Martinus’ kosmologi:

Tro eller videnskab?

- basale og afgørende spørgsmål

 

Martinus opfattede selv sin kosmologi som en videnskab, en åndsvidenskab, som adskiller sig fra naturvidenskaben, ved at være en videnskab om tilværelsens eller verdensaltets åndelige eller spirituelle principper, lovmæssigheder, energier og kræfter. Denne åndsvidenskab er altså en en-mands bedrift og foreligger i form af en lang række såkaldte kosmiske analyser, som postuleres tilsammen at have løst livets mysterium. Den åndsvidenskabelige forskningsmetode baserer sig angiveligt på åbenbaring og intuitiv syntese, suppleret med intellektuel analyse.

 

Som bekendt bedrives den naturvidenskabelige forskning derimod af en lang række forskellige fagfolk, som hver på sin måde, men med principielt samme metode, forsker i de fysiske fænomener, lovmæssigheder, energier og kræfter, og uafladeligt verificerer eller falsificerer hypoteser og teorier, og som derigennem har opnået enestående og fantastiske resultater i form af en detaljeret viden om livet og verdensaltet. Uden denne viden, ville menneskers liv have set helt anderledes ud, end det gør i vore dage. Lad så være, at denne viden også kan misbruges og er blevet det.

 

Imidlertid er det store spørgsmål her, om der eksisterer berøringspunkter mellem åndsvidenskaben, specielt Martinus’ kosmologi, og naturvidenskaben og i så fald hvilke? -

 

En ny verdensepoke

I sin kosmologi postulerer og opererer Martinus med tre såkaldte verdensimpulser: Den ældste verdensimpuls, som udgjorde det inspirative grundlag for naturmenneskenes livs- og verdensopfattelse, og den såkaldt gamle verdensimpuls, som lå og ligger til grund for den livs- og verdensopfattelse eller de kulturer, som skyldes buddhismen, kristendommen og islam; og sluttelig den tredje og sidste verdensimpuls, som Martinus betegner med begrebet ”den ny verdensimpuls”, og som han dristigt postulerer, at hans eget livsværk i form af det såkaldte ”Det Tredje Testamente”, herunder blandt andet Livets Bog, er primær eksponent for. (1)  

 

Det er ifølge Martinus hovedopgaven for den ny verdensimpuls, at føre menne­skene frem til selv at kunne gøre de iagttagelser og erfarin­ger, der giver individet indsigt og visdom, så at det bliver i stand til at få religiøs inspira­tion af daglig­livets fore­teelser og be­givenheder, herunder af naturens liv. Derved bliver livet selv den store læremester, skole og kirke for dén, der ikke længere kun kan få åndelig inspiration fra religiøse autoriteter og hellige bøger, og som heller ikke kan affinde sig med naturvidenskabens materialistiske og ateistiske livs- og verdensopfattelse. Dermed indvarsler den ny verdensimpuls en helt ny verdensepoke, som primært vil være præget af, at retten er blevet til magten, i modsætning til, hvad der var tilfældet i den gamle verdensepoke, hvor magten var lig med retten.

 

Men inden udviklingen når så langt, befinder menneskeheden sig altså i et spændingsfelt mellem de nævnte to verdensepoker, eller som Martinus siger om det jordiske menneske: "Det er en såret flygt­ning mellem to riger". Nemlig dels fordi mennesket ikke længere helt tilhører dyreriget, hvor moralen lyder, at ”enhver er sig selv nærmest”, og dels fordi det endnu ikke helt tilhører det rigtige menneskerige, hvor moralen er, at ”enhver er sin næste nærmest”. Det er dette spændings­felt, der er udtrykt ved begreber som "de sidste tider" og "domme­dag", udtryk, som altså står for en ny verdens­epokes forud­gående fødsels­veer, som er forløbere og bebudere af "den store fødsel" til "kosmisk bevidsthed" eller "Kristus-bevidst­hed". (2)  

 

Det moralske selvopgør

Til syvende og sidst er det hele i henhold til Martinus et spørgsmål om etisk og moralsk udvikling, for det er ifølge ham den overordnede hensigt med menneskene og menneskeheden, at disse og denne skal udvikle sig og opnå den højest tænkelige moralske mentalitet og adfærd, den, som på enestående vis foreløbig er eksemplificeret i og med Jesus Kristus, næstekærlighedens forkynder i både teori og praksis. Det kostede ham livet, dog til dels selvvalgt, men dermed demonstrerede han det livgivende princips sejr over det dræbende princip.

