Den åndelige verden

Hvad er en åndelig verden for noget?

 

Indledning

Den almindelige opfattelse hos det vestlige, sekulariserede menneske er den, at vi udelukkende lever i en fysisk verden, nemlig den vi er i stand til at opfatte med vores fysiske sanser og vores fysiske bevidsthed.  Tilmed lever vi hver især kun et begrænset antal år, idet en af de grundlæggende lovmæssigheder ved den fysiske verden er de kontrasterende fænomener tilblivelse og forgængelighed. Som bekendt kommer vi alle til verden via tilblivelse eller fødsel, det vil sige, ved den proces, der kaldes undfangelse og fostertilstand, og vi forlader den alle via døden, den proces, hvorved fysiske organismer ophører med at fungere, nedbrydes og går over i det såkaldte naturlige kredsløb for fysiske stoffer eller materier. Det sidstnævnte er der tilsyneladende mange, der så at sige trøster sig med, for så forsvinder man jo da ikke helt. Den tanke, at vi mennesker også har et sjæleligt eller åndeligt legeme, som overlever den fysiske krops død og fortsætter sin eksistens eller tilværelse i en anden dimension end den fysiske, synes endnu at være fremmed for mange, i hvert fald i den vestlige verden. Det er ikke tilfældet i den orientalske verden, hvis kulturer i århundreder, ja, for nogles vedkommende i årtusinder, har haft og fortsat har en opfattelse, der nærmest som en selvfølge går ud fra, at mennesket har et udødeligt sjæleligt legeme, som lever videre også efter det fysiske legemes død, og som i nogle religioner og religionsfilosofier, som tilfældet er i hinduismen og buddhismen, menes at reinkarnere og diskarnere igen og igen, indtil en sluttelig udfrielse fra denne kæde af gentagen fødsel, død og genfødsel ophører. Denne så at sige oldgamle ’viden’ eller opfattelse fandtes i den antikke verden, eksempelvis i Ægypten og Grækenland, og findes i nutiden stadig indenfor religioner som hinduismen, buddhismen, kristendommen og islam, om end ingen af disse ser eller forholder sig helt ens til de nævnte fænomener.

 

Men imidlertid må man konstatere, at religion med tiden er blevet et svækket fænomen i den vestlige verden, godt hjulpet på vej af naturvidenskaben og dens reduktionistiske livs- og verdensopfattelse, som i kraft af blandt andet skoleundervisning og offentligt og privat oplysningsarbejde er kommet til at stå stadig stærkere i den vestlige bevidsthed. Dette kan i betragtning af intelligensevnens stigende vækst og indflydelse på kulturlivet ikke undre eller være anderledes, især ikke, da dette i henhold til Martinus’ kosmiske analyser tjener et ganske bestemt formål, nemlig kort fortalt at opfylde forudsigelsen i den bibelske skabelsesmyte om ”Kundskabens træ”, hvori det blandt andet siges, at ved at spise af kundskabsfrugterne, bliver menneskene kloge som Gud til at kende forskel på godt og ondt. Begrebet ”kundskabsfrugter” vil blandt andet sige den erfaring og viden, som fornuften og den kritiske sans tilvejebringer via tvivlen på de traditionelle dogmer og moralnormer. Blandt disse dogmer er eksempelvis dogmet om den alkærlige, alvise og almægtige Gud og om sjælens udødelighed og evige liv. Men i og med denne kundskab, som blandt andet rummer Guds forudsigelse af, at når mennesket overtræder Guds bud om ikke at måtte æde af kundskabsfrugten, da skal det forvises fra ”paradiset” og ”dø døden”, hvilket her vil sige, at ”dø” fra den tilstand, hvori menneskene levede eller lever i stor uskyldighed og ukendskab til verdenen udenfor uskyldstilstanden. I og med kundskaben eller erfaringen om godt og ondt, distancerer menneskene sig fra den oprindelige tilværelse og kommer i stigende grad til at leve i uoverensstemmelse med de sædvaner, traditioner og ikke mindst moralnormer, der hersker eller herskede i uskyldstilstanden. Denne ”omformningsproces” foregår ikke uden, at der samtidigt forekommer alle de former for ubehag, utryghed, sorg, lidelse og smerte etc. etc., som ikke mindst er velkendte fænomener i den materialistiske vestlige kultur, og som er følgevirkninger af negative mentale tilstande som egoisme, fordomme, intolerance, begærlighed, jalousi, frygt, misundelse, vrede, had og hævnfølelse, som i værste fald kan udarte til oprør, voldshandlinger, drab, mord og krige.

 

Men i og med fremkomsten og udviklingen af ”kundskabsfrugterne” i form af den historisk betingede naturvidenskabelige reduktionisme, blev de religiøse dogmer og de idealistiske filosofiske ideer trængt i baggrunden og mistede efterhånden indflydelsen på livs- og verdensanskuelsen. Det betød og betyder blandt andet, at ideer som Gud, udødelig sjæl og evigt liv blev meningsløse og derfor ugyldige, undtagen for mennesker, som stadig havde og har bevaret troen på dogmernes sandhed og gyldighed. For sådanne mennesker findes der mærkværdigvis stadig midt i den dybeste materialistiske kultur. Desuden forekommer der mennesker, som er blevet mere eller mindre ’mætte’ af den materialistiske livs- og verdensanskuelses ideer og tanker, hvorfor de har vendt eller vender denne ryggen og søger tilflugt enten i traditionelle religioner eller i nye religiøse eller filosofiske åndsretninger og spirituelle bevægelser. Til sådanne nyere åndsretninger eller spirituelle bevægelser hører især Martinus’ kosmologi, hvis såkaldte kosmiske analyser og facitter viser et storslået og i god forstand fabelagtigt eller ligefrem eventyrligt verdensbillede, som tilmed inkorporerer de religiøse dogmer og de filosofiske systemer og sætter disse på deres rette plads i den store og altomfattende universale sammenhæng og helhed.

 

Angående intelligensevnens stigende vækst og indflydelse på kulturlivet og følgelig på samfundslivet, så forholder det sig dog ikke sådan, at man uden videre kan betragte denne som en udvikling, der er foregået eller foregår i en stigende lige linje. Tværtimod gør der sig i den forbindelse det forhold gældende, at udviklingen sker i en slags sik-sak-kurs fra den ene yderlighed til den anden i kulturlivet. Denne kurs ser vi eksemplificeret i de vekslende kulturperioder i den vestlige verden, nemlig i form af den dogmatiske bibelske tid, hvor det bibelske verdensbillede var højeste autoritet, også betegnet samlet som middelalderen, herunder skolastikken (1200-1350), hvori den religiøse kristne dogmatik forsøgtes begrundet og dermed forsvaret. og som fik sit modspil i renæssancen, hvor frittænkende mennesker fandt den græske oldtids forestillinger og idealer om menneskets frihed og uafhængighed af bl.a. religiøse dogmer, værd at indføre. Renæssancen (1300-1500), som også betød naturvidenskabens fødsel, fik et modstykke i reformationen (1500-tallet), hvor den mest rabiate opposition igen gjorde oprør imod den katolske kristne kirkes religiøse enevælde, og som omfortolkede den katolske lære til fordel for en evangelisk-luthersk troslære. Men nok så vigtigt fik den tiltagende nye form for religiøsitet en ny opposition i form af oplysningstiden (1700-tallet), som atter fik et modstykke i romantikken (slutn. af 1700 - beg. af 1800-tallet), som atter vendte blikket bagud mod den græske oldtids værdier og idealer, men i nogen grad i en sværmerisk form. Denne fik igen et modspil i naturalismen (fra midten til slutn. af 1800-tallet), som totalt forkastede de ortodokse så vel som reformerte religiøse forestillinger og i stedet indsatte naturen og naturlovene som absolut eneste gældende, fulgt af realismen (omtrent samtidig med naturalismen), som mente at dens opfattelse var den, der forholdt sig til virkeligheden, hvilket forenklet sagt vil sige til sansernes vidnesbyrd om en materiel verdens eksistens. I alle tilfælde foregik det historiske og kulturelle vekselspil på den måde, at begge åndsretninger fandtes på samme tid, men hvor den ene var gældende kultur, medens dennes modsætning var subkultur, på principielt samme måde, som at den kristne åndskultur og religion i vore dage er subkultur i forhold til realismen i form af den sekulariserede naturvidenskabelige kultur. Man kan i kort karakteristik sige, at kulturperioderne med instinkt, følelse, intuition og fantasi har vekslet med kulturperioder med intellekt, forstand og sekulær rationel tankegang. Men ser man den kulturelle udvikling i det overordnede perspektiv, som f.eks. Martinus gør, tegner der sig sagligt set alligevel en stigende lige linje i form af intelligensevnens tiltagende udvikling gennem århundrederne. Denne udviklings foreløbige resultat er den naturvidenskabelige kulturs reduktionisme, hvorunder materien dominerer over ånden, som anses for at være et fiktivt ledsagefænomen til materien, altså uden selvstændig eksistens. Men – og dette er det vigtigt at notere sig – underneden udvikler og vokser subkulturen i form af en ny åndsvidenskabelig livs- og verdensanskuelse, som med tiden formentlig vil ændre status til overordnet kultur.  

 

Eksisterer der en åndelig verden?

Det spørgsmål vil man kun kunne svare på, hvis det er muligt at give en præcis definition af, hvad der kan og skal forstås ved en åndelig verden. Men det kan i hvert fald indledningsvis fastslås, at fænomenet og begrebet ’ånd’ er beslægtet med fænomenet og begrebet ’bevidsthed’. Så for at kredse os ind på de nævnte fænomener, vil vi begynde med at betragte disse ud fra en filosofisk synsvinkel, og derefter fortsætte med mere specielt at gøre os fortrolige med, hvad Martinus har at sige om de to begreber og fænomener. Strengt taget er begrebet ’fænomen’ forkert anvendt på begreber som ånd og bevidsthed, idet ordet fænomen betyder noget, der viser sig eller fremtræder i tid og rum. Fænomener er derfor karakteriseret ved at være mangfoldige, forskellige og udspredte i tid og rum, altså tids- og rumdimensionelle, knyttet til sansernes vidnesbyrd, medens ånd og bevidsthed – og især førstnævnte – så at sige er overordnede eller ’bagvedliggende’, og i kraft af hvilken vi – eller mere specielt jeget eller personligheden - oplever og er bevidst om fænomenerne. Især ånd må opfattes som ikke-tids- og ikke-rumdimentionel, hvorom man kun kan sige, at ånd ER, hvilket betyder: identisk med begrebet evigheden i den forstand, at ånden aldrig er begyndt og derfor heller aldrig vil kunne ophøre med at eksistere. Vi vil derfor herefter betegne ånd og bevidsthed som faktorer i eller ved det levende væsen, subsidiært mennesket.

