Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner 11. del:

 

________________________________

 

 

 

 

Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

En redegørelse

3. del

 

Tro og overtro

Lige så længe menneskene har været at betragte som netop "mennesker", både i dette ords biologiske og kosmologiske betydning, har disse været ført og vejledt af ældre brødre i udviklingen, først af mørke og siden af lyse verdensgenløsere. Men grundet på menneskenes endnu relativt primitive åndelige udviklingsstandard, har deres opfattelse af disse verdensgenløsere undertiden antaget meget fantastiske former. I reglen er verdensgenløserne blevet mødt med mistro og især misforståelse af samtiden, men efterhånden som deres guddommelige mission slog rod og blev etableret og institueret, slog opfattelsen af dem over i en så urokkelig tro på og uforbeholden anerkendelse af dem, at de endte med ligefrem at blive dyrket og tilbedt som rene guddomme.

 

Efterhånden som tiden gik opstod der forskellige myter, sagn og legender omkring de pågældende personligheder, således at troen på dem snart blev forvandlet til ren overtro. Denne tilbedelse og dyrkelse af åndspersonligheder, der i virkeligheden blot var ældre brødre i udviklingen, i stedet for af den virkelige Guddom, blev efterhånden en af de pågældende samfunds største hindringer for videre ånds- og kulturudvikling, et forhold, der til en vis grad også gør sig gældende inden for verdensreligionerne i vore dage.

 

I henhold til Martinus er der imidlertid i vor tid påbegyndt en ny lys udstråling fra det guddommelige skabeprincip, som primært har til formål og opgave, på grundlag af kosmisk viden, hvilket vil sige en indsigt i dé åndelige faktorer og lovmæssigheder, der styrer de levende væsener og dermed livet, at vejlede den del af menneskeheden, som er vokset ud over troens domæne og dermed ikke længere kan modtage inspiration og vejledning gennem den guddommelige suggestion, der i vid udstrækning hidtil har ført menneskeheden i dens åndelige liv og udvikling. Den ny udstråling tilsigter at åbne uhildede og fordomsfrie menneskers øjne for, at dagliglivet her og nu i virkeligheden er Guddommens egen "tale" til de levende væsener om, at tilværelsen i sig selv er det største eventyr, der eksisterer. Den tilsigter med andre ord at fremme menneskers evne til at kunne få religiøs inspiration og 'næring' gennem hverdagens små og store hændelser eller fra virkeligheden selv, og ikke gennem andre menneskers formidling og omtale af den. (Note 10)

 

Den ny verdensimpuls

Den ny lyse udstråling fra skabeprincippet betegner Martinus som "den ny verdensimpuls, og den er ifølge hans oplysninger begyndt at stråle ind over jordens åndelige klima omkring vort århundredes begyndelse. Den ligger bl.a. til grund for de store økonomiske, sociale, kulturelle, samfundsmæssige, politiske forandringer og ikke mindst de ændrede indbyrdes menneskelige relationer, der har fundet sted og fortsat finder sted her i det tyvende århundrede, og som ifølge til Martinus i øvrigt vil fortsætte endnu et stykke ud i fremtiden. Der er dog ikke kun tale om behagelige virkninger af den ny verdensimpuls' indflydelse, men i en overgangsperiode i nok så høj grad om virkninger af endog særdeles ubehagelig eller ligefrem smertelig karakter. Blandt disse sidste nævner Martinus f.eks. vor tids store politiske omvæltninger eller revolutioner, seksuelle abnormiteter, ulykkelige ægteskaber, forskellige former for misbrug, f.eks. alkohol og narkotika, sindssygdomme mm. Foreteelser, som Martinus betegner som naturlige og uundgåelige reaktioner, der nødvendigvis må forekomme, hvor den ny verdensimpuls kolliderer med gamle holdninger og opfattelser af tilværelsen.

 

Men specielt vigtigt er det nok, at den ny verdensimpuls ifølge Martinus i særlig grad ligger til grund for hans eget virke og livsværk, som han hævder udgør en direkte forlængelse af Jesu genløservirksomhed og lære, af hvilken grund det derfor har fået samlebetegnelsen "Det Tredie Testamente".

 

Det er i øvrigt Martinus' opfattelse, at hans værk vil komme til at danne inspirationsgrundlag og åndelig vejledning for stadig større dele af menneskeheden i løbet af de næste tre tusinde år. Til den tid vil det rigtige menneskerige være så etableret her på jorden, at al videre åndelig og religiøs vejledning af menneskene vil være totalt overflødiggjort, idet disse hver især da har gennemgået den store fødsel og er blevet kosmisk bevidste, hvilket vil sige, at de herefter selv ejer erkendelsen af deres egen udødelighed og organiske samhørighed og identitet med den guddommelige Fader-Moder. Som en følge heraf, vil væsenerne derfor selv være i stand til at hente den fornødne religiøse inspiration og næring gennem dagliglivets fænomener og små og store hændelser.

 

De dybere årsager til alt dette, skal i henhold til Martinus i virkeligheden søges i den altdominerende polforvandlingsproces, som vi allerede har fået et første indblik i via de foregående afsnit her i afhandlingen. Det er polkonstellationen hos menneskene, der er hovedansvarlig for disses forskellige former for bevidsthedskategorier, og følgelig for forholdet til den guddommelige suggestion og dermed til den gamle verdensimpuls, lige som de to seksuelle polers indbyrdes forhold ligger til grund for menneskehedens modtagelighed - eller eventuelt ikke-modtagelighed - for den ny verdensimpuls. Det er også forvandlingen eller ændringen af polforholdet, der er bestemmende for det levende væsens udvikling fra dyr til menneske, og endelig er denne forvandlingsproces i sine senere overgangsstadier ansvarlig for forekomsten af normale så vel som unormale og afsporede seksuelle orienteringer og adfærd. (Note 11)

 

Menneskeheden og den ny verdensimpuls

Som vi ovenfor er blevet gjort bekendt med, så manifesterer det guddommelige skabeprincip sig blandt andet i form af religioner, kulturer og verdensopfattelser af enhver art, som ofte gennem årtusinder inspirerer og besjæler de menneskesamfund, hvori de er opstået og udviklet, og til de samfund, de er blevet viderebragt til. Først efter så langt et tidsrum er behovet for en ny udstråling af skabeprincippet blevet aktuel og påkrævet, for at Gud kan bringe menneskene og deres samfund videre i kulturel henseende, hvorfor en sådan ny udløsning af skabeprincippet også finder sted. Det betyder, at denne udløsning kun forekommer periodisk eller rytmisk, og af samme grund betegnes hver sådan rytmisk udstråling som en impuls. Disse impulser kalder Martinus for "kosmiske verdensimpulser", og en sådan er som nævnt i vor tid på ny ved at sende sine åndelige kræfter eller energier ind gennem jordklodens bevidsthed, hvilket i praksis vil sige ind gennem menneskeheden.

 

Imidlertid gør den guddommelige suggestion og den gamle verdensimpuls i form af hinduisme-buddhisme, jødedom-kristendom og Islam sig fortsat så stærkt gældende hos store dele af menneskeheden, at det langt fra er alle mennesker, der har behov for eller er i stand til at modtage den ny verdensimpuls, hverken med hensyn til dens nye materielle ideer om ændrede kapital-, ejendoms- og samfundsforhold, eller dens nye religiøse ideer og forestillinger, sådan som disse især er manifesteret i form af Martinus' livsværk, herunder især Livets Bog 1-7 og symbolværket Det evige Verdensbillede 1-6.

 

I den sammenhæng pointerer Martinus, at et individs modtagelighed eller ikke-modtagelighed for højere kræfter, ideer og forestillinger om tilværelsen eller for en ny åndskultur, som der i virkeligheden her er tale om, ikke er noget individet kan afgøre eller bestemme med sin vilje. Det er de bag viljen eksisterende bevidsthedskræfter og den åndelige kvalitet, dvs. dets samlede oplevelser, erfaringer, anlæg, vaner og tilbøjeligheder, som netop er forskellige fra individ til individ, der er de egentlige bestemmende kræfter bag viljen, og som derfor afgør individets holdning og modtagelighed for eller imod en ny åndskultur.

 

Et individs holdning til åndelige og moralsk-etiske emner og problemer, er ifølge Martinus altså et spørgsmål om sjælelige anlæg, hvilket i virkeligheden vil sige om udvikling. Men da man almindeligvis ofte tror og mener, at menneskers holdning til tilværelsen kun er et spørgsmål om vilje, kommer man derfor ikke sjældent til at dømme om og føle sympati for eller imod hinandens holdninger, meninger og livsanskuelser på et fejl­agtigt grund­lag. Udviklingsbestemte lovmæssigheder betinger, at nogle væsener er så meget forud for og andre så fjernt bagefter hinanden i åndelig-moralsk henseende, at man ikke vil kunne have samme tro og moralsk-etiske forskrifter for, hvordan tilværelsen er indrettet og bør leves. (Note 12)

 

Kommentar: Så vidt jeg kan bedømme, forekommer det mig, at fænomener som verdensgenløsningsprincippet såvel i sit princip som i praksis i form af både ”den gamle verdensimpuls” og ”den ny verdensimpuls” – omend ikke i alle detaljer - også har gyldighed i forbindelse med ét-livs-hypotesen.

 

Menneskehedens bevidsthedskategorier

For at hjælpe det søgende menneske til at forstå og dermed bedre at kunne tolerere sine medmenneskers ofte vidt forskellige åndelige udvikling og forudsætninger, har Martinus bl.a. fremlagt nogle analyser, som han kalder "Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls". Herunder opdeler han menneskeheden i to store hovedgrupper, hvoraf den ene er den, der mere eller mindre er vokset ud over og ikke længere er i stand til at modtage religiøs inspiration og åndelig næring på grundlag af den gamle verdensimpuls, dvs. fra de store verdensreligioner hinduisme-buddhisme, jødedom-kristendom og Islam. Denne hovedgruppe betegner Martinus som "Gruppe A".

 

Den anden bevidsthedsmæssige hovedgruppe betegner Martinus som "Gruppe B", og den omfatter mennesker, for hvem de gamle religioners dogmer og ritualer endnu har sin fulde inspirationskraft, og for hvem disse derfor endnu er et nødvendigt og uundværligt religiøst og åndeligt livsgrundlag.

 

De nævnte to hovedgrupper inddeler Martinus yderligere i hver tre kategorier, nemlig i forhold til tre grundlæggende hovedkombinationer mellem følelse og intelligens, dvs. én kategori, hvor følelse og intelligens fungerer nogenlunde jævnbyrdigt og harmonisk i bevidstheden, en kombination af sjælekræfterne, som baserer sig på en relativt høj moralsk-etisk standard, der i øvrigt kvalificerer individet til modtagelighed for den ny verdensimpuls, og til at udgøre en "celle" i det "fosterlegeme", der med tiden skal vokse frem til "Guds rige" på jorden. Derefter nævner han en anden kategori, hvor følelseskræfterne dominerer over intellektet, et forhold som viser sig i forskellige nuancer og afskygninger, hvorfor Martinus da også har opdelt denne kategori i seks afdelinger.

 

Det er i anden afdeling af anden kategori i gruppe A, at man finder mennesker, som på grund af deres ortodokse og dogmatiske tilhørsforhold til religiøse samfund eller sekter, er modstandere af enhver form for åndelig fornyelse, herunder af ideer og foreteelser, der er en direkte eller indirekte følge af indflydelsen fra den ny verdensimpuls.

 

Tredie kategori udgøres af mennesker med for stærkt udviklet intelligens i forhold til følelseslivet. Martinus oplyser for resten at det særlig er fra mennesker, som tilhører tredie afdeling af tredie kategori i gruppe A, der vil blive gjort modstand mod det rent religiøse og moralske i den ny verdensimpuls. Denne kategoris og afdelings mennesker er i reglen direkte antireligiøse, men lader sig derimod ofte inspirere af de materielle ideer, som skyldes indflydelsen fra den ny verdensimpuls.

 

Martinus påpeger, at der med analyserne af anden kategoris anden til femte afdeling i gruppe A er tale om mennesker, for hvem følelseslivet i relativt høj grad omsættes til parringsdrift, som igen giver sig udtryk i form af forelskelse, ægteskab, forældrekærlighed, familieliv osv., med tilhørende lykkelige og ulykkelige virkninger. Det indebærer desuden, at individet oftest er materielt orienteret og bundet, således at der kun i ringere grad er plads til religiøse og åndelige interesser. Imidlertid er det netop hos disse "afdelinger"s mennesker, at polforvandlingen i særlig grad er accelererende, hvilket indebærer at den såkaldte naturlige seksualisme er under stærk degeneration, og at parforholdet ofte er overfladisk og ulykkeligt, og ægteskabet som institution reelt set på retur. (Note 13)

 

"Dyrisk" og "menneskelig" seksualisme

Denne zone i udviklingen benævner Martinus "De ulykkelige ægteskabers zone", og oplyser at den er forløber for en anden zone i tilværelsen, som han kalder "ufrugtbarhedens zone", idet ægteskabstalentets degeneration her har nået et stadium, hvor individerne i stadig højere grad er uegnede som ægteskabelige partnere. Denne zone udgør i henhold til de kosmiske analyser grænseområdet mellem den dyriske og den menneskelige seksualisme, hvilket hænger sammen med, at mennesket både legemligt og åndeligt set i vid udstrækning er et pattedyr og derfor endnu henhører under dyreriget og dets livsvilkår og lovmæssigheder, særlig hvad angår køn, befrugtning og forplantning.

 

Den dyriske form for seksualisme, som det jordiske menneske jo endnu er henvist til at praktisere, har vi tidligere lært at kende under begrebet"den emotionelle seksualisme", som vi samtidigt erfarede hænger sammen med det emotionelle polorgans tilhørsforhold til den emotionelle sansestruktur. Begrebet "den menneskelige seksualisme" er blot et andet udtryk for det fænomen, vi nu kender under betegnelsen "den intellektuelle seksualisme", og som særlig er knyttet til det intellektuelle polorgan med tilhørende intellektuel sansestruktur. Denne form for seksualisme er det kun muligt at praktisere for det fuldkomne eller 'færdige' eller ’rigtige’ menneske, hvis bevidsthed er fri for alle dyriske anlæg og tendenser, så som køn, ejendomsret og skinsyge, men som i stedet føler og formidler Guds nærhed, alkærlighed og alvisdom til alt og alle, det kommer i berøring med. Det er kun dette højtudviklede individ eller "rigtige menneske", der er i stand til at overholde og efterleve "loven for tilværelse", der tilsiger det at elske Gud over alt andet og sin næste som sig selv.

 

Afsporet seksualisme

Imidlertid mangler vi endnu at nævne sjette og sidste afdeling af anden kategori i gruppe A. De individer, der tilhører denne afdeling, er mennesker, hvis følelsesliv helt er opslugt af deres interesse og afhængighed af seksualisme. Deres sextrang er så dominerende og umættelig, at den er blevet en last, der har ført flere andre laster med sig, så som alkoholisme og narkotikamisbrug, lige som der for begge køns vedkommende kan være tale om prostitution og seksuelle udskejelser og perversiteter, herunder sadomasochisme, der i nogle tilfælde fører til lemlæstelse og endog drab, i forsøget på at opnå seksuel tilfredsstillelse.

 

Sådanne mennesker går ofte fra forelskelse til forelskelse og fra ægteskab til ægteskab, ligesom de er stamgæster i natklubber, værtshuse og dansesteder. Hvor der ikke er tale om velhavende og depraverede lediggængere, men om såkaldt almindelige mennesker, er disse samtidigt ofte arbejdssky og kriminelle, og undertiden subsistensløse, vagabonderende og overfaldes undertiden af livslede og psykiske lidelser, som i nogle tilfælde fører til selvmord. Disse stakkels mennesker er ifølge Martinus prædestinerede til, alt efter sværhedsgraden i deres forskellige former for misbrug, at blive genfødt i et eller flere kommende liv i et vanskabt og kronisk sygt, nervesvækket legeme med svækket hjerne, og deraf følgende sindssyge og åndssvaghed. Det er dog vigtigt at notere sig, at Martinus samtidigt påpeger, at intet som helst individ er 'fortabt' for tid og evighed, men at der altid er en vej tilbage til normaliteten og dermed til den rette kurs mod den guddommelige tilværelse i selskab med den evige Fader-Moder. (Note 15)

 

Intelligenslivets bevidsthedskategori

Tredie kategori i gruppe A udgøres principielt af individer, hvis udvikling har formet sig sådan, at deres bevidsthed også har en ubalance, idet følelseslivet er for lidt udviklet i forhold til intellektet. Dette misforhold giver sig normalt udtryk i, at disse individer grundlæggende er mere materielt end åndeligt indstillede, hvilket i reglen bevirker, at det er materielle foreteelser, så som penge, stand og stilling, ære og anerkendelse, der sidder i højsædet. Det vil kort sagt sige, at disse væseners bevidsthedsindstilling i sin yderste konsekvens er ensbetydende med antireligiøsitet, materialisme, kriminalitet m.m.

 

Martinus påpeger, at det især er indenfor denne kategori, man finder repræsentanter for storkapitalen, rigdommen og den såkaldte overklasse. Men selvom kategoriens individer er relativt mere materialistisk orienterede i deres grundholdninger, og selvom man også her finder den tidligere omtalte degeneration, så er denne dog normalt mindre end hos følelseskategoriens individer. Derfor kan man også indenfor intelligenskategorien møde mennesker, der er betydningsfulde redskaber i kulturens og samfundets tjeneste, og som desuden kan være så udviklede kosmisk set, at de har udprægede religiøse interesser. Ja, det viser sig endog i kategoriens første af fem afdelinger, at nogle individer nærmer sig tærskelen til det, Martinus kalder "den store fødsels forgård".

 

Det, der adskiller de her omtalte individer fra følelseskategoriens mennesker, er den markante omstændighed, at deres religiøsitet ikke er af ortodoks og dogmatisk karakter. De af dem, der har et særlig stærkt behov for at beskæftige sig med åndelige og filosofiske problemer, søger derfor at forbinde deres tro med viden. Sådanne mennesker kender vi f.eks. i form af filosoffer, religionsforskere og åndsforskere, som søger at forbinde deres tænkning og religiøse anskuelser med videnskabelige erfaringer. Martinus betegner derfor denne afdelings individer som repræsentanter for visdommen. (Note 16)

 

Bevidsthedstyper og videnskabens repræsentanter

Individerne i tredie kategoris anden afdeling repræsenterer et udviklingsområde, hvor disharmonien mellem intelligens og følelse er større end i første afdeling. Her findes også forskere, der beskæftiger sig med filosofi, religion og videnskab, men da deres intelligens er langt større end deres følelse, anerkender og interesserer de sig hovedsageligt kun for emner, der kan iagttages, efterprøves og verificeres eller falsificeres gennem de fysiske sanser og tekniske hjælpemidler. Den herigennem opnåede og overordentlig store og betydningsfulde materielle og tekniske erfaring, viden og kunnen, betegner Martinus som videnskaben og følgelig dens udøvere som videnskabsmænd og -kvinder. Men han fremhæver samtidig, at videnskabens udøvere, på trods af deres fremragende intelligens, ikke nødvendigvis også er fremragende i etisk-moralsk forstand. Der findes derfor mange forskellige karaktertilstande blandt videnskabens udøvere, lige fra idealistiske til forbryderiske karakterer.

 

Tredie afdelings individer udgøres af mennesker, hvis hovedinteresse kredser om samfunds- og regeringsforhold, dvs. om politik. Indenfor denne afdeling finder man også en stor skala af karakterer, lige fra stærkt idealistiske, men antireligiøse og materielt orienterede til dybt materialistiske, magtsyge og kriminelle karakterer. Den mere fremskredne del af de førstnævnte er ifølge Martinus inspireret af de materielle ideer fra den ny verdensimpuls, men vil, efterhånden som deres livserfaringer nærmest påbyder det, også blive inspireret af de åndelige og religiøse ideer fra samme impuls. De sidstnævnte karakterer går derimod mere eller mindre ind for revolution, diktatur, enten elitens eller proletariatets, lige som de går ind for voldspolitik, restriktiv retspleje, langvarige straffe og dødsstraf, især når det gælder deres modstandere.

 

Fjerde afdeling består af mennesker, som hovedsagelig i kraft af deres intelligens er blevet forretningsmænd eller handelsfolk, hvis etisk-moralske standard ikke udgør nogen hindring for eventuelt at berige sig på andre menneskers bekostning. Sådanne mennesker repræsenterer et karakterniveau, hvor egoisme, griskhed, magtsyge, kynisme, hensynsløshed, gerrighed, ærgerrighed og hykleri er fremherskende. Hykleriet viser sig især som dén falske form for venlighed eller elskværdighed, der med visse undtagelser kendes som reklamekunsten. Denne betegner Martinus principielt ligeud som det "maskerede røveri", idet han dog samtidigt fremhæver, at så vel forretningsverdenen som reklamebranchen i medfør af kapitalismens særlige væsen og hidtidige dominans indtil videre må betragtes som et nødvendigt onde. (Note 17)

 

Yngre sjæle i udviklingen

Endelig findes der en femte afdeling i tredie kategori i gruppe A, og den udgøres af individer, hvis følelsesliv er endnu mere primitivt end hos fjerde afdeling. Det er derfor mennesker med primitive bevidsthedstendenser i retning af egoisme, griskhed, hensynsløshed, kynisme, voldsmentalitet, som kan vise sig i form af tyveri, røveri, overfald, drab og mord. Sådanne individer befinder sig derfor mere eller mindre konstant i konflikt med samfundets lov- og ordensregler, som de på grund af deres meget primitive egoistiske moral ikke er i stand til at overholde. Der er altså med andre ord her tale om mennesker, som vi almindeligvis plejer at betegne som kriminelle eller forbrydere. Denne afdelings individer tilhører altså den såkaldte forbryderverden.

 

Martinus advarer i den forbindelse imod, at man henregner seksualforbrydere under den almindelige forbryderverden, idet han fremhæver at mennesker, der forbryder sig seksuelt, i de fleste tilfælde tilhører et langt højere bevidsthedsniveau end almindeligt kriminelle. Der er derimod tale om syge og abnorme mennesker, som er blevet afsporet fra den normale seksuelle polforvandling. (Se herom senere). Almindelige kriminelle er derimod individer, der set ud fra deres eget udviklingstrin er fuldt normale, men blot udgør yngre sjæle inden for civilisationen. Men i lighed med alle andre individer, så vil også disse mennesker via deres livserfaringer og skæbnedannelse før eller siden blive bragt frem til tærskelen til den store fødsels forgård, for siden at gennemgå den store fødsel til kosmisk bevidsthed og derigennem få adgang og part i den del af Guds evige rige, vi i denne fremstilling har lært at kende under betegnelsen "det rigtige menneskerige". (Note 18)

 

Følelsens og troens bevidsthedskategorier

Hermed er vi nået frem til en kortfattet omtale af de tre bevidsthedskategorier i gruppe B. Disse tre kategorier fremtræder i princippet med præcis samme grundlæggende forhold mellem følelse og intelligens, som tilfældet er med de tre kategorier i gruppe A. Men den afgørende og karakteristiske forskel mellem A- og B-gruppens kategorier er den, at der med B-gruppens kategorier er tale om mennesker, som i større eller mindre udstrækning er under indflydelse af den betydelige faktor i menneskehedens åndelige udvikling, som Martinus kalder "den guddommelige suggestion". Denne suggestion, som skyldes det guddommelige skabeprincip og som formidles via de såkaldte verdensgenløsere og disses disciple og præster, består i følelsesmæssigt påførte religiøse forestillinger, der har autoritet og virkelighedspræg og dermed magt over sådanne individer, hvis sind ikke byder på modstand i form af ønske eller krav om logisk, intelligensmæssig begrundelse og bevisførelse.

 

Martinus karakteriserer principielt troende mennesker som individer, der endnu ikke magter ved egen hjælp at få religiøs inspiration eller forståelse gennem det daglige, materielle livs fænomener, hændelser og begivenheder, eller kort sagt gennem naturen, men som i det væsentligste får deres religiøse behov dækket og tilfredsstillet gennem troen og de udefra (af verdensgenløserne m.v.) påførte trosforestillinger. I modsætning til, hvad tilfældet er for religiøst orienterede mennesker i gruppe A, er naturen og det daglige livs materielle foreteelser for gruppe B ikke sjældent identisk med noget, der henhører under begrebet "det onde". De ortodokst og dogmatisk troende mennesker af enhver religiøs afskygning og religion kan derfor ikke blive ført og vejledt af det, Martinus betegner som "livets egen religion", der jo består i, at det daglige livs materielle oplevelser og erfaringer afgiver en religiøs inspiration, som på basis af viden om livets guddommelige faktorer, love og kræfter udgør en stimulerende faktor i individets tilværelse.