 

Ifølge Martinus markerede Jesu fødsel og senere fremtræden som religiøs forkynder et afgørende vendepunkt i jordklodens og menneskehedens historie, nemlig i og med, at hans livsgerning var tegn på det livgivende princips begyndende indpas i den jordmenneskelige bevidsthed. Derfor blev Betlehems-stjernen et glimrende symbol på lysets morgenrøde på menneskehedens mentale himmel. Men som bekendt varslede Jesus også, at timen for det endelige opgør mellem mørket og lyset, underforstået mellem det dræbende princip og det livgivende princip, nærmede sig, nemlig i form af de sidste tider og en kommende dommedag. Martinus ser sidstnævnte som en tidsepoke, hvori det dræbende princip og dettes institutioner og inhumane traditioner efterhånden vil forsvinde til fordel for det livgivende princips humane moralske værdinormer. Men Martinus’ pointe er, at denne ’kamp’ eller dette ’opgør’ foregår i hvert eneste menneskes bevidsthed, eller den vil i hvert fald før eller siden komme til det, hvorunder hvert eneste menneske må vælge side, enten til fordel for det dræbende princip eller til fordel for det livgivende princip, dvs. enten til fordel for ”bukkene” eller for ”fårene”. (3) 

 

Det er ligeledes Martinus’ påstand, at ingen ydre instanser, kræfter eller faktorer, herunder teoretisk undervisning, vil kunne ændre menneskets etisk-moralske habitus. Det kan alene ske via personlig oplevelse og erfaring, og ikke mindst gennem lidelseserfaring, for det er alene denne, der formår at omforme et menneskes psyke radikalt. Derfor vil intet menneske i længden kunne undsige eller unddrage sig for at tage opgøret mellem lysets og mørkets kræfter, godheden og ondskaben, i sit eget indre, uanset den pris der må betales for det. Alle vil på et tidspunkt blive konfronteret med selvopgøret, og da dette gælder menneskeheden, gælder det også for jordkloden, som lige så vel må tage dette selvopgør. Og det er netop det, der i henhold til Martinus foregår for jordklodens vedkommende: den er nået til et etisk-moralsk udviklingsstadium, hvor den nødvendigvis er i færd med at ville udrense sin mentalitet og sin fysiske organisme for det dræbende princips vaner og traditioner, som ikke hverken kan eller vil komme til at gå stille eller end ikke ublodigt af, hvad vi som omtalt jo allerede har set adskillige eksempler på. Det sidste skyldes de mennesker, der af mangel på erfaring og af uvidenhed modarbejder de humane tiltag i samfunds- og kulturlivet, hvilket omskrevet vil sige, at de nævnte hjerneceller (læs mennesker) eller grupper af hjerneceller (læs grupper af mennesker) modarbejder de hjerneceller eller grupper af hjerneceller, der er eksponenter for de ideer, tanker og forestillinger, der baserer sig på og er eksponenter for det livgivende princip. (4)

 

Videnskabeligt bevis

Nu kunne en og anden skeptiker eller tvivler komme her og indvende, om der overhovedet foreligger videnskabeligt verificerbare beviser på, at Martinus’ postulater i form af hans kosmologi er i overensstemmelse med den faktiske virkelighed? Eller sagt med andre ord, om Martinus’ kosmologi eller lære er sand? Kan det f.eks. bevises, at jeget er evigt og dermed udødeligt, at jeget besidder i hvert fald ét sjæleligt legeme eller en sjælelig struktur, som viderefører jegets bevidsthed efter det fysiske legemes død? Kan det følgelig bevises, at jeget og det sjælelige legeme lever videre i en såkaldt åndelig verden, som hævdes struktureret i form af forskellige tilværelsesplaner eller bevidsthedsniveauer? Kan det desuden bevises, at jeget og dets sjælelige struktur efter at have gennemlevet de nævnte tilværelsesplaner, forbinder sig med et nyt fysisk legeme via den proces, der betegnes som reinkarnation, og dermed vender tilbage til et fornyet engagement med den fysiske verden?  