 

Hos den oldgræske filosof Platon (ca. 428/427-348/47 f.Kr.) er den kosmologiske fornuft og ideerne eller principperne det egentlig virkelige, uforanderlige og altid det samme, medens fænomenerne, som er knyttet til sansernes usikre vidnesbyrd, er illusoriske eller en skinvirkelighed. Principielt den samme opfattelse af fænomenerne finder man hos den klassiske idealistisk-monistiske indiske filosof Shankar Acharya (788-ca. 820), i hvis filosofi, Advaita Vedanta, fænomenerne er absolut illusoriske og bedrageriske i form af gudinden ”Maya’s slør”. Ordet og begrebet ’Maya’ betyder den skabende magt, som har til opgave og formål, at frembringe et forvrænget billede af virkeligheden og derigennem forvirre sjælene til at tro og opleve, at virkeligheden er uvirkelig og at uvirkeligheden er det virkelige. Derfor har sjælene ladet sig lokke til et engagement med illusionernes verden i form af det evindeligt spinnende ”livshjul” af fødsel, død og genfødsel, på sanskrit kaldet karma-samsara. (Vedr. de nævnte filosoffer og deres respektive opfattelse af de nævnte emner, se f.eks. H1-07. Spiritualismens historieen gennemgang af spiritualismens historie op til Martinus’ kosmologi, og 4.28. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen. Det er i øvrigt interessant, at det, der ifølge Shankar Acharya skal forstås ved begrebet ”gudinden Maya” stort set svarer til begrebet ”moderenergien” i Martinus’ kosmologi, dog med den afgørende forskel, at sidstnævnte opfatter og definerer ”moderenergien” på en betydeligt mere positiv måde, end tilfældet er med førstnævnte, hvor ”Maya’s slør” anskues som en på sin vis negativ faktor.)

 

Eftersom ’ånd’ må betragtes som en overordnet faktor i forhold til faktoren ’bevidsthed’, lad os derfor kort se på, hvad man filosofisk set forstår ved begrebet ’ånd’. I relation til mennesket kan ånd betyde den enhed eller kraft, der forbinder sjæl og legeme: Ånd kan også betyde den højere del af menneskets sjæl eller noget, der ligger ud over denne, og det, der giver mennesket enhed. Ånd kan også forstås som den kraft eller det princip, som giver kosmos (verden) sammenhæng og orden. Denne ånd eller dette princip er derfor identisk med den højeste faktor i tilværelsen, hvilket vil sige Guds egen ånd. Idet ånd betyder både et menneskeligt og et guddommeligt princip, indikeres der dermed en sammenhæng mellem de to faktorer eller dimensioner, mellem mennesket og Gud. Ånden er den højere del af mennesket, som forbinder det med det ikke-menneskelige eller den kosmiske og dermed guddommelige orden, det selv lever i eller tilhører, hvad enten individet er bevidst herom eller ej.

 

Ånd eller livsånde, på latin spiritus, kan med andre ord karakteriseres som det livgivende, organiske princip, den organiske sammenhæng, mennesket som organisk helhed selv er en del af, men altså en organisk helhed, der rækker ud over mennesket. Ånd drejer sig derfor også i nok så høj grad om menneskets forhold til det uendelige, evige eller absolutte, hvilket forenklet sagt vil sige det guddommelige. Dette sidste spiller især en rolle i kristendommen, hvor ånd eller ånden ligefrem betegnes som ”den hellige ånd” eller ”helligånden”, sankta spiritus. Hvilket altså vil sige Guds ånd, der som en usynlig kraft virker i mennesker. Denne virksomhed kan kun finde sted, fordi mennesker har del i Guds ånd, uden nødvendigvis at opleve eller erkende dette, endsige ville kunne handle ud fra denne ånd. Derfor bebudede Jesus også, at han efter sin fysiske død ville sende ”talsmanden, den hellige ånd” til menneskene, for at disse via denne kunne lære den dybere sandhed om livet og verden at kende og handle derefter . ”Talsmanden” er altså Guds ånd og kraft, som virker i et menneske, der i særlig udtalt grad er en fortaler for Gud og dennes visdom og kærlighed til menneskene, i lighed med, hvad tilfældet var med Jesus Kristus selv.

 

I forholdet mellem mennesket og det uendelige eller evige, Gud, forholder mennesket sig som ånd sig til sig selv som endeligt væsen. Derved bliver mennesket bevidst som ’sig selv’, og i dette forhold er der et skifte fra ånd som organisk natursammenhæng til ånd som overskridelse af natursammenhængen. Man kan derfor med en vis ret tale om ”den objektive ånd” (Gud) og den subjektive ånd” (mennesket). Medens den objektive ånd er en fælles eller social faktor, er den subjektive ånd en individuel og personlig faktor. Filosoffen G.W.F. Hegel (1770-1831) anskuer forholdet således, idet han skelner mellem tre successive udviklingstrin: På det første trin er individet som sjæl umiddelbart bestemt af naturen, på det andet trin adskiller individet sig fra naturen ved at have bevidsthed, hvorved naturen er blevet en genstand uden for individet selv. På det tredje og højeste trin viser ånd sig som individets selvbevidsthed og vilje til at sætte sig selv formål i livet. Viljen er på dette trin noget individuelt og indre, men da det hører med til viljens natur at den søger at virkeliggøre sine mål i den ydre verden, ved gennem sine handlinger at præge sine omgivelser, bliver ånd derved fra at være en indre, subjektiv ånd til at være en ydre, objektiv ånd. Den objektive ånd viser sig igennem udviklingen af fællesmenneskelige institutioner og gennem etableringen og udviklingen af en stat. Staters indbyrdes forhold ser Hegel som en sammenhæng, der er tilvejebragt af den overstatslige verdensånd, som ytrer sig i den overstatslige verdenshistoriske proces. Den højeste form for ånd er ifølge Hegel den absolutte ånd, men i form af den bevidsthed om sig selv, som den subjektive ånd (individet, mennesket) opnår gennem kunst, religion og filosofi. Derigennem oplever og forstår ånden, at det er én og den samme ånd, der viser sig som subjektiv og objektiv ånd. Ånden er derved blevet klar over sin egen identitet som sig selv i bevidstheden om, at de enkelte individers bevidsthed er dele af en større, sammenhængende helhed, som søger at skabe et meningsfyldt og frihedspræget kosmos ud af den verdenshistoriske splittelse og kamp, som har fulgt menneskeheden siden dennes begyndelse og oprindelse.

 

Hvad er bevidsthed?

Det vil her være en naturlig følge af det ovenfor beskrevne, at se nærmere på, hvad der kan og skal forstås ved det begreb og den faktor, der betegnes som bevidstheden. Det kan straks siges, at begrebet har flere betydninger eller måske rettere aspekter. For det første kan begrebet forstås som en samlebetegnelse for de forskellige former for oplevelse, opmærksomhed eller opfattelse, hvilket vil sige alt det, der kaldes bevidsthedstilstande, altså tilstande i bevidstheden. Sådanne forekommer i form af bl.a. sansedata eller primitive sanseindtryk i form af lys og mørke eller oplevelser af lyst og smerte. Og perceptioner eller genstandsrettede, organiserede sansninger, såsom erindrings-, forventnings- og fantasiforestillinger, følelser som vrede, had, frygt etc. og stemninger som angst, vemod, medfølelse, kærlighed etc., og tænkning under enhver form, logisk og ulogisk, induktiv og deduktiv etc.. Begrebet bevidsthed kan også dække såvel oplevelsen af noget som meningen med og om dette noget. Her kan man igen skelne mellem en falsk bevidsthed, dvs. en bevidsthed, der har falsk opfattelse af eller falske meninger om noget. Når falsk bevidsthed benyttes som middel til vildledning og/eller undertrykkelse, kalder man det ideologisk bevidsthed.

 

Endelig forekommer også begrebet ’selvbevidsthed’, hvilket vil sige individets bevidsthed og eventuelt dets viden om sig selv og sin egen bevidsthed eller situation. Man skelner mellem selvbevidsthed og selvrefleksion, hvor der ved sidstnævnte begreb kan forstås, at vende sig imod og reflektere over sin egen bevidsthed eller egne bevidsthedstilstande, egne meninger, synspunkter, teorier mm., idet denne form for bevidsthed gøres til genstand for en nærmere og eventuelt kritisk undersøgelse. Selvbevidsthed er altså ikke det samme som genstandsbevidsthed, for hvis selvbevidsthed var en form for genstandsbevidsthed, ville en selvbevidsthed være en ny genstandsbevidsthed af anden orden, der som genstandsbevidsthed igen ville være fulgt af en ny selvbevidsthed af tredje orden og sådan videre i en uendelig rækkefølge. Lidt i retning af, hvad der er tilfældet med årsags-virkningskæden, hvor årsag følges af virkning, som udgør en ny årsag og således fremdeles. Deraf kan man med rimelighed konkludere, at ens forhold til egen bevidsthed må være noget andet end en genstandssøgende bevidsthed. Selvbevidsthed udgør derimod det umiddelbare forhold, som ens egen bevidsthed har til sig selv og som bevirker, at bevidstheden udgør en enhed. Selvbevidsthed er derfor ikke en erfaring af den ene eller anden egenskab ved ens bevidsthed eller ens situation, men en bevidsthed om, at jeg eksisterer. Selvbevidsthed er derfor ikke en egentlig bevidsthedstilstand, men en evne eller disposition til selvrefleksion og selvreference. Filosoffen René Descartes (1596-1650) udtrykte det sådan på latin: ”Cogito ergo sum”, dvs., ”jeg tænker, altså er jeg.”