 

Kategorierne i gruppe B udgøres altså af individer med principielt samme tre grundlæggende kombinationsforhold mellem følelse og intelligens som i gruppe A, men på et mindre fremskredent bevidsthedsniveau end tilfældet er med kategorierne i gruppe A: 1. omtrentlig ligevægt mellem følelse og intelligens, 2. for meget følelse i forhold til intelligens, og 3. for meget intelligens i forhold til følelse. Bestemmende for gruppe B er også, at dens individer ikke er nået ret langt ind i det polforvandlingsområde, hvor den seksuelle og ægteskabelige degeneration finder sted. I B-gruppens bevidsthedskategorier er der i øvrigt ingen afdelinger.

 

I første kategori finder man de virkelig troende mennesker, som i nogle tilfælde, hvor ortodoksien og dogmatikken ikke står i vejen for det, er i stand til at udvise stor næstekærlighed, og desuden en begyndende forståelse og tolerance overfor andre religioner og religiøse retninger, lige som de ofte er nyttige og gode samfundsborgere. Det er derfor også her man møder de gode, stabile og livslange parforhold og ægteskaber. Skyggesiden ved deres tilværelse udgøres ifølge Martinus af deres ukritiske og uafklarede forhold til det dræbende princips kræfter og foreteelser. De er endnu i stand til eksempelvis at drive jagt og fiskeri, lige som de fortsat i en vis udstrækning accepterer slagteri, dyreforsøg og krig og kapitalisme. (Note 19)

 

Religiøs nidkærhed og fanatisme

Anden kategori i gruppe B består af mennesker, som på grund af deres begrænsede intelligens og fornuft generelt set har for let ved at tro, og som derfor ofte viser sig som meget fanatiske tilhængere af en af de under den gamle verdensimpuls henhørende religioner eller sekter. Som en følge af deres fremtrædende fanatisme er sådanne mennesker ofte meget intolerant indstillede overfor anderledes troende og tænkende, som de mener tilhører syndens, mørkets, djævelens eller den ondes børn, og som de følgelig opfatter som "vantroende" eller "evigt fortabte". I egen opfattelse tilhører de naturligvis selv "de frelste" eller "hellige", som skal "arve riget". Særlig i den europæiske middelalder gik denne type mennesker så vidt i deres religiøse fanatisme og selvretfærdighed, at de stemplede og dømte anderledes tænkende som kættere, hekse og troldkarle, som skulle forfølges med band, tortur og henrettelse ved drukning eller på bålet. Men sådanne mennesker findes endnu den dag i dag over hele verden, selvom deres intolerance og magt i forholdet til andre, er blevet betydelig stækket og nu i stedet ofte er omsat til større eller mindre offentlig moralsk fordømmelse af personer og grupper, psykiske pressionsforsøg og i nogle tilfælde direkte eller indirekte fysisk udstødelse af lokalsamfundet.

 

Den religiøse nidkærhed, der udvises af denne kategoris mennesker var efter Martinus' opfattelse på sin plads dengang den gamle verdensimpuls skulle udbredes til barbarer, men overfor vor tids fremskredne og oplyste demokratiske samfunds mennesker, er den dels forældet og dels i stigende grad en gene, der i høj grad er med til at vende det moderne kulturmenneskes interesse væk fra den gamle verdensimpuls og dens religiøse ideer, forestillinger, sakramenter og ritualer. Den religiøse nidkærhed med sin rettroenhed og dogmatisme, vil derfor med tiden undergrave sig selv, og dens tilhængere og udøvere vil før eller siden blive modtagelige for de håb og længsler og den åndelige inspirationskraft, der repræsenteres af den ny verdensimpuls, hævder Martinus.

 

Forresten er det særlig fra denne kategori af mennesker, uanset hvilken af verdensreligionerne, de bekender sig til, at "den ny verdensimpuls", specielt i form af Martinus' "Det Tredie Testamente", vil møde en betydelig modstand.

 

I det hele taget fremhæver Martinus, at intolerance udgør den allerstørste hindring for individets overskridelse af "Tærskelen til den store fødsels forgård", og intolerancens bekæmpelse - ikke hos andre, men hos sig selv - er derfor den fornemste opgave for nutidsmennesket. (Note 20)

 

Naturmennesker som nutidige lovovertrædere

Tredie kategori i gruppe B udgøres af individer med en lidt større intelligens i forhold til følelse, af hvilken grund disse derfor kun har meget primitive moralbegreber og desuden ikke er særligt religiøst anlagte. Der er derfor også her tale om en kategori af mennesker, som i lighed med sjette afdelings individer i tredie kategori i gruppe A, er forholdsvis nytilkomne sjæle inden for civilisationen, idet de i deres tidligere tilværelser endnu fødtes (reinkarnerede) som naturmennesker. En tilstand, hvis livsvilkår og eksistensbetingelser endnu i større eller mindre grad præger deres nuværende liv indenfor civilisationen, afhængigt af hvor få eller mange liv, der i det aktuelle tilfælde er tale om. Martinus pointerer dog, at denne kategoris mennesker udviklingsmæssigt set er noget yngre end den tilsvarende kategori i gruppe A.

 

Imidlertid vil tredie kategoris individer per definition ofte komme i konflikt med kultursamfundets love og forordninger, som de nødvendigvis må opleve og føle som snærende bånd og restriktioner, som man kun behøver at følge, hvor der er mulighed eller sandsynlighed for at 'overtrædelser' bliver opdaget og straffet. Men Martinus fremhæver, at efterhånden som de pågældende individer vokser frem gennem civilisationen og gennem svære lidelser af forskellig art får deres følelse og intellekt udviklet, vil deres modtagelighed for "omvendelse" enten til den gamle eller den ny verdensimpuls vokse, og de vil dermed blive ført videre på samme vej mod "lyset", som alle individer før dem er blevet, og som alle individer efter dem, også vil blive. (Note 21)

 

Den kosmiske udvikling og repetitionsprocessen

Det er her vigtigt at gøre sig klart, at Martinus er af den opfattelse, at det enkelte individs tilhørsforhold under den ene eller den anden af de ovenfor omtalte grupper, kategorier og afdelinger, først kan afgøres efter at samme individ har passeret sit tredivte år. Dette markerer nemlig normalt det tidspunkt, hvor individet fremtræder som "sig selv", dvs. med den åndsudvikling og karakterstandard, som vedkommende individ repræsenterede ved sin død i forrige inkarnation, men vel at mærke, hvis døden først var indtrådt efter det fyldte tredivte år. Hvis døden er indtrådt tidligere end anført, vil det være den personlighedsstandard, som individet havde i et endnu tidligere liv, der 'generobres'. Det er ifølge Martinus nemlig en almengældende kosmisk lovmæssighed, at individet i hver ny tilværelse automatisk må repetere artens så vel som sin egen hidtidige biologiske, psykologiske og kulturelle udvikling. Denne udvikling repeteres fra fostertilstand over barndom til ungdom. Det betyder bl.a., at individet i en vis udstrækning må genopleve relativt lavere udviklingstrin, som det allerede havde overvundet i tidligere liv, for at nå frem til den kernepersonlighed eller udviklingsbestemte personlighed, som individet kosmiske set aktuelt repræsenterer.

 

Disse repetitionsforhold indebærer bl.a., at før et individ har nået den alder, hvor kernepersonligheden er fuldt udviklet, kan det derfor undervejs godt repræsentere en eller successivt eventuelt flere andre bevidsthedskategorier eller afdelinger, som det senere fuldstændig forlader til fordel for den bevidsthedsgruppe, -kategori og -afdeling, der repræsenterer dets virkelige udviklingsstandard. Ifølge Martinus vil den videre udvikling af bevidsthedslivet og personligheden herefter foregå i et betydeligt langsommere tempo end repetitionen, idet den virkelige udvikling kræver et betydeligt større tidspanorama for at kunne realiseres. Repetitionsprocessen skal vi i øvrigt komme nærmere ind på i senere afsnit. (Note 22) (Citat slut)

 

Kommentar: Så vidt jeg kan bedømme med min forståelse af emnet, er Martinus’ analyser og karakteristik af bevidsthedskategorierne og deres underafdelinger, en af de mest geniale præstationer i hans kosmologi, fordi disse er udtryk for en avanceret psykologisk indsigt og viden om det dybere menneskelige bevidsthedsliv. Dette gælder også, selv om det overordnede kosmiske perspektiv, hvori Martinus ser på emnet, af gode grunde ikke kan være gyldigt, når emnet ses og vurderes ud fra det mere  'jordbundne' perspektiv i form af ét livs hypotesen.

 

Det skal her gentages og understreges, at det sidstnævnte netop er tilfældet med denne artikel, at der naturligvis ikke er tale om emner som skæbnens lovbundethed, reinkarnation og repetition af tidligere liv eller inkarnationer. Ét-livs-hypotesen eliminerer simpelthen disse muligheder, som vi i øvrigt skal vende tilbage til senere i denne artikel.

 

For fuldstændighedens skyld skal her også citeres fra den efterfølgende artikel: H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske:

 

(Citat)

Nogle konsekvenser af den seksuelle polforvandling

I dette kapitel skal vi fortsætte den relativt grundige, men trods alt kortfattede og skitsemæssige gennemgang af nogle af Kosmologiens vigtigste begreber og forestillinger om individet, livet og verden. Det drejer sig her om at give en ligeledes kortfattet eller nærmest skematisk redegørelse for den del af den seksuelle polforvandlingsproces, der giver sig udtryk i en række forskellige seksualtyper og former for seksualpraksis. Som læseren sikkert for længst har fået opfattelsen af, udgør polforvandlingen en proces, der har så stor og afgørende indflydelse på vort liv som mennesker, at det ikke er for meget sagt, at den ligger til grund for vores totale psykofysiske habitus, ligesom den i vid udstrækning bestemmer eller dikterer vores holdninger så vel som vores handlinger.

 

Det, vi i det følgende skal se på, er en række forskellige kategorier af seksualtyper, som ifølge Martinus opstår eller udvikles under polforvandlingsprocessen og præger bestemte faser af denne, nemlig de faser, som nutidsmennesket i særlig grad er udtryk for og repræsenterer. Imidlertid ville det føre for vidt her, hvis der skulle gives en fuldstændig og detaljeret omtale af de forskellige kategorier i den seksuelle polforvandling, det drejer sig om, såvel af normale, ikke-afsporede tilstande, som af unormale, afsporede tilstande, som nutidens menneskehed har mulighed eller risiko for at komme til at opleve og gennemleve - eller som den faktisk i praksis oplever og gennemlever. Vedrørende en fuldstændig og mere udførlig og detaljeret redegørelse for hele dette emne, skal der derfor henvises til Martinus' egne værker, specielt 5. bind af Livets Bog, og til Per Bruus-Jensens ""X" - en komplet indføring i Martinus' Kosmologi", bind 4, samt Mogens Møllers artikel "Skæbnen og den seksuelle polforvandling" i tidsskriftet Kosmos 1962, eller temahæfte nr.1, udgivet af Kosmologisk Information.

 

Martinus har opdelt de omtalte seksuelle tilstande i i alt 11 kategorier, som for nemheds skyld betegnes alfabetisk fra A til K. Heraf omfatter kategorierne A, C, E, H, I, den normale udvikling frem mod det fuldt udviklede og psykisk færdige menneske, som er i besiddelse af permanent kosmisk bevidsthed, kaldet J-mennesket, og videre til det både psykisk og fysisk færdigt udviklede menneske, K-mennesket, også betegnet som"Kristus-mennesket". (Note 1)

 

De afsporede seksuelle kategorier

Den unormale og afsporede seksuelle udvikling - for udvikling er der ifølge Martinus principielt også i dette tilfælde tale om - indbefatter kategorierne B, D, F, G, hvoraf især G-kategorien eller G-mennesket, er præget af en såkaldt "djævlepsyke" eller "djævlebevidsthed", som i værste tilfælde betegner den jordmenneskelige tilværelses yderste og dybeste mentale mørketilstande.

 

Lad os begynde med i al korthed at se på de seksuelt afsporede polforvandlingstilstande, som Martinus altså har valgt at beskrive under de ialt fire kategorier, der henholdsvis kaldes B-, D-, F-, og G-kategorien, -området eller -mennesket. Det skal imidlertid endnu engang understreges, at den følgende skitseagtige eller skematiske fremstilling af de omhandlede kategorier, på ingen måde prætenderer at ville være hverken udtømmende eller fyldestgørende. (Note 2)

 

B-kategorien eller B-menneskene

Som nævnt betegner B-, D-, F- og G-områderne de decideret seksuelt afsporede tilværelseszoner. Af disse fire områder er B-området især karakteristisk ved, at dets mennesker udgør, hvad Martinus kalder "kosmiske lig" eller "kosmisk døde", dvs. individer, som repræsenterer den absolutte modsætning til begrebet "kosmisk bevidsthed", der som tidligere nævnt udgør tilværelsens allerhøjeste eller absolutte form for oplevelse og livsudfoldelse.

 

Hovedårsagen til, at B-området overhovedet kan forekomme, skyldes primært de moralske brist hos de pågældende individer, hvis seksuelle tilbøjeligheder er præget af alle slags unaturlige pirringsmidler, lige som det er alment gældende indenfor området, at mændene skrupelløst udnytter kvinderne, de har med at gøre. Det samme gælder de under kategorien 'hjemmehørende' kvinder, som ligeledes udnytter mændene groft hensynsløst. Begge parters forhold til hinanden indbyrdes og til det andet køn, er præget af råhed, brutalitet, skinsyge og jalousi. (Note 3)

 

D-kategorien eller D-menneskene

Medens B-områdets seksuelle afsporinger i princippet er af heteroseksuel karakter, er de seksuelle afsporinger i D-, F- og G-områderne hovedsagelig af homoseksuel karakter, og det skyldes specielt, at den modsatte pol hos disse kategoriers individer er under stærk udvikling.

 

Hos D-områdets individer er den modsatte pol altså i så stærk vækst, at den dominerer individets bevidsthed og seksuelle liv. Da forelskelsesevnen, som kosmisk set primært tjener til at føre individet ind i tilværelsens "mørkezone", udviklingsmæssigt stadig er fremtrædende, betyder det derfor, at de pågældende individer forelsker sig i personer af deres eget køn. Der er altså tale om de mennesker af begge køn, som almindeligvis går under betegnelsen homoseksuelle, de såkaldte bøsser og lesbiske, eller de 'feminine' mænd og de 'maskuline' kvinder.

 

Men det helt afgørende i sammenhængen er, at Martinus betegner denne seksuelle situation som en midlertidig mental 'invaliditet', som individet før eller senere og mest sandsynligt i løbet af en eller flere inkarnationer slipper ud af igen, blandt andet beroende på de pågældendes udvikling af moralske kvaliteter. (Note 4)

 

F-kategorien eller F-menneskene

F-området er karakteristisk ved, at det er hos mennesker af denne kategori, der både omfatter heteroseksuelt og homoseksuelt orienterede personer, at den seksuelle drift fuldstændig dominerer over deres moral og religiøsitet. Det er i denne kategori, man finder de såkaldte psykopater, notoriske løgnere, der ofte med held udgiver sig for at være noget helt andet, end det de egentlig er. Det er også i denne kategori, at de homoseksuelt prostituerede, som f.eks. de såkaldte "trækkerdrenge", i reglen hører hjemme, ligesom det er her, at pædofilien, dvs. den seksuelle forførelse og udnyttelse af mindreårige af modsat så vel som af eget køn, finder sted. (Note 5)

 

G-kategorien eller G-menneskene

Denne kategoris individer, der rekrutteres fra F-området, betegner det absolut yderste mentale og moralske 'mørke', et individ ifølge Martinus overhovedet kan komme til at opleve. G-mennesket er karakteriseret ved, at dets psyke er præget af, at det fornemmer og opfatter tortur, smerte og drab som tilværelsens højeste nydelse. Enten i form af, hvad man selv bliver udsat for eller lader andre udsætte for. Dette er offerets rolle, som i de tilfælde, hvor man underkaster sig denne rolle frivilligt, kaldes for masochisme. Eller i form af den brutale behandling, man udsætter andre for. Dette er bøddelens rolle, der betegnes som sadisme.

 

G-områdets mennesker hører til den slags individer, for hvem såvel fysisk som psykisk tortur, lemlæstelse, skånselsløs forfølgelse og nedværdigelse af svagere og forsvarsløse mennesker, hører til 'normal' adfærd, og som de i bedste fald ikke har nogen hæmninger overfor, og som i værste fald er noget, der direkte opleves som fornøjelse, underholdning og ligefrem nydelse. Drabet eller mordet på andre mennesker, er for disse individer derfor noget, de ofte udfører lige så let og skrupelløst, som at slå en flue eller myg ihjel.

 

Men selv sådanne stærkt afsporede individer, vil ifølge Martinus før eller siden i kommende inkarnationer og på grundlag af skæbneloven, som medfører at individet i kraft af egne lidelsesoplevelser og smerteerfaringer, vil blive ledet tilbage til den normale udviklingslinies vej. Det skyldes, at Guds alkærlighed blandt andet også sikrer individet den største barmhjertighed, og dermed "syndernes forladelse". Men dette sker reelt ikke ved anger og tro, selvom sådanne faktorer også kan spille en rolle, men derimod dels ved at afbetale sin skæbnegæld og ved, at en med tiden tilpas udviklet "human evne" i form af etisk-moralsk bevidsthed fungerer som en art åndeligt immunforsvar imod tilbagevendende 'mørke' eller lidelses- og smertefulde skæbnevirkninger. Det vigtigste er dog, at individet gennem de erfaringer om godt og ondt, gavnligt eller skadeligt, som denne 'afbetaling' uvægerligt medfører, lærer at styre sin livskurs og skæbne i retning af en stadig forbedret overholdelse af loven for tilværelse. Det vil sige: ved i stadig stigende grad at tænke og handle i overensstemmelse med det livgivende princip, samtidig med at der i tilsvarende omfang afstås fra, at lade sig dirigere af "det dræbende princip"s uhyggelige moralkodeks. (Note 6)

 

De normale seksuelle kategorier

Men i sammenhæng med denne bogs opgave og formål, er det dog især de fire normale seksuelle kategorier, der har interesse, og som derfor af hensyn til vort emne ganske kort skal skitseres i det følgende. (Note 7)

 

A-kategorien eller A-menneskene

A-menneskene er i almindelighed følelsesmennesker, og ikke udpræget intelligente. De er karakteriseret ved at være traditions- og vanebestemte i deres holdninger, og de ønsker sædvanligvis ingen form for forandringer eller ændringer i deres tilværelse og omgivelser. I religiøs henseende er de ofte ortodokse og dogmatiske i deres anskuelser, og som samfundsmedlemmer er de småborgerlige og har nok i deres eget og i deres egne. De er samtidig nationalt sindede og gribes let af patriotisme, men i fredstider har de ofte svært ved at fordrage de enkelte individer, som de ikke lige er på mental bølgelængde med. De ser ofte "fjendebilleder" i deres nære, men måske især i deres fjernere omgivelser. Endelig må de karakteriseres som selvretfærdige og fordømmende, og har altså kort sagt nok i sig selv og deres eget.

 

I seksuel henseende er A-menneskene strengt monogamt indstillede, og de lever for ægtefælle, afkom og nærmeste familie. De udgør "ét kød" i den forstand, at de legemligt og sjæleligt har et privat og personligt fællesskab, som danner hele deres verden. Kun det, der tjener dette fællesskab, har betydning og værdi for dem.

 

Det skal for resten indskydes, at A-kategoriens individtyper, af den gode grund, at de er - og ikke mindst i de borgerlige århundreder antagelig har været - den mest almindeligt forekommende mennesketype, forholdsvis ofte genfindes i H.C.Andersens forfatterskab, bl.a. i en del af eventyrene, af hvilke tilfældigt kan nævnes Den lykkelige Familie, 1848. Eventyret handler om en højst 'borgerlig' og 'snobbet' sneglefamilie, der bor under skræpperne i herregårdshaven, og som har nok i sig selv og sit eget, og hvis højeste mål i livet er, at blive kogt og lagt på sølvfad, for på den måde at få adgang til herregården, der står for dem som indbegrebet af selve paradis eller livets lyksalighed. (Note 8)

 

C-kategorien eller C-menneskene

C-kategoriens mennesker er dem, der har udlevet A-områdets ægteskabelige 'himmerige', hvor ægtefællerne har nok i hinanden, i deres afkom og i den nære familie. Men at de har udlevet ægteskabets 'paradis-tilstand' indebærer ikke, at de undgår at forelske og eventuelt gifte sig. Tværtimod er de netop tilbøjelige til at gifte sig flere eller endda mange gange, eftersom deres forelskelsesevne og seksualtrang ikke er blevet mindre, men snarere er vokset.

 

Det er derfor i denne kategori, at jalousi og ulykkelige parforhold og mislykkede ægteskaber i særlig grad gør sig gældende, og specielt når C-mennesket eksempelvis danner par eller gifter sig med et A-menneske. En sådan situation er vistnok ikke så usædvanlig, ligesom det naturligvis også kan forekomme, at C-mennesket danner par eller gifter sig med et menneske fra en af de andre kategorier, både de normale og de afsporede.

 

C-mennesket betegner imidlertid en kategori, der så småt er begyndt at udvikle en moralsk og intellektuel stillingtagen til samfundsspørgsmål, til kunst, videnskab, filosofi og religion, eller kort sagt til kultur. Det skyldes primært den begyndende vækst af mandens feminine pol og af kvindens maskuline pol, og i begge tilfælde af de to parters respektive intellektuelle polorgan. I takt med at de to respektive seksuelle poler og polorganer vokser, øges C-menneskets intellektuelle bevidsthed og dets humane moral og skabende evner, og i løbet af nogle inkarnationer glider C-menneskene stille og umærkeligt ind i E-kategoriens område. (Note 9)

 

E-kategorien eller E-menneskene

E-kategoriens mennesker er individer, hvis modsatte pol efterhånden er i relativt stærk vækst, men sådan at deres intellektualitet, moral og gudsforhold er situationen overlegen. De har som regel et stærkt engagement i kunst, videnskab, filosofi og religion, eller i pædagogiske, sociale eller idealistiske politiske interesser.

 

På grund af den modsatte pols stærke fremvækst, er E-mennesker ofte præget af en seksuel indstilling, som kan svinge mellem interesse for og begær efter det modsatte køn og deres eget køn. De kan således i en periode have den ene seksuelle indstilling og i en anden periode den anden seksuelle indstilling. E-mennesker kan med andre ord karakteriseres som biseksuelt orienterede. Men på grund af deres relativt høje etisk-moralske standard eller habitus, medfører dette normalt ikke de helt store lidelser eller ulemper for E-menneskene.

 

I reglen undlader E-mennesker at gifte sig, men gør de det, vil ægteskabets heldige eller uheldige udfald være beroende på, om det er et resultat af en midlertidig forelskelse, eller om der er tale om et forhold, som mere er bestemt af menneskeligt betonede ønsker og behov. Den nævnte forelskelse kan især finde sted i individets repetitionsperiode. Men i begge tilfælde vil parforholdets eller ægteskabets lykke og succes, stå og falde med polkonstellationen henholdsvis hos manden og kvinden. Det er således ikke kun beroende på, hvordan de to parters henholdsvis maskuline pol og feminine pol passer sammen, men også og måske især på, hvordan mandens feminine pol og kvindens maskuline pol passer til hinanden. På den baggrund kan man faktisk sige, at der reelt er ikke to, men fire 'personer' involveret i et sådant parforhold eller ægteskab.