 

Disse spørgsmål tvinger os til primært at forvisse os om, hvad der mere præcist skal forstås ved begrebet ”videnskabeligt bevis”. Filosofisk defineres et bevis som konklusionen på ethvert holdbart, deduktivt argument. Argumentets holdbarhed består i, at præmissernes sandhed med logisk nødvendighed medfører konklusionens sandhed. Deduktive argumenter består i at udlede et udsagn eller en dom fra andre udsagn eller domme i overensstemmelse med logiske slutningsregler. De sidstnævnte består i, at en slutning er logisk tilladelig, når resultatet af at benytte reglen er et gyldigt argument. En slutning er, når man fra en eller flere påstande vil slutte til en påstand, det samme som et argument, der som præmis har den eller de påstande, der sluttes fra, og en konklusion er den påstand, hvortil der sluttes. Slutninger kan inddeles i induktive og deduktive, og kan i lighed med argumenter bedømmes som gyldige eller ugyldige, holdbare eller uholdbare.

 

Man kan med en vis ret hævde, at Martinus synes at benytte sig af den logiske tænkemetode, som indenfor logikken betegnes som ”cirkelbeviser”. Et cirkelbevis, er en cirkelslutning, hvor sandheden af det, der skal bevises, altså konklusionen, allerede er forudsat i bevisets udgangspunkt, hvilket vil sige i præmisset eller evt. præmisserne. Når Martinus derfor via en række logiske analyser eksempelvis vil bevise reinkarnation som en sandhed, så er reinkarnationen allerede forudsat som en realitet i hans logiske argumenter. Det samme gælder også alle hans øvrige andre analyser og argumenter. Men hvad siger Martinus selv om denne påstand? Jo, han hævder og påviser, at intuitionen som erkendelsesevne betragtet rangerer over eller højere end intellektets logiske tænkemetode. Det argument må man så tage til efterretning og enten se det rigtige i eller stille sig skeptisk overfor.

 

Der findes for resten en form for drilagtig logik, som når man f.eks. stiller spørgsmålet: ”Hvad kom først, hønen eller ægget? – Spørgsmålet er drilagtigt, fordi hønen forudsætter ægget og omvendt: Ingen høne uden et æg og ingen æg uden en høne. Den logiske tanke eller det tænkende intellekt kan ikke umiddelbart løse dette tilsyneladende uløselige spørgsmål eller problem. Men forklaringen ligger ifølge intuitionen i en større eller dybere viden om de realiteter, der ligger til grund for både hønen og ægget, nemlig evolutionen, som på basis af biologiske lovmæssigheder har frembragt begge.

 

Der findes i øvrigt også en form for logisk tænkning, som Martinus betegner som ”tankedril”, der kan være årsag til, at man i sin tænkning havner i uoverstigelige og tilsyneladende uløselige selvmodsigelser. Et tankedril er ifølge Martinus i sit princip en antagelse eller opfattelse, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Som et eksempel herpå anfører han, at det at mene, at fordi man ikke med sin vilje kan undgå de evige love og principper, så har man ikke fri vilje. Dette er det en illusion at tro eller mene, hævder Martinus, fordi realiteten er, at individet kosmisk set har en fri vilje. Nemlig idet individet som et frit kosmisk væsen har en mulighed for at kunne vælge, enten at efterleve eller overtræde de evige love og principper. Men naturligvis med de konsekvenser dette i begge tilfælde uundgåeligt medfører. (5)

 

Tvivl og sandhed

Tvivlen er sandhedssøgerens følgesvend i forsøget på at fatte, begribe og forstå livet, verden og tilværelsen. Videbegærlighed er ophav til alle spørgsmål, mens tvivlen sammen med skepsis er garantien for, at man ikke antager noget for givet eller sandt, før det er bevist. Bevist er noget, når det er blevet bekræftet af erfaringen eller virkeligheden. Her kommer tvivlen atter ind, for hvad er virkelighed?