 

En avanceret opfattelse af bevidsthed og ånd

I det følgende skal vi gøre os bekendt med, hvad den danske intuitive tænker og forfatter Martinus (1890-1981) har at sige om begreberne og faktorerne bevidsthed og ånd. Derefter vil vi formentlig have lettere ved at begribe, hvad der mere præcist kan og skal forstås ved begrebet ”den åndelige verden”.  Og det skal straks siges, at vi her kommer i forbindelse med en højst avanceret opfattelse af ånd og bevidsthed, som til trods for enkelte paralleller, som Platons filosofi, Pythagoras’ filosofi og Shankar Acharyas filosofi, formentlig er enestående i filosofiens og religionsfilosofiens verdenshistorie. I principiel lighed med de tre nævnte filosoffer tager Martinus systematisk udgangspunkt i det altibefattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og væsen: den første og i sig selv årsagsløse årsag og vældige skaberkraft, kendt under navne som Gud, Brahman, Jahve, Allah eller hvilke andre navne det absolutte væsen end kendes og tilbedes under. Martinus’ udgangspunkt beror i særlig grad på hans egne personlige spirituelle oplevelser i påsken 1921, oplevelser, som han selv betegner som åbenbaringer af eller indvielser i livets mysterium. For at livet udgør et mysterium for den uindviede, er i hvert fald en kendsgerning for mennesker, der tænker nærmere over tilværelsen. Dette forhold har Martinus sin helt egen forklaring på årsagen eller årsagerne til, hvilket han analyserer og beskriver i sit hovedværk Livets Bog, bind I, 5. kapitel med overskriften Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls, med tilhørende symbol nr. 3. Menneskehedens bevidsthedskategorier (nr. 39 i symbolbogen Det Evige Verdensbillede, http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-39/, hvor der gives et resumé af symbolets indhold.) Livets Bog 1 vil i øvrigt kunne læses i sin helhed på internettet via linket: http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=51

 

Martinus’ brug af begrebet ”den ny verdensimpuls” hænger sammen med hans brug af begrebet ”den gamle verdensimpuls”. Begge begreber hentyder til, at det guddommelige skabeprincip (Gud) med tidsmæssigt set større intervaller i form af årtusinder udsender åndelige energiudladninger eller impulser, som har til formål at inspirere til igangsættelsen af nye samfundsmæssige og kulturelle tiltag. Disse udladninger eller impulser udbreder sig i henhold til Martinus gennem hele verdensaltet, men styrkemæssigt afstemt efter om det er galaksernes verden eller solsystemernes og dermed klodernes verden, det drejer sig om. Det beror i henhold til Martinus på, at der består en ubrydelig organisk sammenhæng mellem mikrokosmos og makrokosmos. Det gælder derfor også jordkloden og dermed menneskeheden, som Martinus i reglen betegner som jordmenneskeheden, nemlig på baggrund af, at han er af den opfattelse at der findes mange andre menneskeheder i verdensaltet. Ifølge Martinus er situationen den, at der i løbet af jordklodens hidtidige eksistens er forekommet tre hovedimpulser. Jævnfør med Martinus’ symbol nr. 1.: Guds ånd over vandene: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-1/

 

De nævnte impulsers hovedstrømning implementeres i galaksernes og solsystemernes og klodernes bevidsthed via dertil særligt udvalgte individer, som for den første og ældstes vedkommende ligger til grund for primitive naturmenneskers religioner og gudsdyrkelse, medens den gamle verdensimpuls ligger til grund for de tre store verdensreligioner, henholdsvis buddhismen, kristendommen og islam. For den førstnævnte verdensimpuls’ vedkommende fik denne indpas på jorden via sagnagtige skikkelser, hvis navne er ukendte i nutiden, medens den for den gamle verdensimpuls’ vedkommende foregik henholdsvis via ophavsmændene Buddha, Jesus Kristus og Muhammed. De nævnte tre verdensreligioner havde og har hver især deres forudsætninger i henholdsvis nationalreligionerne hinduismen, jødedommen og ældre arabisk religion, som de dog hver for sig opponerede imod. Buddha mod hinduismen, Jesus mod jødedommen og Muhammed mod sin fædrene religion.

 

Her bør måske lige indskydes, at Martinus opfatter galakser, solsystemer og kloder som levende væsener, og at f.eks. jordmenneskeheden udgør jordens hjerne og centralnervesystem, medens dens dyre- og planteliv udgør andre dele af dens bevidsthedsliv og nervesystem. Det enkelte individ udgør i konsekvens heraf en celle i enten hjernen eller nervesystemet. På principielt tilsvarende måde opfatter Martinus også mikrokosmos med dennes celler, molekyler, atomer og elementarpartikler som udtryk for levende væseners liv og aktiviteter. (Jf. med symbol nr. 7: Livsenhedsprincippet: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-7/ og organismeprincippet, som fremgår af symbol nr. 14: Der kosmiske spiralkredsløb 1: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-14/).

 

Pointet i hele denne fremstilling er, at skabeprincippet, altså Gud som skaber, har to komplementære og kompletterende sider, nemlig en ”mørk” side og en ”lys” side. Den mørke udstråling fra skabeprincippet stimulerer den universale faktor, Martinus betegner som ”det dræbende princip”, medens den lyse udstråling fra samme princip stimulerer den ligeledes universale faktor ”det livgivende princip”. Ifølge Martinus har den mørke udstråling fra det guddommelige skabeprincip (Gud) til primæropgave at stimulere de levende væseners oplevelse af mørket, hvilket paradoksalt nok medfører udviklingen af de evner, uden hvilke oplevelsen af lyset ville være umulig. Det beror ifølge Martinus på, at al oplevelse primært er baseret på kontrastprincippet, idet principielt ingen oplevelse vil kunne finde sted uden oplevelsen af dennes modsætning. Eksempelvis kan lys ikke opleves uden mørke og omvendt. Oplevelsen af ”mørket” fremmer i kosmisk sammenhæng individets engagement med den fysiske og materielle verden, med en deraf følgende svækkelse af interessen for og kærligheden til medvæsenerne, herunder menneskene, medens oplevelsen af ”lyset” principielt og fortrinsvis fremmer interessen for og kærligheden til medvæsenerne, samtidigt med, at interessen for det materielle svækkes i tilsvarende grad. Den lyse udstråling fra skabeprincippet begyndte i og med Jesu Kristi fødsel og virksomhed for godt og vel totusinde år siden. Set i sin højeste kosmiske analyse betegner Martinus derfor den mørke udstråling eller det såkaldte ”onde”, som en guddommelig velsignelse. Lige som han i øvrigt betegner det såkaldte ”gode” som det behagelige gode, og det såkaldte ”onde” som det ubehagelige gode.

 

Set ud fra menneskehedens modtagelighed for ”den ny verdensimpuls” og dennes ideer, tanker, forestillinger og moralkodeks, inddeler Martinus menneskeheden i to store hovedgrupper, som han betegner som henholdsvis Gruppe A og Gruppe B. Førstnævnte gruppe er stort set karakteriseret ved at være modtagelig for ”den ny verdensimpuls”, medens den sidstnævnte gruppe stort set er uimodtagelig og i nogle tilfælde ligefrem fjendtlig indstillet over for ”den ny verdensimpuls” og dennes ideer, tanker, forestillinger og moralkodeks, i og med at denne gruppes mennesker endnu i større eller mindre grad stadig er under indflydelse fra ”den gamle verdensimpuls”, som derfor i en vis udstrækning udgør de samme menneskers livsgrundlag. (Se f.eks. artiklen H1-35. Den jordiske menneskeheds bevidsthedskategorier)

 

Men nu til en præcisering af, hvad der i henhold til Martinus kan og skal forstås ved begreberne ’bevidsthed’ og ’ånd’, for uden disse to faktorer ville selvfølgelig ingen af os være i stand til at fatte og forstå de emner og faktorer, som er blevet nævnt og delvis omtalt ovenfor. For ikke at skulle gentage, hvad jeg tidligere her på hjemmesiden har skrevet om de nævnte begreber, emner og faktorer, vil jeg tillade mig at citere fra min egen artikel H1-38. Individet, de seks kosmiske grundenergier og de seks kosmiske storriger – En kortfattet elementær oversigt. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at pointere og opfordre den seriøst interesserede læser til at læse stykke for stykke ad gangen og tænke nærmere over, hvad det i grunden er, der står og – især – hvad hvert tekststykke indeholder og mere præcist betyder for vores livs- og verdensanskuelse, og dermed for vores liv og tilværelse hver for sig og sammen.

 

(Citat)

Det levende væsen eller individet

Den eller de læsere, der har læst og studeret Martinus’ Kosmologi eller som har fulgt med på denne hjemmeside, vil vide, at en grundlæggende faktor i tilværelsen først og fremmest er selve Guddommen og dernæst det levende væsen, som Martinus også betegner som ”gudesønnen”, altså som Guds afkom. Som gentagne gange skrevet og fremhævet, skal dette begreb imidlertid ikke forstås i en almindelig kønslig eller kønspolitisk sammenhæng, idet begrebet og ordet ’søn’ derimod skal ses som en betegnelse på det levende væsens, individets, basale identitet som et seksuelt dobbeltpolet væsen. Det kommer sig af, at Gud indenfor kosmologiens rammer anskues som ’Faderen”, medens den faktor, Martinus betegner som Moderenergien, er identisk med ’Moderen’, hvor afkommet eller barnet altså bliver anskuet som ’sønnen’ eller med andre ord. som det dobbeltpolede væsen.

 

I fundamental lighed med Guddommen, er ’gudesønnen’, det levende væsen eller individet, udtryk for et treenigt princip, idet det er udstyret med et jeg, en bevidsthed og en organisme. Mere præcist er individet, foruden med den centrale instans Jeget og dettes basale begær, kaldet urbegæret, hvilket vil sige, et begær efter selvrealisation og oplevelse, udstyret med en såkaldt højpsykisk over-bevidsthed og en psykofysisk organisme, hvoraf nævnte organisme er repræsenteret ved under-bevidstheden. Sidstnævnte begreb bør dog ikke forveksles med det psykologiske begreb underbevidsthed, men skal blot forstås som bevidstheden, der som funktionel instans sorterer under over-bevidstheden. Overbevidstheden er i sammenhængen en overordnet instans, idet den er eksponent for en række såkaldte kosmiske skabeprincipper, som ligger til grund for al evne til at skabe (manifestation) og opleve (sansning).