 

E-kategoriens mennesker udgøres altså af individer, i hvis bevidsthed og organisme den modsatte pol og det intellektuelle polorgan, der har sit udløsningscenter i hjernen, er blevet så tilpas udviklet, at indflydelsen er ved at trænge ind i individets vågne dagsbevidsthed. Men som nævnt, er E-menneskenes intellektuelle og moralske standard af en karakter og styrke, og deres personlige gudsforhold normalt så stærkt, at de vil være beskyttet imod seksuel afsporing. Men selvom de i deres seksuelle indstilling periodisk eller lejlighedsvis svinger i retning af homoseksuelle tilbøjeligheder, kan de alligevel ikke karakteriseres som afsporede fra den normale polforvandling, idet de menneskelige egenskaber hos dem er af en sådan karat, at de altid først tænker på andre og tager hensyn til de pågældendes velbefindende og lykke.

 

Fra E-kategoriens område vil nogle mennesker glide direkte ind i I-området, som er karakteristisk for homoseksuelle mennesker af meget høj intellektuel og etisk standard, mens andre fortsætter i H-området, der er præget af heteroseksuelle mennesker af samme høje intellektuelle og etiske kvaliteter som I-menneskene. Der kunne nævnes ikke så helt få og fremtrædende eksempler på begge disse kategorier, både fra fortiden og nutiden, men det er ikke opgaven her, hvorfor jeg vil afstå fra det. (Note 10)

 

H-kategorien eller H-menneskene

Om H-kategorien siger Martinus bl.a.: ”[…] Da dets poludvikling ikke foregår i noget unaturligt hurtigt tempo, vokser denne side af dets psyke kun ganske umærkeligt og gradvis frem og når derfor først kontakten med væsenets vågne dagsbevidsthed i dets allersidste inkarnationer før dets indvielse eller oplevelse af den store fødsel […]". (Note 11)

 

Dette udsagn indikerer, at den normale udviklingslinie ikke nødvendigvis medfører, at alle skal blive homoseksuelle i den sædvanlige betydning af begrebet, sådan som der hos nogle 'nybegyndere' blandt Martinus-interesserede har været en tendens til at opfatte det. Personligt har jeg mødt mennesker, som afviste Martinus' Kosmologi med netop den begrundelse, at det var uhyggeligt at tænke på, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt under polforvandlingen skulle blive homoseksuelle. Men en sådan opfattelse eller frygt røber umiskendeligt, at man desværre ikke har forstået så meget af, hvad den seksuelle polforvandling egentlig går ud på. (Note 12)

 

Lad mig derfor i den forbindelse indskudt gentage, i håb om at gøre det helt klart, at ifølge almindelig erfaring og logik, kan ingen evne eksistere eller fungere uden et organisk grundlag. En evne vil derfor altid været baseret på organiske funktioner. Dette grundlag udgøres ifølge Martinus primært af talentkernerne og de deraf skabte og opretholdte åndelige eller parafysiske legemer, og sekundært af generne og de fysiske organer. Således er synsevnen baseret på synsorganerne, høreevnen på høreorganerne, smagen på smagsorganerne osv. I henhold til Martinus udgør kærlighedsevnen ingen undtagelse fra denne regel. Kærlighed, sympati og velvilje og modsætningerne: had, antipati og uvilje, er og vil uundgåeligt altid og under alle omstændigheder primært være beroende på konstellationen mellem de to hovedtalentkerner, den maskuline pol og den feminine pol, og de dertil knyttede polorganers indbyrdes konstellation, og sekundært på den heraf betingede psyko-fysiske organstruktur, herunder de fysiske kønsorganer.

 

De to overbevidsthedspoler og de dertil knyttede to polorganer, har som overordnet funktion og målsætning, at være dé primære styringsorganer, der fører og dirigerer individet gennem spiralkredsløbenes skiftende lys- og mørkeperioder, de kosmiske dage og nætter, eller gennem de ialt seks successive riger eller tilværelseszoner. Det er på basis af pol- og polorgankonstellationen, at de seks kosmiske grundenergier indbyrdes kombinerer sig på en sådan måde, at den enkelte energi og det derpå baserede åndelige legeme kosmisk set successivt dominerer kombinationen, og derigennem gør individet manifestations- og sansedygtigt i de respektive nævnte riger, herunder den fysiske verden (subsidiært Jorden), som er den tilværelseszone, vi i denne sammenhæng specielt har med at gøre og taler om. (Note 13)

 

Imidlertid er H-mennesker sædvanligvis intellektuelt, åndeligt og etisk-moralsk højt udviklede individer, som ofte kan være fremtrædende inden for samfunds- og kulturlivets forskellige områder. Men også H-mennesker gifter sig, og sker dette med et andet H-menneske af modsat køn, eller et E-menneske med overvejende heteroseksuel orientering, kan der godt være tale om et lykkeligt ægteskab udenfor de egentlige lykkelige ægteskabers zone (A-området), hævder Martinus. Men det vil fortrinsvis være det menneskelige element og de humane og kulturelle interesser, der præger et sådant forhold eller ægteskab. Ifølge Martinus er H-mennesker dog endnu ret sjældent forekommende på jorden. Men de vil blive mere almindelige i fremtiden, hævder han, ikke mindst af den grund, at også fremtidens mere udviklede mennesker nødvendigvis må have biologiske ophav eller forældre, som de diskarnerede E-, H-, I- og J-mennesker kan tiltrækkes af og være i personlig og skæbnemæssig 'resonans' med af hensyn til deres fysiske inkarnering. At de biologiske forældre så måske i nogle tilfælde ikke har mulighed for eller er i stand til selv at opfostre deres afkom, som derfor må bortadopteres, er en anden sag, som ikke rokker ved princippet. Men de vil i alle tilfælde disponere godt og kærligt for deres afkom. (Note 14)

 

I- og J-kategoriernes mennesker

Efterhånden som de to seksuelle poler bliver stadig mere jævnbyrdige i deres funktion, og det intellektuelle polorgan når op omkring sin optimale udvikling, glider H-menneskene automatisk ind i I-området. Dette område er karakteristisk ved, at det markerer den kosmiske fødselsports normale åbning. Nemlig i modsætning til den kunstige og alt for tidlige åbning af denne, som kan ske ved at et etisk-moralsk endnu uudviklet menneske, f.eks. gennem Yoga-praksis tiltvinger sig adgang til et højere udviklingstrin, end det i henhold til sin aktuelle udvikling egentlig befinder sig på.

 

Efter det fornødne og udviklingsbetingede ophold i I-området, fortsætter individets udvikling ind i J-området, som udelukkende består af psykisk færdigudviklede mennesker, som Martinus har valgt at betegne som Kristus-væsener, fordi disse har opnået en intellektuel og etisk-moralsk standard og habitus, der er sammenlignelig med den højintellektuelle standard, som Jesus Kristus var et levende eksempel og forbillede på. (Note 15)

 

Polforvandlingens mål: K-mennesket

Efterhånden som den fysiske organisme omdannes til at kunne fungere i overensstemmelse med de høje etiske krav, der på dette trin stilles til individet, glider J-mennesket næsten umærkeligt ind i K-området. Dette område er polforvandlingens allerhøjeste trin og mål, som består af individer, som både psykisk og fysisk er færdigudviklede Kristus-mennesker, hvis åndelige, etisk-moralske bevidsthedsniveau er identisk med den fuldkomne næstekærlighed. Den kærlighed, der hellere giver end tager, og som uden vanskelighed praktiserer buddet om at gøre mod andre, hvad man vil at de skal gøre mod én selv.

 

Der er naturligvis især for K-menneskenes vedkommende tale om, at de i deres seksuelle orientering udelukkende er indstillet på det guddommelige i deres medvæsener. En situation og tilstand, som bekræfter Jesu-ordene: "de, som er agtet værdige til at få del i den anden verden og i opstandelsen fra de døde, tager hverken til ægte eller bortgiftes: Thi de kan ikke mere dø; de er jo engles lige, og de er Guds børn, da de er opstandelsens børn." (Luk.20,27-28; jvf. f.eks. med Thomas-evangeliet, logion 22). Det vil sige, at K-menneskene er individer, der ikke længere er underkastet reinkarnationsprocessen, men som behersker såvel de åndelige som de fysiske energier i et omfang og en grad, at de i stedet er i stand til at benytte sig af materialisationens og de-materialisationens teknik. Denne teknik, som er tilgængelig for individet i det rigtige menneskerige, er aktuel og påkrævet, når det f.eks. drejer sig om at danne sig en ny fysisk organisme, eller om at opløse den igen, når individet ønsker eller har behov for en hvilepause fra den fysiske tilværelse.

 

Selvom en sådan teknik og eksistensform umiddelbart måske kan lyde lidt vel fantastisk og urealistisk, bør man dog nok vare sig for at kalde den usandsynlig. Tænk blot på den nyere elektroniske teknik, der har bidraget med opfindelser og tekniske nyskabelser, som ikke ret mange af os for bare 30-40 år siden ville have troet mulige. Det samme gælder også den såkaldte génteknologi, hvis rette brug rummer muligheder, som formentlig på et senere tidspunkt vil vise sig at være et overgangsstadium til den ovenfor nævnte materialisations- og dematerialisationsteknik. Men Martinus understeger, at den sidstnævnte teknik ligger et godt langt stykke ud i fremtiden, men han er ikke i tvivl om, at den en skønne dag vil være en lige så almindelig 'fødsels- og døds-metode', som den biologiske fødsel og død er det i vore dage. (Note 16)

 

Foreløbig konklusion:

Med den ovenstående højst skematiske og - det må siges - utilstrækkelige fremstilling af de 11 seksuelle kategorier eller mennesketyper, skal vi hermed afslutte den egentlige omtale af det seksuelle polprincip og den seksuelle polforvandling. Men undervejs har vi blandt andet kunnet konstatere, at selve polkonstellationen og polforvandlingsprocessen sker på foranledning af de kosmiske skabeprincipper, specielt det guddommelige skabeprincip og kredsløbs- og kontrastprincippet, subsidiært tiltræknings- og frastødningsprincippet og sult- og mættelsesprincippet, som individets begær, ønsker og vilje automatisk er undergivet og former sig efter.

 

Vi har desuden kunnet konstatere, at det organiske grundlag for individets kønspræg og dets seksuelle og sympatiske - og antipatiske - orientering, er de to seksuelle overbevidsthedspoler, den maskuline pol og den feminine pol, og de to underbevidsthedspolorganer, nemlig det emotionelle polorgan og det intellektuelle polorgan, også kaldet det psyko-sympatiske anlæg. Endelig har vi kunnet konstatere, at den organiske basis for individets emotionelle, intellektuelle og åndelige begavelse samt dets kreative evner, er de såkaldte talentkerner, specielt organtalentkernerne, og de af disse organiserede og opretholdte seks åndelige legemer.

 

Men først og sidst har vi kunnet konstatere, hvilken stor og afgørende rolle det seksuelle polprincip og den seksuelle polforvandling spiller for individets til enhver tid aktuelle udviklingstrin og -standard. Ligesom vi er blevet gjort bekendt med, at dette forhold igen er bestemt af den ligeledes til enhver tid rådende, men kosmisk set variable konstellation mellem de to seksuelle overbevidsthedspoler og det på tilsvarende måde udviklingsbetingede forhold mellem de to seksuelle polorganer i underbevidsthedsregionen. (Note 17)

 

Emnet er imidlertid langt fra udtømt med denne afhandlings fremstilling af det, tværtimod. Den særligt interesserede læser henvises derfor til selve kilden til de oplysninger, ideer, tanker og forestillinger, som ligger til grund for min fremstilling, nemlig Martinus' livsværk i form af symboler, bøger, artikler og foredrag., men specielt til Livets Bog IV-VI. Desuden henvises sekundært til diverse bøger af Per Bruus-Jensen, herunder især hans 4 binds værk ""X" - en komplet indføring i Martinus' Kosmologi", men her specielt bind 4.

 

Kommentar: Også vedr. seksualkategorierne står det soleklart, at Martinus' analyser og karakteristik af disse også hører til noget af det mest geniale i hans kosmologi, for også i denne sammenhæng er der tale om en avanceret psykologisk indsigt og viden om menneskers seksualliv. Dette gælder også, selvom det overordnede kosmiske perspektiv, hvori Martinus anskuer emnet, af gode grunde heller ikke kan være gældende, når emnet ses og vurderes ud fra ét-livs-hypotesens aktuelle 'jordbundne' perspektiv. Men uanset dette, så gælder Martinus' karakteristisk af seksualkategorierne stort set alligevel som en aktuel 'jordbunden' vejledning for os, der interesserer sig for emnet.

 

Herefter skal gengives en efter min egen opfattelse relevant artikel, hvori tallene, der henviser til noter og kilder, og i nogle tilfælde også til bemærkninger og / eller kommentarer til hovedteksten, følger med her, således at særligt interesserede læsere vil kunne benytte sig deraf.

 

Parforholdets ’krig’ – og ’fred’

(Citat) Denne overskrift er titlen på en artikel, der handler om en problematik, som er væsentlig indenfor Martinus’ kosmologi, men som samtidigt også betragtes som kontroversiel af en del mennesker, der studerer hans kosmiske analyser. Emnet kræver fordomsfrihed, åbenhed og tolerance, hvis man vil gøre sig håb om at fatte, hvad sagen virkelig drejer sig om. – Men om artiklens tanker eventuelt vil kunne være til trøst og opmuntring for mennesker, som aktuelt befinder sig i en så ulykkelig situation som et parforholds opbrud ofte betyder, er nok tvivlsomt. Det er ulige nemmere og lettere at overveje sådanne tanker, som denne artikel giver udtryk for, når man selv befinder sig i fred og harmoni med sig selv og sine medmennesker.

 

Næsten daglig kan man høre om eller læse i medierne, at så er det ene og så det andet mere eller mindre kendte par blevet skilt eller er gået fra hinanden, og hver for sig søger de to involverede og ofte ’sårede’ parter i det mislykkede forhold at finde sine egne ben at stå på igen. Ikke sjældent giver man hinanden skylden for det, der i reglen føles som et nederlag, i det mindste for en af parterne. Måden, man søger at komme videre på, er naturligvis individuel og kan være meget forskellig fra menneske til menneske, men fælles for de fleste er det, at de før eller siden hver især finder sammen med en ny partner, i håbet og forventningen om at finde ’lykken’ på ny. I nogle tilfælde lykkes det, i andre ikke, og der er ikke så helt få eksempler på folk, der har været gift både tre eller fire gange, uden at det i længden er lykkedes at få forholdet til at fungere tilfredsstillende for begge parter.

 

Imidlertid findes der dog også eksempler på både første-, anden- og tredjegangs-ægteskaber eller parforhold, som er vellykkede og hvor begge parter i hovedsagen er tilfredse med samlivet. Alligevel rokker dette ikke ved, at parforholdet og ægteskabet som institution betragtet, nu i snart mange år har været og fortsat er i krise, hvilket enhver vil kunne overbevise sig om, ved at læse tallene fra Danmarks Statistik. Ifølge sidstnævnte blev hvert fjerde ægteskab opløst i 2004, men tallene kan svinge i op- eller nedadgående retning fra år til år, men hovedtendensen synes klar. Det er dog ikke kun i Danmark, at parforholdet og ægteskabsinstitutionen befinder sig i permanent krise, tværtimod, så gælder det stort set i hele den vestlige verdens kulturkreds.

 

Velmenende psykologer og socialpædagoger har i tidens løb søgt efter årsagsforklaringer på de mislykkede parforhold og ulykkelige ægteskaber, der jo ikke mindst er til skade for de involverede børn. Fra samfundets side har man søgt at bøde på skaderne gennem forskellige tiltag, men sjældent med særligt held. De terapier, der er udviklet på basis af de årsagsforklaringer, man mener at have fundet frem til, viser sig ikke i alle tilfælde at være tilstrækkelige til at hele parforholdet eller bringe de ’krigende’ parter sammen igen.

 

Der kan naturligvis være mange forskellige direkte årsager til parforholds og ægteskabers ulykkelige situation og eventuelle forlis. Der kan f.eks. være tale om gemytternes uoverensstemmelse, dvs. uforligelige personligheds- og temperamentsforskelle, lige som der ofte også kan være utroskab blandet ind, måske endda fra begge parters side, men erfaringsmæssigt dog fortrinsvis fra den parts side, der er mest tilbøjelig til at ville bryde med sin partner. Det er jo erfaringsmæssigt langt fra tilfældet, at begge parter er enige om at gå fra hinanden.

 

Martinus’ opfattelse af situationen

Set fra Martinus’ side er der imidlertid ikke noget mærkværdigt eller uforståeligt ved parforholdets og ægteskabets aktuelle situation, lige så lidt som ved, at almindelige psykologer, terapeuter og socialpædagoger ikke har kunnet, og - så vidt det kan bedømmes - fortsat heller ikke vil kunne løse parforholdets og ægteskabets samlivsproblemer, i al fald ikke på sigt. De årsager til krisen, som de nævnte fagfolk indtil videre har været i stand til at pege på, udgør nemlig, hvad man kunne betegne som ”sekundære årsager”, og sådanne er i henhold til Martinus ikke tilstrækkelige til at forklare krisen, endsige løse de problemer, denne giver anledning til.

 

Ifølge Martinus skal de primære årsager til den krisesituation eller krisetilstand, som parforholdet og ægteskabet har været inde i gennem hele det tyvende og fortsat er det her i det ny århundrede, søges dybt i menneskets psyke. Denne psyke har psykologiske forskere og fagfolk endnu ikke kunnet beskrive i sin totalitet eller helhed, selvom nogle pionerer er og har været på sporet af, hvad det mere præcist drejer sig om. Her tænkes især på dybdepsykologen C. G. Jung, som blandt andet fandt frem til, at psyken har to basale psykoseksuelle aspekter, nemlig et aspekt bestående af feminine karaktertræk og et aspekt bestående af maskuline karaktertræk. Disse to aspekter ved psyken kan være mere eller mindre i modstrid med hinanden, men kan også bringes til at samvirke i løbet af det, Jung betegner som individuationsprocessen, hvorunder selvet eller personligheden modnes og differentieres med de karakteristika, der er gældende for det enkelte individ. Men det gælder generelt, at en kvinde i overvejende grad normalt vil være præget af sin psykes feminine aspekt , som ganske enkelt er udtryk for kønnet, lige som en mand i overvejende grad normalt vil være præget af sin psykes maskuline aspekt, som også i dette tilfælde er udtryk for kønnet. Men den kvindelige psyke rummer som nævnt samtidigt et maskulint aspekt, arketypen animus, mens den mandlige psyke samtidigt rummer et feminint aspekt, arketypen anima. (1)

 

Den seksuelle polforvandlingsproces

Som nævnt skal de primære årsager til det generelle udviklingsstadium, Martinus betegner som ”de ulykkelige ægteskabers zone”, grundlæggende søges i det forhold, at psyken hos et meget stort antal mennesker, især i den vestlige verden, for tiden er inde i en accelererende forvandlingsproces. Denne proces betegner Martinus også som polforvandlingen, hvorved nærmere forstås en gradvis ændring af konstellationsforholdet mellem menneskepsykens feminine aspekt og dens maskuline aspekt. Dette konstellationsforhold er ifølge Martinus baseret på to overordnede grundenergitalentkerner, som henholdsvis betegnes som ”den feminine pol” og ”den maskuline pol”. Under ét betegnes de to poler som et ’psykosympatisk anlæg’, hvilket især hænger sammen med, at det er disse to poler, der dybest set udgør det organiske grundlag for det levende væsens (individets) sympatier og antipatier. (2)

 

Til disse to poler er endvidere knyttet to polorganer: ”det emotionelle polorgan” og ”det intellektuelle polorgan”. Forholdet mellem poler og polorganer er i henhold til Martinus grundlæggende det, at det emotionelle polorgan altid vil være knyttet til den såkaldt ordinære, dvs. den aktuelt fungerende psykoseksuelle pol, medens det intellektuelle polorgan altid vil være tilknyttet den aktuelt latente eller ’sovende’ psykoseksuelle pol og ’vågne op’ eller vokse frem synkront med denne. Med begreberne ’den aktuelt fungerende pol’ og ’den aktuelt latente pol’ er der her antydet en meget vigtig og afgørende proces i sammenhængen, nemlig den såkaldte ’polforvandling’. Denne består kort fortalt i en periodisk og gradvist forandret konstellation mellem de to poler indbyrdes og disses tilknytning til de to polorganer. Fra en konstellation eller tilstand, hvorunder de to poler og de to polorganer fungerer fuldkommen jævnbyrdigt og optimalt, ændres situationen efterhånden radikalt til en tilstand eller konstellation, hvori den ene pol og det intellektuelle polorgan er latent eller ’sovende’, mens den anden pol, sammen med det emotionelle polorgan, bevarer og opretholder en aktivt fungerende position. (3)

 

Hunkøn, hankøn og dobbeltpolethed

Det er i henhold til Martinus den sidstnævnte situation, som han også betegner som den ”enkeltpolede” tilstand, der danner grundlaget for fremkomsten og eksistensen af de to køn: hunkøn og hankøn. Det førstnævnte køn, hunkønnet, opstår, når det er den maskuline pol, der sammen med det intellektuelle polorgan ’degenerer’ eller reduceres til latent tilstand, mens det sidstnævnte køn, hankønnet, opstår, når det er den feminine pol, der sammen med det intellektuelle polorgan ’degenererer’ eller reduceres til latent tilstand.

 

Men polforvandlingsprocessen er ikke fuldbyrdet hermed, for efter en tid i enkeltpolet tilstand som enten hunkøn eller hankøn, fortsætter udviklingen, denne gang så at sige i omvendt rækkefølge. Det vil sige en udvikling, hvorunder den latente eller ’sovende’ pol og det intellektuelle polorgan gradvist atter ’vågner’ op og efterhånden igen bliver jævnbyrdige med den fungerende pol og det dertil knyttede emotionelle polorgan. Denne udvikling forløber nogenlunde parallelt og synkront for de to køn, hvis individer efterhånden bliver, hvad Martinus betegner som ”dobbeltpolede”, en tilstand og situation, der udgør det psykoseksuelt-organiske grundlag for den såkaldte næstekærlighed, som i bund og grund er uberoende af det tidligere køn eller af køn i det hele taget. (4)

 

Enkeltpolethed og dobbeltpolethed

Som det indirekte vil være fremgået af det ovenstående, er der i virkeligheden tale om det, vi almindeligvis betegner som seksualisme, men dog i en noget dybere og videre forstand, end det, de fleste mennesker forstår ved begrebet. Martinus betegner fænomenet seksualisme som det redskab eller den kraft, hvormed Guddommen skaber, styrer og opretholder alt og alle i sin universalorganisme, verdensaltet. Seksualisme er samtidig det levende væsens egen inderste og dybeste oplevelsesevne og skaberkraft, som takket være lovmæssighederne for de to polers og de to polorganers indbyrdes samspil, og herunder ikke mindst polforvandlingen og dennes karakter og konsekvenser, sikrer individets evige og periodisk livsfornyende eksistens som Guds sanse- og manifestationsorgan. (5)

 

Men det er altså den ovenfor skitserede polforvandlingsproces eller forvandlingen af polkonstellationsforholdet mellem de to poler og polorganer fra enkeltpolethed til dobbeltpolethed, som dybest set er årsagen til og forklaringen på parforholdets og ægteskabsinstitutionens aktuelle krise. Denne i en større sammenhæng og i et større perspektiv naturlige udviklingssituation, vil intet menneske eller nogen anden magt, hverken på jorden eller i himlene, kunne ændre afgørende ved, endsige forhindre. Så meget mindre, som at polforvandlingen i virkeligheden sker til alles gavn og bedste.