 

Den helt grundlæggende tvivl må være, om det er mennesket givet, at besidde evne til at kunne fatte, begribe og forstå virkeligheden, hvad den så end måtte vise sig at være? – Man bør indledningsvis nok gøre sig klart, at intellektet, tanken, fungerer diskursivt, dvs. gennem logisk slutning fra led til led, og dualistisk, dvs. tænkning i tilsyneladende uforenelige modsætninger. Endelig kan tanken også fungere dialektisk, dvs. en tankegang som teoretisk og filosofisk set bevæger sig gennem tre led: Tese, antitese og syntese.

 

Efter mange års studium og bekendtskab med Martinus’ verdensbillede og med den bevægelse, der er opstået omkring dette, er det min erfaring, at ret så mange mennesker forholder sig troende og fundamentalistisk – og nogle ligefrem ”frelste” – til de kosmiske analyser og facitter, der danner grundlaget for samme verdensbillede. Men tænk, hvad der ville ske, hvis man overførte den samme holdning i forholdet til naturvidenskaben, hvor ville vi så ende henne? -

 

Det er i hvert fald efter min opfattelse vigtigt, at dyrke og bevare den frie tanke og meningsdannelse, og dermed også retten til både det frie studium og ytringsfriheden, uanset hvilket emne, det end drejer sig om, det være sig filosofisk, religiøst eller politisk. Dette indebærer i sin konsekvens, at man bliver nødt til principielt at modvirke de kræfter, der vil undertrykke åndsfriheden og dermed den frie tanke og ytring. Det er faktisk denne indstilling, Martinus anbefaler studerende af sine kosmiske analyser selv at indtage, også i forholdet til hans kosmiske analyser og facitter.

 

Selv er jeg lidt af en tvivler, ikke for tvivlens egen skyld, men fordi jeg lejlighedsvis føler mig usikker på, om det jeg mener at vide, nu også er i utvetydig og uimodsigelig overensstemmelse med det, der kan og skal forstås som sandhed eller virkelighed. Det kan vel i øvrigt uden videre begrundelse fastslås, at begreberne virkelighed og sandhed er identiske eller kongruente. Man kan i alt fald antage, at de er det – formentlig uden at komme i konflikt med sandheden eller virkeligheden.

 

Lejlighedsvis kan jeg eksempelvis godt komme i tvivl om, hvorvidt Martinus’ verdensbillede, hvor forunderligt og logisk opbygget det end forekommer at være, nu også er i utvetydig og uimodsigelig overensstemmelse med virkeligheden, altså om det er et sandt udtryk for denne. Selv postulerer Martinus jo, at hans universale eller såkaldte kosmiske analyser og disses samlede konklusion i form af et storslået verdensbillede, er i overensstemmelse med i hvert fald en væsentlig del af det, der kan og skal forstås som virkeligheden. Den virkelighed postulerer Martinus at have fået adgang til oplevelsen af via sin veludviklede intuition, en usædvanlig evne til umiddelbar oplevelse, anskuelse og erkendelse af en større helhed og dybere sammenhæng i tilværelsens brogede mangfoldighed.

 

Men det må jo være og forblive et postulat, dels at intuitionen giver adgang til den basale virkelighed, og dels, at Martinus’ kosmiske analyser er fuldgyldige udtryk for denne virkelighed, så længe man ikke selv besidder en duelig evne til – intuitivt og intellektuelt - utvetydigt at opleve og erkende den virkelighed, der angiveligt ligger til grund for det nævnte verdensbillede.

 

Min konklusion på de ovenfor fremførte betragtninger, må foreløbig blive, at jeg ikke er eller kan være en troende tilhænger af Martinus og hans livsværk, men derimod end så længe en tvivlende, skeptisk og sandhedssøgende tilhænger. Men dog en tilhænger, som nærer håbet om, at min personlige erkendelse med tiden vil fortælle mig, at Martinus’ forunderlige og storslåede verdensbillede er et fuldgyldigt udtryk for virkeligheden eller sandheden om livet, verden og tilværelsen. Den dag, det sker, vil der blive stor og jublende glæde i det lille hjem. (6)

 