 

For at rekapitulere og give læseren en kortfattet oversigt over, hvad der indenfor rammerne af Martinus’ Kosmologi mere præcist skal forstås ved et levende væsen, vil det her vedføjede diagram kunne give en god skematisk oversigt over forholdet mellem de tre hovedinstanser ved det levende væsen, forstået i begrebets videste forstand som overhovedet alle levende væsener i såvel mikrokosmos, som i mellemkosmos og makrokosmos. De tre instanser er: Jeget, overbevidstheden og underbevidstheden, samt disse instansers relation til det fysiske legeme:

 

 

Oversigt over det levende væsens totale, kosmiske struktur. A svarer til Jeget, B til evighedslegemet, C til den sjælelige struktur og C’ til den fysiske organisme.

1) kombinationen A+B+C+C’ = det totale levende væsen i fysisk fremtræden

2) kombinationen A+B+C   = det totale levende væsen i blot parafysisk/åndelig fremtræden

3) kombinationen B+C+C’ = det totale bevidsthedsapparat eller det totale udtryk for princippet ”organismen”

4) kombinationen A+B         = overbevidstheden eller overbevidsthedszonen (OBZ)

5) kombinationen B+C         = ”psyken” eller det totale parafysiske apparat

6) kombinationen C+C’      = den komplette underbevidsthedszone (UBZ), alias den psyko-fysiske organisme

Mellem C og C’ må man i øvrigt tænke sig koblingslegemet indskudt, altså den struktur, der i begge retninger varetager forbindelsen mellem den fysiske organisme og den parafysiske struktur. - Ó Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi, 1, stk. 1.280. – Gengivet med forfatterens tilladelse).

 

Ovenstående diagram er med andre ord identisk med den ’komplette’ kosmologiske personlighedsmodel, sådan som denne er forelagt i og med Martinus’ kosmologi. Men dermed er ikke alt sagt om, hvad der indenfor rammerne af Martinus’ Kosmologi kan og skal forstås ved personlighedsmodellen eller ”det levende væsen”. Der hører andet og mere til en fuldstændig forståelse af denne, som f.eks. at det objektive grundlag for det levende væsens tanker, følelser og handlemønster, kort sagt dets livsoplevelse i det hele taget, er det psykiske kraftfelt, forkortet betegnet som P-kraftfeltet. Det er indenfor rammerne eller grænserne af dette, at al sansning og manifestation foregår, dels når individet befinder sig i den fysiske verden og dels også, når det opholder sig i den åndelige verden. (2)

 

2        Personlighedsbegrebet - historisk, psykologisk og kosmologisk set. – Vedr. det psykiske kraftfelt, se f.eks. Tillæg. 3. kapitel: Erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi (II).

 

Imidlertid påpeger Martinus, at den nævnte skabe- og oplevelsesevne kosmisk set bliver periodisk svækket så meget, at den må fornyes, for at kunne imødekomme og opfylde jegets behov for livsoplevelse. Det hænger grundlæggende sammen med, at tilværelsen blandt andet er underlagt et såkaldt kontrastprincip, som i forening med et lige så basalt og uundværligt kredsløbsprincip, lige præcist udgør et par af de mange forudsætninger, der betinger det levende væsens eksistens som et individ, der er i stand til at skabe eller manifestere sig og sanse og opleve.

 

Den nævnte fornyelse af det levende væsens manifestationsevne og sanseevne, sker især i kraft og medfør af to fundamentale faktorer, nemlig for det første de seks kosmiske grundenergier og disses indbyrdes kombinationer, og for det andet forekomsten af de seks kosmiske eller universale storriger. Vi skal i det følgende se nærmere på, hvordan det forholder sig med de nævnte grundenergier og de universale storriger.

 

De seks kosmiske grundenergier

Som læseren med forkundskaber allerede ved, så opererer Martinus’ Kosmologi med i alt følgende syv kosmiske grundenergier, hvoraf den grundenergi, der repræsenterer overbevidstheden (på ovenstående diagram betegnet med bogstavet B), kaldes for Moderenergien, simpelthen fordi den i forbindelse med Jeget (på diagrammet betegnet som A) er ophav til de seks øvrige grundenergier, som altid optræder i følgende orden og med følgende numre: 1. instinktenergien, 2. tyngdeenergien, 3. følelsesenergien, 4. intelligensenergien, 5, intuitionsenergien og 6. hukommelsesenergien. Disse seks grundenergier repræsenterer tilsammen underbevidstheden (på diagrammet betegnet som C). Det fysiske legeme skal ses som en forlængelse af den psykiske organstruktur, og i lighed med denne består dette legeme principielt af samtlige nævnte grundenergier (på diagrammet er det fysiske legeme markeret med bogstavet C,).

 

Af hensyn til at lette forståelsen af sine analyser omkring de seks kosmiske grundenergier og disse indbyrdes kombinationer, har Martinus tegnet et genialt farvesymbol, som på forbilledlig enkel måde illustrerer, hvad sagen drejer sig om. Symbolet har nr. 12: Grundenergiernes kombinationer, og vil dels kunne ses med forklaring i symbolværket Det Evige Verdensbillede I, stk. 1.-3., og vil dels også kunne ses under Symbolerne på http://www.martinus-dk/. (3)

 

3  Se evt. artiklerne Jegets evige energikilder. - om de kosmiske grundenergier, og Grundenergiernes kombinationer - om de kosmiske grundenergiers indbyrdes kombinationer.

 

Imidlertid forhindrer copyright, at det nævnte symbol kan gengives her, så derfor må vi til støtte for den skriftlige forklaring benytte os af et af forfatteren Per Bruus-Jensens diagrammer, som er tegnet og fremstillet på grundlag af det nævnte Martinus-symbol, og som har til formål at illustrere de samme forhold som dette. Til en forståelse af diagrammets symbolik, skal dog først anføres en illustreret forklaring på, hvordan de geometriske figurer skal aflæses og forstås:

 

Altså først en diagrammatisk forklaring af det kredsløb eller den vækst- og degenerationsproces, som grundenergierne hver især nødvendigvis må gennemgå, udtrykt som en lovmæssighed:

 

 

 

Som det vil kunne ses, har den sidste fremstillingsform den fordel frem for den første, at den direkte udtrykker, at den ene evolutionscyklus afløses af den næste gennem legemets indtræden i et nyt kredsløbs første stadium: fosterkernestadiet. (Ó 1986 Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1. 224. – Gengivet her med forfatterens tilladelse).

 

Det er i øvrigt den sidstnævnte grafiske fremstilling af de forskellige udviklings- og degenerationsstadier i form af rombeformede figurer, der er interessantest i denne sammenhæng, hvilket vi skal vende tilbage til lidt senere nedenfor.

 

Som det indirekte fremgår, skal begrebet legeme først og fremmest forstås som et psykisk eller sjæleligt legeme, hvorfor dette også med rette kan betegnes som sjælen. Begrebet og fænomenet sjælen vil dog mere præcist være at forstå som den til enhver tid givne kombination af de seks grundenergier, som individet, dvs. jeget via sin overbevidsthed, betjener sig af. Med hensyn til de overfor nævnte seks kosmisk-kemiske grund-fremtrædelsesformer, som sjælen gennemgår i løbet af sin kosmiske eksistens, har Per Bruus-Jensen bl.a. fremstillet det følgende diagram, hvorigennem man også vil kunne aflæse sjælens præstationskraft eller –evne på de forskellige udviklingsstadier eller forvandlinger:

 

 

Som det vil kunne ses, gør den foran beskrevne sjælelige forvandlingsmekanisme det aktuelt at tale om eksistensen af seks karakteristiske standard-legemskombinationer, der under moderenergiens indflydelse gradvis afløser hinanden og herunder giver anledning til en successiv forvandling af den sjælelige struktur som helhed. Tager vi i denne forbindelse sammenhængen mellem legemer og grundenergier i betragtning (stk. 1. 193.) er det endvidere nærliggende at karakterisere disse standardkombinationer som seks specifikke, kosmisk-kemiske grundfremtrædelsesformer, der cyklisk afløser hinanden i en bestemt orden. Og med henvisning til diagrammet ovenfor vil vi fremover omtale dem som henholdsvis A, B, C, D, E, og F-konstellationen.

 

Først og fremmest kan vi følge de seks åndelige legemer og deres respektive vækst- og degenerationsforløb, dersom vi aflæser diagrammet fra neden og opefter (romertallene nederst henfører til den grundenergi, det enkelte legeme er redskab for og bærer navn efter.). Og dernæst kan vi få indtryk af de førnævnte seks standard-legemskonstellationer ved, at vi aflæser diagrammet på tværs.

En nærmere ransagning af diagrammet vil bl.a. afsløre, at den første standard-konstellation (mærket A) udmærker sig ved, at instinktlegemet (første legeme fra venstre, mærket I) befinder sig i kulminationsstadiet, medens samtidigt tyngde- og følelseslegemet (andet og tredje legeme) befinder sig på henholdsvis andet og første vækststadium. Intelligenslegemet (fjerde legeme) er derimod latent og befinder sig således på fosterkernestadiet samtidigt med, at intuitions- og hukommelseslegemet (femte og sjette legeme) befinder sig på henholdsvis andet og første degenerationsstadium.

 

Betænker man nu, at disse seks åndelige legemer tilsammen konstituerer den sjælelige struktur, der foruden at befordre sansning også udgør Jegets redskab for skabelsen af parafysiske manifestationer, bliver det indlysende, at karakteren, arten og kvaliteten af disse manifestationer må blive præget af det udviklingsforhold, i hvilket de pågældende seks åndelige legemer indbyrdes befinder sig, idet dette udviklingsforhold jo udtrykker deres funktionelle kapacitet eller præstationskraft relativt til hinanden. (Uddrag fra Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1. 227. Ó Per Bruus-Jensen. – Gengivet her med forfatterens tilladelse. Diagrammet refererer indirekte til Martinus’ symbol nr. 12: Grundenergiernes kombinationer. DEV I, stk. 1.-3. Vil også kunne ses under Symbolerne via dette link: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-12/.

