre ord tale om rent åndelige oplevelser, som principielt svarer til vore drømmeoplevelser. Og når fænomener, som eksempelvis ud-af-kroppen oplevelser og tunnel-oplevelser kan forekomme omtrent ensartede hos en række forskellige mennesker, må der være tale om bagved liggende generelle psykologiske lovmæssigheder, der næppe lader sig forklare gennem hjerneforskningen alene.

     Men disse og mange andre lignende spørgsmål og problemer vil forhåbentlig blive løst, efterhånden som metafysiske og parapsykologiske forskere nærmer sig den mentale udviklingstilstand, Martinus betegner som højintellektualitet. Den omstændighed, at Martinus’ Kosmologi rummer løsningerne på disse og mange lignende vigtige problemer og spørgsmål, er kun åbenbart for særligt indviede, og kan derfor ikke gælde for mennesker, som endnu befinder sig indenfor den materialistiske livs- og verdensanskuelses sfære. (8) 

 

 

Noter og kilder:

 

 1.  Indenfor okkultismen defineres astrallegemet som en usynlig med det fysiske legeme forenet organisme som bærer af sjælen.

 2. Fænomenerne nærdøds-oplevelser, tunnel-oplevelser og ud-af-kroppen oplevelser er bl.a. beskrevet i Peter Andreas/Caspar Kilian: Den fantastiske videnskab. Parapsykologi: Beviser for det utrolige.  Samlerens Forlag. København 1975.

 3.  Harry Rasmussen: Min vej til Martinus. Kosmos nr. 12-2001. Artiklen står også her på hjemmesiden.

 4.  Paul Brunton: The Quest of the Overself. Chapter 13: The Mystery of the Heart. (Dansk titel: “Ad sindets ukendte veje”). 

 5. Rasmus Fog: Hjerneforskning. Er hjernen en computer? Eller har vi en sjæl?-  Holger Bech Nielsen: Guds univers og mit univers. Paradokser i fysikken. - Bent Raymond Jørgensen: Videnskaben og virkeligheden. Er det sandheden, forskerne søger? De tre artikler står at læse i bogen ”Videnskaben eller Gud?”. Redaktion: Bent Raymond Jørgensen og Uffe Gråe Jørgensen. DR Multimedie 1996. Bogen er stadig aktuel, bl.a. i forbindelse med Tv-programmet VIDEN OM på DR2.

 6.  Se f.eks. Swami Narayanananda: Urkraften i mennesket eller Kundalini-kraften. På dansk ved Anne Lise Dresler. Borgens Forlag 1959. Se især kap. 3-4.

 7.  Martinus: Småbog nr. 1: Menneskehedens skæbne, kap. 15, 19-23. Om koblingslegemet eller transformationsfeltet kan man især læse i Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi, bind 1, stk. 1.221-2; samme værk, bd. 2, stk. 2.133, samt i samme forfatters Eksistens og udødelighed, bd. 1, side 148-63.  

 8  Se f.eks. Martinus: ”Det Evige Verdensbillede” 4: Symbol nr. 37: Den tilslørede og afslørede evige sandhed. Indenfor den sidste snes år har hjerneforskningen især takket være elektronisk scanning gjort store fremskridt. Så sent som den 20. december 2006 kunne dagbladet Information under overskriften ”Gud findes”   bringe en forsideartikel, hvori der fortaltes om ph.d.-studerende i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet Uffe Schjødts forskningsprojekt vedr. scanning af et mindre antal  indremissionske unges hjerne, mens de bad til Gud. Hans foreløbige konklusion lød på, at Gud i hvert fald findes som samtalepartner i den menneskelige hjerne. 

          Under overskriften "Fader vor, du som er i hjernen" kunne avisen endvidere fortælle lidt mere detaljeret om  Uffe Schjødts forskning, og herunder fastslår han bl.a. at han ikke selv tror på Gud, altså ikke tror på, at Gud eksisterer, men derimod på "at religiøse oplevelser kan forklares som hjerneaktivitet." Det er der en del andre, som f.eks. amerikanske Susan Blackmore, der er enige med ham i, hvilket jeg jo netop har skrevet om i artiklen "Er sjælen en hallucination?" Men det er professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet Armin W. Geertz dog ikke enig i, idet han mener, at kultur og religion har direkte indvirkning på og er med til at forme hjernen, og ikke omvendt. Det synspunkt mener jeg, at Martinus ville have kunnet tilslutte sig, rent bortset fra, at der for ham ikke var mindste tvivl om årsagssammenhængen, hvori hjernen 'kun' udgør et instrument, sådan som jeg også har påpeget i nogle af mine artikler.

         Helt grundlæggende er det i øvrigt et spørgsmål, om religion, som traditionelt henhører under humanistisk videnskab (humaniora), overhovedet hører hjemme som et naturvidenskabeligt fag. Det mener Martinus i hvert fald ikke, og han forklarer også hvorfor, hvilket man evt. vil kunne læse om i nogle af afsnittene på hjemmesiden. Der findes også videnskabelige erkendelsesteoretikere, som er helt enige med Martinus heri. Det drejer sig om, at der forekommer to grundlæggende komplementære 'forskningsretninger', nemlig "sansningen på tværs af materien" (naturvidenskaben) og "sansningen på langs af materien" (åndsvidenskaben). Se også nærmere herom på hjemmesiden.