Sagligt kritisk analyse

Selv har jeg især tænkt en hel del over Martinus' analyser af skæbnelov og reinkarnation, som jo vitterligt indtil videre ikke hverken vil kunne verificeres eller falsificeres. Der er tale om, at vi foreløbig og i bedste fald må nøjes med at betragte disse begreber og fænomener som hypoteser, altså som mulige og foreløbige antagelser, i hvert fald set fra mit begrænsede mentale udsigtspunkt. Derimod kan jeg fuldt og helt tilslutte mig, at i den kontekst, som udgøres af den serie omfattende kosmiske analyser og facitter, der tilsammen udgør Martinus' verdensbillede, er begreber og fænomener som skæbnelov og reinkarnation ikke alene uundgåelige, men absolut nødvendige. Thi uden skæbnelov og reinkarnation, ville Martinus' forestillinger om livet og verden være ugyldige og dermed falde bort.

 

Det helt basale og afgørende spørgsmål må derfor være, om Martinus' fabelagtige verdensbillede er i overensstemmelse med det, der faktisk kan og skal forstås ved begrebet virkelighed og dermed også ved begrebet sandhed. Det har jeg ikke selv nogen erfaring for og følgelig heller ingen viden om. Men jeg synes indtil videre, at det er et overordentligt vidunderligt og kohærent billede af livet og verden, Martinus fremmaner i og med sine kosmiske analyser og facitter.

 

Men bortset fra det, forventer jeg, at der på et eller andet tidspunkt vil fremstå en kompetent og kvalificeret, ikke kun indforstået, men kritisk gennemgang og analyse af Martinus' verdensbillede. Rent personligt er der en del emner deri, som f.eks. spørgsmålene om skæbnelovens og reinkarnationens realitet, jeg godt kunne tænke mig kritisk analyseret af en eller evt. flere kompetente og kvalificerede, men altså nødvendigvis 'udenforstående' (ikke uforstående) folk.

 

Det med skæbnelov og reinkarnation har jeg følt mig provokeret af lige siden jeg som ganske ung lærte de idealistiske klassiske indiske filosofier og buddhismen at kende. Problemerne blev i stigende grad aktualiseret fra og med 1957, da jeg for alvor begyndte at studere Martinus' forunderlige verdensbillede. Stort set alt i dette forekom mig ligetil og umiddelbart forståeligt, men dette er jo ikke ensbetydende med, at det også kunne siges at være et sandt og gyldigt billede af verden. Der kunne jo teoretisk set også være tale om et pragtfuldt fantasibillede af verden, præcis som man også ville kunne karakterisere det formidable billede af verden, som f.eks. tegnes af det klassiske indiske filosofisystem Advaita Vedanta. (7)  

 

Men som sagt, jeg må indtil videre afvente den ønskede kritiske gennemgang af eller afhandling om Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter. Med mine nu 84 år er det nok for sent for mit vedkommende - medmindre jeg ville tro på reinkarnationens realitet! Det gør jeg sådan set også, men desværre med et kritisk forbehold.

 

Det nævnte kritiske forbehold gælder primært, at jeg ikke selv føler mig kvalificeret til at foretage en kritisk analyse af Martinus’ verdensbillede. Men samtidig gælder mit kritiske forbehold også, at jeg forbeholder mig friheden og retten til at mene, at en kvalificeret gennemgang af nævnte verdensbillede ville være ønskelig. Netop især, fordi det ’slører’ den kritiske vurderingsevne, at der findes et element af ønsketænkning i ens egen opfattelse af f.eks. skæbnelov og reinkarnation. For mon ikke de fleste om end ikke alle kunne ønske sig at leve evigt og altid være sammen med sin kære familie, venner og bekendte? Men ønsketænkning er ikke uden videre identisk med sandheden om de pågældende emner - og Martinus’ kosmiske analyser er jo heller ikke nødvendigvis et adækvat udtryk for absolut sandhed/virkelighed. Jeg foretrækker altså indtil videre at opfatte de nævnte kosmiske analyser som en inspirerende arbejdshypotese. (8)

 

Uden at I bliver som børn …

Det siges, at når man bliver gammel, så går man i barndom. Men selv om der måske nok er noget om snakken, så må jeg sige, at min barndoms opfattelse af livet og verden var noget enklere og mere ukompliceret end nu í min relativt høje alderdom. Dengang var et træ et træ og en sø en sø, men med forstandens (relative) vækst med alderen kunne både et træ og en sø også ses og forstås som et spil og samspil af molekyler, atomer og elementarpartikler.