 

Et sjæleligt legeme består altså til enhver tid af alle seks kosmiske grundenergier, men vel at mærke i et kosmisk set variabelt indbyrdes kombinationsforhold, som er bestemt af de kosmiske lovmæssigheder, der er beskrevet i teksten til diagrammet. Det er dette kombinationsforhold, der bestemmer eller afgør, om sjælen, det levende væsen eller individet fremtræder som henholdsvis plante, dyr, herunder som jordisk menneske, derefter successivt som rigtigt menneske, visdomsvæsen, guddommeligt væsen og som det, Martinus betegner som salighedsvæsen.

 

Som det vil fremgå af diagrammet, når dette læses nedefra og opad og samtidig på tværs, er plantevæsenets sjæl (på diagrammet betegnet med A) præget af et åndeligt instinktlegeme, som befinder sig i kulminationsstadiet, mens dets åndelige tyngdelegeme befinder sig i sit andet vækststadium. Det åndelige følelseslegeme er i sit første vækststadium, det åndelige intelligenslegeme er i sit latente stadium, på diagrammet betegnet som fosterkernestadiet, og øver som sådan praktisk talt ingen indflydelse på individets bevidsthedsliv. Det åndelige intuitionslegeme befinder sig i sit andet degenerationsstadium, mens det åndelige hukommelseslegeme er i sit første degenerationsstadium.

 

Den sjælelige konstitution hos dyret eller dyrevæsenet (på diagrammet betegnet med B) ser således ud: Instinktlegemet befinder sig i første degenerationsstadium, tyngdelegemet i sit kulminationsstadium, følelseslegemet i andet vækststadium, intelligenslegemet i første vækststadium, intuitionslegemet i sit latente stadium (fosterkernestadiet), og hukommelseslegemet befinder sig i sit andet degenerationsstadium.

 

Det rigtige menneske (på diagrammet betegnet med C) konstitueres sjælelig set af følgende legemskombinationer: Instinktlegemet befinder sig i andet degenerationsstadium, tyngdelegemet i første degenerationsstadium, følelseslegemet i sit kulminationsstadium, intelligenslegemet i andet vækststadium, intuitionslegemet i første vækststadium og hukommelseslegemet i sit latente stadium eller fosterkernestadiet.

 

Visdomsvæsenets sjælelige konstitution (på diagrammet betegnet med D) ser ud som følger: Instinktlegemet befinder sig i fosterkernestadiet og er dermed latent, tyngdelegemet er i andet degenerationsstadium, følelseslegemet er i første degenerationsstadium, intelligenslegemet er i sit kulminationsstadium, intuitionslegemet er i andet vækststadium, og hukommelseslegemet er første vækststadium.

 

Det guddommelige væsens sjælelige kombination (på diagrammet betegnet med E) ser sådan ud: Instinktlegemet er i første vækststadium, tyngdelegemet er latent, følelseslegemet er i andet stadium af degeneration, intelligenslegemet er i første stadium af degeneration, intuitionslegemet er i sit kulminationsstadium, og hukommelseslegemet befinder sig i andet vækststadium.

 

Salighedsvæsenets sjælelige kombination (på diagrammet betegnet med F) ser således ud: Instinktlegemet befinder sig i andet vækststadium, tyngdelegemet er i første vækststadium, følelseslegemet befinder sig i latent tilstand, intelligenslegemet er i andet stadium af degeneration, intuitionslegemet befinder sig i første stadium af degeneration, og hukommelseslegemet er i sit kulminationsstadium.

 

Da der jo samtidig med de ovenfor beskrevne forhold også er tale om, at kredsløbsprincippet virker i forbindelse med disse, vender det levende væsen eller individet efter endt passage gennem samtlige storriger og dermed væsensformer, tilbage til den artsform, der kaldes plante. Men vel at mærke på et højere niveau, end da individet tidligere udgjorde et plantevæsen. Dermed påbegyndes for alvor en ny udviklingsspiral i den uendelige kæde, individet dels har bag sig og dels har foran sig i sin evige tilværelse. Disse forhold er grunden til, at det nye plantevæsen på diagrammet betegnes med A,.

 

Men som det vil være fremgået af det hidtil oplyste, er det for det første et sjæleligt legemes kulminationsstadium i hver af grundenergikombinationerne, som bestemmer, hvilken art levende væsener eller individer, der i hvert enkelt tilfælde er tale om. For det andet er det den lovmæssige og dynamiske indbyrdes kombination eller konstellation mellem grundenergierne, som – sammen med især en anden uhyre vigtig hovedfaktor: det seksuelle polprincip – der er af afgørende betydning for individets karakteregenskaber og personlighed, og for hele dets bevidstheds- og handlingsliv og dermed for dets forhold til sine medvæsener og sin omverden. Kort sagt er den til enhver tid rådende særlige grundenergikombination i individets samlede organiske struktur bestemmende for dets totale livsoplevelse, samtidig med at den som nævnt er udtryk for dets aktuelle kosmiske udviklingstrin. (4)

 

4 Introduktion til ”Det seksuelle polprincip”, ”Det seksuelle polprincip”af Martinus også betegnet som ”skabelsens rat”

 

Sjælens vækst- og degenerationsproces

Her skal vi så vende tilbage til den grafiske fremstilling af de forskellige udviklings- og degenerationsstadier i form af rombeformede figurer. Som man umiddelbart vil bemærke ved at betragte diagrammet ovenfor, er for det første, at hver art eller kategori af levende væsener er angivet ved de seks forskellige kombinationer af de seks grundenergier, som grafisk set er anbragt ovenover hinanden. Det sidstnævnte skal ses som udtryk for, at de levende væsener udviklingsmæssigt befinder sig ’ovenover, hinanden. For det andet skal man bemærke, at grundenergierne i de seks indbyrdes forskellige grundenergikombinationer, ligger forskudt med ét interval eller én fase i forhold til hinanden. Dette ses måske lettest ved at følge grundenergikombinationernes kulminationsstadium, hvorved det tydeligt ses, at f.eks. kombination B ligger forskudt til højre for grundenergikombination A, og således opefter for de øvrige kombinationers vedkommende. Dette forhold med de udviklingsbestemte forskudte grundenergikombinationer, kan grafisk set også fremstilles som trin på en trappe eller en stige. Det er f.eks. tilfældet i det nedenstående diagram, hvor ’trinene’ er angivet for hvert af grundenergikombinationernes latente stadium, også betegnet som fosterkernestadiet. (5)

 

5. En grafisk fremstilling af den kosmiske udvikling som trin på en trappe eller en stige, fremgår også af flere af Martinus’ symboler, som f.eks. Symbol nr. 28: Det evige liv eller livsstigen, http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-28/, Symbol nr. 30: Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse, http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-30/, og Symbol nr. 31: Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-31/. De nævnte symboler med forklaringer findes i symbolværket Det Evige Verdensbillede III, men vil via ovenfor anførte links også kunne ses under rubrikken Symbolerne på http://www.martinus.dk/.

 

Som det som sagt altså vil være fremgået af diagrammet, om end indirekte, gør der sig et helt specielt forhold gældende vedrørende grundenergiernes indbyrdes kombinationer, nemlig dette, at den sjælelige strukturs seks åndelige legemer - i principiel lighed med de seks under­bevidsthedsgrundenergier – som allerede omtalt indgår i et indbyrdes variabelt kombi­nations- eller konstellationsforhold, idet disse legemer er undergivet en faseforskudt vækst- og degenerationsproces, som ytrer sig i seks grundforskellige kombinationsforhold. Disse seks markante kombinationsforhold giver sig i praksis til kende i form af det kosmiske storkredsløbs seks riger eller tilværelsesplaner, hvis opretholdelse og fornyelse altså alene skyldes de til hvert rige svarende levende væseners livsud­foldelse, indbyrdes modspil og samspil. For læserens skyld skal det her gentages, at grundenergierne ikke må opfattes som afmålte portioner energi, der står til individets disposition, på samme måde som f.eks. et tilsvarende antal fysiske energier står til brugerens rådighed. Grundener­gierne bør kun opfattes som det, de i realiteten er, nemlig lovbundne kvalitativt karakteristiske måder, som individet sanser, oplever og manife­sterer sig på.

 

Men eftersom den nævnte indbyrdes faseforskudte vækst- og dege­nerationsproces mellem den sjælelige strukturs seks åndelige legemer, er underkastet kredsløbs- og kontrastprincippets lovmæssigheder, ytrer de seks markante kombinationsforhold sig hver især principielt på den måde, at ét af legemerne befinder sig i latent tilstand, medens samme legemes modsætning er fuldt funktionsdygtigt. Et andet af legemerne befinder sig i første vækststadium, medens det 'modsatte' legeme er i første dege­nera­tionsstadium, og endelig befinder et tredje af legemerne sig i andet vækststadium og dets modsætning i andet degenera­tions­stadium. Denne vækst- og degenerationsproces kan grafisk følges på diagrammet nedenfor.

 

At den vækst- og degenerationsproces, som den sjælelige strukturs seks åndelige legemer er underkastet, betegnes som indbyrdes "faseforskudt", skal altså blot indikere det forhold, at de seks legemer: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelseslegemet efter tur 'dominerer' og dermed markerer det indbyrdes kombinationsforhold, der giver sig praktisk udtryk i form af de seks riger eller tilværelses­planer. Det betyder, at når instinktlegemet (I) er fuldt funktions­dygtigt, så befinder dets 'modsætning', intelligensle­gemet (IV), sig i sit funktionsmæssigt set latente stadium. Det levende væsen fremtræder da i princippet som plantevæsen.

 

Eller når det næste legeme i rækken, tyngdelegemet (II), befinder sig i sit fuldt funktionsdygtige stadium, så er dets 'modsæt­ning', intuitionslegemet (V), i sit latente stadium og øver dermed ikke nogen indflydelse på væsenets livsoplevelse og livsud­foldelse. Det levende væsen fremtræder da i princippet som dyrevæsen.

 

På samme måde med det tredje legeme i rækken, følelseslege­met (III). Når dette er fuldt funktionsdygtigt, vil dets 'modsæt­ning', hukommelseslegemet (VI), befinde sig i sit latente stadium. Væsenet fremtræder da med de karakteristika, der er gældende for det rigtige menneskerige. På nedenstående diagram udgøres det rigtige menneskerige af den grundenergikombination, som er skraveret og betegnet som ’Nuet’.