 

Det, der ifølge Martinus ligger til grund for mange af de problemer og kriser, der kan være i parforhold og ægteskaber, er den omstændighed, at der i virkeligheden ikke kun er tale om to parter i forholdet, men derimod om hele fire, og ikke sjældent fire forskellige parter. Nemlig foruden ’manden’ i kvinden, også ’kvinden’ i manden, eller mere præcist: Den kvindelige parts vågnende maskuline pol, og den mandlige parts vågnende feminine pol, som i begge tilfælde er ledsaget af et vågnende intellektuelt polorgan, som netop giver sig udtryk i alle de interesser hos individet, som ligger ud over de basale ægteskabelige og familiemæssige interesser. Det gælder stort set alle de interesser eller interesseområder, som ikke direkte tjener til hjemmets og parforholdets eller ægteskabets etablering og opretholdelse, lige fra interessen for sport, politik, kunst, litteratur etc. til interessen for åndelige, spirituelle og filosofiske emner. (6)

 

Parforholdets ’krig’ og ’fred’

Men det skal dog siges, at en del mennesker er i stand til at klare balancegangen mellem interesserne for hjemmet, ægtefællen, afkommet og familien på den ene side og de mere personligt orienterede og indadvendte eller udadvendte interesser på den anden side. Det gælder især for par og ægtefæller, hvor der findes en grundlæggende forligelighed mellem de involverede fire ’parters’ respektive interesser, både indenfor og udenfor parforholdet eller ægteskabet. Dette gælder i henhold til Martinus ikke mindst for de relativt højtudviklede mennesker, der henhører under den endnu meget sjældne seksualkategori, han betegner som H-mennesket. Men mindst lige så mange, eller måske snarere flere, kuldsejler i forsøget på at tilgodese begge interesseområder. Erfaringsmæssigt forstår de to parter, kvinden og manden, ikke altid hinandens personlige interesser ’udenfor’ parforholdet eller ægteskabet, og hvis den gensidige seksuelle tiltrækning måske også er aftaget, så kan der være optræk til alvorlig konflikt eller krise. Dette kan i en del tilfælde føre til, at enten den ene af de to parter eller eventuelt begge, foruden interesserne udenfor hjemmet, også søger og finder en ny partner, og så har vi utroskaben inde i billedet, med den jalousi, desperation og aggression eller den sorg, fortvivlelse og depression hos den part, som føler sig svigtet, der oftest følger i kølvandet på utroskab, separation og skilsmisse.

 

Det er rent ud sagt utroligt, hvor fjernt fra hinanden og gensidigt fjendtlige to tidligere elskende, som tilmed måske har fået et eller flere børn sammen, kan stå eller blive overfor hinanden både lige før og vistnok især lige efter et brud, ja, for nogles vedkommende i årevis eller for altid. Det kunne parterapeuter, socialrådgivere, statsamterne, skilsmissedomstolene og børnebidrags-kontorerne tale med om, hvis ikke de havde tavshedspligt. (7)

 

Mediernes romantisering af ægteskabet

Sådan som situationen tegner sig set på baggrund af Martinus’ kosmiske analyser, er medierne – måske oftest ubevidst - i nogen grad medvirkende til at viderebringe og opretholde de ret beset falske forestillinger og ’drømme’, der hersker omkring parforholdet og ægteskabet. Det gælder de mange bøger, film og tv-serier, som mere eller mindre ensidigt romantiserer og forgylder forelskelsen og ægteskabet, og som foregøgler unge ubefæstede og uerfarne sjæle, at livet sammen med den udkårne ’eneste ene’ og afkommet er udtryk for den højeste lykke i tilværelsen. Sandsynligvis er det en væsentlig grund til, at forestillingerne om det fuldendte romantiske bryllup mellem den hvide, ’uskyldsrene’ brud og den charmerende, galante og beskyttende brudgom, som vil gå gennem ild og vand, for til slut at vinde sin udvalgte elskedes gunst, stadig er meget udbredte. TV-udsendelser fra kirkelige bryllupper mellem især kendte og allerhelst royale personer hører til de fjernsynsprogrammer, der kan påregne det største antal seere verden over. Men kvindelige seere synes at være i overtal ved disse lejligheder, hvor der er anledning til at opleve et følelseslift ved synet af det unge, smukke par, især over brudens kjole med langt slæb, det kirkelige ceremoniel og ritual, og – ikke mindst – de medrivende orgeltoner og salmesangen, der bruser ud i kirkerummet og i tv-seernes stereohøjtalere. Ikke et øje er tørt, mens hjertet banker et par takter hurtigere end normalt. (8)

 

Det virkelige livs eventyr

Men situationen tegner sig lidt anderledes for de af os, der ikke synes, at kirkelige bryllupper eller ditto tv-transmitterede bryllupper lige er sagen, måske fordi vi selv har oplevet og erfaret ’bagsiden af medaljen’, men måske også, fordi vi mere eller mindre er vokset fra de romantiske forestillinger og gyldne drømme om et ægteskabeligt paradis på jorden. Måske er vi endda alligevel så heldige at have fundet en partner, hvis både ordinære og modsatte pol og polorganer matcher med ens egen ordinære og modsatte pol og polorganer, så at samlivet i bedste fald er med til at bekræfte det faktum, at tilværelsen i sig selv i grunden er det største eventyr, der eksisterer. I dette eventyr er vi, takket være Martinus, endda så heldige at have fået en god og grundig vejledning i læsningen af den bog, ”Livets Bog”, der i bogstavelig forstand bekræfter, at eventyret tilmed er fuldgyldigt udtryk for guddommelig korrespondance og tale. (Citat slut)

 

For læsere, som ønsker kildehenvisninger, kan det anbefales at læse ovenfor gengivne artikel via dette link: 4.12. Parforholdets ”krig” og ”fred” – om moderne menneskers samlivsproblemer.

 

Imidlertid er der jo også den side ved seksuallivet, der betegnes som afvigelser fra normen mand-kvinde, nemlig den især tidligere provokerende og såkaldte homoseksualitet. Derom har jeg skrevet et par artikler, hvoraf især artiklen 4.66. Kirke på afveje? – Tanker omkring det nye vielsesritual, skal gengives her i sin fulde længde, primært for at stige ned fra de kosmologiske højder og aktualisere emnet i jordhøjde.

 

Herefter skal gengives endnu en relevant artikel, hvori tallene, der henviser til noter og kilder, og i nogle tilfælde også til bemærkninger og / eller kommentarer til hovedteksten, følger med her, således at særligt interesserede læsere vil kunne benytte sig deraf og opsøge de anførte steder i de citerede artikler:

 

Introduktion

(Citat) Efter en lidt længere og ophedet offentlig debat om et kirkeligt ritual for vielser af homoseksuelle, opfyldtes ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens løfte til de homoseksuelle den 15. juni 2012, idet den første lovformelige kirkelige vielse af homoseksuelle fandt sted denne dato. Det skete i gamle hæderkronede Frederiksberg Kirke, og parret var STAR TOUR-ejer Stig Elling og hans samlivspartner og bofælle gennem 24 år. Selvom jeg hører til blandt dem, der mener, at vielse af homoseksuelle ikke burde finde sted i kirken, men på rådhuset, valgte jeg dog alligevel at ønske brudeparret tillykke på Facebook og udtrykke håbet om, at de måtte leve lykkeligt sammen til deres dages ende. Det gjorde jeg, fordi jeg mener ganske godt at kunne forstå de homoseksuelle og deres situation.

 

Men forud for denne på sin vis lykkelige slutning – eller måske snarere begyndelse – var som nævnt gået en længere og især ophedet debat i offentligheden om selve vielsesritualets udformning. Til at begynde med drejede det sig om gætterier og rygter, og især rygtet om et såkaldt kønsneutralt ritual vakte både bekymring og harme. Et sådant ritual måtte jo betyde, at man fjernede begreberne mand og kvinde og begrebet ægteskab i sammenhængen og erstattede disse ord og begreber med den mere generelle betegnelse ægtefællesskab. Dette ville dog ikke ændre væsentligt ved det heteroseksuelle vielsesritual, hvor det bl.a. stadig ville lyde eksempelvis: ”Vil du, Søren, tage Jette til ægte?” og ”Vil du, Jette, tage Søren til ægte?”. - For homoseksuelle par lyder det: ”Vil du, Erik, tage Peter til ægte?” eller ”Vil du, Grethe, tage Lis til ægte?” – Især disse spørgsmål lyder jo absurde i kristen teologisk sammenhæng og vel også i almindelig og traditionel menneskelig sammenhæng. Det er da formentlig også derfor især for den teologiske side af sagen, at de otte biskopper, som har udarbejdet det nye ritual, har valgt at udelade begrebet og ordet ægteskab i det nye vielsesritual for homoseksuelle. Det er det kompromis, som ligestillingsforkæmperne må finde sig i og leve med, som vi andre, der både historisk og religiøst lægger vægt på Biblens ord, må finde os i, at der overhovedet nu forekommer kirkelig vielse af homoseksuelle. Hvilket med det nye vielsesritual jo trods alt er en form for anerkendelse og til at leve med for os andre. Det er jo ikke de homoseksuelle, vi har noget imod, men kun vielse af homoseksuelle i kirken, og det uanset om vi er medlemmer af folkekirken eller ej. Selv er jeg ikke medlem.

 

Berøringsangst?

Her skal indskydes, at der ikke mindst indenfor Martinus-bevægelsen findes folk, som gerne vil fremstå som forstående, tolerante og kærlige, og som for nogles vedkommende formentlig også reelt set er det, men som i hvert fald for en dels vedkommende lider af, hvad der kunne kaldes berøringsangst, i hvert fald overfor emner af kontroversiel karakter. Som nu i dette tilfælde med vielse af homoseksuelle i kirken. Der kan dog også være tale om, at man ikke mener emnet er så betydningsfuldt, at det er værd at beskæftige sig med. Endelig er der også den mulighed, at man mener, at kirkekristendommen i henhold til Martinus’ kosmiske analyser er en døende institution, hvorfor dens interne forhold ikke er aktuelt vedkommende. Martinus mener jo generelt, at de store gamle verdensreligioner hører ind under det, han betegner som den gamle verdensimpuls fra det guddommelige skabeprincip, altså fra Gud, er forældet i en moderne verden, hvor intellektet er under stærk udvikling, og som derfor er degenererende, for til sidst helt at forsvinde. Der er dog tale om en århundredelang proces, idet i hvert fald millioner af mennesker verden over stadig er tilhængere af og har brug for hver deres religion, som i dette tilfælde primært vil sige traditionelle religioner som buddhismen, islam og kristendommen, og de under disse hørende religiøse retninger og sekter. Imidlertid påbegyndtes i forrige århundrede, mere præcist i 1921, en ny udstråling fra det guddommelige skabeprincip, som viste sig at være en fornyelse af kristendommen, mere præcist i form af en ny fortolkning af Jesu liv og lære. Denne nye verdensimpuls er i særlig grad blevet påstået formidlet via den danske tænker og intuitionsbegavelse, Martinus, som hævder, at hans lære er en opfyldelse af Jesu profeti om ”Talsmanden, den hellige Ånd”, og altså dermed en fortsættelse af Jesu lære og gerning som såkaldt verdensgenløser, et ord og begreb, der skal erstatte ordet og begrebet frelser, fordi dette ikke har relevans i det verdensbillede, Martinus tegner i sin kosmologi eller åndsvidenskab, hvis man vil foretrække at kaldet det det. (1)

 

Men blandt de berøringsangste – eller hvad man nu skal kalde det – var der på Facebook netop en skribent og foredragsholder, som er tilknyttet undervisningsarbejdet indenfor Martinus Institut. I en kommentar til et af mine opslag dér, skrev han bl.a., at kærlighed er kærlighed, hvad enten det drejer sig om hetero- eller homoseksuelle, som elsker hinanden. Dertil tillod jeg mig at svare, at vedkommende tilsyneladende havde overset, at der i henhold til Martinus findes to slags kærlighed. Forstået sådan, at homoseksuel kærlighed ikke i det væsentlige adskiller sig fra heteroseksuel kærlighed, men begge adskiller sig fra det, som Martinus forstår ved næstekærlighed. Der er derfor ikke tale om kønsbetinget kærlighed i begge de ovenfor nævnte tilfælde, hvorfor det derfor er meget vigtigt, at man skelner mellem kønsbestemt kærlighed og altruistisk kærlighed eller næstekærlighed. Det kan vi få meget at vide om hos Martinus, lige som om hans opfattelse af homoseksualitet, hvilket vi skal vende tilbage til senere nedenfor.

 

Blandt de meget aktive folk, som i årevis har arbejdet på at fremme indførelsen af kirkelig vielse af homoseksuelle, er den homoseksuelle præst i Stefanskirken på Nørrebro i København, Ivan Larsen, der bl.a. sammen med f.eks. ovennævnte Stig Elling, har været en af de mest ivrige forkæmpere for sagen. Til det formål må man nok have lov til at sige, at han har læst og udlagt Biblen relativistisk, i lighed med en vis anden herre. Hermed tænker jeg ikke kun på kirkeministeren [Manu Sareen], som har været og er en ivrig fortaler for en moderne og nutidsorienteret tolkning af Biblen og dermed også af kristendommen. Dette er så nu til dels takket være samme radikale ligestillings- og kirkeminister altså lykkedes, nemlig at få gennemtrumfet det nye vielsesritual, som dog må betragtes som et kompromis eller modus vivendi. Biskopperne har nemlig trods alt ikke villet imødekomme ligestillingskravet, hvorfor de har nøjedes med at betegne parterne i den nye ægteskabsform som "ægtefæller" i stedet for som ”ægtemand” og ægtehustru”. Dette udelukker jo desuden nærmest automatisk sig selv i betragtning af, at der er tale om to mennesker af samme køn. Den kendsgerning har biskopperne altså ikke villet tilsidesætte.

 

Vielsesritualer og seksualitet

I det traditionelle vielsesritual henholder man sig til, at mennesket kommer til at ligne Gud gennem de to køns forening og samliv. Ikke kun på et sjæleligt plan, men også på et kropsligt plan. Det hænger sammen med Skabelsesberetningens ord: ”Og Gud skabte mennesket i sit billede; i sit billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem;” Samme vielsesritual henholder sig også til Jesus-ordene, som siges til nogle farisæere, som forsøgte at lægge en fælde for ham: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ”Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød?” Så er de da ikke længer to, men ét kød. Derfor: hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.” Da siger de til ham: ”Hvorfor har Moses da befalet, at når man giver sin hustru et skilsmissebrev, kan man skille sig fra hende?” Han siger til dem: ”Det var på grund af jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustruer; men fra begyndelsen har det ikke været således. Og jeg siger jer, at den der skiller sig fra sin hustru af anden årsag end utugt og gifter sig med en anden, han bedriver hor.” Her er altså utvetydigt tale om, at et ægteskab i kristen forstand alene drejer sig om et forhold mellem en mand og en kvinde. (2)

 

Jo, vil nogle selvfølgelig her nok sige, men er der virkelig grund til at tage disse ældgamle opfattelser bogstavelige og højtidelige? Desuden er vi jo i vor tid klar over, at Gud ikke eksisterer og derfor heller ikke kan have skabt hverken verden eller os. Ligesom vi fra videnskaben ved, at der ikke er tale om momentan og bevidst, hensigtsmæssig skabelse, men om milliardårig evolution, som i det væsentlige er foregået via naturlovene og herunder selektiv udvikling og mutationer. Derfor må vi følge med tiden og indrette os på et andet grundlag, sådan som vi jo da for resten også har gjort lige siden renæssancen og oplysningstiden. Begge disse kulturperioder har dog udelukkende fundet sted i den vestlige kulturkreds, medens den øvrige del af verden ikke i samme grad har været berørt af tilsvarende fornyende processer. Det er derfor hovedsagelig i den vestlige verden, at det ateistiske og materialistiske livssyn har haft grobund og fået lov til at udvikle sig. (3)

 

Det kunne der naturligvis siges meget andet og mere om, end det er muligt i en artikel som denne. Men lad mig her nøjes med i noten at henvise til, hvad Martinus har at sige om skabelse kontra evolution, og om verden og mennesket og alle andre levende væsener. Martinus er i princippet enig med den bibelske skabelsesberetning, også selvom han tolker denne på en ny måde, idet han anskuer den mere som en mytisk fortælling end som en historisk beretning. Det vil man i øvrigt også kunne læse om i min bog ”Jesus - søn af mennesket”. (4)

 

Apropos ægteskab mellem mand og kvinde, så er det som bekendt noget, der lige siden tidernes morgen er forekommet og stadig forekommer i alle kulturer og religioner. Men forholdet mellem mand og kvinde er jo først og fremmest biologisk, anatomisk og fysiologisk betinget og tjener som forudsætning for forplantning eller slægtens beståen og videreførelse. Men i spirituelle kultursamfund er seksualitet også blevet opfattet som et helligt sakramente, der har værdi i sig selv og i sekulariserede kultursamfund som noget, der i bedste fald betyder ekstraordinær glæde og fornøjelse. Homoseksualitet har i samme tidsrum og i de fleste kulturer - bortset fra en periode i det gamle Grækenland - været betragtet som en anormalitet, for ikke at sige abnormitet, som der nogle steder tilmed har været dødsstraf for, endda helt op i nyere tid. Sådan er det generelt set heldigvis ikke længere, i hvert fald ikke i den vestlige kultur, hvor man efterhånden betragter homoseksualitet for blot at være en anden form for seksualitet end heteroseksualitet. Men at gå så vidt, som rabiate fortalere for homoseksualitet gør og har gjort, og erklære arten af seksualitet for at være et spørgsmål om frit valg, er efter min mening at gå for vidt. Det begrunder jeg dels med erfaring og dels med de analyser vedr. seksualitet, som er fremsat af Martinus. Herom vil man i kortfattet form kunne læse på min hjemmeside under 1. Hovedafsnit. (5)

 

Religiøs åbenbaring og demokrati

Det er efterhånden kommet til at stå klart for mig, at de Martinus-folk og Martinus-interesserede, som debatterer og kommenterer på Facebook, og jeg, ikke er enige i synet på homoseksuelle vielser i kirken. For de nævnte drejer det sig primært om at promovere ligestilling mellem kønnene, for det er den eneste rigtige indstilling at have, mener de angiveligt, når man vel at mærke er et tolerant, forstående og kærligt menneske. Derfor skal ligestilling også gælde i kirkelig sammenhæng, synes de. Det, at promovere ligestilling og ens behandling af alle mennesker uanset køn, race, nationalitet og religion, er i øvrigt også det FN's menneskerettighedserklæringer i princippet og i videre forstand går ud på.


Men for mig at se, drejer det sig imidlertid om andet og mere end et generelt ligestillingsspørgsmål, for religiøs åbenbaring kan man ikke gøre til genstand for en demokratisk afgørelse. Det er altså ikke noget, der kan afgøres ved flertalsafstemning. Åbenbaret religion, som f.eks. kristendommen, må man enten vælge til eller fra, og det samme gælder faktisk også for Martinus' kosmologi, som baserer sig på de åbenbaringer, Martinus oplevede i påsken 1921. Uden de sidstnævnte åbenbaringer ville der ikke have eksisteret noget, der hedder Martinus' kosmologi eller hvad man nu vil foretrække at kalde hans kosmiske analyser og facitter. En del af disse analyser og facitter handler om det seksuelle polprincip og herunder også om bl.a. homoseksualitet, sådan som påpeget tidligere ovenfor.

 

En væsensforskel mellem kristendommen og Martinus' kosmologi er, at den førstnævnte i hovedsagen appellerer til troen, mens den sidstnævnte appellerer til intuitionen og intelligensen. Denne forskel er større, end man umiddelbart skulle tro. Dertil kommer, at Martinus' kosmiske analyser over det seksuelle polprincip, stort set er enestående i verdens kulturhistorie, og de har med al sandsynlighed fremtiden for sig. Her vil jeg derfor gerne anmode seriøst interesserede, om især at læse eller genlæse Livets Bog V, stk. 1854-1864, så vil man få at se, hvorfor jeg ikke er tilhænger af kirkelig vielse og dermed følgende velsignelse af homoseksuelle 'ægteskaber'. Og dette har vel at mærke intet som helst med diskrimination af homoseksuelle at gøre, snarere tværtimod. (6)

 

Seksuel afsporing

Men i øvrigt skal jeg gerne føre an og lede ind på det tankespor, som jeg mener, er vigtig i sammenhæng med forståelsen af, hvorfor jeg synes, som jeg gør, og specielt i dette tilfælde. I de afsnit af Livets Bog V, som der ovenfor henvises til, behandler Martinus især seksuelle afvigelser fra normen og herunder homoseksualitet. Den dybere liggende årsag til homoseksualitet er ifølge Martinus, at den modsatte pol er blevet overdimensioneret og mere eller mindre førende i dagsbevidstheden, hvilket for mandens vedkommende betyder, at det er den feminine pol, der er blevet mere fremtrædende, end individets kosmiske udviklingstrin berettiger til, lige som det samme er tilfældet for kvindens vedkommende, hvor det dog er den maskuline pol, der er blevet forceret frem. Martinus taler derfor ligefrem om henholdsvis ”den kvindelige mand” og ”den mandlige kvinde”, hvilke poltyper han ligeud karakteriserer som abnorme.

 

(Citat) 1856. For begge disse overdimensionerede poltyper, ”den mandlige kvinde” og ”Den kvindelige mand”, gælder det, at det nye væsen i deres bevidsthed ikke er nær så udviklet som deres mange inkarnationer gamle normale pols væsen, der nu er trængt alt for meget tilbage af den modsatte pols alt for stærkt fremtrædende overdimensionering og dens heraf følgende føring af væsenets dagsbevidsthed. Denne overdimensionering er altså ikke baseret på udvikling, så ville den netop ikke have været abnorm. Den er derimod baseret på den omstændighed, at dens ophav på et eller andet tidspunkt i tidligere liv har været genstand for en seksuel forføring eller et andet abnormt forhold, der har været i stand til at sætte det pågældende væsens seksuelle tankebane i en forceret aktivitet og flugt fra den normale udviklingslinje. Denne heraf opståede særlige seksuelle indstilling er derved efterhånden blevet til vanebevidsthed, ligesom f.eks. drik eller tobaksrygning eller andre bevidsthedsmæssige abnormiteter kan blive til en vane, blive til et overdrevent begær, der i vanskeligste tilfælde kun kan bekæmpes efter at de har udløst sig i en katastrofe. Denne seksuelle forførelse eller anden årsag til afsporingen kan f.eks. være foregået på den måde, at et voksent menneske, hvis tilbøjelighed til at søge kønslig tilfredsstillelse hos sit eget køn, har udartet sig til en sådan dimension, at det ikke har nok i samkvemmet med voksne, men er så afsporet, at det begærer seksuelt samkvem med det umodne, med mindreårige eller børn. Da jordmenneskeheden er langt fremme i dens seksuelle forvandlingsproces, og den modsatte pol er mere eller mindre i udvikling og fremme hos alle kulturmennesker, bor der allerede en tilsvarende om end ubevidst tendens til at fornemme sympati for sit eget køn dybt i hvert eneste menneske, men den kommer ikke og skal helst ikke komme frem til sit ophavs kundskab eller vågne dagsbevidsthed på anden måde end som en af naturen selv diskret og lempeligt eller umærkeligt befordret normal poludvikling. Da vil den, som vi senere skal se, ikke forvolde alle disse kvaler og abnormiteter, som den nu afstedkommer ved den af mennesker selv iværksatte alt for forcerede udvikling. Citat slut) (7)

 

I det netop anførte citat fortæller Martinus blandt andet, at homoseksualitet i mange eller rettere sagt i de fleste tilfælde kan være forårsaget af en voksens forførelse af en mindreårig eller et barn. Men i den sammenhæng inddrager han nødvendigvis reinkarnationen, hvorfor den omtalte forførelse eller anden form for årsag, med stor sandsynlighed kan være foretaget eller udløst for en eller eventuelt flere inkarnationer siden i det forførte individs tilværelse. Forførelsen har som omtalt sat sine spor i form af vane, det vil rent ’teknisk’ sige i form af erindringstalentkerner, som bærer præg af behagsoplevelse, hvilket afføder en automatisk eller instinktiv trang til eller et behov for genoplevelse i den nye inkarnation, ja, i flere nye inkarnationer, hvis individet ellers fortsætter sin homoseksuelle praksis. Individet, som af gode grunde ikke har kosmisk bevidsthed, tror derfor, som tilfældet er for homoseksuelle i nutiden, at dets homoseksualitet er medfødt, hvilket jo på sin vis også er rigtigt.