 

I barndommen var spørgsmålene om verdens oprindelse og natur mentalt set lige så fjerne, som tilfældet var og er med solen og planeterne. Men siden hen kom det til at stå klart for én, at der fandtes forskellige opfattelser og meninger om alting, i nogle tilfælde endog stærkt divergerende opfattelser. Samtidigt måtte man indse, at de divergerende opfattelser og meninger skilte folk i enige og uenige, i værste fald i venner og uvenner eller ligefrem fjender.

 

Derfor ville det være fristende for mig, at vælge at vende tilbage til min barndoms enkle og ligetil verden, omgivet som jeg var af planter, blomster, fugle og dyr, som i hvert fald tilsyneladende ikke havde eller har nogen mening om verdens oprindelse, natur og indretning. Men når jeg så erindrer mig Martinus’ vise ord om menneskehedens opdeling i tre hovedkategorier: 1. de troende, 2. de ikke-troende, og 3. de vidende, og sammenholder disse med den vise Buddhas sande ord om erkendelse, så vil jeg alligevel foretrække at være den forbeholdne tvivler og saglige kritiker. (9)    

 

Tre hovedkategorier af erkendelse

En af fortidens store visdomslærere var eksempelvis inderen Siddharta Gautama eller Buddha, hvis indsigt i erkendelsespro­cessen og erken­delsesteori næppe overgås af nogen anden tænker eller filosof. Det skulle da lige være Martinus, idet hoved­konklusio­nen på hans erkendelseslære i så høj grad er livs- og verdens­bekræf­tende, at den siger, at alt er såre godt. En konklusion, som bestemt ikke er identisk med Buddhas i bund og grund livs- og verdensfornægtende opfattelse. Men et enkelt eksempel på Buddhas i øvrigt dybe indsigt i erkendelsens forud­sæt­ninger, rækkevidde og grænser, skal omtales her. Buddha havde en ynd­lings­discipel, Ananda, som hans ud­talelser og visdomsord ofte er rettet til. På et spørgs­mål fra Ananda om, hvordan det kan være, at menne­sker ofte opfatter verden så vidt forskel­ligt, svarer Buddha følgende (frit citeret):

 

"Jo, ser du, Ananda, for den, der ikke har studeret, er træer træer, søer søer og bjerge bjerge. For den, der har studeret en del, er træer ikke længer træer, søer ikke længer søer og bjerge ikke længer bjerge. Men for den, der har studeret til bunds, er træer atter træer, søer atter søer og bjerge atter bjerge."

 

Buddhas skildring eller karakteristik af de tre forskellige grundopfattelser (erkendelser) af virkeligheden, kan sammenlignes med henholds­vis den naiv-realistiske opfattelse af verden, den naturvi­denskabelige opfattelse af samme, og endelig visdomslærens opfattelse eller virkelighedsindsigt. I Martinus' Kosmologi forekommer der en omtrent tilsvarende opdeling i tre erkendel­ses- eller tros­mæssige hoved­grupper eller kategori­er, nemlig 1) de troende (= de, der ikke har studeret eller naiv-realismen), 2) de ikke-troende (= de, der har studeret en del eller den naturviden­skabelige erkendelse), og 3) de vidende (= de, der har studeret til bunds, i betydningen de vise). Denne opdeling af erkendelse i tre hovedkategorier, kan til dels sammenstilles med de neden­for nævnte tre kategorier af erkendelse.

