AKTUELLE ARTIKLER

 

Webmaster, Jakob Koch, og jeg har i nogen tid arbejdet på at gøre min hjemmeside mere overskuelig. I den sammenhæng har vi bl.a. udarbejdet en samlet oversigt over hjemmesidens indhold, således at læseren her vil kunne gøre sig bekendt med, hvilke emner, der findes behandlet i hvilke artikler. Læseren kan herefter selv vælge hvilken titel, der skal klikkes ind på, hvorefter man i Menuen igen vil kunne klikke sig ind på det specialemne, der måtte have interesse.

 

Desuden er vi blevet enige om, at en del af de artikler, der findes på hjemmesiden, faktisk mere hører ind under en selvstændig rubrik, hvilket måske samtidig vil kunne bidrage til, at gøre hjemmesiden mere overskuelig. Vi har derfor valgt at oprette en rubrik med overskriften AKTUELLE ARTIKLER. Her er de hidtidige artikler med aktuelt indhold blevet flyttet over, lige som det vil være her, at læseren for fremtiden skal klikke ind, når vedkommende modtager meddelelse om, at netop den rubrik er blevet opdateret med nye artikler. Imidlertid har vi yderligere valgt at opdele artiklerne efter følgende emner: ”Artikler med emner vedr. hjernedebat”, ”Artikler med emner vedr. klimadebat” og ”Artikler vedr. kosmologi”. Det er muligt via linket at klikke direkte ind på den enkelte artikel.

 

Men eftersom den oprindelige hensigt med min hjemmeside har været, at bringe artikler med relation til emnet H.C.Andersen - hans personlighed, liv og forfatterskab set og vurderet i lyset af Martinus' kosmologi, har jeg besluttet i højere grad at genoptage og fortsætte denne linje. Dette er allerede sket i og med de to seneste artikler, der er blevet uploaded på hjemmesiden under rubrikken Artikler med relation til H.C.Andersen.

 

Aktuel kommentar

Imidlertid har det været fristende at kommentere aktuelle forhold og begivenheder ud fra en forsøgsvis kosmologisk synsvinkel - dog iblandet personlige betragtninger, ofte på baggrund af emner, der har været fremme i medierne  - men i betragtning af den daglige tilværelses brogethed af begivenheder, har jeg efterhånden indset, at mine bestræbelser kunne sammenlignes med et Sisyfos-arbejde. Sisyfos forsøgte som bekendt forgæves at skubbe en stor sten op til toppen af et bjerg. Men i lighed med ham, så når man aldrig toppen af 'bjerget', i det aktuelle tilfælde fordi døgnets medie-kakofoni er uden ende og overfladisk i sin essens. En af de 'sten', jeg forsøgte mig med, har været igen og igen at påpege det urimelige i hjerneforskningens reduktionisme, men danskerne ser i almindelighed ud til at være mere optaget af døgnets praktiske problemer og jagten på stadig bedre materielt velfærd, og ingen kan tilsyneladende få nok.

 

En anden ”sten” har været et forsøg på at påpege, at de utvivlsomt konkrete klimaforandringer kunne tænkes muligvis at have en anden eller andre årsagsforklaringer, end de af FN’s klimapanel vedtagne. Men der er tilsyneladende ikke stor lydhørhed for alternative årsagsforklaringer, som f.eks. dem, der er fremsat af den danske klimaforsker Henrik Svensmark. Tværtimod er der fra både etablerede klimaforskeres, politikeres og mediers side, blevet gjort forsøg på at nedgøre og endog latterliggøre hans hypoteser, dér, hvor man ikke har valgt ligefrem at ignorere disse.    

 

Imens er vi ved at gå til i forurening, ikke mindst i form af bilernes udstødningsgas, og antallet af trafikdræbte eller alvorligt skadede er stort. Industrien er på verdensplan også en kæmpemæssig luftforurener, som formentlig er en stærkt medvirkende årsag til, at der forekommer et stadigt større antal mennesker, som lider af luftvejssygdomme. Dertil kommer livsstilssygdomme som hjerte-kar-lidelser, lige som forskellige former for kræft, ikke mindst lungekræft som følge af rygning, kræver mange dødsofre på årsbasis. Der udledes også sprøjtegifte og giftige kemikalier i åer, vandløb og søer som aldrig før, og som følge af den stadigt intensiverede produktion, lige som energiforbruget i den anledning er konstant stigende på verdensplan. De sociale og økonomiske uligheder i verden som helhed er store, og har så vidt vides været stigende i de seneste årtier, modsat alle forventninger og forudsigelser.

 

Men et endnu større og risikofyldt emne, som hænger sammen med livsstilen, måske især i den vestlige verden, er det enorme opdræt af svin og slagtekvæg, samt fjerkræ mm. I henhold til Martinus er det kæmpemæssige antal slagtninger på verdensplan og det deraf følgende forbrug af kødvarer en af hovedårsagerne til den skæbne, som i form af det store antal sygdomme og ulykker, der rammer menneskene. Senest er man ovenikøbet begyndt at bruge de enorme mængder af slagteriaffald til såkaldt biobrændsel, herunder produktion af etanol, som efter nogles mening vil kunne erstatte benzin. Til det formål er man også begyndt at bruge kornafgrøder, hvorfor et angiveligt stigende antal landmænd udelukkende dyrker og sælger deres produkter til dette formål. Det har ført til en næsten katastrofal mangel på foderstoffer og korn til fødevarebrug, med deraf følgende prisstigninger på bl.a. hvede og ris. En situation, der rammer stort set alle, men for risens vedkommende dog i særlig grad de fattige rundt om i den tredje verden.

 

De globale klimaændringer - uanset årsagerne hertil - med stigende middeltemperaturer og smeltevand og oversvømmelser mm., er i bogstavelig forstand et varmt emne, som vil komme til at koste dyrt i form af stadigt stigende energi- og miljøafgifter, der igen vender den tunge ende nedad. De rige lande forsøger sig med almisser til de fattige lande, som ovenikøbet er dem, der rammes oftest og hårdest af naturkatastrofer. Dertil kommer krige og ufred, og ikke mindst terroren, som i de seneste årtier er blevet et stadig mere anvendt våben og pressionsmiddel. Midt i alt dette ser det ud til, at FN, som min generation stillede så store forhåbninger til, kan risikere at komme til at lide samme skæbne som Folkeforbundet, dvs. blive magtesløst, som vi eksempelvis har set det overfor diktaturer, senest i tilfældet med naturkatastrofen i Burma. Mange i de velbjærgede demokratiske lande taler om at ændre kursen, men ingen gør for alvor noget ved det, for alle venter tilsyneladende på, at det er "de andre", der skal begynde og gå forrest.

 

Hørte jeg, at der var nogen, der sagde "dommedag"? - Så må min kommentar lyde: Ja, vi lever i henhold til Martinus midt i den! Den er en del af det Livets Eventyr, som både H.C.Andersen og Martinus havde evner til at betragte det daglige liv som. Og skal vi tro dem, så er vi mennesker ikke ladt så alene med vores problemer, som nogle af os måske går omkring og mener, for som ordsproget siger: Mennesket spår, men Gud rå'r - på trods af, hvordan det ser ud i vores begrænsede perspektiv.   

 

© 2008 Harry Rasmussen.

 

 

Artikler med emner vedr. hjernedebat

 

Artikler med emner vedr. klimadebat

 

Artikler med emner vedr. Martinus’ kosmologi

 

Artikler vedr. Èt-livs-hypotesen