 

Det fjerde legeme i rækken er intelligenslegemet (IV), og når dette befinder sig i sit fuldt funktionsdygtige stadium, vil dets 'modsætning', instinktlegemet (I), være i sit latente stadium. Det levende væsen befinder sig derfor i visdomsriget.

 

 

(© 1986 Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1. 225: Diagram over sjælens vækst- og degenerationsproces. Diagrammet er forklaret i teksten. Jævnfør i øvrigt med diagrammet ovenfor).

 

Femte legeme i rækken er intuitionslegemet (V) og dets 'modsæt­ning' er tyngdelegemet (II). Når det førstnævnte er fuldt funktions­dygtigt og derfor førende i individets livsoplevelse og livsud­foldelse, er det sidstnævnte latent og øver som følge deraf ingen indflydelse på væsenets tilværelse. Denne situation møder man i den guddommelige verden, der er det højeste rige i Gud­dommens primære bevidsthed.

 

Sjette og sidste legeme i rækken er hukommelseslegemet (VI), hvis 'modsætning' er følelseslegemet (III), som derfor er i latent til­stand i det rige, som hukommelseslegemet er hovedan­svarligt for, nemlig det såkaldte salighedsrige. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at fire af de øvrige fem legemer også i et eller andet omfang gør sig gældende i denne som i de øvrige fem markante legems- og grundenergikombi­nationer. Intuitions- og instinkt­legemet øver hver deres betydelige indflydelse på væsenets sansning og manifestation i salighedsriget, lige som intelli­gens- og tyngdelegemet heller ikke er uden betydning i sammen­hængen.

 

De seks kosmiske storriger

På baggrund af det ovenfor omtalte og anførte, er det nok så vigtigt, at holde sig klart for øje, at det seksuelle polprincip og den dermed forbundne seksuelle polforvandling, under overordnet styring af skabeprincipper som især kredsløbs- og kontrastprincippet, er ansvarlige for etableringen og opretholdelsen af de seks kosmiske storriger. Disse riger bærer som nævnt betegnelser som henholdsvis planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det er i hovedsagen det sidstnævnte, der er ansvarligt for forekomsten af mineralriget. Dette rige, som baserer sig på hukommelsesenergien, er så at sige den ’indvendige’ side af mineralriget, idet dette i henhold til Martinus er et produkt af de energier, som de levende væsener i salighedsriget udsender og som forbinder sig med grundenergierne instinkt, tyngde og følelse, der tilsammen udgør det substantielle grundlag for den såkaldte fysiske materie, også kaldet stoffet, som den fysiske verden er opbygget af. Derudover er det især med mineralriget, planteriget og dyreriget, at vi støder på velkendte naturriger, hvorimod de tre andre, men såkaldt åndelige eller para-fysiske naturriger: det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og i øvrigt også salighedsriget, ikke er almindeligt kendte som sådanne, men kun i form af de mentale energier og evner som henholdsvis følelse, intellekt, intuition og – som nævnt - hukommelse. (6)

 

6  Para-fysik og meta-fysik – Kortfattet afklaring af nogle begreber

 

Men faktisk forholder det sig i henhold til Martinus sådan, at de nævnte seks kosmiske storriger indirekte fremgår af de ovenfor omtalte seks arts- eller væsenskategorier. Det skal forstås på den måde, at plantevæsenerne tilsammen udgør planteriget, dyreriget af dyrevæsenerne, det rigtige menneskerige af mennesker med høj moral og etik, visdomsriget af væsener med stor indsigt og visdom, den guddommelige verden af væsener med en høj moral og en fuldt udviklet intuitionsevne, mens væsenerne i salighedsriget er i besiddelse af en perfekt hukommelsesevne, som i hovedsagen benyttes til på grundlag af de såkaldte ”guldkopi-erindringer” at memorere over sine fortidige oplevelser og erfaringer.

 

Sansestrukturernes ’omkobling’

De seks kosmiske storriger er som nævnt seks successive tilværelseszoner for levende væsener, og som sådanne indgår de i en sektion af det såkaldte kosmiske spiralkredsløb, som på sin side primært har til opgave og formål at forny Guddommens sanse- og manifestationsorganer, de levende væsener, og dermed disses evne til at formidle livsoplevelse. Men der hører naturligvis andet og mere til denne proces, end den faseforskudte vækst og degeneration, herunder ikke mindst den vigtige omkobling af de levende væseners to sansestrukturer, henholdsvis den emotionelle sansestruktur og den intellektuelle sansestruktur, fra den ene overbevidstheds pol til den anden, eksempelvis fra den feminine seksuelle pol til den maskuline seksuelle pol, eller fra den sidstnævnte til den førstnævnte. (7)

 

7  Emotionel og intellektuel seksualismeom de to grundformer for seksualisme.

 

På baggrund af de netop anførte oplysninger om den sjælelige strukturs (de sjælelige legemers) vækst- og degenerationspro­ces, vil det måske nu være muligt for os at forstå den lov­mæssighed, der gør sig gældende i forbindelse med 'omkoblingen' af henholdsvis den emotionelle og den intellektuelle sanse­struktur fra den ene overbevidsthedspol til den anden. Denne lovmæssighed går nemlig ud på, at når et åndeligt legeme passerer igennem sit latente stadium, kobles specielt dets sansemæssige funktioner automatisk over på den modsatte overbe­vidsthedspol og begynder her at opbygge et nyt polorgan.

 

Som oplyst er det primært følelseslegemet (sammen med tyng­delegemet), der er ansvarligt for den emotionelle sansestruk­tur, medens primært intuitionslegemet (sammen med instinkt-, intelligens- og hukommelseslegemet) er ansvar­ligt for den intel­lektuelle sansestruktur. Det er først når disse to lege­mer, der altså repræsenterer hver sin særlige kosmiske sanse­struktur, er koblet over på hver sin modsatte overbevidst­hedspol og er begyndt at opbygge et nyt polorgan, at den pågældende sanse­struktur derfor bliver seksuelt funktions­dygtig.

 

For følelseslegemets vedkommende sker denne 'omkobling' i salighedsriget, og for intuitionslegemets vedkommende i dyreri­get. Hvis følelseslegemet i det forrige spira­lafsnit har været tilknyttet den maskuline pol, vil det nu automatisk skifte over på den feminine pol, eller hvis det har hørt under den feminine pol, forbinder det sig nu med den maskuline pol. På principielt samme måde med intuitionslegemet, som hvis det i forrige spiralafsnit har været forbundet med enten den maskuli­ne pol eller den feminine pol, nu vil skifte over til hen­holdsvis den feminine pol eller den maskuline pol.

 

Men hvad betyder og indebærer nu denne omkobling af sansestrukturerne? – Jo, det betyder i praksis et kønsskifte fra spiralsektion til spiralsektion, et emne som jeg dog må henvise læseren til at orientere sig om i de artikler, som der henvises til i noten. (8)

 

8 Det seksuelle dobbeltkredsløbom de to seksuelle polers evige vekselvirkning med hinanden, Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling”den ’vågne’ og den ’sovende’ seksuelle ’pol’, og evt. også Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske.

 

Hermed er denne relativt kortfattede elementære oversigt over, hvad begreberne individet, grundenergierne og de kosmiske storriger indebærer af indhold og konsekvenser for vores livsopfattelse, ført til vejs ende og afsluttet. Det er herefter op til hver enkelt læser, at fordybe sig i emnet og tænke det igennem for sig selv, indtil de på sin vis revolutionerende facitter står lysende klare og forståelige. Martinus’ kosmologi i form af det universale verdensbillede, denne rummer, er i stort set alle henseender en udfordring til den ateistiske og materialistiske livs- og verdensanskuelse, som til dels får støtte af naturvidenskaben. Men i henhold til Martinus vil det kun være et spørgsmål om tid, før avantgarden indenfor naturvidenskaben kommer på sporet af de åndelige kræfter og materier, og derfor efterfølgende vil underkaste disse en nærmere videnskabelig prøvelse. Tiltag i denne retning er allerede så småt begyndt. (9)

 

9 Ateisme og materialismeom de filosofiske hovedproblemer og Martinus’ opfattelse af ateisme og materialisme. Se endvidere Videnskabelig reduktionisme på retræte? og Kommentar til artiklen ”Videnskabelig reduktionisme på retræte?” samt vedr. forholdet mellem bevidsthed og hjerne: H1-40. Hjerne og bevidsthed – Om forholdet mellem de to instanser.

 

© Januar 2012. Lettere revideret juli 2013 Harry Rasmussen.

 

(Citat slut)

 

Konklusion

Som det mere eller mindre direkte vil være fremgået af ovenstående citat, så omfatter den åndelige verden specielt de kosmiske eller universale storriger fra cirka halvdelen af det rigtige menneskerige, hele visdomsriget, hele den guddommelige verden og cirka første halvdel af salighedsriget. De fysiske storriger omfatter sidste halvdel af salighedsriget (herunder mineralriget, som ifølge Martinus ikke i sig selv har bevidsthed, men er resultatet af en slags overskudsenergi fra salighedsriget), hele planteriget, hele dyreriget og første halvdel af det rigtige menneskerige. En nærmere beskrivelse af individets, hvilket vil sige vores hver isærs, rejse eller passage gennem de åndelige storriger efter vores fysiske død eller diskarnation og frem til næste inkarnation eller reinkarnation, så vel som individernes kosmiske rejse eller passage gennem de samme storriger under involutionen og evolutionen, kan her især henvises til artiklerne H1-16. Gennem døden eller de parafysiske verdenerom diskarnationens ’teknik’, og H1-17. Reinkarnationsprocessenom dennes ’teknik’ i form af inkarnation eller materialisation. Se endvidere artikler som f.eks. Den eventyrlige livscyklus (1) – om individets kosmiske ’rejse’ i indviklingsbuen, og Den eventyrlige livscyklus (2) – om individets kosmiske ’rejse’ i udviklingsbuen.