 

Evnen til at opfatte tilværelsen kan groft taget siges at omfatte tre kategorier eller grader af erkendelse, som skematisk opstillet er følgende:

 

1. Den emotionelle erkendelse

2. den intellektuelle erkendelse

3. den intuitive erkendelse. (10)

 

Ingen tvivl

Her skal sluttelig pointeres, at Martinus selv ikke var det mindste i tvivl om, at hans fremstilling af det kosmiske verdensbillede i den form, som han så det som sin opgave at formidle det, er i overensstemmelse med virkeligheden og dermed med sandheden, og at hans kosmiske analyser derfor er i højeste grad troværdige. Dette har han bl.a. givet udtryk for i sin forklaring til Symbol nr. 5 i Livets Bog I: ”Vejen mod lyset”, hvori han giver et koncentreret overblik over, hvordan individernes kosmiske rejse mod ”den store fødsel” og videre frem foregår. Herom siger han til slut i sin forklaring til det nævnte symbol:

 

     252. Da vi gennem specialanalyser og kapitler senere i Livets Bog indgående skal belyse disse her berørte guddommelige emner og problemer, kan vi ikke i indledningen uddybe disse mere. Men vi har nu fået et sådant overblik over jordmenneskets udviklingszone, at vi er blevet fortrolige med, at alle væsener her på jordkloden trods alt mørke, trods lidelse og smerte, trods savn og nød befinder sig på ”en vej mod lyset”, og at alle væsener absolut uden undtagelse skal møde den evige Fader og blive bevidst i sin evige tilværelse. Vi har her i form af Indledningen til Livets Bog uddybet denne vej på en sådan måde, at vi har givet sandhedssøgeren alt det materiale eller alle de forkundskaber i hænde, der er nødvendig, for at han kan komme til erkendelse af sin egen åndelige position og derved blive i stand til at rette sin bevidsthedskurs ind til at være i harmoni med denne vejs forskellige detaljer og problemer, således at han med glæde og frejdighed kan gå gennem samme vejs af ham endnu ikke befarede strabadser og besværligheder, mørke- og lidelseszoner, og at han ikke et eneste øjeblik må tabe sit guddommelige mål: ”Lyset” eller ”En forklaret tilværelse” af sigte, men at strålen fra den ny guddommelige verdensimpuls gennem Livets Bog herefter må være lysende på hans vej mod de evige fakta.

     Og det er i fuld harmoni hermed, at den ny verdensimpuls’ analyser eller den guddommelige verdensplan manifesteret i sammenhængende tankerækker og dermed synliggjort – ikke alene for følelsen, men også for intelligensen og fornuften, gennem de efterfølgende kapitler bliver overgivet til den alvorlig søgende læser. Og ”Den evige sandhed” bliver hermed gjort åbenlys for verden, og livets facit i form af nærværende bog garanterer sin egen identitet som absolut sandhed i kraft af sin natur som afslørende alle begreber, alle forestillinger og alle kendsgerninger som værende i kontakt med det guddommelige ord: ”Alt er såre godt”, og at Livets tale er en guddommelig Faders røst, der overfor alle levende væsener koncentrerer sig i dette ene: ”Se, jeg er med jer alle dage, gennem alle tider, i alle ting i al evighed. (11)

 

© August 2013 Harry Rasmussen. Revideret november 2013 af forfatteren.

 

****************

 

Noter og kilder:

1        Jf. Livets Bog I, Fortale.

2        Læs mere herom i artiklen 2.10. ”Dommedag!” IIom Martinus’ opfattelse af ”Dommedag”, eller benyt evt. dette link: http://www.livetseventyr.dk/2-10Frame.htm

3        Se evt. 2. del af Harry Rasmussen: JESUS – søn af mennesket. Forlaget Scientia Intuitiva 2012. – Vil også kunne læses her på hjemmesiden under titlen: JESUS menneskesønnen II eller via linket: http://www.livetseventyr.dk/INDEX Bog 2.htm

4        Teksten er et citat fra min artikel nr. 4.31 ”Når krisen kradser …”, som vil kunne læses på hjemmesiden http://www.livetseventyr.dk/ under rubrikken ”Aktuelle artikler vedr. Martinus’ kosmologi”. Ellers benyt dette link: http://www.livetseventyr.dk/4-31Frame.htm

5        Jf. Politikens filosofi leksikon, Bind 1, Politikens Forlag, Copenhagen 1983. – Vedr. ”tankedril”, se Livets Bog VI, stk. 2274, 2276, 2278.