 

Kunstigt ægteskab

Men nu er talen her især om homoseksuelt ægteskab, og det vil derfor være interessant at konstatere, hvad Martinus eventuelt har at sige om dette. Herom siger han blandt andet, at det afgørende i den forbindelse er forelskelse, for evnen til at forelske sig deler den homoseksuelle i princippet med den heteroseksuelle. Forskellen er kun, at medens det sidstnævnte individ normalt kun forelsker sig i et individ af modsat køn, så forelsker den homoseksuelle sig i et individ af samme køn, Det ligger i sagens natur, at den homoseksuelle mand forelsker sig i og tiltrækkes af en anden mand, fordi det er vedkommendes feminine pol, der bestemmer tiltrækningen. Omvendt hos den lesbiske kvinde, hvor det er den maskuline pol, der bestemmer forelskelsen og tiltrækningen, hvorfor hun forelsker sig i og føler sig seksuelt tiltrukket af en anden kvinde. Herom skriver Martinus blandt andet følgende i stk. 1862:

 

(Citat) […] Dog kan man ikke helt udelukke, at der også kan være tilfælde, hvor et sådant samliv en tid kan udvise en vis form for behag. Det er i sådanne tilfælde, hvor objektet for forelskelsen ikke er alt for seksuel kontrær eller er en udpræget repræsentant for sit eget køn, men indtil en vis grad også kan føle tiltrækning til og behag i den andens tilbedelse, med andre ord, er et væsen, der også, om end ubevidst, nu allerede er et godt stykke inde i den modsatte pols udvikling. Vi ser da også her samliv, en slags kunstigt ægteskab mellem sådanne væsener, men samlivet kan aldrig blive udtryk for den fuldkomne naturlige lykke. Væsenerne er for meget ens i struktur. Da det er deres modsatte pol, der er fundamentet for samlivet, vil den fordre, at objektet for forelskelsestendensen eller den overdimensionerede sympati er et væsen af sit ophavs eget køn. Men da dette køn i sin fuldt normale tilstand mere eller mindre nærer antipati eller i værste tilfælde er hader af sit eget køn og navnlig da, som tidligere nævnt, når det fremtræder abnormt, har sit modsatte køns tendenser, er der ingen chancer for f.eks. den kvindelige mand at opnå samliv med et sådant maskulint væsen, som ellers er det fuldkomne objekt for hans forelskelse. Han må da resignere og kaste sin sympati på de mænd, der nok er maskuline og ubevidste i deres modsatte pol, men dog ikke anderledes end at de alligevel føler et vist behag i at være genstand for en anden mands opmærksomhed og sympati og derfor ikke har noget imod at knytte sig til denne mand i et intimt samliv, altså en slags kunstigt ægteskab. […] (Citat slut) (8)

 

Herefter fortsætter Martinus med at udrede de nærmere omstændigheder vedrørende den homoseksuelle mands situation i forhold til sit eget køn, og herunder nævner den antipati eller negative følelser, som den udpræget homoseksuelle mand ofte kan have overfor kvinder, som tilmed lige så ofte opleves som konkurrenter. For min egen part vil jeg tillægge, at der dog også er undtagelser, hvor homoseksuelle mænd betragter især lidt modne kvinder som deres fortrolige veninder. Herefter fortsætter Martinus i stk. 1863:

 

(Citat) Naturen har således her sat en bom for ægteskabets videreførelse. Da den kvindelige mand kun kan blive virkeligt forelsket i den maskuline eller mandlige mand, og denne på sin vis umuligt kan blive forelsket i noget andet væsen end den normale kvinde, er der som nævnt ingen mulighed for skabelse af lykke i det her omtalte kunstige ægteskab eller seksuelle samliv. Det vil aldrig nogen sinde kunne baseres på andet end ulykkebringende, forkvaklede forhold, der til sidst i værste tilfælde kan føre til livslede og selvmord for den forelskede part, efter at denne har kulmineret i skinsygens kvaler, andre menneskers bagtalelse, sladder, hån og spot rent bortset fra den i mange tilfælde uhyggelige, ruinerende økonomiske pris et sådant samliv har ført med sig eller har kostet den feminine part. Disse samlivstilbøjeligheder stammer således fra de endnu uudlevede, men hæmmede normale poltilstande og hører således normalt kun hjemme i samliv mellem de fuldkomne hankøns- og hunkønsvæsener og ikke imellem to partnere, der umuligt kan manifestere den totale gensidige opfyldelse eller lykkegivende tilfredsstillelse af de kønslige krav, der er selve livets hovedhjørnesten eller grundpille. Vi må naturligvis her tilføje, at den maskuline eller mandlige kvinde har de samme samlivsubehageligheder. At samlivet mellem disse væsener kun kan opretholdes i kraft af resignation eller given afkald plus en særlig velvilje fra den ene eller fra begge parters side, gør jo ikke dette forhold naturligt. Det bliver kun unaturligt og dermed i tilsvarende grad utilstrækkeligt lykkeligt akkurat ligesom i de ulykkelige ægteskaber mellem de degenererede, men endnu i overvejende grad som hankøns- og hunkønsvæsener fremtrædende mennesker. Det er i virkeligheden kun en videreførelse af den i de ulykkelige ægteskabers zone fremtrædende ægteskabelige samlivs degenererende eller døende tilstand. […] (9)

 

I den umiddelbart følgende tekst, fastslår Martinus, at de ovenfor beskrevne forhold og tilstande kosmisk set er at betragte som led i den polforvandlingsproces, som har til formål og skal sikre, at ethvert jordisk menneske med tiden bliver omdannet til det rigtige menneske i Guds billede, og dermed bliver selvskreven borger i Guds eller Himmeriges Rige. Men Martinus har selvfølgelig meget mere og andet at sige om de herskende seksuelle forhold hos og blandt mennesker, - som det ikke er opgaven at komme ind på her. Det skal dog her udtrykkeligt pointeres, at de ovenfor gengivne citater af Martinus er løsrevet fra en større sammenhæng, og de rummer derfor en vis risiko for at blive misforstået, især af mennesker, som ikke på forhånd kender til Martinus’ analyser vedrørende de 11 seksuelle hovedkategorier af mennesker, han så indgående og grundigt beskriver, især i 5. bind af sit hovedværk, Livets Bog.

 

Så langt, så godt. Men nu vil en og anden her nok indvende og sige, at Martinus jo ikke i de anførte citater udtaler sig om homoseksuel vielse i kirken, hvilket er korrekt. Men dertil må jeg svare, nej, det gør han naturligvis ikke, for emnet var ikke aktuelt i hans levetid. Hvad hans opfattelse ville have været, hvis han havde kunnet tage stilling til det, kan ingen af gode grunde vide. Men efter min opfattelse indeholder hans analyser omkring det, han betegner som ”kunstigt ægteskab” mellem homoseksuelle, underforstået at det kosmisk set er et unaturligt fænomen, som ganske vist forekommer, men i grunden helst ikke burde være forekommet, ikke mindst af hensyn til de homoseksuelle selv. Der ligger altså ikke fra Martinus’ side nogen som helst form for diskrimination af homoseksuelle i hans analyser, som er lige kærlige over for alle uden nogen som helst undtagelse, og i øvrigt udgør ét eneste stort forsvar for overhovedet alle levende væsener, forstået på den måde, at disse til enhver tid og på ethvert sted ikke kan være og handle anderledes, end de netop gør. Hvilket dog ikke er ensbetydende med, at der ikke er forskel på måden at være på og handle på, for det er der naturligvis, nemlig i den forstand, at nogen måder at være og handle på, er mere rigtige og hensigtsmæssige end andre. Eksempelvis fastslår Martinus i de ovenfor anførte citater, at forførelse til homoseksualitet og homoseksuelt ægteskab kosmisk set ikke er af det gode, tværtimod. Når sådanne fænomener alligevel forekommer, skyldes det primært to forhold, nemlig dels den mangel på erfaring, eller den uvidenhed, som er en uundgåelig del af menneskets tilværelse, og dels den relativt frie vilje, som mennesket er udstyret med. Der er derfor et relativt, men udviklingsbestemt frit valg mellem at handle rigtigt eller forkert i forhold til livslovene. (10)

 

Resumé

I det følgende skal jeg forsøgsvis give et resumé af, hvad der i henholdt til Martinus kan og skal forstås ved menneskehedens aktuelle seksuelle situation og forhold. Som vi ovenfor har fået påvist og konstateret, vil såvel den homoseksuelle mands som den homoseksuelle kvindes tilværelse i reglen være præget af dén grundlæggende ulykkelige situation, at den eller de partnere, som de hver især forståeligt nok allerhelst foretrækker i seksuel sammenhæng, normalt selv foretrækker personer af modsat køn, samtidigt med at de oftest vil føle sig frastødt af seksuelle tilnærmelser fra personer af deres eget køn. I de situationer, hvor det lykkes for den homoseksuelle eller lesbiske at etablere et kortere eller længere varende seksuelt forhold til en heteroseksuel person, vil der i reglen være tale om en vis pekuniær udnyttelse eller anden form for vinding eller fordel fra sidstnævntes side. Men det ulige forhold vil på forhånd være dømt til at mislykkes, ikke sjældent med store psykiske problemer til følge for den uheldigt stillede person, som i kraft af en for tidligt vakt eller forceret vækst af sin modsatte seksuelle pol, er blevet bragt i en situation, som bestemt ikke er misundelsesværdig. Ifølge Martinus vil et sådant menneske kun kunne klare sig nogenlunde helskindet igennem tilværelsen, psykisk set, hvis vedkommende samtidigt er i besiddelse af en høj etisk-moralsk standard. I modsat og værste fald vil der som regel blive tale om en psykisk – og måske også fysisk – nedtur og selvdestruktion via f.eks. misbrug af alkohol og narkotika, og hvorfra der i henhold til de kosmiske analyser i værste fald kun findes én udvej, nemlig at begå selvmord eller blive myrdet, sådan som det erfaringsmæssigt sker for nogle. Til gengæld vil denne i begge tilfælde yderste, fortvivlede og desperate tilstand og handling i en vis udstrækning bidrage til at genoprette den balance mellem de to seksuelle poler, som vil være normal for det udviklingsstadium i den seksuelle polforvandlingsproces, som den pågældende person befandt sig på, før den for tidlige og forcerede fatale vækst af den modsatte pol fandt sted.

 

I henhold til Martinus’ kosmologi vil den væsentligste årsag til en forceret vækst af den hidtil latente modsatte seksuelle pol i en grad, der bevirker, at den pågældende bliver sig den bevidst og begynder at reagere seksuelt på dens indflydelse, være den seksuelle forførelse som en i reglen relativt ældre og mere erfaren person udsætter en relativt yngre og uerfaren person for. Den typiske situation vil i øvrigt nok være den, at det er en voksen mand eller voksen kvinde, der henholdsvis forfører en dreng eller en pige, som måske tilmed har oplevet situationen som behagelig, spændende og lystfyldt, og som derfor føler sig tilskyndet eller ligefrem har trang til eller behov for at gentage og genopleve situationen og forholdet til en person af samme køn. Men det er jo ikke den normale, maskuline pol i drengen eller den normale, feminine pol i pigen, der reagerer på den seksuelle tilnærmelse i disse situationer, men derimod den endnu svagt udviklede modsatte, henholdsvise feminine og maskuline pol, som derved bringes frem i bevidsthedens periferi. Den forførte dreng eller pige vil naturligvis ikke i alle tilfælde udvikle sig til at blive egentlig homoseksuel, idet de pågældendes normale seksuelle pol kan vise sig at være den overlegne og stærkeste, og derfor den, der bestemmer vedkommendes videre seksuelle reaktioner og adfærd. Men i en del tilfælde vil forførelsen have som konsekvens, at den forførte person i stigende grad kommer til at reagere på og føle trang til homoseksuel stimulans og adfærd. Og dermed er den pågældende kommet i samme situation, som beskrevet tidligere ovenfor.

 

Her må der imidlertid nok indskydes den bemærkning, at nutidens bøsser og lesbiske forkaster og nærmest ser med foragt på ”forførelsesteorien”, som man angiveligt ikke mener lader sig bekræfte af det virkelige liv, hvilket på sin vis er forståeligt ud fra de præmisser og betragtninger, der almindeligvis lægges til grund for argumenterne og afvisningen af forførelsespostulatet. Fra homoseksuel side hævder man, at ”ægte homoseksualitet” er en medfødt disposition, som de pågældende reagerer på af egen fri tilskyndelse og lyst, måske allerede som børn, og som forstærkes efterhånden som de vokser til. – Heri giver Martinus’ kosmiske analyser faktisk de homoseksuelle medhold, idet det dog samtidigt pointeres, at den fatale forførelse udmærket kan tænkes at have fundet sted i den foregående inkarnation eller i en endnu tidligere inkarnation. Jo flere inkarnationer tilbage forførelsen er sket, jo mere fastgroet vil homoseksualiteten naturligvis være. Denne konstatering forudsætter og fordrer som sagt selvfølgelig, at man inddrager reinkarnation i sammenhængen. Men en direkte forførelse vil i henhold til kosmologien i de fleste tilfælde altid være den egentlige og første årsag til en for tidligt vakt og forceret udvikling eller fremvækst af den hidtil latente sekundære modsatte pol. Og at der er tale om en for tidlig og dermed uheldig udvikling af den modsatte pol, turde – med visse forbehold – tydeligt nok fremgå af den ulykkelige og uheldsvangre tilstand og situation, som homoseksuelle ikke så sjældent befinder sig i. Dette indebærer naturligvis alt sammen også, at en homoseksuel forførelse kan finde sted i det nuværende og aktuelle liv. Lad så de homoseksuelle og andre være enige heri eller ej.

 

Situationen – kosmisk set

Da Martinus i sin tid udarbejdede sine kosmiske analyser over det seksuelle polprincip og polforvandlingen, var den almindelige holdning til homoseksualitet angiveligt en noget anden, end tilfældet er i nutiden. På Martinus’ tid herskede der en betydeligt mere negativ og ligefrem fjendtlig holdning til og stemning imod de homoseksuelle, som i grelle tilfælde endog var udsat for chikane og vold. Den situation ser ud til at være ændret i nyere tid, idet det er en kendsgerning, at et flertal af folketingspolitikere og et flertal af befolkningen ifølge meningsmålingerne var positivt stemte for indførelse af vielse af homoseksuelle i kirken. Dette er jo i sig selv overraskende og skyldes formentlig, at de adspurgte i hovedsagen har haft ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle i tankerne, altså har opfattet og betragtet de homoseksuelles situation mere ud fra et ligestillingssynspunkt, end ud fra et religiøst, for ikke at tale om kosmologisk synspunkt. Problemet har så kun været og er, at regering og folketing har så stor magt over folkekirken, at man indirekte kunne diktere denne at indføre et vielsesritual for homoseksuelle. Men som vi har set af alt, hvad der her er blevet sagt ovenfor, så betragter vismanden Martinus homoseksuelle ægteskaber for at være unaturlige og kunstige, og han har også begrundet hvorfor. Men præmisser og argumenter, som dem han fremfører, finder nok ikke nogen særlig genklang, hverken hos politikere eller i befolkningen som helhed, som i begge tilfælde enten er traditionelt kristne eller ateister med en materialistisk livs- og verdensanskuelse.

 

Her skal vi afslutte denne artikel med kort at se på, hvordan Martinus ud fra sit kosmiske perspektiv opfatter den aktuelle situation. Hans kosmiske analysers postulater og konklusioner i form af såkaldte livsfacitter, har under ingen omstændigheder til hensigt at være hverken uforstående, intolerante eller diskriminerende overfor nogen eller noget, og allermindst overfor mennesker, for hvem tilværelsen i realiteten kan være nok så barsk og problemfyldt, sådan som tilfældet ikke sjældent er for mennesker af homoseksuel observans. Martinus’ kosmologi er tværtimod et eneste stort og stærkt forsvar for alt og alle uden nogen som helst undtagelse. Men selvom alt på sin vis er tilladt, så er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at alt også er gavnligt. Ganske vist fører uhensigtsmæssige og endog skadelige ønsker, tanker og handlinger på sigt og ofte ad omveje til det begærede ”mål”, men derfor ville det måske alligevel have været bedre, om man havde lyttet til og rådført sig med erfaringen og fornuften, således at vejen mod målet” kunne være blevet tilbagelagt mere direkte og med færre omkostninger i form af ubehagelige og eventuelt smertelige oplevelser og lidelsesfulde erfaringer. Denne erfaring og fornuft – eller rettere sagt visdom – findes efter alt at dømme repræsenteret i og med Martinus’ kosmologi eller åndsvidenskab, som primært er en klarlæggelse af livets og tilværelsens åndelige love og principper, der som en frit tilgængelig vejledning for alle, ikke mindst har til formål at inspirere til udviklingen af den humanisme og næstekærlighed, som er den nødvendige forudsætning og betingelse for løsningen af menneskehedens nuværende moralske krisetilstand og konfliktsituation.

 

I forbindelse med omtalen af homoseksualitet, skal der her til slut kun nævnes det forhold, at mange homoseksuelle ofte synes at indrette sig med et modus vivendi – altså efter , hvad der under de givne omstændigheder er muligt og opnåeligt – således forstået, at man står i forhold til eller danner par med andre homoseksuelle, skønt begge parter i grunden helst havde ønsket sig henholdsvis en feminin kvinde for den lesbiske kvindes vedkommende, og en maskulin mand for den homoseksuelle mands vedkommende. Og er de involverede parter begge forstående og tolerante og af en vis etisk-moralsk habitus, kan et sådant forhold udmærket tænkes at ville forme sig varigt og relativt lykkeligt. Men en del tyder på, at sådanne forhold ikke er prototypiske for nutidens homoseksuelle kredse, hvor det at holde sig til en fast partner eller leve i et fast parforhold, snarere er undtagelsen end reglen. Det typiske synes at være, at man har mange og ofte udskiftede seksualpartnere. Og dette kan i sig selv kun bidrage til at øge de ubehagelige og lidelsesfyldte konsekvenser, herunder også risikoen for smitte med kønssygdomme, som ikke kan undgå at blive resultatet, både i de øjeblikkelige forhold og situationer og især på det lidt længere sigt, hvilket i denne sammenhæng faktisk godt kan komme til at betyde i op til flere inkarnationer. Men som sagt tjener disse situationer og tilstande i henhold til de kosmiske analyser til at øge de for den igangværende humane udvikling så nødvendige og uundværlige lidelseserfaringer, som samtidigt er forudsætningen og betingelsen for etableringen af dén åndelige balance mellem intelligensenergien og følelsesenergien i den enkeltes sind, som med tiden blandt andet vil sikre, at intuitionsenergien eller –evnen kan blive underlagt viljens kontrol, således at denne vil kunne benyttes lige så vilkårligt, som vi i dag anvender intelligensevnen. Og i og med intuitionen følger adgangen til det visdomsreservoir, Martinus betegner som ”Visdomsoceanet”, og hvorfra han selv har hentet de mange visdomsfacitter, som tilsammen tegner hans i god forstand fantastiske og fabelagtige verdensbillede. (11)

 

Appendiks: Homoseksuelles egen opfattelse

Det er som allerede nævnt et faktum, at intellektuelle homoseksuelle selv afviser påstanden om forførelse som en årsag til homoseksuel disposition og orientering. Ligesom man vil påstå, at begrebet og fænomenet homoseksualitet kun forekommer fra sidste halvdel af 1800-tallet. Man mener derfor ikke, at der er tale om homoseksuel adfærd, når det i 3. Mosebog, 20. kap. vers 13., eksempelvis hedder: ”Om nogen ligger hos en mand, på samme måde som man ligger hos en kvinde, da har de begge øvet en vederstyggelighed; de skal lide døden, der hviler blodskyld på dem.” For mig at se, kan dette citat kun tolkes som udtryk for en seksuel adfærd, der svarer til det, vi i nyere tid forstår ved ordet og begrebet homoseksualitet. Om man så vil kalde denne umiskendelige seksuelle adfærd det ene eller det andet, må blive en smagssag. Desuden mener nogle intellektuelle homoseksuelle, at seksualitet i praksis udelukkende er et spørgsmål om selvvalg. Man kan selv vælge, om man vil være heteroseksuel, homoseksuel eller biseksuel, påstås det. Som påvist tidligere ovenfor, er der i henhold til Martinus’ kosmiske analyser ikke belæg for at arten af seksuel disposition frit kan vælges til eller fra. Naturligvis bortset fra, at man f.eks. kan vælge at leve i cølibat, som nogen af flere forskellige grunde jo gør. Tværtimod er seksuel disposition som sådan strengt lovbundet. Helt grassat gik den feministiske rødstrømpebevægelse i 1970’erne med deres ø-lejre og kvindekollektiver, paradoksalt nok stærkt inspireret af den nymarxistiske politiske ideologi. Det vil man blandt andet kunne læse indforstået om i den ret så lærde videnskabelige afhandling: Lyst eller Nød? Kvinders og mænds homoseksualitet. Redegørelse for nogle synspunkter og resultater i videnskabelig litteratur- Udarbejdet af Henning Bech og Karin Lützen - Redegørelse fra kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet – 1986. Det var på den tid ’in’ i visse intellektuelle kredse, at fremføre sådanne synspunkter på homoseksualitet, som den nævnte redegørelse er udtryk for. Dens forfattere er hhv. cand. mag. og mag. art. og begge er erklærede homoseksuelle, henholdsvis bøsse og lesbisk, hvilket efter min opfattelse gør de to forfattere inhabile og desuden svækker undersøgelsen, som ikke kan undgå at være ’farvet’ af deres personlige holdning til homoseksualitet. Hvilket de formentlig selv vil benægte! (12)

 

For resten vil de af kirkens folk, der går ind for det nye vielsesritual sikkert ikke mene, at kirken er på afveje i den sag. Tiden vil vise, om de har ret i det synspunkt, men foreløbig har spørgsmålet om homovielser i kirken i hvert fald splittet kirkens folk, hvilket blandt andet kan ses af den uforsonlige debat, der fortsat raser her i juni 2012.

 

© juni 2012 Harry Rasmussen.

 

Post Skriptum

Som det så ofte eller i reglen går med den slags ophedede debatter, som eksempelvis den om vielser af homoseksuelle i kirken, så aftager interessen for emnet proportionalt med afstanden i tid. Her i efteråret 2013 må man konstatere, at antallet af kirkelig vielse af homoseksuelle foreløbig har været ret begrænset, hvorimod antallet af udmeldelser af folkekirken siden vedtagelsen af det nye vielsesritual for homoseksuelle har været stigende. I første halvdel af 2012 skete der næsten lige så mange udmeldelser som i hele 2011, nemlig iht. Danmarks Statistik 12.306, og det anses for sandsynligt, at indførelsen af vielsesritualet har været medvirkende dertil.

 

© september 2013. Harry Rasmussen. (Citat slut)

 

Kommentar: Den ovenfor netop gengivne artikel, forholder sig loyalt til Martinus' kosmologi, i den forstand, at den skildrer polprincippet og især den seksuelle polforvandling med dennes normale og afsporede seksuelle kategorier. Derfor må jeg som tilhænger af ét-livs-hypotesen nødvendigvis foretage en vis 'revision' af artiklens indhold. Det gælder især emnet reinkarnationer, som jo selvsagt forudsætter flere-livs-hypotesen. Men denne gælder af de anførte grunde jo ikke i ét-livs-hypotesens tilfælde. Hvordan kan og skal man da i den situation forklare sig afvigelser fra normal seksualitet, som eksempelvis homoseksualitet? -  Det er jo et godt spørgsmål, som det dog er forholdsvis let at forklare. Nemlig sådan, at en hel del homoseksuelle tilfælde må anses for at være resultatet af forførelse. Men hvad med den homoseksualitet, som hævdes at være medfødt? - Her melder sig umiddelbart en forklaring, der henviser til genetiske årsager, sådan som tilfældet jo også må anses for at være i forbindelse med den generelle forvandling hos menneskeheden, eller foreløbig hos dele af denne, af forholdet eller konstellationen mellem de to seksuelle poler hos de enkelte individer. Det er jo i øvrigt en biologisk kendsgerning, at alle mennesker i fostertilstanden besidder organiske anlæg for begge køn. Det er genetiske lovmæssigheder, der afgør, om individet kommer til at tilhøre det ene eller det andet køn.  

 

Nu, da vi netop har berørt emnet reinkarnation, lad os da se lidt nærmere på dette specielle fænomen:

 

Døden og reinkarnation?

Men udrustet med et relativt grundigt kendskab til væsentlige og i denne sammenhæng relevante sider af Martinus' Kosmologi, skal vi gå videre til at se på to vigtige kosmiske processer som mere eller mindre forudsætter og betinger hinanden. Det drejer sig først om døden eller dødsprocessen, der fysisk set begynder når organismens hjerte- og lungefunktion er ophørt, og psykisk set når hjernen er død og bevidstheden dermed ikke længere kan fungere og give sig til kende på det fysiske plan.