 

Her skal indskydes nogle bemærkninger i relation til det tidligere ovenfor viste og beskrevne diagram over det levende væsens totale, kosmiske struktur, specielt i relation til forholdet mellem C = psyken eller det det parafysiske eller åndelige apparat og C’ = det fysiske legeme og dermed i udvidet forstand også den fysiske verden, hvilket mere præcist vil sige det fysiske rum-tid-kontinuum. I kort karakteristik kan det siges, at den åndelige verden forholder sig til den fysiske verden eller omvendt: den fysiske verden forholder sig til den åndelige verden, på principielt samme måde som to elektromagnetiske bølgelængdeområder forholder sig til hinanden. Radiobølger er som bekendt elektromagnetiske bølger af en bestemt bølgelængde, hvorfor en sammenligning med programskalaen på et radioapparats display kan benyttes som eksempel på, hvad der sker, når man på skalaen vælger mellem de forskellige radiokanaler, som repræsenterer hver sin forskellige bølgelængde. Der er med andre ord kort og godt kun tale om en forskel i bølgelængder mellem den fysiske verden og den åndelige verden. Helt grundlæggende består den fysiske verden og den åndelige verden af præcis de samme kosmiske grundenergier, men vel at bemærke i forskellige indbyrdes kombinationer eller konstellationer. Det vil altså i henhold til Martinus sige mellem følgende seks kosmiske grundenergier: instinktenergi, tyngdeenergi (dynamisk energi), følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi og hukommelsesenergi. (Se her evt. følgende afsnit: H1-30. Jegets evige energikilder. - om de kosmiske grundenergier: http://www.livetseventyr.dk/1-30Frame.htm, og H1-31. Grundenergiernes kombinationer - om de kosmiske grundenergiers indbyrdes kombinationer: http://www.livetseventyr.dk/1-31Frame.htm )

 

Det elektromagnetiske spektrum består altså som nævnt af bølger i form af svingende atomare elektriske ladninger, som f.eks. lys- og radiobølger, infrarød stråling, synligt lys, ultraviolet stråling, røntgenstråler og gammastråler. Atomer består som bekendt af elementarpartikler som elektroner, protoner, neutrinoer, fotoner m.fl., hvilket vil sige den fysiske materies eller det fysiske stofs allermindste målelige dele. Men man kan i tanken forestille sig, at det elektromagnetiske spektrum efter de absolutte mindstedele (mindste eller fineste energiladninger/bølgelængder) fortsatte i form af et åndeligt eller parafysisk bølgespektrum. Nemlig i form af især de åndelige kosmiske storriger, det vil sige som de bølgelængder, der henholdsvis repræsenterer den åndelige del af det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det fysiske bølgelængdeområde omfatter de kosmiske storriger: mineralriget, planteriget, dyreriget, hvortil det jordiske menneske hører, og den fysiske del af det endnu ikke etablerede rigtige menneskerige.    

 

Men tilbage står stadig spørgsmålet om, hvad Martinus mere konkret og præcist forstår ved begrebet den åndelige verden, der, som vi nu ved, i en vis forstand er identisk med bevidsthedens verden. Martinus betegner også den sidstnævnte som ”et broget billedgalleri” af oplevelser, dels sanseoplevelser og dels tanke-, forestillings- og fantasibilleder, som i øvrigt og nok så vigtigt efterlader sig ’spor’ i form af erindringsbilleder. Disse sidstnævnte beror på overbevidsthedens evne til at akkumulere, lagre og genfremkalde tidligere nære og fjernere oplevelser i bevidstheden, men er i lighed med denne ikke af fysisk natur. Evnen til at erindre er ifølge Martinus beroende på erindringstalentkernerne i bevidsthedsarkivet, også kaldet skæbneelementet, fordi dette også rummer de mindst lige så vigtige og uundværlige og såkaldte organtalentkerner, som er de faktorer, der i særlig grad er med til at bestemme det levende væsens skæbne under reinkarnationerne. Organtalentkernerne skal vi dog ikke komme nærmere ind på her, men om det emne nøjes med at henvise til artiklen H1-10. Talentkerneprincippetom de livsvigtige ’talentkerner’ eller ’skæbnefrø’.

 

Under søvnen har bevidstheden også en evne til ikke alene at kunne genfremkalde tidligere oplevelser, men også til at kunne sammenstille eller gruppere disse, tilmed lejlighedsvis i ny skikkelse og i nye kombinationer. Det er sådanne fænomener, der almindeligvis kaldes for ’drømme’, og sådanne er, siger Martinus delvis ”ødelagte beviser for en åndelig verdens eksistens”. Ødelagte, fordi vi normalt kun er i stand til at erindre drømmeoplevelserne mere eller mindre tydeligt og fuldstændigt, så disse sædvanligvis ikke tages seriøst, men afvises med at ”det jo bare var en forvirret drøm”. Imidlertid pointerer Martinus også, at drømmeoplevelser i virkeligheden kan være nyoplevelser hidrørende fra individets sjælelige ophold i den reale åndelige verden under det fysiske legemes søvntilstand. Under denne form for drømmetilstand er det muligt for individet at kommunikere med reale åndelige individer, mest sandsynligt med diskarnerede, altså individer, der er på vej mod en fornyet inkarnation i den fysiske verden, men i særtilfælde også vil kunne kommunikere med individer, som i den kosmiske udvikling er relativt mere permanent hjemmehørende i den åndelige verden. Den sidstnævnte har jo, som vi formentlig og forhåbentlig har forstået på baggrund af det tidligere ovenfor gengivne citat fra artiklen ”Individet, de seks kosmiske grundenergier og de seks kosmiske storriger”, flere niveauer i form af forskellene mellem det åndelige rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det sovende jordiske individ har normalt kun adgang til det, Martinus betegner som den åndelige verdens første sfære, hvor man dog altså er i stand til at opleve og kommunikere med andre ’sovende’ jordiske individer, som f.eks. familiemedlemmer eller venner og bekendte i disses åndelige eller sjælelige skikkelse, som jo kan have lighed med de pågældendes jordiske skikkelse eller legemsform. (Vedr. en oversigt over de kosmiske storriger, se symbol nr. 8-9-10: Det treenige princips tre analyser: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-8-9-10/ og symbol nr. 11: Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-11/)

 

Men nok så vigtigt, så vil man i henhold til Martinus også under søvnen og drømmetilstanden kunne møde og kommunikere med ’afdøde’ familiemedlemmer, venner og bekendte, ikke kun som drømmeskikkelser, men også som reale åndelige eller sjælelige legemer, som repræsenterer de nævnte individer eller personer. Og i alle tilfælde er der intet i vejen for, at de pågældende ’ligner sig selv’, sådan at man også vil kunne genkende, se og høre dem lige så levende, som da de var her på jorden, ved at genkalde sig dem i erindringen. Et illustrativt ydre eksempel herpå kunne være filmoptagelser af de nu såkaldt afdøde. På filmen fremtræder de pågældende lige så levende og tydelige, som da de befandt sig iblandt os andre nulevende. Men i dette tilfælde ved man, at de pågældende kun er illusoriske skyggebilleder, hvilket paradoksalt nok jo også er tilfældet med den åndelige genpart af disse og deres omgivelser, som enten er automatiske projektioner af disses egen underbevidsthed, mere specielt af ”natbevidstheden”, eller i sjældnere tilfælde bevidst skabte skikkelser og/eller omgivelser. Vi er, som Shakespeare lader troldmanden Prospero sige i skuespillet ”Stormen”: ”alle gjort af samme stof, som det drømme dannes af”. (William Shakespeare: Stormen. En Komedie. Fjerde Akt, Første Scene.) 

 

Hvor tydeligt eller eventuelt utydeligt, man kan erindre eller huske sine afdøde familiemedlemmer, venner og bekendte, er naturligvis beroende på ens hukommelsesevnes kapacitet til at erindre eller huske i almindelighed og de pågældende personer i særdeleshed. Den evne varierer i styrke fra menneske til menneske, rent bortset fra, at hukommelsesevnen i henhold til Martinus’ kosmiske analyser som nævnt kosmisk set generelt er relativt svækket hos det jordiske menneske.

 

For at gøre opmærksom på, hvad Martinus selv blandt meget andet har at sige om bevidstheden og drømmetilstanden skal her afslutningsvis citeres følgende fra Livets Bog 1:

 

Martinus om bevidsthed og drømme

(Citatuddrag fra Livets Bog 2, stk. 340.-342. her gengivet med nyere retskrivning): […] Når et væsen ”erindrer” sig noget, er det så ikke det samme som, at det ”ser” eller ”skuer” ind i sit eget opsamlede erfaringsmateriale? – Er dette materiale ikke netop en verden af detaljer, både skønne og uskønne, både behagelige og ubehagelige?

     At alle disse detaljer kun udtrykker oplevelser eller ting, der allerede har fundet sted i den vågne fysiske tilværelse, forandrer jo ikke den kendsgerning, at Jeg’et i kraft af erindringsevnen ”ser” eller ”oplever” disse ting en gang til. Men når det på denne måde oplever disse ting igen i alle deres detaljer gennem erindringen, bliver det en kendsgerning, at erindringsevnen ikke er en fysisk oplevelsesform, i særdeleshed da den finder sted ganske uafhængigt af, om det, der erindres, for længst har ophørt med at eksistere på det fysiske plan. Men når Jeg’et, trods dette, alligevel kan ”se” disse ting i detaljer, farver og lys, struktur og størrelse, bliver det en kendsgerning, at disse må eksistere som ”kopier”. Men når de eksisterer som hundrede procents ”kopier”, eksisterer som ting, der har farve og struktur, bliver det også en kendsgerning, at de må eksistere i en art materie. Virkelige realistiske ting kan ikke eksistere i noget ”ingenting”. Denne materie, i hvilken disse detaljer er manifesteret er altså ikke fysisk og kan derfor hverken høres, ses eller på anden måde opleves igennem de fysiske sanser. Det bliver dermed en kendsgerning, at Jeg’et, foruden at befinde sig i den fysiske verden, også kan befinde sig i en anden verden og opleve gennem materier, der ikke er af fysisk natur. Og det er da ikke så mærkeligt, at oplevelserne i denne anden verden kan finde sted, selv om det fysiske legeme med alle dets sanser er i fuldstændig hvile eller søvn.

     Når erindringsoplevelsen finder sted, medens individet befinder sig i den vågne fysiske dagsbevidsthedstilværelse, kalder vi den ”hukommelse”. Når den finder sted på et tidspunkt, hvor individet befinder sig i natbevidstheden, altså under dets søvn, udtrykker vi den som ”drøm”.