6        Citeret fra notitsen 01. Tvivl og sandhed, som vil kunne læses i sin helhed på http://www.livetseventyr.dk/ under rubrikken Tanker til eftertanke eller brug dette link: http://www.livetseventyr.dk/Tanker-til-eftertanke.htm. Se evt. også artiklen 4.61. Hvad er sandhed? – Det store, fundamentale spørgsmål, kan lettest findes via dette link: http://www.livetseventyr.dk/4-61Frame.htm – I sit svar til Jan Michaelsen på Facebook 15. oktober 2013 skriver Søren Hahn bl.a. følgende om forholdet mellem tro og viden (vished) specielt i relation til Martinus’ kosmologi: ”Det er det store og centrale spørgsmål i kosmologien, som jeg har brugt megen plads på både at tale og skrive om. Pointen er, at vi med vores intelligens må opfatte det som en mere eller mindre lovende teori - og med vores intuition (hvis vi har sådan en) som vished. De to synspunkter kan opfattes som paradoksale, men forenes på bedste vis gennem det, Martinus kalder en "analyse", hvor to facitter viser sig at være identiske. Det sker gennem genkendelse af det første (visheden), når man har det sidste (teorien). Men ud ad til kan de ikke forenes, dér må vi holde fast ved, at det er en teori. Men på det indre plan er det en vished, der bakkes op af en teori, der ligesom retfærdiggør følelsen af vished, så man ikke forledes til at opfatte det som suggereret tro.”

7        Vedr. Vedanta-filosofien, se f.eks. artiklen 4.28. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen, eller benyt dette link: http://www.livetseventyr.dk/4-28Frame.htm

8        Vedr. min tvivl på skæbnelov og reinkarnation, se f.eks. artiklerne 4.29. Hvorfor? – om skæbnens gru - eller benyt linket: http://www.livetseventyr.dk/4-29Frame.htm, 4.72. Skæbnens gru - igen! – Skæbne eller tilfældighed? eller benyt linket: http://www.livetseventyr.dk/4-72Frame.htm, 4.75. Skæbnens gru – i tilbageblik! - Skæbne eller tilfældighed? eller benyt linket: http://www.livetseventyr.dk/4-75Frame.htm

9         Vedr. de nævnte tre hovedkategorier af mennesker: Se f.eks. Livets Bog I, stk. 91, 142, 247. – Se evt. også artiklen H1-35. Den jordiske menneskeheds bevidsthedskategorier eller benyt dette link: http://www.livetseventyr.dk/1-35Frame.htm

10     Citeret fra artiklen H1-29. Tillæg. 5. kapitel: Erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi (IV) – eller benyt dette link: http://www.livetseventyr.dk/1-29Frame.htm. Vedr. Buddha-citatet: På trods af årelange, ihærdige forsøg på at finde den trykte kilde til den buddhistiske parabel om erkendelse, er det i skrivende stund (aug. 2013) desværre endnu ikke lykkedes mig. Om dette citat gælder det, at det har prentet sig uudsletteligt i min hukommelse lige fra jeg for omkring 65 år siden læste den citerede tekst for første gang.

11     Livets Bog I, stk. 252. – Symbolet ”Vejen mod lyset” findes også trykt i Det Evige Verdensbillede I, men har dér fået nr. 4, og forklaringen til symbolet er ikke helt den samme som i Livets Bog I, men er naturligvis i  det væsentlige i overensstemmelse med denne.

spil af molekyler, atomer og elementarpartikler.

Dengang som 3-årig var spørgsmålene om verdens oprindelse og natur mentalt set lige så fjerne, som tilfældet var med solen og planeterne. Men siden hen kom det til at stå klart for én, at der fandtes forskellige opfattelser og meninger om alting, i nogle tilfælde endog stærkt divergerende opfattelser. Samtidigt måtte man indse, at de divergerende opfattelser og meninger skilte folk i enige og uenige, i værste fald i venner og uvenner eller ligefrem fjender.

Derfor vælger jeg nu mentalt set at vende tilbage til min barndoms enkle og ligetil verden, omgivet som jeg var af planter, blomster, fugle og dyr, som i hvert fald tilsyneladende ikke havde eller har nogen mening om verdens oprindelse, natur og indretning. Det betyder kort og og godt, at jeg ikke længere vil give udtryk for min opfattelse og meninger her på Facebook.
© August 2013 Harry Rasmussen. Oktober og november 2013 Revideret af forfatteren

****************