 

Dernæst drejer det sig om reinkarnationen eller reinkarnationsprocessen, som træder i funktion i samme øjeblik et diskarneret individ, efter et kortere eller længere ophold i den åndelige eller parafysiske verden, bliver undfanget til et nyt fysisk liv. Denne undfangelse sker, efter at individet har opholdt sig i en vis periode i salighedsriget, og efter at det er blevet mættet af oplevelserne her og derfor føler længsel efter en ny tilværelse under de fysiske lovmæssigheder og vilkår, som nu står for det som højst attråværdige. Processen, som foregår automatisk og ubevidst, sættes i gang af seksuelle energier, specielt orgasmen, hos fysisk levende individer af samme art som individet selv, og kendes under navn af forplantningsprocessen. De principper, der væsentligst ligger til grund for denne proces, er dels reinkarnationsprincippet og dels repetitionsprincippet. Men de øvrige kosmiske skabeprincipper er naturligvis også samtidig involveret i den proces eller det forløb, der skal bringe det diskarnerede individ i den åndelige verdens salighedsrige tilbage til livet og tilværelsen under den fysiske verdens i alle tilfælde betydeligt mere robuste og krævende livsvilkår. Det gælder således ikke mindst skæbneprinippet,der er en variant af talentkerneprincippet og kredsløbsprincippet i forening. Skæbneprincippet skal vi i øvrigt se nærmere på i et senere afsnit.

 

Vedr. det i ovennævnte tekststykke nævnte emne repetitionsprincippet, må dette siges at være et i allerhøjeste grad interessant, også set i ét-livs-hypotesens perspektiv. Her skal jeg dog nøjes med at henvise interesserede læsere til følgende artikler: H1-18. Repetitionsprincippet– om gentagelsesprincippets uundværlighed og uundgåelighed, H1-19. Repetition, barndom og ungdom – om repetitionsprincippet i praksis, og H1-20. Repetition, skæbne og beskyttelse –om repetitionsprincippet i praksis (fortsat)


Kommentar til ovenstående tekst:

Som det forhåbentlig nu står klart for mine kære læsere, vil det naturligvis kun være Martinus' kyndige og fremragende 'jordnære' analyser af jordmenneskehedens bevidsthedskategorier og seksuelle kategorier, der kan have gyldighed i relation til ét-livs-hypotesen. Derfor håber jeg, at den enkelte læser selv – i det mindste som et teoretisk eksperiment – har overskud til at ville og kunne sortere de mere højtravende, omend højst interessante og løfterige idealistiske forestillinger om tilværelsens åndelige riger og tilstande fra.

 

Men eftersom der til slut i ovenstående citat er blevet nævnt emner som  reinkarnationsprincippet og ikke mindst skæbneprincippet, skal jeg herefter citere fra en af mine artikler, som netop handler specielt om disse emner. Det er jo lige præcis disse emner, der har givet mig anledning til at forholde mig tvivlende og skeptisk overfor de dele af Martinus' kosmologi, der drejer sig om emner som reinkarnationsprincippet og ikke mindst skæbneprincippet. Det artikel, det drejer sig om er: 4.124. Hvor er Gud henne? Et relevant og aktuelt spørgsmål:

 

(Citat)

Hermed følger et Post Scriptum til de relativt mange skeptiske og kritiske artikler, jeg på det seneste har skrevet med relation til Martinus' i så godt som enhver henseende fabelagtige og eventyrlige verdensbillede eller kosmologi. Læsere, der har læst nogle af mine allerseneste artikler, vil vide, at min skepsis og kritik drejer sig om det, der kunne kaldes de decideret idealistiske spirituelle emner og faktorer i nævnte verdensbillede. Faktorer, som det levende væsens treenige evighedsstruktur i form af 1. jeget, 2. skabe- og oplevelsesevnen og 3. det skabte eller frembragte, blandt andet i form af den psykofysiske organisme. Desuden forestillingen om udødelighed, evigt liv, reinkarnation og skæbnens lovbundethed og dermed også skæbnens retfærdighed. Den foreløbige konsekvens og konklusion på min tvivl og skepsis er, at alle vi levende væsener kun har ét eneste liv at leve, nemlig det, vi lever og oplever her og nu, hvert sekund, minut, hver time og hvert døgn, dag og nat, hver uge, måned og år, forår, sommer, efterår og vinter. Alt er kredsløb indeni kredsløb, vort eget liv er det ikke mindst, et kredsløb fra fødsel til død. Dermed er eventyret slut for os som levende væsener og individer. Men vi efterfølges og erstattes af andre og nye individer, på den måde fortsætter livet for arten og slægten.

 

Men bemærk, ét-livs-opfattelsen behøver ikke nødvendigvis at forkaste alle Martinus' fremragende kosmiske analyser og facitter. Eksempelvis vil det levende væsens (individets) treenige grundstruktur: Jeget, bevidstheden og organismen, eller Jeget, skabe- og oplevelsesevnen og den psykofysiske organisme, stadig være gyldig. Vort inderste væsen, Jeget, er identisk med Guds Jeg, men kun så længe vi fysisk er i live. Vi er også hver især med til at udgøre Guds skabe- og oplevelsesevner, men naturligvis kun så længe vi fysisk set lever. Fornyelsen af disse evner sker i medfør af ét-livs-opfattelsen i og med, at der hele tiden kommer nye fysiske individer til og viderefører opgaven. Gyldigheden gælder også for de allerfleste af de faktorer, som Martinus' kosmologi opererer med. Men herom vil jeg dog henvise læseren til artiklen 4.121. Hjemmesiden LIVETS EVENTYR ANNO 2016. Deri vil man kunne orientere sig om, i hvilken grad og udstrækning ét-livs-hypotesen – vel at mærke opfattet og tolket på en åben og fordomsfri måde - stemmer overens med væsentlige dele af Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter. Dette gælder faktisk også et så vigtigt emne som udvikling (evolution) og i sammenhæng dermed et så specielt emne, som det, Martinus kalder ”den seksuelle polforvandling”, og som i hans fremstilling forekommer i et kosmisk evolutionært evighedsperspektiv. Men i henhold til ét-livs-teorien, vil den nævnte polforvandling meget vel kunne finde sted på principielt samme måde, som den, hvorpå biologien forklarer den genetiske udvikling, hvorunder de arvelige anlæg og egenskaber mm. overføres fra individ til individ og fra slægt til slægt.

 

Skæbnens tilfældigheder

Men nu til det, der var og er hensigten med denne i hvert fald foreløbig afsluttende artikel i serien af artikler med relation til Martinus' kosmologi, nemlig skæbnens ofte tilfældige og uretfærdige forløb. Blandt de mange, ja, utallige meningsløsheder, der set fra et såkaldt lavpsykisk udsigtspunkt, det vil sige, der set fra et almindeligt menneskesynspunkt, forekommer i tilværelsen, skal her nævnes nogle eksempler: Det virker totalt meningsløst, når f.eks. en gazelle, som lever sit liv på den afrikanske savanne, bliver gjort drægtig og fosteret derfor over en vis periode gennem den fantastiske proces, som strækker sig fra en befrugtet ægcelle og videre over en række mellemstadier udvikler sig til et fuldbårent og nyfødt gazellekid, som er bestemt til at skulle vokse og ende som en af savannens mange andre gazeller. Alt sammen med den risiko, ofte allerede som nyfødt, at ende sit liv som værgeløst offer for en løve eller en gepard eller et andet rovdyr.

 

Der skal en god portion forståelse af naturens orden til, for at kunne synes, at det nævnte eksempel – sammen med utallige andre unævnte – skulle være et gode. Jo, for rovdyret, men vel ikke for gazellen og dets kid? Dette er bare et enkelt og tilfældigt valgt eksempel på den situation eller tilstand, der hersker i vilddyrenes verden. For tamdyrenes – og især slagtedyrenes – vedkommende, er situationen i princippet ikke meget anderledes. Måske lige bortset fra, at slagtedyrene ikke har nogen chance for at undslippe og overleve. Deres ”rovdyr”, det intelligente dyr, mennesket, er almindeligvis totalt ufølsomt og hjerteløst, når det gælder om at følge traditionerne og sikre sig det eftertragtede og påstået uundværlige kød på middagsbordet.

 

Men ikke nok hermed, menneskedyret var og er forblevet et rovvæsen, som ikke nøjede sig med at nedlægge og æde byttedyrene, men som også ville tilegne sig artsfællernes revirer eller ejendom, om nødvendigt ved hjælp af magt, brutalitet og/eller snedighed. Derfor opstod krigen, først og fremmest erobringskrigen og følgelig også forsvarskrigen, som i begge tilfælde har eksisteret lige så længe som menneskeheden selv. Grusomhed og skånselsløshed har lige siden de ældste tider været et gennemgående træk ved menneskedyrets eksistens og livsudfoldelse, og det ses ikke mindst i nutiden, hvor politiske oprør og etniske konflikter søges løst ved brug af våbenmagt, vold og terror. På et tidspunkt har man i medierne kunnet høre og læse om, at militante oprørere i Afghanistan havde dræbt og halshugget en del af deres modstandere, hvilket blev dokumenteret med videooptagelser, som bl.a. viste 12 afhuggede mandehoveder på rad og række. Noget lignende har man for længst også kunnet se under Vietnamkrigen, hvor Vietcong-oprørere i nogle tilfælde behandlede deres fanger på tilsvarende uhyrlige måde, men ikke nøjedes med at hugge hovedet af fangerne, idet de tilmed også skar mændenes penis og testikler af og puttede disse i munden på de afhuggede hoveder. Åbenbart tilfredse med og stolte af deres uhyrlige gerning, så disse ”menneskedyr” til med bredt smilende grin.

 

Et relevant spørgsmål

Er der noget at sige til, hvis mere fredsommelige mennesker stiller sig selv og andre det spørgsmål: ”Hvor var Gud henne i sådanne situationer?” – For Gud, ophavet til alt eksisterende, må da være god, ikke sandt, for ellers var eller er Gud vel ikke Gud? – Men den opfattelse er en nyere tids synspunkt, for Gud opfattes ikke som ubetinget god i alle religioner, men er det kun imod de mennesker, der tror på Gud og adlyder Guds vilje. Selv i kristendommen stiller Gud som betingelse for at vise sin godhed, at man elsker både Gud og sin næste. Og det sidstnævnte er betinget af, at man overholder visse regler og udviser en god og restriktiv moralsk adfærd. Kan eller gør man ikke det, er man en ”synder”, som – medmindre man ”omvender” sig – vil være evigt fortabt! - Utroligt, at man med sådanne ortodokse perspektiver i livsopfattelsen kan hævde, at kristendommen er en næstekærlighedens religion!

 

Det ovenstående er alt sammen set fra et såkaldt lavpsykisk udsigtspunkt, som det de fleste af os befinder sig på. Men man kan også stille spørgsmålet om, hvordan de overfor nævnte situationer tager sig ud set fra et højpsykisk udsigtspunkt, som det, der er repræsenteret af en seer som f.eks. Martinus? - Set fra hans kosmiske bevidstheds udsigtsniveau, tager ”verdensbilledet” sig anderledes positivt og meningsfyldt ud, for i dette eksisterer der ingen tilfældigheder eller meningsløsheder, alt har en hensigt og mening eller tjener bestemte formål. Det vil man nemmest og hurtigst kunne læse om i Martinus’ egen introduktion til sit verdensbillede, bogen ”Logik” (1938), som faktisk besvarer de spørgsmål og problemer, der er rejst her i dette opslag. Men følgende artikler her på hjemmesiden kan det også anbefales at læse som supplement: 4.29. Hvorfor? – om skæbnens gru. 4.56. Tror du på Gud? – En lidt svær dialog, og 4.57. Tror du på Gud? – En lidt svær dialog (fortsat)

 

Den aktuelle situation og revision

Det store, påtrængende og aktuelle spørgsmål er imidlertid – i hvert fald set fra et almindeligt menneskeligt synspunkt, det, Martinus betegner som en ”lavpsykisk sansehorisont” - om alle hans præmisser, argumenter og konklusioner eller facitter, kan anses for at være objektivt gyldige? - Det er det emne eller problem, jeg efter evne har forsøgt at finde svar på i en del af mine allerseneste artikler på hjemmesiden LIVETS EVENTYR: 4.118. Skæbne og retfærdighed - endnu engang! - 4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl– 4.122. Skæbnebestemt eller tilfældigheder? - 4.110. Et u-kosmisk tilbageblik. Nogle personlige betragtninger og 4.123. Det store hverdags-under. Inspirerende tanker.

 

Som det især fremgår af de artikler, der er links til ovenfor, så har mit årelange studium og teoretiske engagement med Martinus' verdensbillede eller kosmologi ført til, at jeg for mit eget vedkommende har måttet forholde mig tvivlende og skeptisk til begreber som udødelighed, evigt liv, reinkarnation og skæbnens lovbundethed og dermed også til skæbnens retfærdighed. I stedet har jeg set mig nødsaget til logisk set at erkende, revidere og holde fast i, at levende væsener, som i Martinus' kosmologi opfattes som evige dele af den større helhed: Gud, hver især kun har ét liv at leve og opleve i, nemlig det, vi alle hver især lige præcis lever lige her og nu. Hovedargumentet for denne antagelse, er, at eftersom der ikke foreligger objektivt gyldigt bevis for reinkarnation eller genfødsel, falder begreber som udødelighed og evigt liv automatisk væk. Og i og med disse begrebers bortfald, falder begreberne skæbnens lovbestemte funktion og retfærdighed også bort helt af sig selv. Det underbygges især af, at med bortfaldet af udødelighed og dermed af reinkarnation, vil der ikke eksistere nogen mulighed for retfærdig kompensation for alle de principielle uligheder og uretfærdigheder, som de levende væsener og herunder ikke mindst mennesker, er eller har været udsat eller ofre for i løbet af deres respektive liv og tilværelse.

 

Men når dette er sagt, så må det også tilføjes, gentages og pointeres, at eksempelvis skæbne og reinkarnation ikke nødvendigvis behøver at hænge sammen, lige som jeg personligt heller ikke har noget problem med, at fænomenet skæbne – i hvert fald tilsyneladende - ser ud til at være beroende på rene tilfældigheder. Og ligeledes, at hvis vi eventuelt kun har ét liv til vores rådighed, hvad meget tyder på, kan jeg ikke se at det ændrer ved, at livet grundlæggende er et eneste stort guddommeligt under og eventyr. Også selvom vi blandt andet på baggrund af de tidligere ovenfor fremførte eksempler på uretfærdig skæbne, forlader opfattelsen af altets alvise og almægtige Gud som også værende en alkærlig Guddom, for hvor har denne Gud været henne i de nævnte og mange andre lignende og endnu værre situationer? Og at det ligeledes er relevant at anskue fænomener som udødelighed, skæbnemæssig retfærdighed og reinkarnation som værende udtryk for mere eller mindre romantisk ønsketænkning. Martinus’ forunderlige fortælling om verdensbilledet, vil stort set alligevel fortsat være gyldigt i alt det andet væsentlige, dette handler om.

 

Imidlertid vil vi her vende tilbage til et emne af nok så betydningsfuld karakter, nemlig hjernen, mere specielt den menneskelige Hjerne:

 

Hjernen

Helt basalt og generelt er det nok ikke for meget at sige, at de allerfleste mennesker har den opfattelse, at bevidsthed og hjerne stort set er identiske begreber, for det har man lært i skolens timer med anatomi, fysiologi og biologi. I en del ældre fagbøger kan man ligefrem læse udtryk, som f.eks. at ”hjernen er sæde for bevidstheden” eller ”Bevidstheden har sæde i hjernen”, lidt upræcise udtryk, som skal indikere, at bevidsthed og hjerne er to sider af samme sag. I nyere og især nyeste tid har opfattelsen indirekte fået støtte af hjerneforskningen, som ved hjælp af neuropsykologiske tests og Magnetic Response-scanning af hjernen, forkortet MR-hjernescanning, ser ud til at have fastslået den nære forbindelse, der er mellem fysiologiske hjerneprocesser og bevidsthedslivet. Ved sidstnævnte forstås især de sanseindtryk, forestillinger, tanker, følelser, viljesudtryk og beslutninger mm., eller kort og godt de mangeartede oplevelser, som optræder eller fremtræder indenfor rammerne af det, man kunne kalde bevidsthedsfeltet.

 

Men at anatomiens, fysiologiens, biologiens og specielt neuropsykologiens tilsyneladende videnskabeligt funderede og verificerede opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, nemlig at bevidsthedslivet basalt genereres i og af hjernen, ikke kan stå for en nærmere og uvildig prøvelse, har jeg som allround amatørforsker efter evne søgt at påvise i adskillige artikler her på hjemmesiden. Til det formål har jeg i særlig grad henholdt mig til den opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, som forefindes i Martinus’ kosmologi, nemlig med den begrundelse, at sidstnævnte i højere grad inddrager et større spekter af data, end tilfældet er med de nævnte videnskabelige discipliner. Dette større spektrum involverer nemlig også erkendelsesmæssige forhold, hvilke er uundgåelige og nødvendige aspekter af en fuldstændig og til bunds gående undersøgelse af fænomenet livsoplevelse i almindelighed og forholdet mellem sjæl og legeme problemet, subsidiært bevidsthed og hjerne problemet, i særdeleshed.

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

Hjerneforskningens reduktionisme fortsætter stadig, men dog ikke uanfægtet, med at promovere opfattelsen af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, subsidiært mellem legeme og sjæl. Denne promovering sker ikke mindst via medierne, herunder de elektroniske medier. Senest har man her i Danmark i DR TV2 søndag den 22. april 2012 kunnet se et genudsendt to-delt program om det nævnte emne. Heri fremførte en hjerneforsker sin paradoksale og skråsikre opfattelse af, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser blot skyldtes kemiske påvirkninger, bl.a. i form af dopamin, i bestemte hjernecentre.

 

At en del hjerneforskere har haft lidt vel travlt med at promovere deres forskningsresultater overfor offentligheden, blev for kort tid siden afsløret i de selvsamme emsige medier, som har haft lige så travlt med at promovere hjerneforskningens foreløbige resultater.

 

(Vedr. hjerne og hjerneforskning, se f.eks. artiklen: 4.117. Hjerneforskning igen! - Om hjerneforskningens fejltagelser og udprægede reduktionisme.)

 

Men det måtte vel forventes, at det ville komme før eller siden, afsløringen af hjerneforskningens svagheder! Disse har jeg som lægmand i al beskedenhed omtalt i flere af mine artikler om naturvidenskabens og herunder også hjerneforskningens reduktionisme. Medierne, de trykte så vel som elektroniske, har i hovedsagen mest fokuseret på uheldige hjerneforskere, som eksempelvis en kvindelig hjerneforsker, som angiveligt havde fusket med sine undersøgelser og fremlagde nogle resultater, som viste sig ukvalificerede. Eller som den yngre og højt begavede og en overgang stærkt selvpromoverende danske hjerneforsker, der eksempelvis fik urimelig stor adgang i medierne til at fremføre egne og i hvert fald i nogle tilfælde højst tvivlsomme opfattelser og meninger om hjernen og dennes rolle. Vedkommende forsker brystede sig blandt andet af, at i og med den moderne hjerneforskning havde man endelig afmonteret den gamle 'overtro' om sjæl og legeme, for ifølge ham var og er sjælen legemet og legemet sjælen. Eller rettere sagt: Der eksisterer kun det fysiske legeme med hjernen som overordnet og styrende central, alt andet er fantasi og fiktion.

 

Men det drejer sig jo i virkeligheden om noget langt mere alvorligt og skelsættende, end uheldige og selvpromoverende personer. Det korte af det lange er, at vi alle generelt set har alt for stor tiltro til videnskabelige forskere. Disse er jo, når det kommer til stykket, kun mennesker, og kan som sådanne være mere eller mindre behæftet med og belastet af de fejl og svagheder, som alle vi andre også har.

 

Såkaldt para-normale oplevelser kan også fremkaldes ad anden kemisk vej, nemlig ved indtagelse eller indgivelse af spiritus eller narkotiske stoffer af forskellig slags, som f.eks. kokain, heroin, ecstasy, hash, m.fl. Disse stoffer doper hjernen og giver i bedste fald nogle euforiske og ekstatiske oplevelser og i værste fald fremkalder de angst, frygt eller aggressioner og forvrænger generelt hjernens formidling af virkeligheden.

 

Paradokset består hovedsagelig i, at man i henhold til de nævnte hjerneforskeres foreløbige forskningsresultater og udsagn må konstatere, at hjernen, som de identificerer med bevidstheden, personligheden og jeget, åbenbart siger til sig selv, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser bare er nogle bevidsthedsforestillinger om nogle illusoriske ledsagefænomener til de reale kemisk-elektriske processer, som hjernen på grund af sin uvidenhed, det vil formentlig sige mangel på synapser, fortolker og oplever, som om der er tale om oplevelser af objektive og virkelige forhold.

 

Det synes fortsat ikke et øjeblik at undre de samme hjerneforskere, at de kemisk-elektriske processer i hjernen i det hele taget giver anledning til bevidsthedsforestillinger, som vel at bemærke på ingen måde direkte ville kunne udledes af de kemisk-elektriske processer i sig selv. Neurovidenskaben i almindelighed og hjerneforskerne i særdeleshed ser stadig ingen grund til at antage og betragte bevidstheden eller psyken som et selvstændigt fænomen eller energisystem. Man føler sig angiveligt overbevist om at vide, at hjernen repræsenterer bevidsthed og psyke, for andet har man i hvert fald indtil videre ikke kunnet finde via sine strengt videnskabelige undersøgelser og eksperimenter.

 

Men her kunne man måske have lov til at indvende, at neuropsykologerne og hjerneforskerne ikke har kunnet eller kan se skoven for bare træer. Eller sagt mere konkret: Man kan ikke se psyken eller subjektet, fordi det er denne eller dette, der via hjernen foretager undersøgelserne og eksperimenterne. Man kan heller ikke se disse vigtige og nødvendige instanser, selvom de sproglige udsagn: ”min hjerne” eller ”jeg har en hjerne” implicit antyder, at der må være tale om et ’ejendomsforhold’, altså om et jeg, der har eller ejer en hjerne, som er en overordnet instans i den fysiske organisme, som ligeledes tilhører jeget.

 

Neuropsykologerne og hjerneforskerne fokuserer og udadretter med andre ord – men vel at mærke af historiske og traditionelle grunde - ensidigt deres egen bevidsthed eller psyke på de fysisk-kemisk-elektriske processer, der foregår i hjernen hos forsøgspersonerne, og tolker og identificerer disse processer som årsager i stedet for som ledsagende virkninger. Når de gør det, skyldes det så vidt jeg kan se, at de apriori går ud fra, at der ikke eksisterer andet eller mere, end den fysiske materie, mere specifikt de fysiske sanser og de fysiske naturlove. Åndsevnerne instinkt, følelse, intelligens, intuition og hukommelse betragtes ikke som sanser, men ses blot som produkter af og ledsagefænomener til hjernens fysiologiske processer. Men dette er og forbliver en apriori antagelse, som viser sig ikke at kunne stå for en fordomsfri nærmere erkendelsesteoretisk prøvelse. Sagen er i virkeligheden den, at bevidsthedens eller psykens problem kun kan løses ad den introspektive erkendelses vej. Og det uanset om man er videnskabelig forsker eller læg iagttager.

 

Det, neuropsykologer og hjerneforskere blandt andet mangler at erkende og forstå, er, at den i øvrigt helt igennem fantastiske fysiske hjerne ’kun’ er et nødvendigt interaktivt mellemled mellem den fysiske omverden og bevidstheden eller psyken. Desuden at sidstnævnte kan opfattes og defineres som et energisystem, der kun delvis er afhængigt af den fysiske krop og hjerne, men som er så relativt energisvagt på grund af karakteren eller substansen af de åndelige eller psykiske energier, at det ikke kan kommunikere eller interagere direkte med den fysiske omverden eller de fysiske energier. Derfor er den fysiske hjerne og centralnervesystemet det redskab eller instrument, der gør en sådan kommunikation og interaktion mulig.

 

Den nævnte kommunikation og interaktion mellem psyken og den fysiske krop, subsidiært hjernen, er kvalificeret påvist og grundigt gennemanalyseret af den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, fulgt op af hans elev Per Bruus-Jensen i dennes værker, som netop søger at bygge bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab, sådan som læsere af min hjemmeside vil vide. Men her skal i øvrigt efterfølgende argumenteres nærmere for gyldigheden af Martinus’ såkaldt kosmiske analyser blandt andet vedrørende krop og psyke, som det for resten også allerede er blevet gjort i form af en lang række artikler her på hjemmesiden, som jeg derfor må henvise til.