     341. Men erindringsoplevelser er jo kun genoplevelse af ”fortiden”. Denne anden verden viser sig også at have en realistisk ”nutid” og ”fremtid”, hvilket også kommer til syne gennem det levende væsens drømmeoplevelser. Disse er nemlig, som vi allerede har berørt, ikke altid ”erindringer” eller genoplevelser af ting, som individet før har oplevet. Drømmene afslører sig jo også undertiden som ”fjernsyn”, hvilket vil sige, som ”syn” af ting, der virkelig sker et eller andet sted henne i oplevelsesøjeblikket, og som altså her på en mystisk oplevelsesmåde for første gang kommer til individets kundskab. […]

     342. Når det levende væsens drømme således er realistiske oplevelser i en anden verden, hvor kan det så være, at jordmenneskene regner så lidt med denne tilstand? – Hvor kan det være, at ”sjæleverdenen” ikke er blevet mere populær og kortlagt for længe siden? –

     Når drømmetilstanden ikke har været i stand til at efterlade sig mere håndgribelige og overbevisende indtryk af den nævnte anden verdens og tilværelsesforms eksistens, end tilfældet er, skyldes det simpelthen den omstændighed, at selve drømmetilstanden er en abnorm oplevelsesform. Nævnte oplevelsesform er jo fuldstændig baseret på hukommelsesevnen. Drømmetilstanden består jo kun i en overføring af erindringer fra den sjælelige oplevelse under søvnen til den vågne fysiske dagsbevidsthed.

     Men da hukommelsen er en evne, der først vil komme til at kulminere eller fundamentalt at bære bevidstheden i spiralens sjette rige, og det jordiske menneske endnu kun befinder sig i spiralens andet rige, vil man kunne forstå, at nævnte evne ikke har ret megen bærekraft for det jordiske menneskes vedkommende. Den har i virkeligheden ikke større område end lige akkurat til det daglige husbehov i selve kampen for tilværelsen. Det vil igen sige, at for det nævnte væsen vil der ikke være noget, der hedder at kunne huske tidligere liv. Det kan ikke engang huske sin nuværende fysiske tilværelse. De første leveår af denne er jo totalt udslettet af dets nuværende erindring. Hukommelsesevnen, både hos dyr og jordmennesker er således en af de åndsevner, de har mindst i brug. Og det er, som vi senere skal se i ”Livets Bog”, ikke dens opgave at overføre erindringer fra ”vågentilstanden” i natbevidstheden til ”vågentilstanden” i dagsbevidstheden. Derfor er det almengældende for de jordiske væsener, at de absolut intet som helst erindrer fra deres ”vågentilstand” i natbevidstheden. Nævnte tilstand er derfor ganske ukendt for individet i dets vågne dagbevidsthed. Det eneste indtryk, det har af sin natbevidsthed, er, at denne kun udgør en dyb søvn. Det tror, det er bevidstløs, når det sover. Men det er altså en stor illusion eller overtro. Som jeg allerede her har påbegyndt at påpege, repræsenterer natbevidstheden også en ”vågentilstand” ligesågodt som dagsbevidstheden. Men når hukommelsesevnen ikke formår at bringe erindringer fra denne ”vågentilstand” over til individets dagsbevidsthed, er det jo klart, at nævnte vågentilstand bliver et felt, det ikke har nogen som helst erindring om. Og nævnte felt bliver da lige så ukendt for samme individ som alle de andre ting eller oplevelser, det har tabt erindringen om. Som følge heraf har det jordiske væsen i sin vågne dagsbevidsthed ingen forudsætninger for at få noget andet indtryk af livets oplevelse end dette, at den former sig som en skiftevis ”vågen” og ”sovende” tilstand. At denne ”sovende” tilstand i virkeligheden også er en ”vågentilværelse”, og at ”det sovende” kun omfatter den fysiske organisme, kan det altså ikke opleve på normal måde. Direkte erindringsoverføring fra ”vågentilstanden” i natbevidstheden ville således aldrig blive en kendsgerning for det jordiske væsen, hvis ikke en sådan overføring, på unormal vis, undertiden kom til at finde sted. Det er denne unormale erindringsoverføring, vi kalder ”drømmetilstand”, ligesom de overførte erindringer derved bliver det samme som det, vi kalder ”drømme”.

     […] (Citatuddrag slut)

 

I den følgende tekst i Livets Bog 2, stk. 342-346., fortsætter Martinus sin detaljerede beskrivelse, udredning og karakteristik af de to ”vågentilstande”, den i dagsbevidstheden og den i natbevidstheden, Herunder pointerer han, at grundet hukommelsesevnens kosmisk set udviklingsbetingede relativt svage kapacitet i det jordiske menneskes bevidsthed, er drømmetilstanden en tilsvarende unormal og abnorm overførelse af erindringer fra vågentilstanden i natbevidstheden til vågentilstanden i dagsbevidstheden, hvorfor drømme som erindringer betragtet i tilsvarende grad kan være abnorme eller ufuldkomne ”kopier” af realistiske oplevelser i vågentilstanden i natbevidstheden. Drømmetilstanden og drømme kan derfor aldrig blive andet og mere end en indirekte indikation på, at der eksisterer en anden verden og tilværelse end den fysiske, nemlig den såkaldte åndelige verden. (Jf. med Diagram over sjælens vækst- og degenerationsproces, hvor det af den skraverede sektion af de seks grundenergiers kombination fremgår, at hukommelsesevnen (VI) befinder sig i Første stadium, betegnet som fosterkernestadiet).

 

Hermed skulle jeg mene, at spørgsmålet: ”Hvad er en åndelig verden for noget?”, er blevet besvaret nogenlunde fyldestgørende, idet jeg dog samtidigt må anmode seriøse interesserede om at opsøge kilden til de ovenfor anførte betragtninger, nemlig Martinus’ kosmiske analyser i form af hovedværket ”Livets Bog”, bind 1-7, suppleret med symbolværket Det Evige Verdensbillede 1-(foreløbig)5. Man vil i øvrigt kunne orientere sig detaljeret om Martinus’ livsværk på hjemmesiden http://www.martinus.dk/. 

 

Post skriptum

I forbindelse med det ovenfor anførte citat fra ”Livets Bog” 2, skal der her gøres et par bemærkninger. For det første, at jeg har tilladt mig at ændre retskrivningen af originalteksten til moderne retskrivning, hvilket blandt andet betyder, at ord, som tidligere blev skrevet med stort begyndelsesbogstav, bortset fra titler, navne- og stedord, er gengivet med lille begyndelsesbogstav. Desuden er ord som f.eks. skulde, kunde, vilde, skrevet henholdsvis som skulle, kunne, ville, lige som bolle å er indført i stedet for aa. Efter min mening ændrer dette ikke det mindste ved indholdet af Martinus’ egen tekst. Men under påberåbelse af ophavsrettens ukrænkelighed findes der velmenende folk indenfor Martinus-bevægelsen, som nærmest synes det er en forbrydelse, når og hvis man tillader sig sådanne ændringer i Martinus’ originaltekst, så meget mere, som at Martinus selv har pointeret, at der ikke måtte ændres så meget som et komma, en stavefejl eller et forkert ord i hans værker. Dette gælder især hovedværket ”Livets Bog”, som konsekvent er skrevet med gammel retskrivning i alle 7 bind, hvilket desuden også gælder en del af hans ældre mindre bøger og artikler, som ligeledes er skrevet med gammel retskrivning. Ny retskrivning blev officielt indført i 1948, men først fra omkring midten af 1950’erne gik Martinus selv over til at benytte moderne retskrivning i sine bøger og artikler, bortset fra ”Livets Bog”, hvis sidste to bind, 6 og 7, først udkom i 1960, og det fortsatte han med til og med sine seneste værker, ikke mindst i symbolværket ”Det Evige Verdensbillede”, bind I-III, som udkom i årene 1963, 1964 og 1978, for sidstnævnte år dog med årstallet 1968 som copyrightår.   

 

For det andet vil jeg ud fra egen erfaring mene, at især yngre læsere, som er vokset op med og altid har brugt den moderne retskrivning, kan have vanskeligt ved at læse en tekst, som er skrevet og trykt med gammel retskrivning. I det mindste besværliggør det læsningen og tydningen. Det er derfor ud fra den grundholdning, at tekstens indhold er det primære og derfor det, der bør lægges vægt på, når og hvis man gengiver eller citerer tekst med gammel retskrivning med moderne retskrivning, at jeg har tilladt mig at ændre Martinus’ gamle retskrivning i blandt andet det ovenfor gengivne citat fra ”Livets Bog” 2. - Bortset fra nyudgivelser af ”Livets Bog”, som fortsat udgives med gammel retskrivning, er det desuden den praksis, som Rådet for Martinus Institut har anlagt og fulgt i forbindelse med nyudgivelser af Martinus’ værker. Desuden udarbejdes der løbende lister over de rettelser og ændringer, som man har ment og mener det nødvendigt at foretage i nyudgivne værker af Martinus, så at enhver tilstrækkeligt engageret og interesseret selv kan gøre sig bekendt med, hvad der er foretaget. Rettelseslisterne vil kunne ses og læses på http://www.martinus.dk/ via følgende link: http://www.martinus.dk/da/martinus-institut/vaerkets-udgivelse/rettelseslister-og-retningslinjer/.

 

Her skal sluttelig tilføjes, at Martinus har omtalt begrebet ”ånd” mange steder i sit omfattende forfatterskab, lige som han ofte kom ind på dette emne i sine mange foredrag. Et godt eksempel herpå er et foredrag, Martinus holdt den 24. maj 1942 i det, der dengang kaldtes Kosmos Feriekoloni i Klint. Under titlen ”Ånd” blev foredraget bearbejdet efter stenografiske referater og første gang bragt i Kontaktbreve nr. 28-30. I nyeste tid er foredraget blevet forsynet med stykoverskrifter og trykt i tidsskriftet KOSMOS nr. 8 – 2013. Artiklen kan anbefales, fordi den i relativt kort form på 7,5 side giver et godt og grundigt indtryk af, hvad Martinus forstår ved begrebet ånd.

 

© September 2013 Harry Rasmussen.

 

****************