 

Men foreløbig må vi spiritualister altså affinde os med, at neuropsykologien og hjerneforskningen ikke har fundet nogen grund til at inddrage opfattelsen af psyken som et selvstændigt energisystem i sine grundige videnskabelige undersøgelser og eksperimenter, og det til trods for, at en anerkendt dybdepsykolog som C.G. Jung har påvist psyken som et sådant selvstændigt energisystem. Vi må trøste os med, at den etablerede og kanoniserede videnskabs opfattelse af og konsensus om den fysiske materies og den naturvidenskabelige metodes overordnede værdi og betydning, er foreløbig, og at den på et tidspunkt ude i fremtiden vil blive erstattet af et paradigmeskift med et større helhedssyn.

 

Problemets genstand: Hjernen

Når forholdet mellem hjerne og bevidsthed overhovedet er blevet problematiseret, skyldes det i hovedsagen på den ene side at der ikke er overensstemmelse mellem naturvidenskabens, primært biologiens, hjerneforskningens og neuropsykologiens, opfattelse af forholdet, og på den anden side spiritualismens og okkultismens opfattelse af samme. For imidlertid at vide, hvad det er, der tales om, når man taler om hjernen, vil det her være formålstjenligt at give en kortfattet oversigt over, hvad der naturvidenskabelig set skal forstås ved begrebet og fænomenet hjernen.

 

Ved begrebet og fænomenet hjernen forstås den del af centralnervesystemet, som ligger i hovedets øverste del, kraniet. Via hoved og hals går hjernen over i centralnervesystemets anden del, rygmarven, som i det væsentlige indeholder nervecentrer for automatiske funktioner. Hjernen er inddelt i storhjernen, mellemhjernen, midthjernen, lillehjernen, hjernebroen og den forlængede marv. Storhjernen består af de to halvdele, venstre og højre hjernehalvdel, som benævnes hemisfærer, som er indbyrdes forbundne ved hjernebjælken. Hemisfærerne er på overfladen ujævne med hjernefurer, imellem hvilke hjernevindingerne poser ud. Hver hemisfære inddeles i pandelap, isselap, nakkelap og tindingelap. Hjernebarken, som er hemisfærernes yderste lag, består af nerveceller, der danner centre for bevidsthedslivet og talrige andre funktioner. De mange nerveceller gør hjernebarken grå, følgelig kaldet den grå hjernesubstans, hvilket er baggrunden for den jævnligt brugte populære betegnelse ”de små grå”.

 

I dybden ligger den hvide hjernesubstans, som hovedsagelig består af nervetråde, der forbinder de forskellige centre. Fra mellemhjernen udvikles thalamus og hypothalamus, som indeholder centret for det såkaldt autonome eller selvstyrende nervesystem og som har forbindelse til hypofysen, hvor produktionen af de overordnede hormoner foregår. Lillehjernen har blandt andet betydning for bevægelsesfunktionerne og ligevægtssansen. I væggene omkring hjernens hulrum, kaldet ventriklerne, udskilles en klar, farveløs væske, kaldet cerebrospinalvæsken, der dels tjener til beskyttelse af hjernen, ved at denne så at sige ”flyder” i en stødpude og nærmest er ”vægtløs”, og dels vedligeholder en afstemt koncentration af stoffer, som er vigtige for dens funktion. Cerebrospinalvæsken omgiver ligeledes rygmarven i dens kanal i rygsøjlen. Fra hjernen udgår 12 par nerver, kaldet hjernenerverne.

 

Den del af hjernen, som kaldes thalamus, er et dobbeltområde i hjernen, der består af nerveceller eller såkaldt grå substans, og de har til funktion at bearbejde nerveimpulser fra meget store områder af centralnervesystemet, som f.eks. syns- og høreimpulser samt impulser fra lillehjernen, ligesom området udveksler impulser med hjernebarken. Hypothalamus udgør den nederste del af mellemhjernen, hvor den danner forbindelse til hypofysen, og tilsammen danner de hjernens overordnede hormoncentrum, hvorfra legemets indre miljø reguleres gennem hormonproduktion og ved nerveimpulser. Hypofysen er en ærtestor kirtel på hjernens underside. Den består af en forlap, en mellemlap og en baglap, hvis hormonproduktion dirigeres af selvstyrende centre i hjernen, Hormonerne regulerer produktionen i legemets indre (endokrine) kirtler, hvoraf nogle indvirker direkte på stofskiftet og på den glatte muskulatur. Blandt de hormonstyrede kirtler er f.eks. skjoldbruskkirtlen, kvindens brystkirtler, bugspytkirtlen og kønskirtlerne. Hypofysen kan i øvrigt fjernes kirurgisk og erstattes af indgivelse af kunstige hormonpræparater.


Det er et faktum, at hjernens størrelse varierer fra individ til individ, og at størrelsen ikke står i et ligefremt forhold til intelligensen. Det er f.eks. kendt, at en højt intelligent mand som den teoretiske fysiker Albert Einstein havde, hvad man karakteriserer som en forholdsvis lille hjerne. Som overordnet organ, er det hjernens formål og opgave at styre og regulere legemets funktioner og bevægelser, herunder blodkredsløb, åndedræt og hormonbalance mm. Dertil kommer, at den bestemmer hele vor adfærd, idet den i henhold til videnskaben er sæde for sanser, åndsevner, tanker og følelser. Men selvom man kender selve opbygningen af centralnervesystemet og ved, at funktionerne beror på et samarbejde mellem komplicerede strukturer, er man først i nyeste tid via bl.a. hjernescanninger ved at fastlægge, hvordan hjernen mere præcist fungerer. Overførslen af impulser gennem nervetrådene fra og til de milliarder af hjerneceller sker i den såkaldte synapse, hvor to udløbere, neuritten og dendritten, mødes. Impulserne er svage elektriske strømme, som ved deres påvirkning bevirker at der i synapsen frigøres en kemisk substans, transmittersubstansen kaldet dopamin, der viderepåvirker den næste celle og så fremdeles. Eftersom der angiveligt i en cm3 hjernevæv kan findes 50.000 synapser, er kontaktmulighederne umådeligt og fantastisk mange. (1)

 

I nyere hjerneforskning og neuropsykologi benytter man sig ofte af betegnelsen amygdalasom oversat til dansk betyder mandelkernen. Den er lokaliseret til et lille område i hjernens tindingelap, hvor den er opdelt i to dele, en del, der modtager impulser fra de autonome processer, specielt fra thalamus, hypothalamus, lugtelap m.fl., og en del, som faktisk modtager al sanseinformation. Amygdala er blandt andet ansvarlig for følelsen af frygt og for forsvarsreaktioner. Den har desuden forbindelser til hypofysen, binyrerne, lugtesansen og til indtagelse af føde og væske. Den kan endvidere udløse forskellige autonome organiske reaktioner i respiration, kredsløb og mave-tarmkanal, lige som den er involveret i posttraumatisk belastningsreaktioner. Ifølge beregninger indeholder menneskets amygdala omkring 12 millioner neuroner, så der er måske ikke noget at sige til, at amygdala har fået så stor betydning i moderne hjerneforskning.

 

Bortset fra, hvad der end kan siges om hjernen og dens anatomi og funktioner, så må man under alle omstændigheder forundres over dens sindrige indretning med dens milliarder af nervetråde og synapser. Set fra det atomare plan bliver hjernen et endnu større mirakel, ja, ordet mirakel er egentlig ikke for meget eller forkert sagt, for hvordan forklare disse funktioners opståen og hensigtsmæssige eller formålstjenlige funktioner og ikke mindst hjernens relation til og samspil med bevidsthedslivet? – Dette forklaringsproblem påhviler det endnu naturvidenskaben i form af biologien og neuropsykologien at give et plausibelt svar på. Men der kan næppe være tvivl om, at forklaringen må findes i flere forhold og primært må være beroende på de naturlove, der gælder for molekylær kemi og biologi. Disse love, som man tager for givne, betinger jo blandt andet det, der kunne kaldes livets byggeplan, som ligger indkodet i hver eneste celle i form af det såkaldte DNA-molekyles kemiske indhold og sammensætning. Men hvorfor lige præcis disse naturlove og denne kemiske sammensætning ligger til grund for livets opståen og funktioner, kan naturvidenskaben i form af atomfysikken og molekylærbiologien næppe heller give en fyldestgørende forklaring på. Det skal der en anden forskningsmetode til, og en sådan finder man snarere benyttet i eksempelvis Martinus’ kosmiske analyser over livet og bevidstheden. (2)

 

Martinus’ opfattelse af hjerneproblemet

Helt fra begyndelsen af sit forfatterskab, som indledtes med Livets Bog I, der udkom i juli 1932, men som allerede var blevet skrevet færdig i 1930, var han fuldstændig klar over, hvordan forholdet var mellem hjernen og bevidstheden. I Livets Bog I omtales hjerne- og nervesystemet følgende steder: stk. 51, 223-4, 227, men det er især i stk. 223-4, at Marinus analyserer den rolle, hjernen spiller i forhold til bevidstheden, som igen ses i den større sammenhæng, der udgøres af ikke kun den biologiske evolution, men også af den kosmiske evolution. Sidstnævnte betegner Martinus i henhold til sin kosmologi i øvrigt som involution, et begreb, der også forekommer i biologien, men i en noget andet betydning, end tilfældet er i Martinus’ kosmologi. Martinus’ opfattelse af mennesket er generelt mere i overensstemmelse med ideologier, som f.eks. nyplatonisme og nypythagoræisme. Ideologi, vel at bemærke forstået som idealistisk ideologi, hvilket vil sige som et kompleks af ideer, der tilsammen udgør en helhedsanskuelse af centrale livsfaktorer og livsforhold, hvorfor ideologi ligger nær på begrebet livsanskuelse.

 

Nyplatonismen er en hellenistisk skole, hvis mest markante tænker er grækeren Plotinos eller Plotin (ca. 205-ca.270). Hans lære baserer sig på den filosofi, som skyldes kollegaen Platon (427-347 f. Kr.), elev af den vise Sokrates (ca.470-399 f. Kr.), Læren går ud på, at kosmos er opbygget som et hierarki af indbyrdes forbundne højere (åndelige) og lavere (fysiske) væsensformer, hvor de sidstnævnte fungerer som genstand for de fysisk og ’lavere’ levende individers længsel efter udfrielse af fortabthedstilstanden i materiens verden. De guddommelige og i virkeligheden udødelige sjæle er trin for trin sunket ned til den fysiske verden, hvor de for en tid lever i glemsel om deres højere tilhørsforhold, indtil erindringen om dette vækkes og længslen efter genforening opstår.

 

Nyplatonimen er dog ikke dualistisk, idet ånd og materie anskues som to sider af den samme virkelighed, nemlig Gud selv. Og Gud opfattes som den absolutte, altomfattende, forskelsløse, udelelige og uforanderlige virkelighed, hvis væsen og fylde manifesterer sig i form sjælene og disses verdener. For resten en tankegang eller livsanskuelse, der også kan genfindes i idealistisk hinduisk filosofi, som f.eks. i de klassiske filosofiske systemer som Sankhya, Yoga og Vedanta, der dog menes at være ældre end de nævnte græske filosofier, og som adskiller sig fra disse ved læren om samsara, der betyder kredsløb, livscyklus og genfødsel. Til grund herfor ligger forestillingen om alt liv som deltager i et uendeligt kredsløb gennem fødsel og død til fortsat genfødsel, en proces, der er forbundet med det meget vigtige gengældelsesprincip, kaldet karma, som betyder handling og skæbne, sidstnævnte som en konsekvens af handlinger i tidligere tilværelse. Læren om karma-samsara vandt indpas og anerkendelse dels i kraft af sin værdi som forklaring på ulighed i evner, vilkår og skæbne, og dels på grund af det perspektiv den åbner for stadigt nye muligheder for alle og enhver. Læren om karma-samsara imødekom altså behovet for og ønsket om fuldkommen lighed og retfærdighed for alle levende væsener. (3)

 

På denne skitserede historiske baggrund, er det interessant at stifte bekendtskab med ideerne i Martinus’ kosmologi, især fordi det må konstateres at disse på flere måder er beslægtede med de overfor nævnte nyplatoniske og klassisk hinduiske forestillinger om livet, verden og menneskets tilværelse. Begrebet udvikling (evolution) – og for Martinus også begrebet indvikling (involution) – vel at mærke både som et biologisk, psykologisk og ikke mindst kosmisk begreb og fænomen, er et nøglebegreb til at forstå tilværelsen. Men samtidigt hermed opererer Martinus i sin kosmologi med begreber og forestillinger, der har stor principiel lighed med den hinduiske lære om karma-samsara. I Martinus’ vokabularium bruges ordet og begrebet karma også, men dog mest betegnet med ordet ”skæbne”, mens ordet og begrebet samsara svarer til ordet og begrebet ”spiralkredsløb”. Disse begreber og faktorer er så grundigt beskrevet i forskellige afsnit her på hjemmesiden, at jeg må nøjes med at henvise dertil:

 

Læs f.eks. Artiklen 4.28. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen. Det drejer sig deri især om de værker, der henvises til I følgende noter:

 

Note 3.: Collected Works of F. Max Müller. The Six Systems of Indian Philosophy. Longmans, Green, And Co. London, New York, Bombay, and Calcutta 1912. Bogen omhandler primært en kildehistorisk gennemgang af de seks klassiske indiske filosofisystemer: Vedanta eller Uttara-Mïmämsä, Pürva-Mïmämsä, Sämkhya-Philosophy, Yoga-Philosophy, Nyäya-Philosophy , and Vaiseshika Philosophy

 

Note 4.: Vedr. Kundalini-kraften: Se f.eks. Swami Narayananda: Urkraften i mennesket eller Kundalini-kraften. På dansk ved Anne Lise Dresler. Forlaget Advaita. I kommission: Borgens Forlag 1959.

 

Note 5.: Vedr. Kundalini-slangen er det for øvrigt højst interessant, at denne – i lighed med Martinus’ seksuelle polprincip og polforvandlingen - forekommer i symbolsk billedlig form i fortællingen om Adam og Eva og Slangen i paradisets have. I sidstnævnte tilfælde er slangen ’fristeren’ og ’forføreren’, mens den hos Martinus er symbolsk udtryk for spiralkredsløbsprincippet og verdensgenløsningsprincippet, hvilket faktisk kommer ud på et, idet disse to principper – i lighed og samvirke med samtlige øvrige skabeprincipper – så at sige er spundet ind i hinanden..

 

Vedr. begrebet skæbne, se f.eks. H1-23. Individets skæbnedannelse – om skæbnedannelsens almindelige lovmæssigheder, og. H1-17. Reinkarnationsprocessen – om dennes ’teknik’ i form af inkarnation eller materialisation. Vedr. begrebet spiralkredsløb, se f.eks. H1-12. Det seksuelle dobbeltkredsløb – om de to seksuelle polers evige vekselvirkning med hinanden.

 

Sluttelig skal vi forbinde omtalen af hjernen med det under alle forhold og omstændigheder nok så væsentlige emne og fænomen:Bevidstheden:

 

Bevidstheden

I almindelig psykologisk forstand defineres bevidsthed som en samlebetegnelse for de forskellige former for oplevelse, opmærksomhed eller opfattelse, mere præcist som oplevelse og opfattelse af omverdenen i form af sanseindtryk, og af individets egen indre verden af forestillinger, tanker, følelser etc., hvilket kort og godt vil sige bevidsthedstilstande. Men begrebet og fænomenet bevidsthed omfatter også de meninger, teorier og synspunkter, der knytter sig til et bevidst væsen, og endelig også som selvbevidsthed, hvorved kort forstås individets bevidsthed om sig selv og sin egen og for resten ikke sjældent overdrevne betydning.

 

Indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi kan og skal fænomenet bevidsthed ses i relation til hans analyser af, hvad det er, der ikke kun konstituerer mennesket, men i videre forstand det levende væsen, hvilket i videste forstand vil sige alle levende væsener. Dette væsen udgør i henhold til Martinus et treenigt princip i form af et jeg, en bevidsthed og en organisme, men forstået sådan, at jeget udgør den overordnede instans i forholdet, medens bevidstheden forekommer i form af en overbevidsthed og en underbevidsthed, og organismen er det interaktive redskab, individet via sin bevidsthed betjener sig af. Den væsentlige karakteristik for et levnede væsen, mennesket inklusive, er, at det sanser, oplever og manifester sig i form af handlinger. Imidlertid fremhæver Martinus, at sansning ikke – som det er almindeligt at tro og mene - er en passivt receptiv proces, men tværtimod en proces, der forudsætter og kræver et betydeligt moment af skabende virksomhed, om end i hovedsagen en automatisk skabende virksomhed. Dette er en del af baggrunden for, at Martinus også betegner bevidstheden som det levende væsens skabeevne, men altså som en evne, der forudsætter og er betinget af et intimt samarbejde mellem de ovenfor nævnte tre instanser. Denne skabeevne ligger også til grund for sansning, som igen udgør grundlaget for fænomenet oplevelse, og herom skriver Martinus bl.a. følgende:

 

(Citat) 254. Da alt, hvad der kommer ind under begrebet ”oplevelse”, kun kan eksistere som identisk med vibration eller bevægelse, vil hele verdensaltet i sin detaljering være identisk med et uendeligt ocean af energi- eller bevægelseskombinationer, stråler og bølger, der hver især, efterhånden som de opleves af det levende væsen, kommer til at danne et nyt billede i det billedgalleri, der i den daglige tilværelse kendes som identisk med dets ”bevidsthed”. […] Citat slut) (5)

 

Stærkt forenklet sagt, opfatter Martinus altså bevidsthed som et ”mentalt billedgalleri”, mere præcist i form af mentale forestillinger, som naturligvis i større eller mindre grad er forbundet med tanker og følelser. Men der hører selvfølgelig meget andet og mere til, for at kunne begribe og forstå, hvad bevidsthed er og omfatter. Dette emne er da i virkeligheden også så kompliceret og omfattende, at det ligger udenfor rammerne af en artikel som denne, at gøre forsøg på at give en bare nogenlunde dækkende beskrivelse af det. Dog skal her tilføjes, at følgende psykologiske energier eller –evner er mere eller mindre virksomme i individets bevidsthed, nemlig instinkt, tyngdeenergi (dynamisk energi), følelse, intelligens, intuition og hukommelse, og som drivkraften eller motivationsfaktoren bag disse evner eller energier ligger et fænomen eller en kraft, som Martinus betegner som urbegæret, der defineres som et uspecificeret grund-begær efter oplevelse eller mere præcist efter livsoplevelse. Dette urbegær udgør grundlaget for alle specifikke former for begær, vilje og ønsker, men vel at mærke styret af en serie såkaldte kosmiske (også kaldet guddommelige) skabeprincipper. Disse er automatisk virkende lovmæssigheder, som alle og alt er undergivet. (6)

 

Martinus’ opfattelse af hjernen og dens rolle

Som nævnt omtales hjerne- og nervesystemet følgende steder i Livets Bog I: stk. 51, 223-4, 227, men det er især i stk. 223-4, at Marinus analyserer den rolle, hjernen spiller i forhold til bevidstheden, men vel at mærke anskuet i det noget større kosmiske perspektiv, der jo er kendetegnet på hans kosmologi. I stk. 51 konstaterer Martinus, at de levende væseners hjerner kun er modtagelige for tankebilleder, ideer eller forestillinger af en bestemt styrke eller bølgelængde. Det betyder, at tankebilleder, der ligger over denne styrke, generelt set forekommer fantastiske eller helt utilgængelige for individet, medens tankebilleder, ideer og forestillinger, der ligger under den nævnte styrke eller bølgelængde, generelt set forekommer individet som værende primitive og naive.

 

Men det er særlig i Livets Bog I, stk. 223-4, at Martinus analyserer og karakteriserer hjernens rolle i forhold til det jordiske menneskes aktuelle kosmiske udviklingssituation. Herom skriver han blandt andet, at den åndelige bevidsthedsfunktion hos mennesket må regnes for at være på et begyndelsesstadium, idet de åndelige legemer endnu ikke er bragt frem til deres respektive kulminationsudfoldelse på de åndelige tilværelsesplaner. Det er årsagen til, at de åndelige legemer ikke har styrke eller kapacitet til at bære bevidstheden, hvilket igen er årsagen til, at den fysiske bevidsthedsfunktion i hovedsagen bæres af det relativt veludviklede fysiske legeme. Dette forhold bevirker, at den fysiske tilværelse så at sige overdøver den spæde åndelige tilværelse, og dette kontrastforhold er atter årsagen til, at åndelige oplevelser kun bliver opfattet og oplevet som tanker eller tankebilleder, stik imod, at disse i henhold til Martinus i virkeligheden er lige så realistiske genstande som de fysisk oplevede genstande.

 

Det jordiske menneskes primære legeme udgøres altså af det fysiske legeme, men samtidig er individet gennem dettes hjerne- og nervesystem forbundet med de endnu spædt udviklede åndelige legemer, gennem hvilke dets åndelige funktioner befordres og udløses. Disse åndelige funktioner eller evner og legemer udgøres i hovedsagen af følelsesevnen og følelseslegemet, intelligensevnen og intelligenslegemet, intuitionsevnen og intuitionslegemet, og hukommelsesevnen og hukommelseslegemet. Men da disse åndelige funktioner, som Martinus betegner som værende af elektrisk beslægtet natur, kun kan blive fysisk udløste via et lednings- eller antennesystem, findes et sådant netop i form af individets hjerne- og nervesystem. Dette system består altså dels af fysiske energier og dels af åndelige energier eller energibølger, hvorved individet sættes i stand til at komme i kontakt med reaktionen af den vekselvirkning, der foregår mellem dets fysiske legeme og grundenergierne, som jo er den virkelige basis for individets livsoplevelse og manifestation. Den nævnte reaktion har altså reelt set karakter af elektrisk beslægtede energibølger i hjernen og nervesystemet. I fysiologien betegnes disse energibølger som fysisk-kemisk-elektriske reaktioner i hjerne- og nervesystemet, en betegnelse, som stemmer godt overens med Martinus’ forklaringer på sanse- og oplevelsesprocessen.

 

Men hermed hører overensstemmelsen også op, for hvor naturvidenskaben i almindelighed og hjernefysiologien i særdeleshed udelukkende opfatter fænomenerne og processerne som fysisk-kemiske, dér hævder Martinus, at der samtidigt også er tale om over-fysiske kemiske fænomener og processer. Dette pointerer han også i Livets Bog I, stk. 224, idet han fremfører det synspunkt, at når menneskene i almindelighed og videnskaben i særdeleshed ikke er i stand til at observere individets fornemmelser længere end ind i hjerne- og nervesystemet, skyldes det, at individets åndelige sanser og evner endnu kun befinder sig på det stadium, som det fysiske legeme befandt sig på, dengang det under evolutionen endnu ikke var i besiddelse af fysiske sanser, som f.eks. syn, hørelse etc.

 

Men situationen eller forholdet er det, hævder Martinus, at hjerne-nervesystemets fysisk-kemisk-elektriske bølger eller vibrationer fortsætter som ikke-fysiske ind i individets åndelige struktur, hvor de opleves i forhold til, hvor meget eller lidt den åndelige struktur eller de åndelige legemer og disses organer er udviklede til at kunne reagere overfor de nævnte bølger og vibrationer. Pointet er, at det er via disse åndelige legemer, at de elektriske bølger og vibrationer bliver oplevet som åndelige fornemmelser i form af tanker og følelser eller tankeklimaer, som tilsammen udgør det ”mentale billedgalleri”, der kaldes bevidsthed. Hjerne- og nervesystem udgør ifølge Martinus med andre ord individets ”port” ind til den åndelige verden. Herom skriver han blandt andet følgende, som jeg vil tillade mig at citere her:

 

(Citat) […] Alt eftersom jordmenneskets åndelige legemer endnu er uudviklede, vil det altså være offer for den overtro, at ”porten” eller hjerne- og nervesystemet er årsag til dets åndsfunktioner og er således endnu ubevidst i åndslegemerne eller de faktiske forhold. Nævnte overtro bliver yderligere stimuleret af den omstændighed, at der i ”porten” til den åndelige verden findes små særlige åbninger for de særlige arter af elektriske bølger, hvilket altså igen vil sige, at der i hjerne- og nervesystemet findes særlige centre eller komplekser for de forskellige åndsfunktioner. Det førstnævnte væsen vil altså være offer for den illusion at tro, at disse særlige centrer eller komplekser er selve årsagen til funktionerne, medens de i virkeligheden kun udgør særlige indstillingsorganer for fysisk afsendelse og modtagelse af de tilsvarende særlige åndelige energibølger eller vibrationer. Ligesom antennen ikke er årsag til den musik eller det foredrag, der gennem et til denne knyttet radioapparat modtages, men kun udgør et center, gennem hvilket musikkens eller foredragets elektriske form kan modtages og bringes videre til apparatets andre centrer og der blive omsat til sin oprindelige form, således er hjerne- og nervesystemet absolut heller ikke årsag til denne eller hin gennem samme system forekommende synlige manifestation, men kun udgørende et afsender- og modtagersystem for reaktionerne mellem individets legemskultur og grundenergierne i form af elektriske bølger. Ligesom modtagelsen eller afsendelsen gennem et radioapparat bliver disharmonisk, hvis der er noget i vejen med de enkelte dele af dets tilbehør, således bliver reaktionsforplantningerne gennem hjerne- og nervesystemet naturligvis også disharmoniske, hvis der er noget i vejen med de særlige centrer eller komplekser i det nævnte system. Sådanne disharmonier i individets bevidsthed kendes i den daglige tilværelse under begreberne: Sindssyge, åndssvaghed og lammelse.(Citat slut) (7)

 

Det er altså i henhold til Martinus en overtro og illusion at mene, at det fysiske hjerne- og nervesystem skulle være generatoren af bevidstheden. Derfor kan man heller ikke tale om, som nogle gør, at ”hjernen er det endelige sæde for sansningen og bevidstheden”, for denne påstand er så langt fra virkeligheden, som man kan komme. Dette fremhæver Martinus yderligere i sin småbog nr. 1. ”Menneskehedens skæbne”, som oprindelig blev trykt i tidsskriftet ”Okkultisten” i 1933, men senere udkom i bogform. Det sker i bogens 19.-20. kapitel og efter min opfattelse i en noget mere afklaret form, end i det ovenfor gengivne citat. I nævnte bog er det dog især selve sanseprocessen fra start til slut, Martinus analyserer og omtaler, en analyse, som er i stor principiel overensstemmelse med den, man kan finde indenfor den filosofiske disciplin, der hedder sansefysiologisk kriticisme og desuden i den indiske filosof Shankar Acharyas tilsvarende analyser af sanseprocessen. Disse er især formidlet til den vestlige verden af den engelske forfatter og filosof Paul Brunton, i bøger, som f.eks. ”The Search of the Overself” og ”The Hidden Teaching Beyond Yoga”. (8)

 

Korrigerende kommentar

Det ovenfor stående vedrørende både hjernen og bevidstheden er faktisk hentet fra artiklen ”Øje, hjerne og bevidsthed, som er skrevet i løbet af 2014, hvilket vil sige før jeg for alvor indså og erkendte, at i medfør af min store skepsis og tvivl omkring væsentlige emner i Martinus' kosmologi, måtte ét-livs-hypotesen være den rigtige, gyldige og overordnede løsning på tilværelsesproblemet. 

 

Men det forhindrer ikke, at Martinus' absolut væsentlige argumentation for hjernens centrale og uhyre vigtige rolle i bevidsthedslivet stadigvæk er gyldig. Nemlig fordi psyken eller bevidstheden fortsat kan og må betragtes som et energisystem for sig, der på en speciel måde er associeret til det decideret fysiske legeme. Dette understreger endvidere, at den dualistiske skelnen mellem fysisk og psykisk, mellem krop og psyke er overflødig, primært fordi der overordnet og grundlæggende er tale om et identitetsforhold mellem ånd og materie. Begge er udtryk for den samme virkelighed, der ligger til grund for alt og alles tilværelse, nemlig verdensaltets altibefattende, altomfattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende  guddommelige ophav. Guddommen udgør derfor både det fysiske og det psykiske, som i virkelighedens praksis blandt andet viser sig i form af elementarpartikler, atomer, molekyler etc. etc.


OMVERDENEN

Og netop i og med henvisningen til elementarpartikler, atomer, molekyler etc. etc., befinder vi os lige midt i omverdenen, for vi opfatter jo af subjektivt perspektiviske grunde os selv som omgivet af en verden, der i princippet adskiller sig fra vores personlige indre psykiske verden. Som et personligt jeg befinder vi os i det felt, hvor den ydre og den indre verden møder og så at sige 'krydser' hinanden.

 

Her vil jeg endnu engang citere fra en af mine egne artikler, nemlig 4.83. Illusionernes narrespil – om falsk kontra ægte virkelighed :

 

(Citat) I middelalderen blev jorden indtil midten af 1500-tallet anset for at være verdens centrum, hvorom solen havde sit kredsløb. Men astronomen Nikolaus Kopernikus (1473-1543) ændrede denne opfattelse totalt, idet han beviste, at det forholdt sig lige omvendt, nemlig at det er jorden, der kredser omkring solen. Men jorden var altså indtil da et falsk centrum i livs- og verdensanskuelsen, hvilket på mange måder havde indflydelse ikke alene på de lærdes og almindelige menneskers opfattelse, men også på kultur- og samfundslivet i det hele taget.

 

Principielt på samme måde opfattede så vel lærde som ulærde materien - og herunder den fysiske krop - som et centrum for bevidstheden, en opfattelse som stort set har holdt sig siden renæssancen, og som i vor tid har fået en slags bekræftelse i form af hjerneforskeres og neuropsykologers opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed. Hjernen er simpelthen bevidstheden eller omvendt. Mennesket skal derfor ikke tro for meget om sig selv og sit eget værd, for bevidstheden og personligheden ophører ganske enkelt med at eksistere i og med hjernedød. (1)

 

Ifølge flere filosoffer, både i fortiden og i nyere tid, er forholdet mellem hjerne og bevidsthed den, at hjernen og dermed den fysiske krop faktisk udgør et falsk centrum i forhold til bevidstheden, mere præcist i forhold til Jeget. Virkeligheden er altså den, at lige som solen kan siges at være overordnet i forhold til jorden, så er bevidstheden og Jeget overordnet i forhold til hjernen og den fysiske krop. Det postulat kan udvides til, at den materialistiske livs- og verdensanskuelse er falsk i forhold til den åndsvidenskabelige livs- og verdensanskuelse, mere præcist i forhold til Martinus’ spiritualistiske kosmologi. (2)

 

Det forholder sig jo sådan, at troen på jorden som verdens centrum naturligvis hænger sammen med menneskets fysiske kropslige position, hvilket vil sige, at det beror på menneskets sanser og det perspektiv, som især synet repræsenterer. Vi ser jo jorden som en stillestående og mere eller mindre flad skive, hvor over himlen hvælver sig som en halvrund kuppel, der hviler på jordens horisont, som går hele 360 grader rundt. Vi ser også, at solen står op i øst og i dagtimerne bevæger sig kontinuerligt hen over himmelbuen, for efter et vist antal timer at dale ned i vest og indlede natten. De ældre tiders mennesker havde ikke den viden om de faktiske kosmiske forhold, som videnskaben og især astronomien siden renæssancen har givet os, og som bevirker, at vi nu godt ved, at synet bedrager og at det rent faktisk er en form for illusion,vi dagligt vågner op til og ser med vore egne øjne. (3)

 

Men heldigvis kan vores viden korrigere og kompensere for illusionen ved at fortælle os, hvad det i virkeligheden er, der sker og foregår. Derfor er det egentlig en sær oplevelse, at medens jeg sidder her og skriver på computerens tastatur, kredser jorden – i lighed med de øvrige planeter i vores solsystem – omkring solen, for jordens vedkommende med en utrolig hastighed af 30 km/sek. Det svarer nogenlunde til at bevæge sig fra København til f.eks. Køge på 1 sekund. Nok så fantastisk er det, hvis vi f.eks. tænker os, at jorden i løbet af 60 sekunder, altså 1 minut, har bevæget sig 1.800 km.! Og i løbet af 60 minutter, altså 1 time, har jorden bevæget sig hele 108.000 km!! Det betyder f.eks. at det tager ca. 10 sekunder at ’rejse de ca. 300 km fra Danmarks sydgrænse ved Kruså og til Skagen! Men samtidigt kredser solsystemet, som befinder sig i yderkredsen af spiralgalaksen Mælkevejen, sig omkring dettes centrum med en hastighed af 220 km/sek, og fuldender et kredsløb i løbet af 230 mill. år. Solen befinder sig 25.000 lysår fra Mælkevejssystemets midte. Et lysår er den afstand lyset med en hastighed af 300.000 km/sek tilbagelægger på et år, en ufattelig hastighed og en ufattelig afstand. Det giver et indtryk af Mælkevejens størrelse. Og det vides, at Mælkevejssystemet kredser om et andet og endnu større punkt i verdensaltet, og sådan kunne vi formentlig blive ved, hvis vi ellers kendte til de forhold, der gør sig gældende ude i det vældige verdensrum. (4)

 

Det er jo alt sammen svimlende størrelser og tal for en lille menneskeforstand! Og så er vores verden, altså jorden og himlen, ret så stor set i menneskeperspektiv, men kun et lille bitte fnug set i Mælkevejens perspektiv!

 

Grundlaget for illusionisme

Bag om disse forhold er det et bestemt princip, der gør sig gældende, nemlig perspektivprincippet, som samtidig er et relativitetsprincip – og endvidere et illusionsprincip. Hvad angår de to førstnævnte principper, perspektivprincippet og relativitetsprincippet, vil det i al korthed og generelt set sige, at ethvert levende væsen oplever verden og tilværelsen ud fra sit eget perspektiviske udsigtspunkt, hvorfor hver væsensgruppe og indenfor denne hvert individ oplever livet og verden på sin relative måde, som afviger i større eller mindre grad fra andre gruppers og individers måde at opfatte på. Det beror i henhold til Martinus på, at ethvert individ har sit kosmiske udsigtspunkt, hvorfra alt sanses, opleves og vurderes. Det hænger igen ifølge Martinus sammen med det forhold, at de levende væsener er undergivet en kollektiv og individuel udviklingsproces, mere præcist en universal eller kosmisk indviklingsproces og en derpå følgende udviklingsproces. For menneskenes vedkommende kan udviklingsprocessen dels aflæses i form af en række kategorier eller former for bevidsthed og dels i en række seksuelle kategorier, det sidstnævnte, fordi menneskene i særlig grad er undergivet den proces, Martinus betegner som den seksuelle polforvandling. (5)

 

Illusionsprincippet kommer ind i billedet i den forstand, at resultatet af den oplevelse og det indtryk af verden og tilværelsen, som individerne har, i større eller mindre grad er illusorisk, nemlig i den grad og det omfang oplevelsen og indtrykket afviger fra den objektive og dermed reale verden og tilværelse. Størrelsen eller omfanget af denne afvigelse kan naturligvis kun måles, for så vidt den objektive og reale verden er kendt. I det ovenstående er blevet givet nogle eksempler på, hvad der i forhold til den subjektive opfattelse må og kan opfattes som den objektive og reale verden, specielt hvad angår det astronomiske billede af verden. Imidlertid er verden og tilværelsen eller livet også i en dybere, erkendelsesmæssig forstand en illusion, nemlig i og med, at den brogede mangfoldighed af levende væsener og disses manifestationer og oplevelser i virkeligheden dækker over eller skjuler den bagved liggende evige universale enhed, der kendes og tilbedes under mange navne, som f.eks. Gud, Brahman, Jahve og Allah. Dette ’dække’ over den absolutte virkelighed betegnes i klassisk indisk filosofi, specielt i Vedanta-filosofien, med begrebet ”Maya’s slør”, nemlig det slør, der skjuler det absolutte Brahman. Nok så interessant er det, at begrebet mere præcist henviser til gudinden Maya, som er den magt eller kraft, der fremtryller den illusoriske verden. Indenfor Martinus’ kosmologi opereres med begrebet ”moderenergien”, og denne er netop karakteriseret som den skabende energi eller kraft, både hos Guddommen og hos de levende væsener. (6)

 

Men selv om vi her taler om, at vores subjektive opfattelse af verden og tilværelsen er illusorisk, så er dette jo også relativt, for set fra det kosmiske udsigtspunkt, som Martinus’ kosmologi gør, så er den illusoriske verden i dens fremtræden i form af det rum-tids-dimensionale kontinuum, på sin vis virkelig nok, dels inden for sine egne grænser og dels fordi den reelt set repræsenterer intet mindre end – den åndelige verden. Der er jo tale om, at de indtryk vi får gennem sanserne og danner os forestillinger om, eksisterer eller forefindes i vores bevidsthed. Den kollektivt objektive verden eksisterer derimod uden for vores bevidsthed, i den forstand, at den faktisk er et udtryk for Guds bevidsthed. Men eftersom Guds bevidsthed samtidigt udgør samtlige levende væseners, herunder ikke mindst menneskenes bevidsthed, er der jo i alle tilfælde i bund og grund tale om bevidsthed som virkelighedens basale element eller substans. (7)

 

Konklusion

På baggrund af de ovenfor fremførte tanker og betragtninger, kan vi konkludere, at verden og tilværelsen set fra et vist synspunkt, det Martinus betegner som ”en lavpsykisk sansehorisont”, ”sansningen på tværs af materien” eller ”sansningen fra neden”, har karakteren af virkelighed, medens denne set fra det, Martinus betegner som ”en højpsykisk sansehorisont”, ”sansningen på langs af materien” eller ”sansningen fra oven”, afslører sig som et illusionernes narrespil”. Eller måske bør vi her ændre det sidstnævnte negativt ladede udtryk til det mere positive udtryk illusionernes tryllespil”, for set fra Martinus’ universale synspunkt, er der tale om, at det rum-tids-dimensionale kontinuum i virkeligheden er et resultat af og udtryk for Guddommens og de evigt levende væseners indbyrdes samliv og samspil. Nemlig i form af det, der med rette kan betegnes som Livets eget store Eventyr, et eventyr, som adskiller sig fra alle de digtede eventyr ved at være identisk med den absolutte virkelighed, sådan som denne på basis af Guds jegs urbegær og moderenergiens skabeprincipper er konstitueret, manifesterer sig og fungerer. (8)

 

Men allervigtigst er det ifølge Martinus at forstå, at begrebet ’Guddommen’ i realiteten dækker over en levende og absolut overordnet faktor eller første instans i tilværelsen, hvilket vil sige: den evige, altibefattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende realitet, som Martinus i lighed med Kristus kalder for ”den evige Fader”. Men eftersom samme guddom via sin skabende eller ’fødende’ energi eller kraft, moderenergien, foruden det maskuline aspekt også repræsenterer det feminine aspekt, kan vi med rette tillade os at betegne vores evige Fader som vores evige Fader-Moder. (9) (Citat slut)

 

Det helt vidunderlige og overordnede her er jo desuden at kunne konstatere, at ”illusionernes tryllespil” også passer perfekt ind i sammenhæng med ét-livs-hypotesen. Det, at vi hver især, du og jeg og alle os levende væsener, trods alt dog har fået forærende ét liv til at opleve det store eventyr i, er jo ret beset en nådegave. Men det er jo desværre ikke alle mennesker beskåret, at opfatte og opleve dette ene liv som et forunderligt eventyr. Lad mig derfor afslutte denne lange afhandling med at citere fra en af mine seneste artikler: 4.123. Det store hverdags-under. Inspirerende tanker:

 

En ”puppe-tilværelse”

(Citat) Man må erfaringsmæssigt konstatere, at det desværre langt fra er alle mennesker, der er i stand til at opleve, føle og tænke over tilværelsen som et under, og tilmed et guddommeligt under. En tanke eller forestilling, der tilsyneladende forekommer mange nutidsmennesker som værende alt for romantisk, utopisk og derfor urealistisk. Det er dog forståeligt, at mange eller snarere de fleste, synes og tænker sådan, især i betragtning af de mange krav og pligter, der stilles til de fleste mennesker i hverdagslivet, bare for at kunne opretholde eksistensen, og for at kunne evne og magte at opnå alle de materielle ønsker, mange mennesker har i håbet om, at kunne forsøde en ikke altid lige nem tilværelse.

 

Det forekommer som om de allerfleste mennesker lever deres relativt korte liv eller tilværelse i en ”forpuppet” tilstand, lukket inde i en mere eller mindre begrænset og snæver verden af behov, ønsker, vaner, sociale og kulturelle traditioner. En situation, man lidt negativt også kunne betegne som ”hverdagens trummerum”. Men det hænder lejlighedsvis, at der opstår en større eller mindre ”sprække” i ”puppen”, så at den, der befinder sig indeni ”puppen”, pludselig får et ”kig' ind i” eller et ”glimt af” den tydeligvis større verden udenfor ”puppen”. Et kig eller et glimt, som i nogle tilfælde kan medføre, at der opstår en længsel efter at få mere at se af den nævnte verden, men som i andre tilfælde kan medføre det modsatte, nemlig at individet inde i ”puppen”, vender ryggen til og afviser at ville have noget at gøre med den alt for store, uoverskuelige og ubegribelige verden udenfor ”puppen”.

 

Det sker da også ikke så sjældent, ja, vel nok i de fleste tilfælde, at ”sprækken” lukker sig tæt til igen, så at livet eller tilværelsen indenfor ”puppen”s rammer eller ”grænser” i reglen fortsætter med stort set de samme behov, ønsker, vaner, sociale og kulturelle traditioner, som hidtil: det vil sige i relativ tryghed, behagelighed og magelighed. Det befinder de fleste sig tilsyneladende bedst med.

 

Imidlertid har der i de seneste par hundrede år også eksisteret spirituelt idealistiske bevægelser, der er opstået og som har forsøgt at modvirke og være et alternativ til den ateistiske, materialistiske livs- og verdensanskuelse. Nogle af disse alternative åndelige bevægelser er blevet omtalt i artiklen 4.119. Spiritualismens nyere historie og skal derfor ikke gentages her. Dog skal en enkelt af disse bevægelser nævnes og atter omtales, nemlig det billede af livet og verden, som er blevet fremstillet af vismanden Martinus i og med hans geniale kosmiske analyser og livsfacitter.

 

Et ”syndefald”

Når jeg her atter vil berøre Martinus' verdensbillede eller kosmologi, skyldes det først og fremmest, at min fascination af denne eller dette er temmelig stor. Det til trods for min samtidige skepsis og tvivl omkring væsentlige emner i samme verdensbillede. Emner, der som omtalt i artiklen 4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl , primært drejer sig om tvivl om udødelighed, evigt liv, reinkarnation og skæbnens lovbestemthed og den deraf følgende retfærdighed. Emnet følges i øvrigt op i artiklen 4.122. Skæbnebestemt eller tilfældigheder?

 

Det er faldet i min lod, efter knapt 60 års i hovedsagen intense studium af nævnte kosmologi, at være kommet i så stærk tvivl om de emner i samme, som der er nævnt i det foranstående, at jeg har måttet drage den konsekvens, at melde fra overfor netop emnerne udødelighed, evigt liv, reinkarnation og – ikke mindst - skæbnens lovbestemthed og den deraf følgende retfærdighed. Dette 'frafald' har jeg forsøgt at begrunde i de ovenfor nævnte artikler.

 

En del – om ikke alle af Martinus' trofaste og loyale tilhængere - vil nok karakterisere min nye opfattelse og holdning som et ”syndefald”, men forhåbentlig ikke som et ”forræderi”, hvilket dog i så fald får være. Jeg er nødt til at være ærlig, både overfor mig selv og overfor mine læsere. Det har ikke bare været så nemt som at skifte sko, men tværtimod en langvarig proces, der for alvor begyndte omkring årtusindeskiftet og som langsomt er modnet gennem de mange senere års studium af de nævnte fascinerende og dybsindige analyser og livsfacitter.

 

Mit eventuelle ”syndefald” består primært i, at jeg, efter grundig gennemtænkning af spørgsmålene og problemerne, især vedrørende udødelighed, evigt liv, reinkarnation og – ikke mindst - skæbnens lovbestemthed og den deraf følgende retfærdighed, har måttet erkende og drage den i første omgang lidt barske konklusion, at det for så vidt umiddelbart mest sandsynlige vedrørende alle levende væsener, og herunder ikke mindst os mennesker, er, at vi alle hver især rent faktisk kun har ét liv at leve, nemlig det, vi lever her og nu. Dette ene liv varer i bedste og heldigste fald fra undfangelsen over fødslen, opvæksten i barndommen og ungdommen, livet i voksenalderen og alderdommen, for at slutte med dødsstunden, hvorefter det fysiske legeme opløses ad naturlig vej eller brændes til aske, eller hvad man nu vælger.

 

Egoet, psyken og bevidstheden, der, som beskrevet i artiklen 4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl , i en bestemt forstand er et slags energisystem eller energifelt associeret til den fysiske krop, men som på naturlig måde automatisk forsvinder i og med, at de fysiske kropslige funktioner ophører. Det må derfor anses for at være – en forståelig - idealistisk og romantisk ønsketænkning at mene og tro, at der er en sjæl eller en psyke, som fortsætter sin eksistens efter det fysiske legemes død. Denne psyke og sjæl er i særlig grad indgående beskrevet af både Martinus og af hans elev Per Bruus-Jensen, men deres respektive analyser og konklusioner eller facitter, som ganske vist forudsætter en udødelig basal evighedsstruktur, rokkes der faktisk ikke ved, selvom man antager ét-livs-hypotesen. Der rokkes kun ved, at psyken og sjælen er evige, hvorfor der i stedet sættes, at disse kun består, så længe individet fysisk set er i live. Dette er jo også rent faktisk, hvad vi hver især fysisk set umiddelbart oplever hos både os selv og andre.

 

Det er især det sidstnævnte, nemlig at der ikke rokkes ved alt, hvad der er væsentligt, i den vældige tankebygning i form af Martinus' verdensbillede, jeg har villet fremhæve i og med en del af mine allerseneste artikler. Derfor har jeg samtidigt også gerne villet pointere, at Martinus' psykologiske, etisk-moralske, seksuelle, sociale og kulturelle analyser, tilmed i høj grad stadigvæk vil være gyldige og værdifulde. Hvilket i øvrigt også fremgår af de artikler om emnet, der findes links til ovenfor. Tesen om ét-livs-opfattelsen betyder derfor ikke nødvendigvis et totalt brud med Martinus' kosmologi.

 

Men mit ”Syndefald” betyder selvfølgelig, at jeg ikke længere kan betragte Martinus' kosmologi i det perspektiv, hvori han selv og hans trofaste og loyale tilhængere ser denne. Det føles på samme tid både som et tab og en gevinst. Et tab, fordi jeg desværre ikke længere vil kunne følge den spirituelle eller åndelige del af Martinus' i en god forstand eventyrlige verdensbillede, og som en gevinst, fordi jeg efter omkring 60 års mere eller mindre intense studium af dette, endelig har fundet mit eget mentale ståsted. Et ståsted, som jeg gerne vil og tør stå ved, og som jeg allerede anede, da jeg i 1998 skrev artiklen 4.44   ”Den, som synes at stå…” – et forsøg på en åndelig ’statusopgørelse’.

 

Om at spise af ”Kundskabens træ”

Så på en måde kan man sige, at mit”Syndefald” har bestået eller består i, at jeg nu spiser af ”Kundskabens træ om godt og ondt”. Det betyder jo bibelsk set, at man forvises fra ”Paradisets have” og derefter skal ”dø døden”. Men den kloge ”slange” sagde, at dette ikke var sandt, og at det kun var blevet sagt, for at mennesket ikke skulle spise af det nævnte træs ”frugter”, hvilket vil sige: at tilegne sig en viden om både godt og ondt i virkelighedens verden. Der ligger utvivlsomt en stor sandhed i den bibelske fortælling, som jeg dog ikke skal komme nærmere ind på her. Eventuelle interesserede kan henvises til min bog ”Jesus, søn af mennesket” 1. og 2. del, udgivet på Forlaget Scientia Intuitiva, 2012. Myten om Adam og Eva beskrives og fortolkes i bogens 2. del, 17.-18. kapitel. (Samme steder vil også kunne læses i JESUS MENNESKESØNNEN II , 2.-3. kapitel).

 

© Oktober 2016. Revideret i Maj 2017 og i juni 2018. Harry Rasmussen.

 

 

******************

 

Fortsættes i artikelseriens 12. del.